Team Foundation Server 2017 Güncelleştirme 3.1 Sürüm Notları Team Foundation Server 2017 Update 3.1 Release Notes

Not

Bu sayfaya İngilizce olmayan bir dildeki sürümden erişiyor ve en güncel içeriği görmek istiyorsanız lütfen bu Sürüm Notları sayfasının İngilizce versiyonunu ziyaret edin.If you are accessing this page from a non-English language version, and want to see the most up-to-date content, please visit this Release Notes page in English.

İpucu

Bu sayfanın altında sayfa dilini değiştirebilirsiniz.You can switch the page language at the bottom of this page.  Click the simgesine tıklayıp dilinizi arayın veya kullanılabilen diller listesinden seçin. icon, search for your language, or select from the list of available languages.

Download Team Foundation Server 2017 Update 3.1

Diğer biçimler veya diller için lütfen yükleme sitesine bakın.For other formats or languages, please see the download site.

Team Foundation Server 2017 hakkında daha fazla bilgi edinmek için Team Foundation Server Gereksinimler ve Uyumluluk sayfasına bakın.To learn more about Team Foundation Server 2017, see the Team Foundation Server Requirements and Compatibility page.


Team Foundation Server 2017 Güncelleştirme 3.1 Sürüm Tarihi: 28 Şubat 2018Team Foundation Server 2017 Update 3.1 Release Date: February 28, 2018

Team Foundation Server 2017 Güncelleştirme 3.1’deki YeniliklerWhat's New in Team Foundation Server 2017 Update 3.1

Bu güncelleştirme, olası siteler arası betik (XSS) ve diğer güvenlik açıklarını düzeltir.This update fixes potential cross site scripting (XSS) and other security vulnerabilities. Daha fazla bilgi için blog gönderisine bakın.See the blog post for more information. Bu tam bir yükseltmedir, bu nedenle doğrudan TFS 2017 Güncelleştirme 3.1’e yükseltebilirsiniz.It is a full upgrade, so you can upgrade directly to TFS 2017 Update 3.1.

GeribildirimFeedback

Görüşlerinizi almaktan mutluluk duyarız !We’d love to hear from you! Geliştirici Topluluğu portalı aracılığıyla bir sorunu bildirip izleyebilir ve Stack Overflow’da öneri alabilirsiniz.You can report a problem and track it through Developer Community and get advice on Stack Overflow. Her zaman olduğu gibi, öncelik vermemizi istediğiniz fikirleriniz varsa UserVoice’a giderek fikrinizi ekleyin veya mevcut bir fikri oylayın.As always, if you have ideas on things you’d like to see us prioritize, head over to UserVoice to add your idea or vote for an existing one.


Team Foundation Server 2017 Güncelleştirme 3 Sürüm Tarihi: 6 Kasım 2017Team Foundation Server 2017 Update 3 Release Date: November 6, 2017

Team Foundation Server 2017 Güncelleştirme 3’teki YeniliklerWhat's New in Team Foundation Server 2017 Update 3

Bu güncelleştirme Team Foundation Server 2017’e yöneliktir ve Team Foundation Server 2017 Güncelleştirme 2’den sonraki hata düzeltmelerini içerir.This is an update for Team Foundation Server 2017 that includes bug fixes since Team Foundation Server 2017 Update 2.


İşWork

 • Bir şablonu ASCII karakter kodu >127 ile dışarı aktarma, WebLayout içermiyor ve yanlış dosya adları içeriyor.Exporting a template with ASCII character code >127 does not have WebLayout and includes incorrect file names.
 • Pano ve Kart ayarları İş Öğesi Adı için yeniden adlandırmayı işlemiyor.Board and Card Settings does not handle Work Item Type rename.
 • Türkçede Kanban panosu kartı yeniden sıralama işlemi, yığın derecesine göre yapılmalıdır.Kanban board card reordering in Turkish should be by stack rank.
 • REST API WorkItemSearchConditionalFaultIn, Arama için NotSupportedException oluşturmalıdır.REST API WorkItemSearchConditionalFaultIn should throw NotSupportedException for Search.
 • WIT için StructureChangeNotification olayı tetiklenmiyor.StructureChangeNotification event not firing for WIT.
 • Bağlantı sayısı üst sınırı aşıldığında daha fazla bilgi için bağlantı ekleyin.Add link to more info when exceeding max links limit.
 • Yükseltme performansını geliştirmek için iş öğesi alan verilerini geçirme yürütme planını iyileştirin.Optimize work item field data migration execution plan to improve upgrade performance.
 • Atanan bağlam menüsü, belirsizliği gidermek için görünen ad yerine birleşik dizeyi kullanmalıdır.Assigned To context menu should use combo string instead of display name to disambiguate.

KodCode

DerlemeBuild

 • Derleme aracısı kaydedilmeye çalışılırken hata: Kimlik doğrulaması - “Programı güvenli bir şekilde yürütmek için yetersiz deste”.Error while attempting to register build agent: Authentication - "Insufficient stack to continue executing the program safely."
 • vsts-agent’ı yeni git sürümünü taşıyacak şekilde güncelleştirin.Update vsts-agent to carry new version of git.
 • .NET uyumluluğu için derlemelere NuGet.exe 4.3.0 sürümünün eklenmesine imkan tanımak amacıyla NuGet Araç Yükleyicisi görevini etkinleştirin.Enable NuGet Tool Installer task in order to allow for NuGet.exe 4.3.0 to be included in builds for compatibility with .NET.
 • Zamanlanan XAML derlemesinin RequestedFor alanı ayarlanmadı.RequestedFor field of scheduled XAML build is not set.

SürümRelease

 • TFS 2017’den yükseltme, Azure tabanlı bağlı hizmetler arası uç nokta geçişinde başarısız oluyor.Upgrade from TFS 2017 failing migration of Azure-based connected service to service endpoint.

TestTest

 • Test Aracısı Dağıtma görevi Win7-SP1 makinesi üzerinde birden çok sorunla karşılaşıyor.Deploy Test Agent task has multiple issues on Win7-SP1 machine.
 • Test Aracısı yolu yanlışsa hata olarak kaydedilmez ancak yalnızca hata ayıklamada görünür.If Test Agent path is wrong it is not logged as error but appears only in debug.
 • Ekleri karşıya yüklediğimizde test çalıştırması/görev başarısız olmamalıdır.Test run/task shouldn’t fail if we failed to upload attachment.
 • GetTestPlatform API, yapılandırmayı temel alarak araştırma dizininde testplatform.config dosyası arar.GetTestPlatform API will look for a testplatform.config file in the probing directory based on configuration.
 • Yükseltme performansını önemli ölçüde geliştirmek için dizinleri dbo.tbl_TestResult öğesinin üzerine bırakın.Drop indexes on dbo.tbl_TestResult to significantly improve upgrade performance.
 • Yükseltme performansını önemli ölçüde geliştirmek için test sonuçları geçiş bakımı adımının performansını geliştirin.Improve performance of test results migration servicing step to significantly improve upgrade performance.

RaporlamaReporting

 • RDL İlerleme Raporları artık silinen görevler için doğru süre miktarını gösterir.The RDL Burndown Reports will now show the correct amount of time for deleted tasks.

YönetimAdministration

 • Kullanıcılar sayfası Genel URL’si, örneğin bir yük dengeleyici kullanılıyorsa çağrı URL’si ile eşleşmelidir.Users page Public URL should match the calling URL such as when a load balancer is involved.

Sayfanın Başı
Top of Page