Team Foundation Server 2018 Sürüm Notları Team Foundation Server 2018 Release Notes

Not

Bu sayfaya İngilizce olmayan bir dildeki sürümden erişiyor ve en güncel içeriği görmek istiyorsanız lütfen bu Sürüm Notları sayfasının İngilizce versiyonunu ziyaret edin.If you are accessing this page from a non-English language version, and want to see the most up-to-date content, please visit this Release Notes page in English.

İpucu

Bu sayfanın altında sayfa dilini değiştirebilirsiniz.You can switch the page language at the bottom of this page.  Click the simgesine tıklayıp dilinizi arayın veya kullanılabilen diller listesinden seçin. icon, search for your language, or select from the list of available languages.

Download the latest version of Team Foundation Server

Team Foundation Server 2018 hakkında daha fazla bilgi edinmek için Team Foundation Server Gereksinimleri ve Uyumluluğu sayfasına bakın.To learn more about Team Foundation Server 2018, see the Team Foundation Server Requirements and Compatibility page.


TFS 2018’deki Yenilikler videosuWhat's New in TFS 2018 video


GeribildirimFeedback

Görüşlerinizi almaktan mutluluk duyarız !We’d love to hear from you! Geliştirici Topluluğu portalı aracılığıyla bir sorunu bildirip izleyebilir ve Stack Overflow’da öneri alabilirsiniz.You can report a problem and track it through Developer Community and get advice on Stack Overflow. Her zaman olduğu gibi, öncelik vermemizi istediğiniz fikirleriniz varsa UserVoice’a giderek fikrinizi ekleyin veya mevcut bir fikri oylayın.As always, if you have ideas on things you’d like to see us prioritize, head over to UserVoice to add your idea or vote for an existing one.


Sürüm Tarihi: 15 Kasım 2017Release Date: November 15, 2017

Özet: Team Foundation Server 2018 GüncelleştirmeleriSummary: Team Foundation Server 2018 Updates

Team Foundation Server 2018’e birçok yeni ve değerli özellik eklendi.We've added a lot of new value to Team Foundation Server 2018. Önemli noktalardan bazıları:Some of the highlights include:

XAML DerlemesiXAML Build

XAML derlemesini ilk olarak TFS 2018 RTW ve Güncelleştirme 1’de kaldırıldı olarak listelemiştik.We had originally listed XAML build as removed from TFS 2018 RTW and Update 1. Ancak bu durum, yükseltme tamamlandıktan sonra çok sayıda müşterimizin yükseltme işlemini yapamaması ve derlemeyi yeniden etkinleştirmek için desteğe başvurmasına neden oldu.However, that resulted in too many customers being unable to upgrade or having to contact support to re-enable it after the upgrade completed. TFS 2018 Güncelleştirme 2’de XML derlemesi etkin, ancak kullanım dışıdır.In TFS 2018 Update 2, XAML build is enabled but has been deprecated. Bu, XAML Derlemesine daha fazla yatırım yapılmadığı ve Microsoft Test Yöneticisi’nin (MTM) artık XAML derlemelerinin kullanımını desteklemediği anlamına geliyor.This means there is no further investment in XAML Build, and Microsoft Test Manager (MTM) no longer supports using XAML builds. Yeni derleme tanımı biçimlerinden birine dönüştürmenizi öneririz.We highly recommend converting to one of the newer build definition formats. TFS 2018 Güncelleştirme 2 ile XAML denetleyicilerinizi bağlayıp XAML derlemelerini çalıştırmaya devam edebilirsiniz.You may continue to connect your XAML controllers and run XAML builds with TFS 2018 Update 2. Daha fazla bilgiMore info

TFS 2018 RTW’den Kaldırılan ÖzelliklerFeatures Removed in TFS 2018 RTW


Ayrıntılar: Bu Yayındaki YeniliklerDetails: What's New in this Release

İş Öğesi İzleme Work Item Tracking

Web’de Proje Oluşturma Sihirbazı Project Creation Wizard on the web

Web erişiminden Takım Projesi oluşturma deneyimi geliştirildi.We have improved the experience for creating a Team Project from web access. Artık Visual Studio istemcisinde Takım Projesi oluştururken kullanabildiğiniz özelliklerin çoğunu içeriyor.It now includes most of the features available when you create a Team Project in the Visual Studio client. Web arabirimini kullanmanın avantajı, eşleşen bir Visual Studio sürümü gerektirmemesidir.The benefit of using the web interface is that you don't need a matching Visual Studio version. Visual Studio ile web sürümü arasındaki fark, web sürümünün raporlarınızı SSRS’de sağlamamasıdır.The difference of using Visual Studio or the web version is that the web version doesn’t provision your reports in SSRS. Takım Projesi oluşturma deneyiminin web sürümünü kullandıysanız Uygulama Katmanında tfsconfig komutunu çalıştırarak SSRS raporlarını sağlayabilir veya bunları güncelleştirebilirsiniz.If you used the web version of the Team Project creation, you can run the tfsconfig command on the Application Tier to provision or update the SSRS reports. Ayrıntıları görmek için bkz. proje raporları ekleme.See details in add project reports.

Web’de İşlem Şablonu YöneticisiProcess Template Manager on the web

TFS 2018 sürümüyle birlikte web erişimini kullanarak işlem şablonlarınızı karşıya yükleyebilirsiniz.With TFS 2018, you can use web access to upload your process templates. Web arabirimi, işlem şablonlarınızla etkileşim kurmak için Visual Studio’nun doğru sürümünü yüklemenizi gerektirmediğinden çok daha kolay bir deneyimdir.The web interface is a much easier experience because you don't have to install the correct version of Visual Studio to interact with your process templates. Visual Studio 2017 Güncelleştirme 4 ve önceki sürümler İşlem Şablonu Yöneticisi iletişim kutusunda görünmeye devam etse de web arabirimini kullanmanız önerilir.Visual Studio 2017 Update 4 and earlier will still show the Process Template Manager dialog, although we recommend using the web interface. Visual Studio 2017 Güncelleştirme 5 ve üzeri sürümlerde otomatik olarak web’e yönlendirilirsiniz.Visual Studio 2017 Update 5 and later will redirect you to the web automatically.

İş öğesi formu üst bilgisini özelleştirme Customize the work item form header

Artık mevcut denetimleri değiştirerek veya işleminizle ilgili olmayan denetimleri gizleyerek iş öğesi formu üst bilgi alanını özelleştirebilirsiniz.You can now customize the work item form header area by replacing the existing controls, or hiding controls, that are not relevant to your process. Bu, Alan yolunu özel bir Takım alanıyla değiştirme, takımlarınız Kanban odaklıysa Yineleme’yi gizleme ve Neden alanını özel bir alanla değiştirme olanağı sağlar.This will enable replacing Area path with a custom Team field, hiding Iteration if your teams are more Kanban focused, and replacing Reason with a custom field. Durum alanı gizlenemez veya değiştirilemez.The State field cannot be hidden or replaced.

Daha fazla bilgi için WebLayout ve Denetim öğeleri belgelerine bakın.See the documentation for WebLayout and Control elements for more information.

Mobil iş öğesi formu Mobile work item form

İş öğeleri için en iyi duruma getirilmiş bir genel görünüme sahip, uçtan uca tam bir deneyim sunuyoruz (Şekil 1).We have a full end-to-end experience that includes an optimized look and feel for work items (Figure 1). Size atanmış, takip etmekte olduğunuz, ziyaret ettiğiniz veya yakın zamanda düzenlediğiniz öğelerle telefonunuzda etkileşimde bulunmak için kolay bir yol sağlar.It provides an easy way to interact with items that are assigned to you, that you’re following, or that you have visited, or edited recently, from your phone.

Mobile work item query
(Şekil 1) Mobil iş öğesi sorgusu(Figure 1) Mobile work item query

Bu deneyim harika görünmekle kalmaz, tüm alan türleri için iyileştirilmiş denetimleri de destekler (Şekil 2).Along with the good looks, this experience supports optimized controls for all field types (Figure 2).

Mobile work item form
(Şekil 2) Mobil iş öğesi formu(Figure 2) Mobile work item form

Yeni mobil gezinti (Şekil 3) ile kullanıcılar TFS’nin mobil kullanıma uygun diğer tüm kısımlarına ulaşabilir ve diğer merkezlerle iletişim kurmaları gerektiğinde tam masaüstü sitesine dönebilir.With the new mobile navigation (Figure 3), users can reach any other mobile-ready parts of TFS and get back to the full desktop site in case they need to interact with other hubs.

Mobile navigation
(Şekil 3) Mobil gezinti(Figure 3) Mobile navigation

Kapsamları, Kanban panolarını, sprint’leri ve sorguları filtrelemeFiltering on backlogs, Kanban boards, sprints, and queries

Sunduğumuz tüm iş öğesi izleme kılavuzu deneyimleri (sorgular, kapsamlar, Kanban panoları, sprint kapsamları ve test çalışması yönetimi) artık ortak, tutarlı filtreleme bileşenimizi (Şekil 4) kullanıyor.All of our work item tracking grid experiences (queries, backlogs, Kanban boards, sprints backlogs, and test case management) now make use of our common, consistent filtering component (Figure 4). Görüntülenen sütunlarda anahtar sözcük filtresi uygulama ve etiketleri seçmenin ötesinde iş öğesi türlerini, durumları ve atanan kişileri de filtreleyerek aradığınız iş öğelerine hızla ulaşabilirsiniz.Beyond applying a keyword filter across displayed columns and selecting tags, you can also filter on work item types, states, and assigned to, in order to quickly get to the work items you are looking for.

Filtering on query
(Şekil 4) Sorguları filtreleme(Figure 4) Filtering on queries

Bir Kanban kartındaki boş alanları göstermek için genişletinExpand to show empty fields on a Kanban card

Bugün, bir karta ek alanlar ekleyip pano ayarlarından boş alanları gizleyerek (Şekil 5) panodaki gereksiz dağınıklıktan kurtulabilirsiniz.Today, you have the option to add additional fields to a card and then hide empty fields (Figure 5) in board settings to remove unnecessary clutter from the board. Bu özelliğin olumsuz tarafı, boş bir alan gizlendikten sonra bu alanı güncelleştirmenin tek yolunun iş öğesi formunu açmak olmasıydı.The drawback to this feature was that once an empty field was hidden, the only way to update the field was to open the work item form. Kanban kartlarında yeni kullanıma sunulan genişletme seçeneği ile artık panonun tamamında boş alanları gizlemenize rağmen bir karttaki belirli bir alanı güncelleştirmek için tek tıklamayla erişim imkanınız vardır.With the newly available expand option on Kanban cards, you can now benefit from hiding empty fields across the board, but still have single click access to update a particular field on a card. Gizli kartı güncelleştirmek için tek yapmanız gereken, kartın üzerine gelip kartın altındaki aşağı bakan köşeli çift ayracı bulmaktır.Simply hover over the card and look for the down chevron at the bottom of the card to update the hidden field.

Hidden field
(Şekil 5) Kanban kartındaki gizli alan(Figure 5) Hidden field on Kanban card

Alanı güncelleştirmek için kartın altındaki aşağı bakan köşeli çift ayraca tıklayın (Şekil 6).Click the down chevron at the bottom of the card to update the field (Figure 6).

Update hidden field
(Şekil 6) Kanban kartındaki gizli alanı güncelleştirme(Figure 6) Update hidden field on Kanban card

Uzantılar iş öğesi kaydetmeyi engellerExtensions block work item save

İş öğesi formu özel denetimleri, grupları ve sayfaları artık iş öğesi formu kaydedilmeden önce verilerin doğrulanması ve kullanıcının gerekli bilgileri doldurduğundan emin olunması için iş öğesi kaydını engelleyebilir.Work item form custom controls, groups, and pages can now block work item save to validate data and ensure the user fills out any required information before saving the work item form.

Satır içi eklenti Teslim PlanlarıInline add on Delivery Plans

Yeni özellik fikirleri her an gelebileceğinden yeni özellikleri doğrudan Teslim Planlarınıza eklemeyi kolaylaştırdık (Şekil 7).New feature ideas can arrive at any moment, so we’ve made it easier to add new features directly to your Delivery Plans (Figure 7). Fareyle üzerine gelindiğinde kullanılabilen Yeni öğe düğmesine tıklayın, bir ad girin ve Enter tuşuna basın.Simply click the New item button available on hover, enter a name, and hit enter. Beklediğiniz alan yolu ve yineleme yoluyla yeni bir özellik oluşturulur.A new feature will be created with the area path and iteration path you’d expect.

Inline add on delivery plans
(Şekil 7) Satır içi eklenti teslim planları(Figure 7) Inline add on delivery plans

Sürüm Denetimi Version Control

Çatallar Forks

TFS 2018’de Git çatalları için destek eklenmiştir (Şekil 8).TFS 2018 adds support for Git forks (Figure 8). Çatal, deponun sunucu tarafındaki bir kopyasıdır.A fork is a server-side copy of a repository. Çatalları kullanarak, doğrudan işleme erişimi vermeden birçok farklı kişinin deponuza katkı sağlamasına izin verebilirsiniz.Using forks, you can allow a broad range of people to contribute to your repository without giving them direct commit access. Bu kişiler, çalışmalarını deponun kendilerine ait çatallarına işleyebilir.Instead, they commit their work to their own fork of the repository. Bu sayede, değişiklikleri merkezi depoya kabul etmeden önce bir çekme isteğinde gözden geçirme fırsatınız olur.This gives you the opportunity to review their changes in a pull request before accepting those changes into the central repository.

Git forks
(Şekil 8) Git çatalları(Figure 8) Git forks

GVFS GVFS

Git Sanal Dosya Sistemi (GVFS) artık destekleniyor.Git Virtual File System (GVFS) is now supported. GVFS, Git’in dosya sisteminde çalışma şeklini sanallaştırarak ve iyileştirerek Git depolarının milyonlarca dosyaya ölçeklendirilmesine olanak sağlar.GVFS allows Git repositories to scale to millions of files by virtualizing and optimizing how Git operates on the filesystem.

Web’i kullanarak bir depoda klasör oluşturmaCreate a folder in a repository using web

Artık Git ve TFVC depolarınızda web üzerinden klasörler oluşturabilirsiniz (Şekil 9).You can now create folders via the web in your Git and TFVC repositories (Figure 9). Bu özellik, kullanımdan kaldırılma sürecine girecek olan Klasör Yönetimi uzantısının yerini alacaktır.This replaces the Folder Management extension, which will now undergo the process of deprecation.

Bir klasör oluşturmak için, komut çubuğunda veya bağlam menüsünde Yeni > Klasör’e tıklayın:To create a folder, click New > Folder in either the command bar or context menu:

New folder option
(Şekil 9) Yeni klasör seçeneği(Figure 9) New folder option

TFVC için, bir klasör adı belirtip kullanıma almanız gerekir.For TFVC, you’ll specify a folder name and then check it in. Git için, boş klasörlere izin verilmediğinden ayrıca bir dosya adı belirtmeniz, isteğe bağlı olarak dosyayı düzenlemeniz ve daha sonra işlemeniz gerekir.For Git, because empty folders aren’t permitted, you’ll also have to specify a file name, optionally edit the file, then commit it.

Git’te ayrıca Yeni dosya iletişim kutusu (Şekil 10), alt klasörler oluşturmak üzere eğik çizgileri kabul edecek şekilde geliştirildi.Additionally, for Git, The New file dialog (Figure 10) has been enhanced to accept slashes to create subfolders.

New file dialog
(Şekil 10) Yeni dosya iletişim kutusu(Figure 10) New file dialog

Dosya mini haritasıFile minimap

Artık, dosyaları görüntülerken veya düzenlerken koda hızlıca göz atmak için dosyanın mini haritasını görüntüleyebilirsiniz (Şekil 11).You can now view a minimap of a file as you view or edit to give you a quick overview of the code (Figure 11). Mini haritayı açmak için, Komut Paleti’ni (F1 veya sağ tıklama) açın ve Mini Haritayı Aç/Kapat’ı seçin.To turn on the minimap, open the Command Palette (F1 or right-click) and select Toggle Minimap.

File minimap
(Şekil 11) Dosya mini haritası(Figure 11) File minimap

Köşeli ayraç eşleştirmeBracket matching

Artık, bir dosyayı düzenlerken veya görüntülerken, sol tarafta köşeli ayraçlarınızı eşleştirmeyi kolaylaştıran kılavuzlar görüntülenir (Şekil 12).When editing or viewing a file, there are now guidelines on the left side to make it easy to match your brackets (Figure 12).

Bracket matching
(Şekil 12) Köşeli ayraç eşleştirme(Figure 12) Bracket matching

Boşluğu açma/kapatmaToggle white space

Artık, bir dosyayı görüntülerken veya düzenlerken boşluk seçeneğini açabilir veya kapatabilirsiniz.You can now toggle white space on and off when viewing or editing a file. Fark işlemi gerçekleştirirken boşluk seçeneğini açmanıza veya kapatmanıza olanak sağlayan özellik hala geliştirme aşamasındadır.We are still developing a feature that will allow you to toggle white space when diff’ing. Boşlukları görüntülemek için (Şekil 13), Komut Paleti’ni (F1 tuşuna basarak veya sağ tıklayarak) açın ve Boşluğu Aç/Kapat’ı seçin. Bu, boşlukları sekmelerden ayırt etmenize olanak sağlar.To view white space (Figure 13), open the Command Palette (F1 or right-click) and select Toggle White Space, which allows you to differentiate between spaces and tabs.

Toggle white space
(Şekil 13) Boşluğu açma/kapatma(Figure 13) Toggle white space

TFVC depoları için web’den düzenlemeyi kapatma ayarıSetting to turn off web editing for TFVC repos

TFVC kullanan takımlar, genellikle kod kalitesinden emin olmak için Visual Studio’daki iade ilkelerini kullanır.Teams that use TFVC often use check-in policies in Visual Studio to ensure code quality. Ancak, iade ilkeleri istemcide uygulandığından web’den düzenlenen kod aynı ilkelere tabi olmaz.However, because check-in policies are enforced on the client, code that is edited on the web isn’t subjected to the same policies.

Bazı müşteriler, iade ilkelerini atlayan değişikliklere karşı koruma sağlamak amacıyla web’den düzenlemeyi devre dışı bırakmayı sağlayan bir özellik istedi.Several people have asked for a way to disable web-editing to protect against changes that bypass check-in policies. TFVC için proje/depo temelli olarak web’den düzenlemeyi (ekleme silme, yeniden adlandırma ve düzenleme) kapatmaya yönelik bir özellik ekledik.We’ve enabled a way for you to turn off web-editing (adding, deleting, renaming, and editing) for TFVC on a project/repository basis.

Web’den düzenleme iznini kaldırmak istiyorsanız Dosyalar sayfasından Ayarlar’a ve sonra Sürüm Denetimi’ne gidin (Şekil 14).To disallow web-editing from the Files page, go to Settings then Version Control (Figure 14). Ağaçtaki TFVC deposuna tıklayın, Seçenekler özetine gidin ve Bu TFVC deposu için web’den düzenlemeyi etkinleştir seçeneğinin işaretini kaldırın.Click on the TFVC repo in the tree, navigate to the Options pivot, and uncheck Enable web-editing for this TFVC repository. Web’den düzenleme varsayılan olarak etkindir.By default, web-editing is enabled.

Not

Projeye Genel Bakış sayfasından BENİOKU dosyasının düzenlenmesi bundan etkilenmez.Editing the README from the Project Overview page is unaffected.

Turn off web editing
(Şekil 14) Web’den düzenlemeyi kapatma(Figure 14) Turn off web editing

Bir projede web’den düzenleme devre dışıyken web düzenlemesi yapmaya çalıştığınızda, buna izin verilmediğine ilişkin bir bildirim alırsınız (Şekil 15).If you attempt a web-edit in a project with web-editing disabled, you will be notified that web-editing is not allowed (Figure 15).

Web editing not allowed dialog
(Şekil 15) Web’den düzenlemeye izin verilmiyor iletişim kutusu(Figure 15) Web editing not allowed dialog

İpucu

Bu özellik, ilgili bir öneri temel alınarak geliştirilmiştir.This has been developed based on a related suggestion.

Eski dalları tanımlamaIdentify stale branches

Artık ihtiyacınız olmayan dalları silerek deponuzu düzenli tutmanız, takımların önem verdikleri dalları bulmasına ve doğru ayrıntı düzeyinde sık kullanılanlar ayarlamasına imkan tanır.Keeping your repository clean by deleting branches you no longer need enables teams to find branches they care about and set favorites at the right granularity. Bununla birlikte, deponuzda çok sayıda dal varsa hangilerinin etkin olmadığını ve silinebileceğini belirlemek zor olabilir.However, if you have lots of branches in your repo, it can be hard to figure out which are inactive and can be deleted. Artık “eski” dalları (3 aydan eski işlemeleri işaret eden dallar) daha kolayca bulabilirsiniz.We’ve now made it easier to identify “stale” branches (branches that point to commits older than 3 months). Eski dallarınızı görmek için Dallar sayfasındaki Eski özetine gidin (Şekil 16).To see your stale branches, go to the Stale pivot on the Branches page (Figure 16).

Stale branches
(Şekil 16) Eski dallar(Figure 16) Stale branches

Silinen bir dalı arama ve yeniden oluşturmaSearch for a deleted branch and re-create it

Bir dal yanlışlıkla sunucudan silinirse dala ne olduğunu anlamak zor olabilir.When a branch is accidentally deleted from the server, it can be difficult to figure out what happened to it. Artık silinen bir dalı arayabilir, kimin ne zaman sildiğini görebilir ve isterseniz yeniden oluşturabilirsiniz.Now you can search for a deleted branch, see who deleted it and when, and re-create it if you wish.

Silinen bir dalı aramak için dal arama kutusuna dalın tam adını yazın.To search for a deleted branch, enter the full branch name into the branch search box. Metinle eşleşen mevcut dalları döndürür.It will return any existing branches that match that text. Silinen dallar listesinde tam eşleşme araması yapma seçeneğini de görebilirsiniz.You will also see an option to search for an exact match in the list of deleted branches. Silinen dalları aramak için bağlantıya tıklayın (Şekil 17).Click the link to search deleted branches (Figure 17).

Search for deleted branches
(Şekil 17) Silinen dalları arama(Figure 17) Search for deleted branches

Bir eşleşme bulunursa dalı kimin ne zaman sildiğini görebilirsiniz.If a match is found, you will see who deleted it and when. Dalı geri yükleme seçeneğiniz de vardır (Şekil 18).You can also restore the branch (Figure 18).

Restore deleted branches
(Şekil 18) Silinen dalları geri yükleme(Figure 18) Restore deleted branches

Dal geri yüklenirse son işaret ettiği işlemede yeniden oluşturulur.Restoring the branch will re-create it at the commit to which is last pointed. Ancak, ilkeler ve izinler yeniden oluşturulmaz.However, it will not restore policies and permissions.

Bir ön ekle başlayan dallarda işleme aramaSearch for a commit in branches starting with a prefix

Tüm dalların bir metin ön ekine sahip olduğu hiyerarşik biçimli bir dal yapınız varsa, bu özellik ilgili metin ön ekine sahip tüm dallarda bir işlemeyi bulur.If you have branch structure in a hierarchical format where all branches are prefixed with a text, then this feature will help you to find a commit in all the branches starting with that prefix text. Örneğin, bir işlemenin "dev" ön ekli tüm dallara ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek için tek yapmanız gereken, arama kutusuna "dev" yazıp "dev" ile başlayan dallarda ara’yı seçmektir (Şekil 19).For example, if you want to see whether a commit made its way to all branches that are prefixed with "dev" then simply type "dev" in the search box and select Search in branches starting with "dev" (Figure 19).

Search for a commit
(Şekil 19) İşleme arama(Figure 19) Search for a commit

İşleme ayrıntıları sayfasında daha zengin bir çekme isteği açıklama balonuRicher pull request callout on commit details page

İşleme ayrıntıları sayfasındaki çekme isteği açıklama balonu, daha iyi tanılama gerçekleştirebilmeniz için daha fazla ilgili bilgi gösterir (Şekil 20).The pull request callout on the commit details page shows more relevant information to help you diagnose better (Figure 20). Artık açıklama balonunda işlemeyi herhangi bir dala ilk kez sunan ilk çekme isteği ve varsayılan dalla ilişkili çekme isteği bilgileri de gösterilir.Now we also show the first pull request that introduced the commit to any branch and the pull request associated with the default branch in the callout.

Pull request callout
(Şekil 20) Çekme isteği açıklama balonu(Figure 20) Pull request callout

Kod’da ağaç görünümünü filtrelemeFilter tree view in Code

Artık sadece dosyalarınıza ulaşabilmek için bir işlemenin değiştirmiş olabileceği tüm dosyalara bakmak zorunda değilsiniz.Now you don’t need to scroll through all the files that a commit may have modified to just get to your files. İşleme ayrıntıları, çekme istekleri, raf kümesi ayrıntıları ve değişiklik kümesi ayrıntıları sayfasındaki ağaç görünümü artık dosya ve klasör filtrelemeyi destekliyor.The tree view on commit details, pull requests, shelveset details, and changeset details page now supports file and folder filtering. Bu özellik, klasör adına göre filtre uyguladığınızda bir klasörün alt dosyalarını, dosya adına göre filtre uyguladığınızda ise dosya hiyerarşisini göstermek amacıyla bir dosyanın daraltılmış ağaç görünümünü görüntüleyen akıllı bir filtredir.This is a smart filter that shows child files of a folder when you filter by folder name and shows a collapsed tree view of a file to display the file hierarchy when you filter by file name.

İşleme ağacında bir dosya veya klasörü bulma filtresi (Şekil 21) ve (Şekil 22):Find a file or folder filter on commit tree (Figure 21) and (Figure 22):

Find a file or folder
(Şekil 21) Dosya veya klasör bulma(Figure 21) Find a file or folder
Filtered view
(Şekil 22) İşleme ağacında filtrelenmiş görünüm(Figure 22) Filtered view on commit tree

Dal güncelleştirmeleri sayfası artık Göndermeler olduBranch updates page is now Pushes

Dal Güncelleştirmeleri sayfasının değeri son derece yüksektir.The Branch Updates page has tremendous value. Ancak, Geçmiş merkezinin altında bir özet olarak gizliydi.However, it was hidden as a pivot under the History hub. Dal güncelleştirmeleri sayfası artık, Kod altında İşlemeler, Dallar, Etiketler ve Çekme İstekleri ile birlikte Göndermeler (Şekil 23) adlı bir merkez olarak görünüyor.Now the branch updates page will be visible as a hub called Pushes (Figure 23) under Code, alongside Commits, Branches, Tags, and Pull Requests. Gönderimler sayfasının yeni URL'si şudur: \<tfsserverurl\>/\<projectname\>/_git/\<reponame\>/pushes.The new URL for the pushes page is: \<tfsserverurl\>/\<projectname\>/_git/\<reponame\>/pushes. Eski URL’ler çalışmaya devam edecektir.The old URLs will continue to function.

Pushes page
(Şekil 23) Göndermeler sayfası(Figure 23) Pushes page

Bununla birlikte, Geçmiş merkezi de yalnızca işlemeleri gösterdiğinden İşlemeler (Şekil 24) olarak yeniden adlandırıldı.At the same time, the History hub is now renamed to Commits (Figure 24) since the hub only shows commits. İşleme listesi görünümü yalnızca üzerinde beklendiğinde ayrıntılı zaman bilgisi gösterdiğinden, kullanıcıların işlemeyle ilgili sorunları gidermekte zorlandığına ilişkin geri bildirim aldık.We received feedback that people were finding it difficult to troubleshoot commit related issues because the commit list view only showed detailed time on-hover. İşleme listesi görünümü artık örneğiniz genelinde tarih ve saati gg.aa.yy ss:dd biçiminde gösteriyor.Now the commit list view across your instance will show date and time in dd/mm/yy hh:mm format. İşlemeler sayfasının yeni URL'si şudur: \<tfsserverurl\>/\<projectname\>/_git/\<reponame\>/commits.The new URL for commits page is: \<tfsserverurl\>/\<projectname\>/_git/\<reponame\>/commits. Eski URL’ler çalışmaya devam edecektir.The old URLs will continue to function.

Commits page
(Şekil 24) İşlemeler sayfası(Figure 24) Commits page

Dosyalar’dan İşlemeler’e geçişte dosya adını korumaRetain filename when moving from Files to Commits

Kullanıcılarımız, Kod merkezinin Dosyalar özetindeki belirli bir dosya ile dizine filtre uygulayıp daha sonra Geçmiş özetine geçtiklerinde, işlemenin 1.000’den fazla dosyayı değiştirmiş olması durumunda dosya adının kalıcı olmadığına ilişkin bir geri bildirimde bulundu.We heard feedback from people that when they filter the directory to a particular file in the Files pivot of the Code hub and later flip to the History pivot, the filename isn’t persisted if the commit changed more than 1,000 files. Bu sorun nedeniyle, kullanıcıların dosyayı bulmak için daha fazla dosya yüklemesi ve içeriği filtrelemesi gerekiyor, bu da üretkenliği etkiliyordu.This resulted in people needing to load more files and filter content to find the file, which was impacting productivity. Geliştiriciler normalde aynı dizinde çalışır ve değişiklikleri izlerken içinde çalıştıkları dizinlere bağlı kalmak ister.Developers normally work in the same directory and want to persist to the directories they work in as they trace changes. Artık bir işlemede değiştirilen dosya sayısından bağımsız olarak Kod merkezi özetleri arasında geçiş yaparken dosya adının kalıcı olması sağlanıyor.Now, we persist the filename as you move between Code hub pivots regardless of the number of files changed in a commit. Bu, istediğiniz dosyayı bulmak için Daha Fazla Yükle’ye tıklama gereksiniminizin ortadan kalktığı anlamına geliyor.This means that you do not have to click on Load More to find the file you want.

Git etiketlerini görüntüleme View Git tags

Deponuzdaki tüm etiketleri Etiketler sayfasında görüntüleyebilirsiniz (Şekil 25).You can view all the tags in your repository on the Tags page (Figure 25). Tüm etiketlerinizi sürümler halinde yönetiyorsanız, bir kullanıcı etiketler sayfasını ziyaret ederek tüm ürün sürümlerine genel olarak bakabilir.If you manage all your tags as releases, then a user can visit the tags page to get a bird’s-eye view of all the product releases.

View Git tags
(Şekil 25) Git etiketlerini görüntüleme(Figure 25) View Git tags

Basit ve açıklamalı etiketleri birbirinden kolayca ayırt edebilirsiniz.You can easily differentiate between a lightweight and an annotated tag. Açıklamalı etiketlerde ilişkili işlemenin yanı sıra etiketi oluşturan kişi ve oluşturma tarihi gösterilirken, basit etiketlerde yalnızca işleme bilgileri gösterilir.Annotated tags show the tagger and the creation date alongside the associated commit, while lightweight tags only show the commit information.

Git etiketlerini silmeDelete Git tags

Bir etiketi uzak deponuzdan silmenizi gerektirecek durumlar olabilir.There can be times when you want to delete a tag from your remote repo. Bunun nedeni, etiket adındaki bir yazım yanlışı ya da yanlış işlemenin etiketlenmesi olabilir.It could be due to a typo in the tag name, or you might have tagged the wrong commit. Web kullanıcı arabiriminde, Etiketler sayfasındaki bir etiketin bağlam menüsüne tıklayıp Etiketi sil’i seçerek etiketleri kolayca silebilirsiniz (Şekil 26).You can easily delete tags from the web UI by clicking the context menu of a tag on the Tags page and selecting Delete tag (Figure 26).

Uyarı

Uzak depolardaki etiketler silinirken dikkatli olunmalıdır.Deleting tags on remote repos should be exercised with caution.

Delete git tags
(Şekil 26) Git etiketlerini silme(Figure 26) Delete Git tags

Git etiketlerini filtrelemeFiltering Git tags

Eski depolarda etiket sayısı zamanla çok yüksek bir seviyeye ulaşabileceği gibi, hiyerarşiler halinde oluşturulmuş etiketler içeren ve etiketleri bulmanın zor olduğu depolar da olabilir.For old repositories, the number of tags can grow significantly with time; there can also be repositories that have tags created in hierarchies, which can make finding tags difficult.

Etiketler sayfasında aradığınız etiketi bulamazsanız tek yapmanız gereken, Etiketler sayfasının üst kısmındaki filtreyi kullanarak etiketin adıyla arama gerçekleştirmektir (Şekil 27).If you are unable to find the tag that you were looking for on the Tags page, then you can simply search for the tag name using the filter on top of the Tags page (Figure 27).

Filter Git tags
(Şekil 27) Git etiketlerini filtreleme(Figure 27) Filter Git tags

Git etiketlerinin güvenliğiGit tags security

Artık depo kullanıcılarına etiketleri yönetmek için ayrıntılı izinler verebilirsiniz.Now you can grant granular permissions to users of the repo to manage tags. Bu arabirimden, kullanıcılara etiketleri silme ya da yönetme izni verebilirsiniz (Şekil 28).You can give users the permission to delete tags or manage tags from this interface (Figure 28).

Git tag security
(Şekil 28) Git etiketi güvenliği(Figure 28) Git tag security

Git etiketleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Microsoft DevOps blogu.Read more about Git tags at the Microsoft DevOps blog.

Çekme isteklerini tamamlarken iş öğelerini otomatik olarak tamamlama Automatically complete work items when completing pull requests

Çekme isteklerinize iş öğeleri bağlıyorsanız, her şeyin güncel kalmasını artık daha basitçe sağlayabilirsiniz.If you’re linking work items to your PRs, keeping everything up to date just got simpler. Artık, bir çekme isteğini tamamladığınızda, çekme isteği başarıyla birleştirildikten sonra bağlı iş öğelerinin de otomatik olarak tamamlanmasını sağlama seçeneğine sahipsiniz (Şekil 29).Now, when you complete a PR, you’ll have the option to automatically complete the linked work items after the PR has been merged successfully (Figure 29). İlkeleri kullanıyorsanız ve çekme isteklerini otomatik olarak tamamlanacak biçimde ayarlarsanız aynı seçeneği görürsünüz.If you’re using policies and set PRs to auto-complete, you’ll see the same option. Artık çekme isteği tamamlandıktan sonra iş öğelerine dönerek durumu güncelleştirmeyi hatırlamak zorunda değilsiniz.No more remembering to revisit work items to update the state once the PR has completed. Bu işlem sizin adınıza otomatik olarak gerçekleştirilir.This will be done for you automatically.

Complete linked work items
(Şekil 29) Bağlı iş öğelerini tamamlama(Figure 29) Complete linked work items

Gönderme/yeni yinelemede oyları sıfırlamaReset votes on push/new iteration

Çekme isteklerinde daha katı bir onay iş akışını tercih eden takımlar, yeni değişiklikler gönderildiğinde oyları sıfırlamayı tercih edebilir (Şekil 30).Teams opting for a more strict approval workflow in PRs can now opt-in to reset votes when new changes are pushed (Figure 30). Bu yeni ayar, Minimum gözden geçiren sayısı gerektir ilkesinin altında bir seçenektir.The new setting is an option under the policy to Require a minimum number of reviewers.

Reset votes setting
(Şekil 30) Oyları sıfırlama ayarı(Figure 30) Reset votes setting

Bu seçenek ayarlanırsa, çekme isteği kaynak dalı her güncelleştirildiğinde tüm gözden geçirenlerin tüm oyları sıfırlanır.When set, this option will cause all votes from all reviewers to be reset any time the source branch of the PR is updated. Bu seçenek, oylar her sıfırlandığında çekme isteğinin zaman çizelgesine bir girdi kaydetmesini sağlar (Şekil 31).The PR timeline will record an entry any time the votes are reset as a result of this option (Figure 31).

Reset votes in timeline
(Şekil 31) Zaman çizelgesindeki oyları sıfırlama(Figure 31) Reset votes in timeline

Çekme isteği ağacını dosya adına göre filtrelemeFilter pull request tree by file name

Bir çekme isteğinde belirli bir dosyayı bulmak artık hiç olmadığı kadar kolay.Finding a specific file in a pull request is easier than ever. Dosyalar görünümündeki yeni filtre kutusu, kullanıcıların ağaç görünümünde dosya listesini filtrelemesine olanak tanır (Şekil 32).The new filter box in the Files view lets users filter down the list of files in the tree view (Figure 32).

Find file or folder in pull request
(Şekil 32) Çekme isteğinde dosya veya klasör bulma(Figure 32) Find file or folder in pull request

Filtre, çekme isteğindeki dosya yollarının herhangi bir kısmıyla eşleşir ve bu sayede dosya adlarına, kısmi yollara, dosya adlarına veya uzantılara göre arama yapabilirsiniz (Şekil 33).The filter matches any part of the path of the files in the pull request, so you can search by folder names, partial paths, file names, or extensions (Figure 33).

Find results
(Şekil 33) Sonuç bulma(Figure 33) Find results

Çekme isteği açıklamalarını filtrelemek için daha fazla seçenekMore pull request comments filtering options

Çekme isteğine genel bakış ve dosyalar görünümlerindeki açıklamalar için artık aynı seçenekler sunuluyor (Şekil 34).Comments in both the pull request overview and the files view now have the same options (Figure 34). Yalnızca katıldığınız tartışmaları görecek biçimde de filtre uygulayabilirsiniz.You can also filter to see only the discussions you participated in.

PR comment filtering
(Şekil 34) Çekme isteği açıklamalarını filtreleme(Figure 34) PR comment filtering

Çekme isteği ayrıntılarındaki kod açıklamaları için özgün farkı görüntülemeView original diff for code comments in pull request details

Bir çekme isteğinin başvurduğu kodun değiştirildiği durumlarda (çoğunlukla istenen bir değişikliğin yapılması sonucunda gerçekleşir) çekme isteği açıklamasını anlamak zor olabilir (Şekil 35).Sometimes, it’s hard to make sense out of a PR comment after the code it’s referencing has changed (many times, when a requested change has been made) (Figure 35).

View original diff
(Şekil 35) Özgün farkı görüntüleme(Figure 35) View original diff

Böyle bir durumla karşılaştığınızda, güncelleştirme numarası içeren bir rozet görürsünüz. Bu numaraya tıklayarak, açıklama oluşturulduğu sırada kodun nasıl göründüğüne bakabilirsiniz (Şekil 36).When this happens, you’ll now see a badge with an update number that you can click to see what the code looked like at the time the comment was originally created (Figure 36).

Update badge
(Şekil 36) Güncelleştirme göstergesi(Figure 36) Update badge

Daraltılabilen çekme isteği açıklamalarıCollapsible pull request comments

Kod gözden geçirme işlemi çekme isteği deneyiminin önemli bir parçası olduğundan, gözden geçirenlerin koda odaklanmasını kolaylaştıracak yeni özellikler ekledik.Reviewing code is a critical part of the pull request experience, so we’ve added new features to make it easier for reviewers to focus on the code. Kodu gözden geçirenler, yeni kodu ilk kez gözden geçirdikleri sırada açıklamaları kolayca gizleyebilir (Şekil 37).Code reviewers can easily hide comments to get them out of the way when reviewing new code for the first time (Figure 37).

Hide comments
(Şekil 37) Açıklamaları gizleme(Figure 37) Hide comments

Açıklamaların gizlenmesi durumunda (Şekil 38), ağaç görünümünde açıklamalar gizlenir, dosya görünümünde ise açıklama dizileri daraltılır:Hiding comments (Figure 38) hides them from the tree view and collapses the comment threads in the file view:

Collapsed comments
(Şekil 38) Daraltılmış açıklamalar(Figure 38) Collapsed comments

Daraltılan açıklamalar kenar boşluğundaki simgeye tıklanarak kolayca genişletilebilir ve bir kez daha tıklanarak yeniden daraltılabilir.When comments are collapsed, they can be expanded easily by clicking the icon in the margin, and then collapsed again with another click. Araç ipuçları (Şekil 39), yazışmanın tamamına bakmadan bir açıklamaya göz atmayı kolaylaştırır.Tooltips (Figure 39) make it easy to peek at a comment without seeing the entire thread.

Collapsed comment tooltip
(Şekil 39) Daraltılmış açıklama araç ipucu(Figure 39) Collapsed comment tooltip

Çekme isteği açıklamalarında görev listeleriTask lists in pull request descriptions and comments

Bazen bir çekme isteği veya açıklama hazırladığınız sırada izlemek istediğiniz öğelerden oluşan kısa bir listeniz olur, ancak metni düzenlemek ya da birden çok açıklama eklemek zorunda kalırsınız.When preparing a PR or commenting you sometimes have a short list of things that you want to track but then end up editing the text or adding multiple comments. Basit görev listeleri, çekme isteği oluşturan veya gözden geçiren kişi olarak bir açıklamada ya da tek, birleştirilmiş bir açıklamada yapılacaklar listesinin ilerleme durumunu izlemenin harika bir yoludur.Lightweight task lists are a great way to track progress on a list of to-dos as either a PR creator or reviewer in the description or a single, consolidated comment. Bu özelliği kullanmaya başlamak veya biçimi seçilen metne uygulamak için Markdown araç çubuğuna tıklayın (Şekil 40).Click on the Markdown toolbar to get started or apply the format to selected text (Figure 40).

Task list toolbar
(Şekil 40) Görev listesi araç çubuğu(Figure 40) Task list toolbar

Görev listesi ekledikten sonra (Şekil 41), kutuları işaretleyerek öğeleri tamamlandı olarak işaretleyebilirsiniz.Once you’ve added a task list (Figure 41), you can simply check the boxes to mark items as completed. Bunlar, açıklamada Markdown diliyle [ ] veya [x] olarak ifade edilir ve depolanır.These are expressed and stored within the comment as [ ] and [x] in Markdown. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Markdown kılavuzu.See Markdown guidance for more information.

Task list
(Şekil 41) Görev listesi(Figure 41) Task list

Çekme isteklerinde açıklamaları “Beğenme” özelliğiAbility to “Like” comments in pull requests

Beğen düğmesine tıklayarak bir çekme isteği açıklamasını desteklediğinizi gösterebilirsiniz (Şekil 42).Show your support for a PR comment with a single click on the like button (Figure 42). Düğmenin üzerine gelerek açıklamayı beğenen herkesin listesini görebilirsiniz.You can see the list of all people that liked the comment by hovering over the button.

Like pull request comments
(Şekil 42) Çekme isteği açıklamalarını beğenme(Figure 42) Like pull request comments

Önerilerle onaylama sırasında geliştirilmiş iş akışıImproved workflow when approving with suggestions

Çekme isteklerinde otomatik tamamlama seçeneğini (Şekil 43) kullanmak, üretkenliğinizi artırmanın harika bir yoludur. Ancak kodu gözden geçirenler arasındaki etkin tartışmaların yarıda kesilmemesine dikkat edilmelidir.Using the auto-complete option (Figure 43) with pull requests is a great way to improve your productivity, but it shouldn’t cut short any active discussions with code reviewers. Bu tartışmaların daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla, Önerilerle onayla oyu artık bir çekme isteğinin hangi durumlarda otomatik olarak tamamlanacak şekilde ayarlanacağını sorar.To better facilitate those discussions, the Approve with suggestions vote will now prompt when a pull request is set to complete automatically. Kullanıcının sağladığı geri bildirimin okunabilmesi için otomatik tamamlamayı iptal etme ya da tüm ilkeler karşılandığında çekme isteğinin otomatik olarak tamamlanmasına izin verme seçeneği vardır.The user will have the option to cancel the auto-complete so that their feedback can be read, or keep the auto-complete set and allow the pull request to be completed automatically when all policies are fulfilled.

Cancel auto-complete dialog
(Şekil 43) Otomatik tamamlama iletişim kutusunu iptal etme(Figure 43) Cancel auto-complete dialog

Git bildirimleri için yol filtreleme desteğiPath filtering support for Git notifications

Artık bir depodaki tüm klasörler için bildirim almak yerine, yalnızca takım üyeleri tarafından önem verdiğiniz klasörlerde çekme istekleri oluşturulduğunda ya da kod gönderildiğinde bildirim almayı tercih edebilirsiniz.Instead of getting notifications for all folders in a repo, you can now choose to get notified when team members create pull requests or push code in only the folders that you care about. Özel Git push veya Git pull isteklerine yönelik e-posta bildirimi abonelikleri oluştururken, bu bildirimleri klasör yoluna göre filtrelemeyi sağlayan yeni bir seçenek görürsünüz (Şekil 44).When creating custom Git push or Git pull requests email notification subscriptions, you will see a new option to filter these notifications by folder path (Figure 44).

Path filtering for notifications
(Şekil 44) Bildirimler için yol filtreleme(Figure 44) Path filtering for notifications

Çekme isteği iş akışları için e-posta şablonları güncelleştirildiUpdated email templates for pull request workflows

Çekme isteği e-posta uyarıları daha net, kısa ve eyleme dönüştürülebilir olacak şekilde yenilendi (Şekil 45).Pull request email alerts have been refreshed to make them clear, concise, and actionable (Figure 45). Konu satırı, çekme isteğini başlığının yanı sıra depo adı gibi ikincil bilgilerle başlar ve kimlik en sona bırakılır.The subject line will begin with the PR title and secondary information, like the repo name, and ID will be deferred to the end. Çekme isteğini oluşturan kişiyi temel alarak kural ve filtre uygulamayı basitleştirmek için yazarın adı konuya eklendi.The name of the author has been added to the subject to make it simpler to apply rules and filters based on the person that created the PR.

Uyarı e-postalarının gövdesi, ilk olarak uyarının niye gönderildiğini özetleyen, sonra da kritik meta verileri (başlık, dal adları ve açıklama) sunan ve bir ana eylem çağrısı düğmesi içeren yenilenmiş bir şablona sahiptir.The body of the alert emails has a refreshed template that first summarizes why the alert was sent, followed by the critical metadata (title, branch names, and description), and a main call-to-action button. Gözden geçirenler, dosyalar ve işlemeler gibi ek ayrıntılar e-postanın daha alt kısmına eklenir.Additional details like the reviewers, files, and commits are included further down the email.

Improved email template
(Şekil 45) Geliştirilmiş e-posta şablonu(Figure 45) Improved email template

Çoğu uyarının eylem çağrısı (Şekil 46), çekme isteğini web’de görüntülemeye yöneliktir.For most alerts, the call-to-action (Figure 46) will be to view the pull request in the web. Bununla birlikte, belirli bir açıklamayla ilgili bildirim aldığınızda kodu ve bağlam bilgisi sunan önceki konuşmayı kolayca bulabilmeniz için eylem çağrısı doğrudan bu açıklamanın bağlantısını verir.However, when you’re notified about a specific comment, the call-to-action will link directly to that comment so you can easily find the code and prior conversation for context.

Email call-to-action
(Şekil 46) E-posta eylem çağrısı(Figure 46) Email call-to-action

Anında iletme bildirimleri için güncelleştirilmiş e-posta şablonlarıUpdated email templates for push notifications

Anında iletme bildirimleri, net, kısa ve işlem yapılabilir olacak şekilde iyileştirilen yeni e-posta şablonlarına uygun olarak güncelleştirildi (Şekil 47).Push notifications have been updated to match the new email templates that are optimized to be clear, concise, and actionable (Figure 47). Konu satırı, gönderme e-postalarını açıkça ayırt etmenize; dalı, depoyu ve yazarı belirlemenize; göndermeye dahil edilen işleme sayısını özetlemenize yardımcı olur.The subject line helps you clearly distinguish push emails, identify the branch, repo, and author, and summarize the number of commits included in the push. Bu değişiklikler ayrıca, bu e-posta bildirimlerini yönetmeye yardımcı olan kural ve filtreler oluşturmayı kolaylaştırır.These changes also make it easier to create rules and filters to help manage these email notifications.

E-posta gövdesi, diğer e-postalarla tutarlıdır. E-postanın neden gönderildiğini, işlemi kimin başlattığını ve tam olarak ne olduğunu vurgular.The email body is consistent with other emails, emphasizing why the email was sent, who initiated the action, and exactly what happened. Gönderme uyarılarına özgü olarak, alıcıları değişikliklerin kapsamı hakkında bilgilendirmeye yardımcı olmak için depo, dal, dosyalar ve işlemeler hakkında ayrıntılar dahil edilir.Specific to push alerts, the details about the repo, branch, files, and commits are all included to help inform the recipients about the scope of the changes. Gönderme uyarıları için ana eylem çağrısı Göndermeyi Görüntüle’dir. Uyarıyı oluşturan göndermeye ilişkin göndermeler görünümünü açar.The main call-to-action for push alerts is View Push, which will open the pushes view for the specific push that generated the alert.

Push template
(Şekil 47) Gönderme şablonu(Figure 47) Push template

Wiki Wiki

Artık her proje kendi Wiki’sini destekliyor (Şekil 48).Each project now supports its own Wiki (Figure 48). Artık takım üyelerinizin projenizi anlamasına, kullanmasına ve projeye katkı sağlamasına yardımcı olan sayfaları rahatça yazabilirsiniz.Now you can conveniently write pages that help your team members understand, use, and contribute to your project.

Wiki page
(Şekil 48) Çekme İsteği Wiki sayfası(Figure 48) PR Wiki page

Yeni Wiki’nin temel özelliklerinden bazıları şunlardır:Some of the key features of the new Wiki include:

 • Markdown söz dizimi ile basitleştirilmiş düzenleme deneyimi.Simplified editing experience using markdown syntax.
 • Yeni sayfa bir başlık belirtmenize ve içerik eklemenize olanak sağlar.The new page allows you to specify a title and add content. (Şekil 49)(Figure 49)
Title Wiki
(Şekil 49) Çekme İsteği Başlık Wiki’si(Figure 49) PR Title Wiki
 • Markdown’da HTML etiketleri için destek (Şekil 50).Support for HTML tags in markdown (Figure 50).
Wiki HTML tags
(Şekil 50) Çekme İsteği Wiki’si HTML etiketleri(Figure 50) PR Wiki HTML tags
 • Markdown klasöründeki görüntüleri rahatça yeniden boyutlandırın (Şekil 51).Conveniently resize images in the markdown folder (Figure 51).
Image resize
(Şekil 51) Çekme İsteği Görüntüsünü yeniden boyutlandırma(Figure 51) PR Image resize
 • Sayfaları yeniden sıralamanıza, yönetmenize ve sayfaların üst öğelerini yeniden ayarlamanıza imkan tanıyan güçlü sayfa yönetimi bölmesi.Powerful page management pane that allows you to reorder, re-parent, and manage pages.
 • Büyük Wiki’ler için sayfaları başlığa göre filtreleme özelliği (Şekil 52).Ability to filter pages by title for large Wikis (Figure 52).
Wiki menu
(Şekil 52) Çekme İsteği Wiki’si menüsü(Figure 52) PR Wiki menu

Wiki’yi kullanmaya başlama hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about getting started with Wiki.

 • Wiki’yi daha çok kullandıkça, yanlışlıkla yapılan değişiklikleri kaydetme şansınız artar.As you use Wiki more, there is a chance you’ll save unintended changes. Artık, bir düzeltmenin ayrıntılarına gidip Geri Döndür düğmesine tıklayarak bir Wiki sayfasındaki düzeltmeyi geri alabilirsiniz (Şekil 53).Now you can revert a revision to a Wiki page by going to the revision details and clicking on the Revert button (Figure 53).
Wiki revert button
(Şekil 53) Çekme İsteği Wiki’si geri döndürme düğmesi(Figure 53) PR Wiki revert button

Wiki oluşturulurken çoğu zaman bir Wiki sayfasındaki içindekiler tablosunda, mevcut olmayan bağlantıların yer aldığını gözlemledik (Şekil 54).We observed a pattern during Wiki creation where a table of contents on a Wiki page included non-existent links (Figure 54). Kullanıcılar gerçek bir sayfa oluşturmak amacıyla bu bağlantılara tıklıyordu.Users would click on these links in an attempt to create an actual page. Bundan önce böyle bir senaryoda bağlantının bozuk olduğunu veya sayfanın mevcut olmadığını belirten bir uyarı yapılıyordu.We previously handled this scenario by giving a warning suggesting that the link was broken, or that the page did not exist. Artık böyle durumlar genel bir Wiki senaryosu olarak ele alınarak sayfa oluşturmanıza olanak sağlanıyor.Now, we are handling this as a mainstream scenario for Wiki, by allowing you to create pages instead.

Create wiki page
(Şekil 54) Çekme İsteği Wiki sayfası oluşturma(Figure 54) PR Create Wiki page

Wiki sayfası için ayrıntılı bağlantı sağlamaWiki page deep linking

Wiki artık, bir sayfa içinde ve sayfalar arasında ayrıntılı bağlantı sağlama bölümlerini destekliyor. Bu, içindekiler tablosu oluşturmak için çok kullanışlıdır.Wiki now supports deep linking sections within a page and across pages, which is really useful for creating a table of contents. Aşağıdaki söz dizimini kullanarak aynı sayfadaki veya başka bir sayfadaki bir başlığa başvurabilirsiniz:You can reference a heading in the same page or another page by using the following syntax:

 • Aynı sayfa: [text to display](#section-name)Same page: [text to display](#section-name)
 • Başka bir sayfa: [text to display](/page-name#section-name)Another page: [text to display](/page-name#section-name)

Market’teki Wiki uzantısı kullanım dışı bırakıldı.The Wiki extension on the Marketplace is now deprecated. Mevcut bir Wiki uzantısı kullanıcısıysanız bu geçiş aracını kullanarak Wiki sayfalarınızı yeni Wiki’ye geçirebilirsiniz.If you are an existing Wiki extension user, then you can migrate your Wiki pages to the new Wiki using this migration tool. Mevcut Wiki sayfalarınızı yeni Wiki’ye geçirme hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about how to migrate your existing Wiki pages to the new Wiki.

Paket Yönetimi Package Management

Paket Yönetimi deneyimindeki güncelleştirmelerPackage Management experience updates

Paket URL’leri artık GUID’leri kullanmak yerine paket adı ve sürümüyle çalışıyor.Package URLs now work with the package name and version, rather than using GUIDs. Bu, paket URL’lerini el ile oluşturmayı kolaylaştırıyor (Şekil 55).This makes it easier to hand-craft package URLs (Figure 55). Biçim şu şekildedir: \<tfsserverurl\>/\<project|team\>/_packaging?feed=\<feed\>&package=\<package\>&version=\<version\>&protocolType=\<NuGet|Npm|Maven\>&_a=package.The format is: \<tfsserverurl\>/\<project|team\>/_packaging?feed=\<feed\>&package=\<package\>&version=\<version\>&protocolType=\<NuGet|Npm|Maven\>&_a=package.

Package URL
(Şekil 55) Çekme İsteği Paketi URL’si(Figure 55) PR Package URL

Bu UserVoice önerisine karşılık olarak, artık silinen paket sürümlerini tüm akış kullanıcılarından gizleyebilirsiniz (artık üzeri çizili paketler görmeyeceksiniz!) (Şekil 56).You can now hide deleted package versions (Figure 56) from all feed users (no more strikethrough packages!), in response to this UserVoice suggestion.

Hide deleted packages
(Şekil 56) Silinen paketleri gizleme(Figure 56) Hide deleted packages

Paket ayrıntıları sayfasında gerçekleştirebildiğiniz tüm işlemler artık paket listesindeki bağlam menüsünden gerçekleştirilebilir.Any action that you could perform on the package details page can now be performed from the context menu in the list of packages.

Paket listesi, son güncelleştirilen paketleri kolayca bulabilmeniz için anlaşılır tarihler içeren yeni bir Son gönderme sütunu içeriyor (Şekil 57).The package list contains a new Last pushed column (Figure 57) with humanized dates so you can easily find recently-updated packages.

Last pushed column
(Şekil 57) Son gönderilen sütun(Figure 57) Last pushed column

Maven paketleri Maven packages

TFS 2018’de Maven yapıtlarını barındırma desteği sunmaya başladık (Şekil 58).We’ve launched support for hosting Maven artifacts in TFS 2018 (Figure 58). Maven yapıtları, Java geliştiricilerinin kolayca kod ve bileşen paylaşmasına imkan tanır.Maven artifacts enable Java developers to easily share code and components. Paket Yönetimi’ni kullanarak nasıl Maven yapıtları paylaşabileceğinizi öğrenmek için başlangıç kılavuzumuzu inceleyin.Check out our getting started guide for how to share Maven artifacts using Package Management.

Maven packages
(Şekil 58) Maven paketleri(Figure 58) Maven packages

Yeni birleşik NuGet göreviNew unified NuGet task

NuGet Restore, NuGet Packager ve NuGet Publisher görevlerini derleme görevi kitaplığının geri kalanıyla daha iyi hizalamak için tek bir NuGet derleme görevi altında birleştirdik; yeni görev varsayılan olarak NuGet 4.0.0 sürümünü kullanır.We’ve combined the NuGet Restore, NuGet Packager, and NuGet Publisher task into a unified NuGet build task to align better with the rest of the build task library; the new task uses NuGet 4.0.0 by default. Bu doğrultuda, eski görevleri kullanım dışı bıraktık ve zamanınız olduğunda yeni NuGet görevine geçmenizi öneriyoruz.Accordingly, we’ve deprecated the old tasks, and we recommend moving to the new NuGet task as you have time. Bu değişiklik, aşağıda ana hatlarıyla verilen ve yalnızca birleşik görevi kullanarak erişebileceğiniz bir dizi geliştirme ile eş zamanlı olarak sunuluyor.This change coincides with a wave of improvements outlined below that you’ll only be able to access by using the combined task.

Bu çalışma kapsamında, PATH üzerindeki NuGet’in sürümünü denetleyen ve yeni NuGet görevi tarafından kullanılan yeni bir NuGet Tool Installer da yayınladık.As part of this work, we’ve also released a new NuGet Tool Installer task that controls the version of NuGet available on the PATH and used by the new NuGet task. Bu nedenle, NuGet’in daha yeni bir sürümünü kullanmak için tek yapmanız gereken, derlemenizin başlangıcında bir NuGet Tool Installer görevi eklemektir (Şekil 59).So, to use a newer version of NuGet, just add a NuGet Tool Installer task at the beginning of your build (Figure 59).

Nuget task
(Şekil 59) NuGet görevi(Figure 59) NuGet task

Microsoft DevOps blogunda, derlemenizde en son NuGet’i kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about using the latest NuGet in your build on Microsoft DevOps Blog.

NuGet “Yinelenenlerin atlanmasına izin ver” seçeneğiNuGet “Allow duplicates to be skipped” option

Birçok NuGet müşterisinden bir paket kümesi oluşturduklarını, ancak bunlardan yalnızca bazılarının güncelleştirmesinin (dolayısıyla da güncelleştirilmiş sürüm numaralarının) olduğunu duyduk.We heard from many NuGet customers that they generate a set of packages, only some of which may have updates (and therefore updated version numbers). NuGet derleme görevi, sürümün zaten kullanımda olduğu bir VSTS/TFS akışına paket göndermeye çalıştığında görevin devam etmesine imkan tanıyacak yeni bir Yinelenenlerin atlanmasına izin ver seçeneği içeriyor.The NuGet build task has a new Allow duplicates to be skipped option that will enable the task to continue if it tries to push packages to a VSTS/TFS feed where the version is already in use.

npm derleme görevi güncelleştirmelerinpm build task updates

Yeni NPM derleme görevi, npm projenizi Windows, Linux veya Mac’te derlemenizden bağımsız olarak sorunsuz bir biçimde çalışır.Whether you’re building your npm project on Windows, Linux, or Mac, the new NPM build task will work seamlessly. Ayrıca, görevi yeniden düzenleyerek hem npm install hem de npm publish görevini kolaylaştırdık.We have also reorganized the task to make both npm install and npm publish easier. Projenizin .npmrc dosyasında listelenen kayıt defterlerine ait kimlik bilgilerinin bir hizmet uç noktasında güvenli bir şekilde saklanabilmesi için install ve publish kimlik bilgilerini almayı basitleştirdik.For install and publish, we have simplified credential acquisition so that credentials for registries listed in your project’s .npmrc file can be safely stored in a service endpoint. Alternatif olarak, VSTS/TFS akışı kullanıyorsanız bir akışı seçmenize imkan tanıyan seçicimizi kullandığınızda derleme aracısı tarafından kullanılan gerekli kimlik bilgilerini içeren bir .npmrc oluşturulur.Alternatively, if you’re using a VSTS/TFS feed, we have a picker that will let you select a feed, and then we will generate a .npmrc with requisite credentials that are used by the build agent.

Maven artık kimliği doğrulanmış akışları destekliyorMaven now supports authenticated feeds

Maven derleme görevi, npm ve NuGet’in aksine kimliği doğrulanmış akışlarla çalışmıyordu.Unlike NuGet and npm, the Maven build task did not previously work with authenticated feeds. Maven görevini, VSTS/TFS akışlarıyla kolayca çalışabilmenizi sağlayacak biçimde güncelleştirdik (Şekil 60).We’ve updated the Maven task so you can work easily with VSTS/TFS feeds (Figure 60).

dotnet task
(Şekil 60) dotnet görevi(Figure 60) dotnet task

dotnet görevi, kimliği doğrulanmış akışları ve web projelerini destekliyordotnet task supports authenticated feeds, web projects

dotnet görevinin yeni ana sürümü (2.x), geri bildirim isteklerinizin çoğunu karşılıyor ve bir süredir izlemekte olduğumuz bir dizi hatayı düzeltiyor.The next major version of the dotnet task (2.x) addresses many of your feedback requests and fixes a set of bugs we’ve tracked for a while.

 1. İlk olarak, dotnet artık Paket Yönetimi gibi kimliği doğrulanmış paket kaynaklarını desteklediğinden, özel paket kaynaklarından paketleri geri yüklemek için NuGet görevini kullanmanız gerekmez.First, dotnet now supports authenticated package sources like Package Management, so you don’t need to use the NuGet task anymore to restore packages from private package sources.
 2. Görevin 2.0 sürümünde Projelerin yolu alanının davranışı değişti.The behavior of Path to project(s) field has changed in the 2.0 version of the task. Görevin önceki sürümlerinde, belirtilen desenle eşleşen proje dosyaları bulunamadığında görev günlüğe bir uyarı kaydedip başarılı oluyordu.In previous versions of the task, if the project file(s) matching the specified pattern were not found, the task used to log a warning and then succeed. Böyle senaryolarda, derleme başarılı olduğu halde bağımlılıkların neden geri yüklenmediğini anlamak zor olabilir.In such scenarios it can sometimes be challenging to understand why the build succeeded but dependencies were not restored. Artık belirtilen desenle eşleşen proje dosyaları bulunamazsa görev başarısız olur.Now the task will fail if the project file(s) matching the specified pattern are not found. Bu, diğer görevlerin davranışıyla uyumlu olmasının yanı sıra anlaşılması ve kullanılması kolay bir özelliktir.This is in line with the behavior of other tasks and is easy to understand and use.
 3. Önceki görev yayımlama komutu sürümlerinde, açık bir çıkış yolu belirtmiş olsanız bile görev tüm dosyaları proje dosya adına göre adlandırılmış bir klasöre yerleştirerek çıkış yolunu değiştiriyordu.In previous versions of the task’s publish command, the task modified the output path by putting all the files in a folder that was named after the project file name, even when you passed an explicit output path. Bu, komutları zincir halinde birbirine eklemeyi zorlaştırır.This makes it hard to chain commands together. Artık çıkış dosyasının yolunu denetleyebilirsiniz.Now you have control over the output path file.

Ayrıca, PATH üzerindeki dotnet’in sürümünü denetleyen ve yeni dotnet görevi tarafından kullanılan yeni bir dotnet Tool Installer görevi de yayınladık.We’ve also released a new dotnet Tool Installer task that controls the version of dotnet available on the PATH and used by the new dotnet task. Bu nedenle, dotnet’in daha yeni bir sürümünü kullanmak için tek yapmanız gereken, derlemenizin başlangıcına bir dotnet Tool Installer görevi eklemektir.So, to use a newer version of dotnet, just add a dotnet Tool Installer task at the beginning of your build.

Hesabınız/koleksiyonunuz dışında çalışmaWorking outside your account/collection

Başka bir VSTS hesabı veya TFS sunucusundaki Paket Yönetimi akışları ya da NuGet.org/npmjs.com, Artifactory veya MyGet (Şekil 60) gibi Paket Yönetimi dışı akışlar olmasından bağımsız olarak, TFS sunucunuz ya da VSTS hesabınız dışındaki akışlarla artık daha kolayca çalışabilirsiniz (Şekil 61).It’s now easier to work with feeds (Figure 61) outside your TFS server or VSTS account, whether they’re Package Management feeds in another VSTS account or TFS server or non-Package Management feeds like NuGet.org/npmjs.com, Artifactory, or MyGet (Figure 60). NuGet ve npm için adanmış Hizmet Uç Noktası, doğru kimlik bilgilerinin girilmesini kolaylaştırmasının yanı sıra derleme görevlerinin tüm paket indirme ve paket gönderme işlemlerinde sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar.Dedicated Service Endpoint types for NuGet and npm make it easy to enter the correct credentials and enable the build tasks to work seamlessly across package download and package push operations.

Feeds to use
(Şekil 61) Kullanılacak akış(Figure 61) Feed to use

VSTS/TFS akışları için akış seçiciFeed picker for VSTS/TFS feeds

Kaynak deponuzda paketlerinizin nereden geldiğine ilişkin bir kayıt olabilmesi için her zaman bir yapılandırma dosyasının (örn. NuGet.Config, .npmrc, vs.) iade edilmesini öneririz.We always recommend checking in a configuration file (e.g. NuGet.Config, .npmrc, etc.) so that your source repository has a record of where your packages came from. Bununla birlikte, bu yöntemin uygun olmadığı bazı senaryolar olduğunu duyduk. Bu nedenle, bir akışı seçmenize ve ilgili derleme adımı için kullanılacak bir yapılandırma dosyasını otomatik olarak oluşturmanıza imkan tanıyan yeni bir Bu VSTS/TFS akışındaki paketleri kullan seçeneği ekledik (Şekil 62).However, we’ve heard a set of scenarios where this isn’t ideal, so we’ve added a new Use packages from this VSTS/TFS feed option that allows you to select a feed and automatically generate a configuration file that will be used for that build step (Figure 62).

Feed picker
(Şekil 62) Akış seçici(Figure 62) Feed picker

Derleme ve Yayınlama Build and Release

XAML Derlemeleri XAML Builds

TFS 2015’te web tabanlı, platformlar arası bir derleme sistemini kullanıma sunduk.In TFS 2015, we introduced a web-based, cross-platform build system. XAML derlemeleri TFS 2018 RTW veya Güncelleştirme 1’de desteklenmez, ancak TFS 2018 Güncelleştirme 2’de bunları yeniden etkinleştirdik.XAML builds are not supported in TFS 2018 RTW or Update 1, but we have re-enabled XAML builds in TFS 2018 Update 2. XAML derlemelerinizi geçirmeniz önerilir.We encourage you to migrate your XAML builds. Henüz geçiş yapmaya hazır değilseniz ve XAML derlemelerini kullanmaya devam etmeniz gerekiyorsa lütfen TFS 2018 Güncelleştirme 2’ye yükseltin.If you're not yet ready to migrate and need to continue using XAML builds, please upgrade to TFS 2018 Update 2.

TFS 2018 RTW veya Güncelleştirme 1’e yükselttiğinizde:When you upgrade to TFS 2018 RTW or Update 1:

 • Takım projesi koleksiyonunuzda XAML derlemesi verileri varsa, XAML derlemesi özelliklerinin kaldırıldığına ilişkin bir uyarı alırsınız.If you have any XAML build data in your team project collection, you'll get a warning about the removal of XAML build features.

 • Tamamlanmış XAML derlemelerini görebilirsiniz, ancak yeni derlemeleri kuyruğa alamazsınız.You'll be able to view completed XAML builds, but you won't be able to queue new ones.

 • TFS 2018’de XAML derleme denetleyicisi veya aracısının yeni sürümü yoktur.There's no new version of the XAML build controller or agent in TFS 2018.

TFS 2018 Güncelleştirme 2’ye yükselttiğinizde:When you upgrade to TFS 2018 Update 2:

 • Takım projesi koleksiyonunuzda XAML derlemesi verileri varsa, XAML derlemesi özelliklerinin kullanım dışı bırakıldığına ilişkin bir uyarı alırsınız.If you have any XAML build data in your team project collection, you'll get a warning about the deprecation of XAML build features.

 • XAML derleme tanımlarını düzenlemek veya yeni XAML derlemelerini kuyruğa almak için VS veya Takım Gezgini 2017’ kullanmanız gerekir.You will need to use VS or Team Explorer 2017 to edit XAML build definitions or to queue new XAML builds.

 • Yeni XAML derleme aracıları oluşturmanız gerekiyorsa bunları TFS 2015 derleme aracısı yükleyicisini kullanarak yüklemeniz gerekir.If you need to create new XAML build agents, you’ll need to install them using the TFS 2015 build agent installer.

XAML derlemelerini kullanım dışı bırakma planımızın açıklaması için Gelişen TFS/Team Services derleme otomasyon özellikleri blog gönderisine bakın.For an explanation of our XAML build deprecation plan, see the Evolving TFS/Team Services build automation capabilities blog post.

Derleme tanımlarını dışarı ve içeri aktarma Export and import build definitions

Derleme tanımları dahili olarak .json dosyaları halinde uygulandığından, dosyanın geçmişindeki değişikliklerin ayrıntılarını görebilirsiniz.Build definitions are implemented internally as .json files, so you can see details on changes in the file’s history. Zaten derleme tanımlarınızı kopyalayabiliyor veya bunlardan şablon oluşturabiliyordunuz, ancak birçok kullanıcı CI derleme mantığının bir kopyasını alıp başka bir takım projesinde yeniden kullanmak istiyordu.You can already clone and make templates from your build definitions, but many users have wanted to take a copy of their CI build logic and reuse it in another team project. Hatta bu, UserVoice’ta en çok istenen on özellikten biriydi.In fact it’s been a top-ten request on UserVoice.

Bunun artık mümkün olduğunu memnuniyetle duyuruyoruz! (Şekil 63) ve (Şekil 64).We’re pleased to announce that this is now possible (Figure 63) and (Figure 64)!

Export build definition
(Şekil 63) Derleme tanımını dışarı aktarma(Figure 63) Export build definition
Import build definition
(Şekil 64) Derleme tanımını içeri aktarma(Figure 64) Import build definition

Derleme şablonları içeren uzantılarExtensions with build templates

Derleme şablonları, kullanıcıların derlemelerini tanımlama işlemine başlarken kullanabileceği bir temel oluşturmanıza imkan tanır.Build templates let you create a baseline for users to get started with defining their build process. Yeni sunduğumuz pakette bunlardan birkaç tane var ve hesabınıza yeni şablonlar yükleyebiliyor olsanız da uzantı yazarının bir uzantı kapsamında yeni şablonlar eklemesi hiçbir zaman mümkün olmamıştı.We ship a number of them in the box today and while you could upload new ones to your account, it was never possible for extension authors to include new templates as part of an extension. Artık uzantılarınıza derleme şablonları ekleyebilirsiniz.You can now include build templates in your extensions. Örneğin:For example:

{ "id": "Template1", 
  "type": "ms.vss-build.template", 
  "targets": [ "ms.vss-build.templates" ], 
  "properties": { "name": "Template1" } }

Tam örnek için bkz: https://github.com/Microsoft/vsts-extension-samples/tree/master/fabrikam-build-extension.For the full example, see https://github.com/Microsoft/vsts-extension-samples/tree/master/fabrikam-build-extension.

İpucu

Bu özelliği kullanarak tüm takım projelerinizde aynı özel şablonu sunabilir ve paylaşabilirsiniz.You can use this capability to offer and share the same custom template across all your team projects.

Uzantıdaki bir görevi kullanım dışı bırakmaDeprecate a task in an extension

Artık uzantınızdaki bir görevi kullanım dışı bırakabilirsiniz.You can now deprecate a task in your extension. Bu özelliğin çalışması için görevinizin en son sürümüne şu değişkeni eklemeniz gerekir:To make it work, you must add the following variable to the latest version of your task:

"deprecated": true

Kullanım dışı bırakılan görevler kullanıcı tarafından arandığında (Şekil 65), uca bu görevler gönderilir ve daraltılabilir bir bölüm (varsayılan olarak daraltılmıştır) altında gruplanır.When the user searches for deprecated tasks (Figure 65), we push these tasks to the end and group them under a collapsible section that’s collapsed by default. Bir tanımda zaten kullanım dışı bir görev kullanılıyorsa, kullanıcıların yeni göreve geçmesini teşvik etmek için kullanım dışı görev rozeti görüntülenir.If a definition is already using a deprecated task, we show a deprecated task badge to encourage users to switch to the replacement.

Deprecated task badge
(Şekil 65) Kullanım dışı görev göstergesi(Figure 65) Deprecated task badge

Görev açıklamasında yeni görevden bahsederek kullanıcılarınızın bunun hakkında bilgi edinmesine yardımcı olabilirsiniz (Şekil 66).You can help your users learn about the replacement task by mentioning it in the task description (Figure 66). Bu açıklama, görevi hem görev kataloğundan hem de mevcut derleme/yayın tanımlarından doğru şekilde kullanma konusunda kullanıcılara kılavuzluk sağlar.The description will then point folks using the task in the right direction from both the task catalog and the existing build/release definitions.

Deprecated task description
(Şekil 66) Kullanım dışı görev açıklaması(Figure 66) Deprecated task description

Katkıda bulunulan derleme bölümlerinin bölüm görünürlüğünü denetlemesine izin vermeLet contributed build sections control section visibility

Bundan önce derleme görevleri ve derleme özeti bölümlerine sahip bir uzantıyı kullanırken, bu derlemedeki derleme görevini kullanmıyor olsanız bile derleme özeti bölümünü görüyordunuz.Previously, if you were using an extension that had build tasks and build summary sections, you’d see the build summary section even if you weren’t using the build task in that build. Artık uzantı kodunuza şu satırı ekleyip satırın değerini true veya false şeklinde ayarlayarak derleme özeti sayfasında bu bölümü gizlemeyi veya göstermeyi tercih edebilirsiniz:Now, you can choose to hide or show that section in the build summary page by adding the following line in your extension code and setting the value to true or false:

VSS.getConfiguration().setSectionVisibility("$(publisherId).$(extensionId).$(sectionId)", false);

Microsoft vsts-extension-samples deposuna eklenen örneği görüntüleyin.View the sample included in the Microsoft vsts-extension-samples repository.

Değişken grubu desteğiVariable group support

Daha önce yayın tanımlarında kullanılabilen değişken grupları, artık derleme tanımlarında da kullanıma hazırdır.Variable groups have been available to use in release definitions, and now they are ready to be used in build definitions, too. Değişken grubu oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about creating a variable group. Bu özellik, proje düzeyinde derleme/yayın değişkenleri ve derleme tanımlarındaki değişken grupları için yapılan ilgili öneriler temel alınarak geliştirilmiş ve önceliklendirilmiştir.This has been developed and prioritized based on related suggestions for project-level build/release variables and variable groups in build definitions.

Apple sertifikaları gibi güvenli dosyalarla çalışmaWork with secure files such as Apple certificates

Genel amaçlı bir güvenli dosyalar kitaplığı eklendi (Şekil 67).We’ve added a general-purpose secure files library (Figure 67).

Secure files library
(Şekil 67) Güvenli dosyalar kitaplığı(Figure 67) Secure files library

İmzalama sertifikaları, Apple Sağlama Profilleri, Android Keystore dosyaları ve SSH anahtarları gibi dosyaları, kaynak deponuza işlemeye gerek kalmadan sunucuda depolamak için güvenli dosyalar kitaplığını kullanın.Use the secure files library to store files such as signing certificates, Apple Provisioning Profiles, Android Keystore files, and SSH keys on the server without needing to commit them to your source repository.

Güvenli dosyaların içeriği şifrelenir ve yalnızca derleme veya yayın işlemleri sırasında bir görevden başvurularak kullanılabilir.The contents of secure files are encrypted and can only be used during build or release processes by referencing them from a task. Güvenli dosyalar, güvenlik ayarlarına bağlı olarak takım projesindeki birden çok derleme ve yayın tanımında kullanılabilir.Secure files are available across multiple build and release definitions in the team project based on security settings. Güvenli dosyalar Kitaplık güvenliği modelini izler.Secure files follow the Library security model.

Bu yeni özellikten yararlanan bazı Apple görevleri de ekledik:We’ve also added some Apple tasks that leverage this new feature:

Derleme tanımlarını duraklatmaPause build definitions

Artık, derleme tanımlarını duraklatabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.You can now pause or disable build definitions. Derleme tanımınızda değişiklikler yapmayı planlıyor ve bunlar tamamlanana kadar yeni derlemelerin kuyruğa alınmasını engellemek istiyorsanız, derleme tanımını devre dışı bırakabilirsiniz.If you plan to make changes to your build definition and you want to avoid queuing any new builds until you are done, simply disable the build definition. Benzer şekilde, aracı makinelerini yükseltmeyi planlıyorsanız, bir derleme tanımını duraklatmayı seçebilirsiniz. Bu, VSTS’nin yeni derleme isteklerini kabul edebilmesine ve siz tanımı sürdürene kadar bunları çalıştırmadan kuyrukta bekletmesine olanak sağlar.Similarly, if you plan to upgrade agent machines, you can choose to pause a build definition, which enables VSTS to still accept new build requests but hold them in queue without running until you resume the definition.

Görev girişi doğrulama desteğiTask input validations support

Derleme tanımı görevlerinde parametreleri yazarken bazen hatalar oluşabilir.Typing the parameters in build definition tasks can sometimes be error prone. Görev girişi doğrulaması sayesinde görev yazarları, uygun değerlerin belirtildiğinden emin olabilir.With task input validation, task authors can ensure appropriate values are specified. Doğrulama ifadeleri, görev koşulları için kullanılan benzer ifade söz dizimlerini izler ve görev koşulları tarafından desteklenen işlevlerin yanı sıra URL, IPv4, e-posta, numara aralığı, sha1, uzunluk veya eşleşme gibi desteklenen işlevleri kullanabilir.Validation expressions follow the familiar expression syntax used for task conditions and can use any of the supported functions besides the general functions supported by task conditions, including URL, IPV4, email, number range, sha1, length, or match.

VSTS görevleri deposu sayfasında hedefler ve kullanım hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.Read more about the goals and usage on the vsts-tasks repo page.

Yeni Yayın Tanımı Düzenleyicisi New Release Definition Editor

Derleme ve Yayın deneyimlerini yenileme yolculuğumuzda, yayın tanımı düzenleyicimizi yeniden tasarlayarak daha kullanışlı bir deneyime dönüştürdük, bazı sorunlu noktaları düzelttik ve yeni özellikler ekledik.Continuing on our journey of refreshing the Build and Release experiences, we have re-imagined the release definition editor to provide a more intuitive experience, fix some pain points, and add new capabilities. Yeni düzenleyicinin en güçlü özelliklerinden biri, ortamınıza yönelik dağıtımların nasıl ilerleyeceğini görselleştirmenize yardımcı olmasıdır.One of the most powerful features of the new editor is its ability to help you visualize how deployments to your environments would progress. Buna ek olarak onaylar, ortam özellikleri ve dağıtım ayarları artık bağlam içindedir ve kolayca yapılandırılabilir.In addition to this, approvals, environment properties, and deployment settings are now in-context and easily configurable.

İşlem hattının görselleştirilmesiVisualization of the pipeline

Düzenleyicideki işlem hattı (Şekil 68), bir yayındaki dağıtımların nasıl ilerleyeceğine yönelik bir grafik görünümü sağlar.The pipeline (Figure 68) in the editor provides a graphical view of how deployments will progress in a release. Yapıtlar yayın tarafından tüketilir ve ortamlara dağıtılır.The artifacts will be consumed by the release and deployed to the environments. Ortamların düzeni ve bağlantıları, her ortam için tanımlanan tetikleyici ayarlarını yansıtır.The layout and linking of the environments reflects the trigger settings defined for each environment.

Pipeline
(Şekil 68) Yayın işlem hattı(Figure 68) Release pipeline
Bağlam içi yapılandırma kullanıcı arabirimiIn context configuration UI

Yapıtlar, yayın tetikleyicileri, dağıtım öncesi ve dağıtım sonrası onaylar, ortam özellikleri ve dağıtım ayarları artık bağlam içinde ve kolayca yapılandırılabilir (Şekil 69).Artifacts, release triggers, pre-deployment and post-deployment approvals, environment properties, and deployment settings are now in-context and easily configurable (Figure 69).

Release configuration
(Şekil 69) Yayın yapılandırması(Figure 69) Release configuration
Dağıtım şablonlarını kullanmaya başlamaGetting started with deployment templates

Tüm yerleşik dağıtım şablonları, işlem parametreleriyle donatıldı. Bu parametreler, kullanıcıların görevlerde ayrıntıya inmelerine gerek kalmadan en önemli parametreleri belirterek kullanmaya başlamalarına olanak tanıyor (Şekil 70).All in-built deployment templates are equipped with process parameters which makes it easier for users to get started by specifying the most important parameters without needing to go deep into your tasks (Figure 70).

Deployment templates
(Şekil 70) Dağıtım şablonları(Figure 70) Deployment templates
Yayın ve ortam değişkenleri için basitleştirilmiş yönetimSimplified management of release and environment variables

Yayın veya ortam değişkenlerini hızlı bir şekilde eklemek için Liste görünümünü, kapsamlar arasında değişkenleri yan yana karşılaştırmak ve düzenlemek için Kılavuz görünümünü kullanın (Şekil 71).Use the List view to quickly add release or environment variables and the Grid view to compare and edit variables across scopes side-by-side (Figure 71). Ayrıca, her iki görünümde de çalıştığınız değişkenler kümesini yönetmek için filtre ve anahtar sözcük aramayı kullanabilirsiniz.Additionally, you can use the filter and keyword search to manage the set of variables to work with in both the views.

Simplified management of variables
(Şekil 71) Değişkenlerin basitleştirilmiş yönetimi(Figure 71) Simplified management of variables
Geliştirilmiş görev ve aşama düzenleyicisiImproved task and phase editor

Yeni derleme tanımı düzenleyicisindeki tüm iyileştirmeler artık yayın tanımı düzenleyicisinde de kullanılabilir (Şekil 72).All the enhancements in the new build definition editor are now available in the release definition editor, as well (Figure 72). Belirli görevleri arayabilir ve Ekle düğmesini ya da sürükle/bırak özelliğini kullanarak ekleyebilirsiniz.You can search for tasks and add them by either using the Add button or by using drag/drop. Sürükle/bırak özelliğini kullanarak görevleri yeniden sıralayabilir veya kopyalayabilirsiniz.You can reorder or clone tasks using drag/drop.

Task editor
(Şekil 72) Görev düzenleyicisi(Figure 72) Task editor
Değişken grupları, Bekletme ve Seçenekler sekmeleriVariable groups, Retention, and Options tabs

Artık Seçenekler sekmesinden çeşitli gruplara bağlanabilir/bağlantıyı kesebilir (Şekil 73), tek tek ortamlar için bekletme ilkesi ayarlayabilir ve yayın numarası biçimi gibi yayın tanımı düzeyindeki ayarları değiştirebilirsiniz. Ayrıca, Görevler sekmesinin içinden bir ortamı dağıtım şablonu olarak kaydedebilir, ortam düzeyi izinler ayarlayabilir ve aşamaları yeniden sıralayabilirsiniz.You can now link/unlink to variable groups (Figure 73), set retention policy for individual environments, and modify release definition-level settings such as release number format from the Options tab. You can also save an environment as a deployment template, set environment level permissions, and re-order phases within the Tasks tab.

Variable groups
(Şekil 73) Değişken grupları(Figure 73) Variable groups

Ortam düzeyindeki işlemlerle şablon olarak kaydedin ve güvenliği ayarlayın (Şekil 74).Use environment level operations to save as template and set security (Figure 74).

Environment menu
(Şekil 74) Ortam menüsü(Figure 74) Environment menu

Daha fazla bilgi için Yayın Tanımı Düzenleyicisi belgelerine bakın.See the documentation for Release Definition Editor for more information.

Dağıtım Grupları Kullanılarak VM Dağıtımı VM Deployment using Deployment Groups

Release Management artık sağlam ve kullanıma hazır çok makineli dağıtımı destekliyor.Release Management now supports robust out-of-the-box multi-machine deployment. Artık birden çok makinedeki dağıtımları düzenleyebilir ve uygulamanın tamamen yüksek oranda kullanılabilir olmasını sağlarken sıralı güncelleştirme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.You can now orchestrate deployments across multiple machines and perform rolling updates while ensuring high availability of the application throughout.

Aracı tabanlı dağıtım özelliği, aynı derleme ve dağıtım aracılarına bağımlıdır.Agent-based deployment capability relies on the same build and deployment agents. Bununla birlikte, derleme ve dağıtım aracılarını bir aracı havuzundaki proxy sunucuları kümesine yükleyip dağıtımları uzak hedef sunuculara göndermenizi gerektiren geçerli yaklaşımın aksine, aracıyı doğrudan hedef sunucularınızın her birine yüklersiniz ve bu sunuculara sıralı dağıtım yaparsınız.However, unlike the current approach where you install the build and deployment agents on a set of proxy servers in an agent pool and drive deployments to remote target servers, you install the agent on each of your target servers directly and drive rolling deployments to those servers. Hedef makinelerinizde tam görev kataloğunu kullanabilirsiniz.You can use the full task catalog on your target machines.

Dağıtım grubu (Şekil 75), her birine aracılar yüklenmiş hedeflerden (makineler) oluşan mantıksal bir gruptur.A deployment group (Figure 75) is a logical group of targets (machines) with agents installed on each of them. Dağıtım grupları; tek kutu Geliştirme, çok makineli QA ve UAT/Prod için bir makine grubu gibi fiziksel ortamlarınızı temsil eder. Bunlar, fiziksel ortamlarınızın güvenlik bağlamını da belirtir.Deployment groups represent your physical environments, such as single-box Dev, multi-machine QA, and a farm of machines for UAT/Prod. They also specify the security context for your physical environments.

Deployment groups
(Şekil 75) Dağıtım grupları(Figure 75) Deployment groups

Bunu aracımızı kaydettiğiniz herhangi bir sanal makineye karşı kullanabilirsiniz.You can use this against any VM that you register our agent with. Ayrıca, VM çalıştığında aracıyı otomatik olarak yükleyen bir Azure VM uzantısı için destek sunarak Azure’a kaydetmeyi çok kolay hale getirdik.We’ve also made it very easy to register with Azure with support for an Azure VM extension that auto-installs the agent when the VM spins up. Azure VM kaydedildiğinde sanal makinede bulunan etiketler otomatik olarak devralınır.We will automatically inherit the tags on the Azure VM when it’s registered.

Dağıtım grubunuz oluşturulduğunda tek yapmanız gereken bu dağıtım grubunda ne yürütülmesini istediğinizi yapılandırmaktır (Şekil 76).Once you have a deployment group, you simply configure what you want us to execute on that deployment group (Figure 76). Etiketleri kullanarak hangi makinelerde nelerin çalıştırılacağını ve dağıtımın ne kadar hızlı ya da yavaş gerçekleşeceğini denetleyebilirsiniz.You can control what gets run on which machines using tags and control how fast or slow the rollout happens.

Configure deployment groups
(Şekil 76) Dağıtım gruplarını yapılandırma(Figure 76) Configure deployment groups

Dağıtım çalıştırıldığında, hedeflediğiniz makine grubunun tamamındaki ilerleme durumu günlüklerde gösterilir (Şekil 77).When the deployment is run, the logs show the progression across the entire group of machines you are targeting (Figure 77).

Deployment group progress
(Şekil 77) Dağıtım grubu ilerleme durumu(Figure 77) Deployment group progress

Bu özellik artık Release Management’ın tümleşik bir parçasıdır.This feature is now an integrated part of Release Management. Ek lisans gerekmez.No additional licenses are required.

Gelişmiş Dağıtım Grupları Kullanıcı ArabirimiImproved Deployment Groups UI

Derleme ve Yayın deneyimlerini yenileme yolculuğumuzda, dağıtım grupları sayfalarımızı daha anlaşılır ve kullanışlı bir deneyim sunmak üzere yeniden tasarladık (Şekil 78).Continuing our journey of refreshing the Build and Release experiences, we have now re-imagined our deployment groups pages to make it a more clean and intuitive experience (Figure 78). Giriş sayfasından dağıtım grubundaki hedeflerin sistem durumunu görüntüleyebilirsiniz.From the landing page, you can view the health of the targets in the deployment group. Ayrıca tek tek dağıtım grupları için güvenliği yönetebilir veya dağıtım grupları arasında varsayılan izinler ayarlayabilirsiniz.You can also manage security for an individual deployment group, or set default permissions across deployment groups.

Deployment groups UI
(Şekil 78) Dağıtım grupları kullanıcı arabirimi(Figure 78) Deployment groups UI

Bir dağıtım grubu içindeki hedef için özeti, son dağıtımları ve hedefin özelliklerini görüntüleyebilirsiniz (Şekil 79).For a target within a deployment group, you can view a summary, recent deployments, and the target’s capabilities (Figure 79). Hedef üzerinde etiketler ayarlayabilir ve her hedef üzerinde nelerin çalıştırılacağını denetleyebilirsiniz.You can set tags on the target, and control what is run on each target. Gelecek sürümlerde dağıtım grupları için filtre desteği eklenecektir.We will be adding filter support for deployment groups in upcoming releases.

Deployment groups UI tags
(Şekil 79) Dağıtım grupları kullanıcı arabirimi etiketleri(Figure 79) Deployment groups UI tags

Görev grubu başvurularıTask group references

Görev grupları, derleme veya yayın tanımlarınıza ekleyebileceğiniz bir görev kümesi tanımlamanıza imkan tanır (Şekil 80).Task groups let you define a set of tasks that you can add to your build or release definitions (Figure 80). Bu özellik, birden çok derleme veya yayında aynı görev grubunu kullanmanız gerektiğinde kullanışlıdır.This is handy if you need to use the same grouping of tasks in multiple builds or releases. Artık, görev grubunuza başvuran derleme tanımları, yayın tanımları ve görev gruplarına ilişkin bir görünümden yararlanabilirsiniz. Bu, Bir görev grubunun tüketicilerini izlemenize yardımcı olur. (Şekil 79).To help you track the consumers of a task group, you now have a view into the build definitions, release definitions, and task groups that reference your task group (Figure 79).

Task group references
(Şekil 80) Görev grubu başvuruları(Figure 80) Task group references

Başvurulmakta olan bir görev grubunu silmeye çalıştığınızda bir uyarı alırsınız ve bu sayfanın bağlantısı verilir.When you try to delete a task group that’s still referenced, we warn you and give you a link to this page.

Görev grubu sürümü oluşturmaTask group versioning

Bir görev grubunda yapılan değişiklikler görev grubunu kullanan tüm tanımlarda geçerli olduğundan, bu işlemi riskli bulabilirsiniz.When making changes to task groups, it can feel risky because the change is effective to all definitions that use the task group. Görev grubu sürümü oluşturma sayesinde, artık geçiş yapmaya hazır olana kadar en önemli tanımlarınıza kararlı sürümler sunmaya devam ederken görev grubu sürüm taslakları oluşturabilir ve bunların önizlemesini yapabilirsiniz.With task group versioning, now you can draft and preview task group versions while still offering stable versions to your most important definitions until you are ready to switch. Biraz taslak çalışması ve yinelemeden sonra kararlı bir sürüm yayımlayabilir ve değişikliklerin kesintiye uğratıcı bir yapısı olması durumunda, görev grubunu önizleme (yeni ana sürüm) olarak yayımlamayı tercih edebilirsiniz.After some drafting and iteration, you can publish a stable version and, while publishing, if the changes are breaking in nature, you can choose to publish the task group as preview (a new major version). Alternatif olarak, bunu doğrudan güncelleştirilmiş ve kararlı bir sürüm olarak yayımlayabilirsiniz (Şekil 81).Alternatively, you can publish it directly as an updated stable version (Figure 81).

Görev grubunun yeni bir ana sürümü (veya önizlemesi) çıktığında, tanım düzenleycisi tarafından yeni bir sürüm olduğu bildirilir.When a new major (or preview) version of the task group is available, the definition editor will advise you that there is a new version. Bu ana sürüm önizlemeyse, bir “deneyin” iletisi bile görürsünüz.If that major version is preview, you even see a “try it out” message. Görev grubu önizlemeden çıktığında, bunu kullanan tanımlar bu ana kanalla paralel şekilde otomatik olarak güncelleştirilir (Şekil 82).When the task group comes out of preview, definitions using it will be auto-updated, sliding along that major channel (Figure 82).

Save as draft
(Şekil 81) Görev grubunu taslak olarak kaydetme(Figure 81) Save task group as draft
Publish task group as preview
(Şekil 82) Görev grubunu önizleme olarak yayımlama(Figure 82) Publish task group as preview

Görev grubu içeri ve dışarı aktarmaTask group import and export

Görev grupları bir proje içinde yeniden kullanılabilirlik imkanı sunsa da farklı proje ve hesaplarda aynı görev grubunu yeniden oluşturmanın zor olabileceğini biliyoruz.Although task groups have enabled reuse within a project, we know that recreating a task group across projects and accounts can be painful. Görev grubunu içeri/dışarı aktarma özelliğiyle (Şekil 83), yayın tanımları için uyguladığımız güncelleştirmede olduğu gibi, görev grubunu JSON dosyası olarak dışarı aktarıp daha sonra istediğiniz yere aktarabilirsiniz.With task group import/export (Figure 83), as we’ve done for release definitions, now you can export as a JSON file and import where you want it. Dışarı aktarıldığında ilk olarak genişleyen iç içe görev grupları özelliği de etkinleştirildi.We’ve also enabled nested task groups, which first expand when they are exported.

Export task group
(Şekil 83) Görev grubunu dışarı aktarma(Figure 83) Export task group

Sunucu Tarafı (Aracısız) görevlerde Çoklu YapılandırmaMulti Configuration support in Server Side (Agentless) tasks

Artık, sunucu tarafı (aracısız) görevler için çeşitli çarpanlar belirterek (Şekil 84) bir aşamadaki görev kümesinin aynısını, paralel şekilde çalışan birden çok yapılandırmada çalıştırabilirsiniz.By specifying variable multipliers for server side (agentless) tasks (Figure 84), you can now run the same set of tasks in a phase on multiple configurations, which run in parallel.

Multi configuration of agentless tasks
(Şekil 84) Aracısız görevlerin çoklu yapılandırması(Figure 84) Multi configuration of agentless tasks

El ile Müdahale görevinde Değişken DesteğiVariables Support in Manual Intervention task

El ile Müdahale görevi (Şekil 85) artık, görev çalıştırıldığında kullanıcılara gösterilen yönerge metninde değişkenlerin kullanılmasını destekliyor. Kullanıcılar bu noktada yayın işlemini sürdürebilir ya da işlemi reddedebilir.The Manual Intervention task (Figure 85) now supports the use of variables within the instruction text shown to users when the task runs, at the point where the user can resume execution of the release process or reject it. Yayında tanımlanan ve mevcut olan tüm değişkenler dahil edilebilir ve değerler hem bildirimlerde hem de kullanıcılara gönderilen e-posta iletilerinde kullanılır (Şekil 86).Any variables defined and available in the release can be included, and the values will be used in the notifications as well as in the email sent to users (Figure 86).

Manual intervention task
(Şekil 85) El ile müdahale görevi(Figure 85) Manual intervention task
Manual intevention pending dialog
(Şekil 86) El ile müdahale beklemede iletişim kutusu(Figure 86) Manual intervention pending dialog

Bir ortama yönelik yayınları kaynak dala göre denetlemeControl releases to an environment based on the source branch

Yeni bir yayın oluşturulduğunda (genellikle bir kaynağın derlenmesi başarılı olduğunda) otomatik olarak dağıtım tetiklemek için bir yayın tanımı yapılandırılabilir.A release definition can be configured to trigger a deployment automatically when a new release is created, typically after a build of the source succeeds. Ancak, kaynaktaki tüm derlemelerin değil de yalnızca belirli dallarındaki derlemelerin başarılı olması durumunda dağıtmak isteyebilirsiniz.However, you may want to deploy only builds from specific branches of the source, rather than when any build succeeds.

Örneğin, Geliştirme ve Test ortamlarına tüm derlemelerin dağıtılmasını isterken Üretim ortamına yalnızca belirli derlemelerin dağıtılmasını isteyebilirsiniz.For example, you may want all builds to be deployed to Dev and Test environments, but only specific builds deployed to Production. Daha önce, bunu yapabilmek için biri Geliştirme ve Test ortamları için, diğeri Üretim ortamı için olmak üzere iki yayın işlem hattına sahip olmanız gerekiyordu.Previously you were required to maintain two release pipelines for this purpose, one for the Dev and Test environments and another for the Production environment.

Release Management artık her ortam için yapıt filtrelerinin kullanımını destekler.Release Management now supports the use of artifact filters for each environment. Bu, dağıtım tetikleme koşulları karşılandığında (bir derlemenin başarılı olması veya yeni yayın oluşturulması gibi) her ortama dağıtılacak yayınları belirtebileceğiniz anlamına gelir.This means you can specify the releases that will be deployed to each environment when the deployment trigger conditions (such as a build succeeding and creating a new release) are met. Ortamın Dağıtım koşulları iletişim kutusundaki Tetikleyici bölümünde (Şekil 87), bu ortama yönelik yeni bir dağıtımı tetikleyecek derlemeler için kaynak dal ve etiketler gibi yapıt koşullarını seçin.In the Trigger section of the environment Deployment conditions dialog (Figure 87), select the artifact conditions such as the source branch and tags for builds that will trigger a new deployment to that environment.

Deployment conditions dialog
(Şekil 87) Dağıtım koşulları iletişim kutusu(Figure 87) Deployment conditions dialog

Ayrıca, Yayın Özeti sayfası (Şekil 88) artık “başlatılmadı” durumundaki tüm dağıtımların bu durumda olmasının nedenini gösteren ve dağıtımın nasıl veya ne zaman başlatılabileceğini öneren bir açılır ipucu içeriyor.In addition, the Release Summary page (Figure 88) now contains a pop-up tip that indicates the reason for all “not started” deployments to be in that state, and suggests how or when the deployment will start.

Release summary tip
(Şekil 88) Yayın özeti ipucu(Figure 88) Release summary tip

Bir yapıt kaynağı olarak Git depoları için Yayın TetikleyicileriRelease Triggers for Git repositories as an artifact source

Release Management artık, aynı hesaptaki takım projelerinden birinde bulunan bir yayın tanımına bağlı Git depoları için sürekli dağıtım tetikleyicisi yapılandırmayı destekliyor (Şekil 89).Release Management now supports configuring a continuous deployment trigger (Figure 89) for Git repositories linked to a release definition in any of the team projects in the same account. Bu, depoya yeni bir işleme yapıldığında otomatik olarak yayın tetiklemenize imkan sağlar.This lets you trigger a release automatically when a new commit is made to the repository. Git deposunda hangi işlemelerin yayın tetikleyeceğine ilişkin bir dal da belirtebilirsiniz.You can also specify a branch in the Git repository for which commits will trigger a release.

Release triggers
(Şekil 89) Yayın tetikleyicileri(Figure 89) Release triggers

Yayın Tetikleyicileri: Git deposuna gönderilen değişiklikler için sürekli dağıtımRelease Triggers: Continuous deployment for changes pushed to a Git repository

Release Management’ta bir derleme tamamlandığında sürekli dağıtım yapılandırma özelliği zaten hep vardı.Release Management has always provided the capability to configure continuous deployment when a build completes. Ancak, artık Git Push üzerinde de sürekli dağıtım yapılandırabilirsiniz.However, now you can also configure continuous deployment on Git Push. Bu, GitHub ve Team Foundation Git depolarını bir yayın tanımına yapıt kaynakları olarak bağlayabileceğiniz ve daha sonra, bir derlemeden oluşturulmayan Node.JS ve PHP uygulamaları gibi uygulamalar için otomatik olarak yayın tetikleyebileceğiniz anlamına gelir. Bu durumda, sürekli dağıtım için derleme eylemine gerek kalmaz.This means that you can link GitHub and Team Foundation Git repositories as artifact sources to a release definition, and then trigger releases automatically for applications such as Node.JS and PHP that are not generated from a build and so do not need a build action for continuous deployment.

Ortam tetikleyicileri içinde dal filtreleriBranch filters in environment triggers

Yeni yayın tanımı düzenleyicisinde, belirli bir ortam için yapıt koşullarını belirtebilirsiniz.In the new release definition editor you can now specify artifact conditions for a particular environment. Bu yapıt koşullarını kullanarak, hangi yapıtların belirli bir ortama dağıtılacağı üzerinde daha ayrıntılı denetime sahip olursunuz.Using these artifact conditions, you will have more granular control on which artifacts should be deployed to a specific environment. Örneğin, bir üretim ortamı için yalnızca ana daldan üretilen derlemelerin dağıtılmasını isteyebilirsiniz.For example, for a production environment you may want to make sure that builds generated only from the master branch are deployed. Bu filtrenin, bu ölçütü karşılaması gerektiğini düşündüğünüz tüm yapıtlar için ayarlanması gerekir.This filter needs to be set for all artifacts that you think should meet this criterion.

Ayrıca yayın tanımına bağlı her bir yapıt için birden çok filtre ekleyebilirsiniz (Şekil 90).You can also add multiple filters for each artifact that is linked to the release definition (Figure 90). Bu ortamda dağıtım, yalnızca tüm yapıt koşulları başarıyla karşılandıysa tetiklenir.Deployment will be triggered to this environment only if all the artifact conditions are successfully met.

Branch filters
(Şekil 90) Dal filtreleri(Figure 90) Branch filters

Sunucu tarafı görevlerde yapılan iyileştirmelerEnhancements to server-side tasks

Sunucu tarafı görevlerde (bir sunucu aşaması içinde çalışan görevler) iki iyileştirme yapıldı.We have made two enhancements to server-side tasks (tasks that run within a server phase).

Otomatikleştirilmiş işlem hattı kapsamında tüm genel HTTP REST API’leri (Şekil 91) çağırmak için kullanılabilecek yeni bir görev eklendi.We have added a new task that can be used to invoke any generic HTTP REST API (Figure 91) as part of the automated pipeline. Örneğin, bir Azure işleviyle belirli bir işlemeyi çağırmak ve tamamlanmasını beklemek için kullanılabilir.For example, it can be used to invoke specific processing with an Azure function, and wait for it to be completed.

REST API task
(Şekil 91) REST API görevi(Figure 91) REST API task

Ayrıca, tüm sunucu tarafı görevlere bir Denetim seçenekleri bölümü ekledik (Şekil 92).We have also added a Control options (Figure 92) section to all server-side tasks. Görev davranışı artık Etkin, Hatada devam et, Her zaman çalıştır ve Zaman aşımı seçeneklerini ayarlamayı da içerir.Task behavior now includes setting the Enabled, Continue on error, Always run, and Timeout options.

Task control options
(Şekil 92) Görev denetim seçenekleri(Figure 92) Task control options

Kod merkezinde yayın durumu rozetiRelease status badge in Code hub

Bugün bir işlemenin müşteriye ait üretim ortamına dağıtılıp dağıtılmadığını anlamak istediğinizde önce derlemeyi hangi işlemenin tükettiğini belirler, sonra da bu derlemenin dağıtıldığı tüm yayın ortamlarını denetlersiniz.Today, if you want to know whether a commit is deployed to your customer production environment, you first identify which build consumes the commit and then check all the release environments where this build is deployed. Artık Kod merkezindeki durum rozetiyle tümleşik olan dağıtım durumunda kodunuzun dağıtıldığı ortamların listesi gösterildiğinden, bu deneyim çok daha kolaydır.Now this experience is much easier with the integration of the deployment status in the Code hub status badge to show the list of environments that your code is deployed to. Her dağıtım için dağıtım kapsamındaki en son işlemeye durum bilgisi gönderilir.For every deployment, status is posted to the latest commit that was part of the deployment. Bir işleme, birden çok yayın tanımına (birden çok ortamda) dağıtılmışsa, rozette her birinin birer girdisi olur ve her ortamın durumu gösterilir (Şekil 93).If a commit is deployed to multiple release definitions (with multiple environments) then each has an entry in the badge, with status shown for each environment (Figure 93). Bu, dağıtımlara kod işlemenin izlenebilirliğini artırır.This improves the traceability of code commit to deployments.

Release status badge
(Şekil 93) Yayın durumu göstergesi(Figure 93) Release status badge

Bir yayın tanımı oluşturduğunuzda, varsayılan olarak tüm ortamların yayın durumu gönderilir.By default, when you create a release definition, deployment status is posted for all environments. Bununla birlikte, durum rozetinde dağıtım durumu görüntülenecek olan ortamları seçerek belirleyebilirsiniz (örneğin yalnızca üretim ortamlarını gösterebilirsiniz) (Şekil 94).However, you can selectively choose the environments whose deployment status should be displayed in the status badge (e.g. only show production environments) (Figure 94).

Deployment options dialog
(Şekil 94) Dağıtım seçenekleri iletişim kutusu(Figure 94) Deployment options dialog

Yapıt eklenirken kullanılan Derleme tanımı menüsündeki iyileştirmelerEnhancements to Build definition menu when adding artifacts

Bir yayın tanımına derleme yapıtı eklerken artık tanımları klasör düzeni bilgileriyle görüntüleyebilir ve istenen tanımın seçilmesini basitleştirebilirsiniz (Şekil 95).When adding build artifacts to a release definition, you can now view the definitions with their folder organization information and simplify choosing the desired definition (Figure 95). Bu, aynı olduğu halde farklı klasörlerde bulunan derleme tanımlarını birbirinden ayırt etmenizi kolaylaştırır.This makes it easy to differentiate the same build definition name but in different folders.

Add artifact
(Şekil 95) Yapıt ekleme(Figure 95) Add artifact

Tanım listesi, filtre terimini içeren tanımlara göre filtrelenir.The list of definitions is filtered based on those that contain the filter term.

Yayın tanımınızı eski sürüme döndürmeRevert your release definition to older version

Bugün bir yayın tanımı güncelleştirildikten sonra, doğrudan önceki bir sürüme dönemezsiniz.Today, if a release definition is updated, you can’t directly revert to a previous version. Bunu yapmanın tek yolu, yayın tanımı geçmişine bakarak değişikliklerin farkını bulmak ve yayın tanımını el ile düzenlemektir.The only way is to look into the release definition history to find the diff of the changes, and then manually edit the release definition. Artık yayın tanımının Geçmiş sekmesinden Tanımı Geri Döndür özelliğini (Şekil 96) kullanarak yayın tanımının herhangi bir eski sürümünü seçebilir ve bu sürüme geri dönebilirsiniz.Now, using the Revert Definition feature (Figure 96), you can choose, and revert back to any older version of a release definition from the release definition History tab.

Revert release definition
(Şekil 96) Yayın tanımını geri döndürme(Figure 96) Revert release definition

Yayınlar için kişiselleştirilmiş bildirimlerPersonalized notifications for releases

Yayın bildirimleri, VSTS bildirim ayarları deneyimiyle tümleştirilmiştir.Release notifications are now integrated with the VSTS notification settings experience. Yayınları yöneten kişilere artık, bekleyen işlemler (onaylar veya el ile müdahaleler) ve önemli dağıtım hataları ile ilgili otomatik bildirimler gönderilecek.Those managing releases are now automatically notified of pending actions (approvals or manual interventions) and important deployment failures. Profil menüsü altındaki Bildirim ayarlarına gidip Yayın Abonelikleri’ni kapatarak bu bildirimleri kapatabilirsiniz.You can turn off these notifications by navigating to the Notification settings under the profile menu and switching off Release Subscriptions. Ayrıca özel abonelikler oluşturarak ek bildirimlere abone olabilirsiniz.You can also subscribe to additional notifications by creating custom subscriptions. Yöneticiler Takım ve Hesap ayarları altındaki Bildirim ayarlarından takımlar ve hesaplar için abonelikleri denetleyebilir.Admins can control subscriptions for teams and groups from the Notification settings under Team and Account settings.

Yayın tanımı yazarlarının artık onay ve dağıtım tamamlama işlemleri için e-postaları el ile göndermesi gerekmiyor.Release definition authors will no longer need to manually send emails for approvals and deployment completions.

Bu özellikle, yayınlar için birden çok paydaşın bulunduğu büyük hesaplar ve onaylayan, yayın oluşturucu ve ortam sahibi dışındaki bildirim almak isteyebilecek kişiler için kullanışlıdır (Şekil 97).This is especially useful for large accounts that have multiple stakeholders for releases, and for those other than the approver, release creator, and environment owner that might want to be notified (Figure 97).

Release notifications
(Şekil 97) Yayın bildirimleri(Figure 97) Release notifications

Daha fazla bilgi için yayın bildirimlerini yönetme hakkındaki gönderiye bakın.See the post for managing release notifications for more information.

Test Etme Testing

Microsoft Test Yöneticisi’nde Laboratuvar Merkezi ve otomatikleştirilmiş test akışları için sunulan destek kaldırılıyor Removing support for Lab Center and automated testing flows in Microsoft Test Manager

Derleme ve Yayın Yönetiminin geçirdiği evrim nedeniyle XAML derlemeleri TFS 2018’de artık desteklenmiyor ve bunun sonucunda, TFS ile Microsoft Test Yöneticisi’nin (MTM) kullanımı için sunulan destek güncelleştiriliyor.With the evolution of Build and Release Management, XAML builds are no longer supported in TFS 2018 and consequently we are updating support for using Microsoft Test Manager (MTM) with TFS. TFS 2018 sürümünden itibaren, otomatikleştirilmiş test için MTM’deki Test Merkezi/Laboratuvar Merkezi’nin kullanımı artık TFS tarafından desteklenmiyor.Using Test Center/Lab Center in MTM for automated testing is no longer supported by TFS, starting with TFS 2018. XAML derlemeleri ve Laboratuvar Merkezi’nden geçiş yapmaya hazır değilseniz TFS 2018’e yükseltmemelisiniz.If you are not ready to migrate away from XAML builds and Lab Center, you should not upgrade to TFS 2018.

TFS 2018’e yükseltmenin etkilerini aşağıda görebilirsiniz:Please see the impact of upgrading to TFS 2018 below:

Laboratuvar Merkezi:Lab Center:
 • Artık desteklenmeyenler:No longer supported:
  • Laboratuvar ortamları oluşturmak ve bunları yönetmek amacıyla Test Denetleyicileri TFS’ye kaydedilemez.Test Controllers cannot be registered with TFS for creating and managing Lab environments.
  • TFS’ye kayıtlı tüm mevcut Test Denetleyicileri çevrim dışı olur ve mevcut Laboratuvar ortamları ‘Hazır Değil’ olarak görünür.Any existing Test Controllers registered with TFS will go offline and existing Lab environments will appear as 'Not Ready'.
 • Önerilen alternatif:Recommended alternative:
Otomatikleştirilmiş test:Automated Testing:
El ile Test:Manual Testing:
 • Tüm el ile test senaryoları hala tam olarak desteklenmektedir.All manual testing scenarios continue to be fully supported. El ile yapılan testler TFS 2018’de MTM kullanılarak çalıştırılabilir, ancak Laboratuvar Ortamları kullanılarak bu işlem gerçekleştirilemez.While manual tests can be run using MTM with TFS 2018, Lab Environments cannot be used to run manual tests.
 • Tüm el ile test senaryoları için TFS web erişiminde Test merkezinin kullanılması kesinlikle önerilir.For all manual testing scenarios, we strongly recommend using the Test hub in TFS web access.

Keşif testi yapan takımlardan aldığımız geri bildirimlerden yola çıkarak Test ve Geri Bildirim uzantısından gönderilen hata bildirimleri, görevler veya test çalışmaları sırasında izlenebilirlik bağlantılarını geliştiriyoruz.Based on the feedback we received from teams doing exploratory testing, we are improving traceability links while filing bugs, tasks, or test cases from the Test & Feedback extension. Gereksinimler keşfedilirken oluşturulan hatalar ve görevler artık takımın varsayılan değerleri yerine gereksinimle aynı alan yolu ve yinelemeyle oluşturulur.Bugs and tasks created while exploring requirements will now be created with the same area path and iteration as that of the requirement instead of team defaults. Oluşturduğunuz test çalışmalarının otomatik olarak gereksinim tabanlı test paketlerine eklenmesi için, gereksinimler keşfedilirken oluşturulan test çalışmaları artık Üst Öğe <-> Alt Öğe bağlantısı yerine Testler <-> Test Eden bağlantısına sahip olur.Test cases created while exploring requirements will now be linked with a Tests <-> Tested By link instead of the Parent <-> Child link so that the test cases you create are automatically added to requirement based test suites. Son olarak, belirli bir gereksinim keşfedilmediği sırada oluşturulan iş öğeleri, sprint planlaması tamamlandıktan sonra geçerli yinelemeye yeni iş öğelerinin gelmemesi için geçerli yineleme yerine takımın varsayılan yinelemesine kaydedilir.Finally, work items created while not specifically exploring any requirement will be filed in the team’s default iteration instead of the current iteration so that no new work items come into the current iteration after the sprint planning is complete.

Test Merkezindeki Test Planları ve Paketlerinde Test Çalışması iş öğeleri için filtrelerFilters for Test Case work items in Test Plans and Suites in Test Hub

Sonuç, Yapılandırma ve Test Edici gibi Test alanlarına yönelik filtrelere ek olarak artık Başlık, Durum ve Atanan gibi Test Çalışması iş öğesi alanlarını da filtreleyebilirsiniz (Şekil 98).In addition to the filters on Test fields like Outcome, Configuration, and Tester, you can now filter on Test Case work item fields like Title, State, and Assigned To (Figure 98).

Test case filters
(Şekil 98) Test çalışması filtreleri(Figure 98) Test case filters

Yayın Ortamları ve Test Çalıştırmaları için test eğilimi grafikleriTest trend charts for Release Environments and Test Runs

VSTS panolarında test ortamlarının durumunu izleyebilmeniz için Test Sonucu Eğilimi pencere öğesinde (Şekil 99) Yayın Ortamları desteği ekleniyor.We are adding support for Release Environments in the Test Result Trend widget (Figure 99) so that you can track status of test environments on VSTS dashboards. Derleme’deki test sonuçları için yaptığınız gibi artık Yayın Ortamları için de test başarı oranını, başarılı ve başarısız testleri, toplam sayıyı ve test süresini gösteren eğilim grafikleri oluşturabilirsiniz.Like the way you to do for test results in Build, you can now create trend charts showing test pass rate, count of total, passed or failed tests, and test duration for Release Environments. Ayrıca, Test Çalıştırması başlık filtresiyle grafikleri bir ortamdaki belirli bir test çalıştırmasını gösterecek şekilde filtreleyebilirsiniz.You can also filter the charts to a specific test run within an environment with the Test Run title filter.

Test trend chart
(Şekil 99) Test eğilimi grafiği(Figure 99) Test trend chart

Test Çalıştırması ve Test Sonucu açıklamaları için markdown biçimlendirme desteğiMarkdown formatting support for Test Run and Test Result comments

Test Çalıştırması ve Test Sonucu açıklamalarını markdown söz dizimi ile biçimlendirme desteği ekleniyor.We are adding support for formatting Test Run and Test Result comments with markdown syntax. Bu özelliği kullanarak biçimlendirilmiş metinler veya açıklamalarınızdaki URL’lerin hızlı bağlantılarını oluşturabilirsiniz.You can use this feature to create formatted text or quick links to URLs in your comments. Test merkezinde Sonuç Özeti sayfasındaki Test Sonucu açıklamalarını Analizi güncelleştir özelliğiyle, Çalıştırma Özeti sayfasındaki Test Çalıştırması açıklamalarını ise Açıklamaları güncelleştir özelliğiyle güncelleştirebilirsiniz.You can update Test Result comments in the Result Summary page with Update analysis and Test Run comments in the Run Summary page with Update comments in Test hub.

Derleme veya Yayın özeti sayfasında ya da Test merkezinde test sonucunu analiz ederken artık mevcut bir hatayı başarısız olan bir testle ilişkilendirebilirsiniz.While analyzing the test result in the Build or Release summary page or in the Test hub, you can now associate an existing bug to a failed test. Bu, zaten kaydedilen bir hata nedeniyle başarısız olan bir test olduğunda kullanışlıdır.This is helpful when a test is failing for a known reason that has a bug already filed.

Test çalıştırmaları ve test sonuçları için ekleri karşıya yüklemeUpload attachments to test runs and test results

Artık, ekran görüntüleri ve günlük dosyaları gibi dosyaları ek bilgi olarak test çalıştırmalarına veya test sonuçlarına ekleyebilirsiniz.You can now attach files such as screenshots and log files to test runs or test results as additional information. Şu ana kadar, bu özellik yalnızca Microsoft Test Yöneticisi (MTM) istemcisi üzerinden kullanılabiliyordu ve bu durum kullanıcıları VSTS/TFS içindeki Test merkezi ile MTM istemcisi arasında bağlam değiştirmek zorunda bırakıyordu.Up to this point, this capability was only available through the Microsoft Test Manager (MTM) client, forcing you to switch context between the Test hub in VSTS/TFS and the MTM client.

Toplu görev işlemeTest batching

Derleme/Yayın yönetimi içindeki Visual Studio test görevinde, etkili çalıştırma için testlerin nasıl gruplanacağını (toplu olarak işleneceğini) denetlemeye yönelik seçenekler bulunur.In the Visual Studio test task in Build/Release management, options are available to control how tests should be grouped (batched) for efficient execution. Testler iki şekilde gruplanabilir:Tests can be grouped in two ways:

 1. Çalıştırmaya katılan test ve aracı sayısını temel alan ve testleri belirli bir boyuttaki toplu işler halinde basitçe gruplayan yöntem.Based on the number of tests and agents participating in the run, which simply groups tests into a number of batches of a specified size.
 2. Geçmişteki çalışma sürelerini temel alarak testleri, her toplu iş yaklaşık olarak eşit çalışma süresine sahip olacak şekilde toplu işler halinde gruplayan yöntem (Şekil 100).Based on past running time of tests, which considers past running time to create batches of tests such that each batch has approximately equal running time (Figure 100). Hızlı çalışan testler aynı toplu işte gruplanırken daha uzun süren testler farklı bir toplu işe ait olabilir.Quick running tests get batched together while longer running tests may belong to a separate batch. Bu seçenek, toplam test süresini en aza indirmek için çok aracılı aşama ayarıyla birleştirilebilir.This option can be combined with the multi-agent phase setting to reduce the total test time to a minimum.
Test batching
(Şekil 100) Test işlem grubu oluşturma(Figure 100) Test batching

VSTest görevini kullanarak web testleri çalıştırmaRun webtests using the VSTest task

Visual Studio test görevi kullanılarak, web performansı testleri olarak da bilinen web testleri, CI/CD işlem hattında çalıştırılabilir.Using the Visual Studio test task, webtests, also known as web performance tests, can now be run in the CI/CD pipeline. Web testleri, görev derleme girişinde çalıştırılacak testler belirtilerek çalıştırılabilir.Webtests can be run by specifying the tests to run in the task assembly input. Bir web testine bağlı “ilişkili otomasyon” içeren test çalışması iş öğeleri, görevde test planı/test grubu seçilerek de çalıştırılabilir (Şekil 101).Any test case work item that has an “associated automation” linked to a webtest, can also be run by selecting the test plan/test suite in the task (Figure 101).

Test selection
(Şekil 101) Test seçimi(Figure 101) Test selection

Web testi sonuçları, test sonucunun eki olarak kullanılabilir (Şekil 102).Webtest results will be available as an attachment to the test result (Figure 102). Bu, Visual Studio’da çevrimdışı analiz için indirilebilir.This can be downloaded for offline analysis in Visual Studio.

Test summary
(Şekil 102) Test özeti(Figure 102) Test summary

Bu özellik, Visual Studio test platformundaki değişikliklere bağlıdır ve derleme/yayın aracısında Visual Studio 2017 Güncelleştirme 4’ün yüklü olmasını gerektirir.This capability is dependent on changes in the Visual Studio test platform and requires that Visual Studio 2017 Update 4 be installed on the build/release agent. Web testleri Visual Studio’nun önceki sürümleri kullanılarak çalıştırılamaz.Webtests cannot be run using prior versions of Visual Studio.

Benzer şekilde, web testleri İşlevsel Test Çalıştır görevi kullanılarak çalıştırılabilir.Similarly, webtests can be run using the Run Functional Test task. Bu özellik, Test Aracısı’nda Visual Studio 2017 Güncelleştirme 5 ile kullanıma sunulacak değişikliklere bağlıdır.This capability is dependent on changes in the Test Agent, that will be available with the Visual Studio 2017 Update 5.

Bunu yük testiyle birlikte kullanmaya yönelik bir örnek görmek için Visual Studio ve VSTS kullanarak bulutta uygulamanız için yük testi yapma hızlı başlangıç belgesine bakın.See the Load test your app in the cloud using Visual Studio and VSTS quickstart as an example of how you can use this together with load testing.

Test planları ve test paketleri için grafik pencere öğesiChart widget for test plans and test suites

Daha önce, Test merkezinde test planları ve paketleri için grafikler oluşturarak panoya sabitleme seçeneği bulunuyordu.Previously, you could create charts for test plans and suites in Test hub and pin them to dashboard. Şimdi, panodaki pencere öğesi kataloğundan test planları ve paketleri için grafikler oluşturmaya olanak sağlayan bir pencere öğesi ekledik.We have now added a widget that enables creating charts for test plans and suites from the widget catalog on the dashboard. Test yazma durumu veya test çalıştırma durumu için grafikler oluşturabilirsiniz.You can create charts for test authoring status or test execution status. Ayrıca, pencere öğesinden grafikler eklemek, bir grafikte gösterilecek daha fazla veriniz olduğunda daha büyük grafikler oluşturmanıza olanak sağlar (Şekil 103).Moreover, adding charts from the widget allows you to create larger charts when you have more data to be shown on a chart (Figure 103).

Chart widget
(Şekil 103) Grafik pencere öğesi(Figure 103) Chart widget

El ile yapılan testler için, masaüstü uygulamalarında Chrome tarayıcısı ile ekran görüntüsü ve ek açıklama desteği.Screenshot and annotation support for desktop apps with Chrome browser for manual tests

El ile yapılan testlerde en çok istenen önerilerden biri için destek ekliyoruz: Test merkezinde Web Test Çalıştırıcısı’ndan masaüstü uygulamaların ekran görüntülerini alma.We are adding support for one of the top suggestions from manual testing - capturing screenshots of desktop applications from the Web Test Runner in Test hub. Şimdiye kadar, masaüstü uygulamalarının ekran görüntülerini yakalamak için Microsoft Test Yöneticisi’nde Test Çalıştırıcısı’nı kullanmanız gerekiyordu.Until now, you had to use Test Runner in Microsoft Test Manager to capture screenshots of desktop apps. Bu işlevi kullanmak için Test ve Geri bildirim uzantısını yüklemeniz gerekir.You need to install the Test & Feedback extension to use this functionality. Chrome tarayıcısı için destek sunmaya başlıyoruz, kısa bir süre sonra Firefox desteği de sunulacaktır.We are rolling out support for the Chrome browser, and Firefox will follow shortly thereafter.

SharePoint için TFS Uzantısı durduruluyor Discontinuing TFS Extension for SharePoint

TFS 2018 ve üzeri sürümler artık SharePoint için TFS Uzantısını desteklemez.TFS 2018 and later versions will no longer support the TFS Extension for SharePoint. Ayrıca, bir TFS Sunucusu ile SharePoint sunucusu arasındaki etkileşimi yapılandırmak için kullanılan ekranlar Team Foundation Yönetim Konsolu’ndan kaldırıldı.Additionally, the screens used to configure integration between a TFS Server and a SharePoint server have been removed from the Team Foundation Administration Console.

Not

SharePoint ile tümleştirmek için yapılandırılmış eski bir sürümden TFS 2018’e yükseltiyorsanız yükseltmeden sonra SharePoint tümleştirmesini devre dışı bırakmanız gerekir. Aksi takdirde, TFS SharePoint siteleriniz yüklenemez.If you are upgrading to TFS 2018 from a previous version configured to integrate with SharePoint, you will need to disable the SharePoint integration after upgrade, or your TFS SharePoint sites will fail to load.

SharePoint sunucusunda tümleştirmeyi devre dışı bırakmanıza olanak sağlayan bir çözüm oluşturduk.We have created a solution that allows you to disable integration on the SharePoint server. Daha fazla bilgi için lütfen TFS/SharePoint Tümleştirmemize yönelik gelecek planlar hakkındaki gönderiye bakın.For more information, please see the post on the future of our TFS/SharePoint Integration.

Takım Odaları durduruluyor Discontinuing Team Rooms

Modern geliştirme ekipleri yoğun işbirliğine dayanır.Modern development teams heavily depend on collaboration. Takım üyeleri, etkinlikleri (bildirimler) izlemek ve bunlar üzerine konuşmak (sohbet) için bir yer ister (ve buna ihtiyaç duyar).People want (and need) a place to monitor activity (notifications) and talk about it (chat). Birkaç yıl önce bu eğilimi fark ettik ve böyle senaryoları desteklemek için Takım Odası’nı oluşturduk.A few years back, we recognized this trend and set out to build the Team Room to support these scenarios. O zamandan beri, işbirliği yapmaya yönelik daha fazla çözüm pazara sunuldu.Since that time, we have seen more solutions to collaborate emerge in the market. En çok göze çarpan gelişme, Slack’in yükselişiydi.Most notably, the rise of Slack. Daha yakın bir tarihte de Microsoft Teams duyuruldu.And more recently, the announcement of Microsoft Teams.

TFS ve Visual Studio Team Services ile sorunsuz bir biçimde tümleştirilebilen bu kadar iyi çözüm karşısında, Takım Odası özelliğini hem TFS 2018’den Visual Studio Team Services’ten kaldırmaya ilişkin planlarımızı Ocak ayında duyurduk.With so many good solutions available that integrate well with TFS and Visual Studio Team Services, we announced in January the plans to remove our Team Room feature from both TFS 2018 and Visual Studio Team Services.


Sayfanın Başı
Top of Page