Visual Studio 2015 Güncelleştirme 3 Sürüm NotlarıVisual Studio 2015 Update 3 Release Notes

Not

Bu sürüm Visual Studio’nun en son sürümü değildir.This is not the latest version of Visual Studio. En son sürümü indirmek için lütfen Visual Studio 2017’ye yönelik güncel sürüm notlarına bakın.To download the latest release, please visit the current release notes for Visual Studio 2017.


Visual Studio 2015’i indirmeDownload Visual Studio 2015

Visual Studio'nun önceki sürümlerine yönelik indirmeler my.visualstudio.com sitesinde sağlanır. Bu, aboneliğe dayalı bir sitedir ama herkes ücretsiz bir Dev Essentials aboneliği oluşturabilir.Downloads for earlier versions of Visual Studio are available on my.visualstudio.com. This is a subscription-based site, but anyone can create a free Dev Essentials subscription. Daha fazla bilgi için lütfen Dev Essentials sayfasına bakın.Please see the Dev Essentials page for more information.


Sürüm Tarihi: 27 Haziran 2016Release Date: June 27, 2016

Bu Sürümdeki YeniliklerWhat's New in this Release


Apache Cordova için AraçlarTools for Apache Cordova

Visual Studio 2015 Güncelleştirme 3, aşağıdaki geliştirmelerle birlikte Apache Cordova için Araçlar Güncelleştirme 10’u içerir.Visual Studio 2015 Update 3 includes Tools for Apache Cordova Update 10, including the improvements below. ve Güncelleştirme 10.and Update 10. Araçlarımız hakkında en son haberler için GitHub üzerindeki Geliştirici Blogumuzu ziyaret edin.For the latest news about our tools, visit our Developer Blog on GitHub.

 • Yeni projelere yönelik varsayılan sürüm olan Cordova 6.1.1 için destek eklendi.We've added support for Cordova 6.1.1, the default version for new projects.
 • Cordova 4.x sürümünde kullanılan Cordova Eklenti Kayıt Defteri kullanımdan kaldırıldı; dolayısıyla artık eklenti eklemek için en az Cordova 5.x veya sonraki sürümleri gerekli.We've retired the Cordova Plugin Registry that was used in Cordova 4.x, which means that we now require a minimum of Cordova 5.x or later to add plugins.
 • Çekirdek Eklentiler listesi güncelleştirildi ve artık Intune, Azure katılımı, güvenlik ve SQLite yerel depolama gibi kuruluş senaryolarına yönelik eklentileri de içeriyor.The Core Plugins list has been updated and now includes plugins for enterprise scenarios, such as Intune, Azure engagement, security, and SQLite local storage.
 • Artık, yapılandırma tasarımcısından npm paket adına veya kimliğe göre eklenti ekleyebilirsiniz.You can now add plugins from the config designer either by the npm package name or by the ID.

plugin-byid

 • Yapılandırma tasarımcısından, parametreler gerektiren eklentileri de ekleyebilirsiniz.You can also add plugins that require parameters from the config designer.

plugin-parameters

Geliştirici Analiz Araçları Developer Analytics Tools

Geliştirici Analiz Araçları v7.0.2’ye aşağıdaki geliştirmeleri ekledik:We've added the following improvements in Developer Analytics Tools v7.0.2:

 • Uygulamanızın telemetrisinde eğilimleri bulmaya yönelik bir araç olan Application Insights Eğilimleri.Application Insights Trends, a tool for finding trends in your app's telemetry.
 • CodeLens’te özel durum telemetrisi.Exception telemetry in CodeLens.
 • Tanılama Araçları’nda özel durumlara üretim telemetri bilgileri eklendi.Production telemetry information added to exceptions in Diagnostic Tools.
 • Application Insights’ı Visual Studio’dan ASP.NET Core RC2 projelerine ekleme desteği.Support for adding Application Insights to ASP.NET Core RC2 projects from Visual Studio.
 • ASP.NET 5 RC1 ve ASP.NET Core RC2 projeleri için Tanılama Araçları olayları.Diagnostic Tools events for ASP.NET 5 RC1 and ASP.NET Core RC2 projects.
 • Application Insights Aramasında ayrıntı filtreleri, zaman aralıkları ve olaylar seçildiğinde otomatik yenileme.Automatic refreshes of Application Insights Search when detail filters, time ranges, and events are selected.
 • Aramadaki isteklerden Koda gitme olanağı.Go to Code from requests in Search.
 • Geliştirilmiş HockeyApp oturum açma deneyimi.Improved HockeyApp sign-in experience.

Daha fazla bilgi için Microsoft Azure belgelerinde teknik sürüm notlarına bakın.For more information, see the technical release notes in the Microsoft Azure documentation.

Hata Ayıklama ve Tanılama Debugging and Diagnostics

Güncelleştirme 3’te, OneCore cihazlarında çalıştırılan HoloLens ve IOT gibi uygulamalar için Tanılama Araçları desteği eklendi.Diagnostic Tools support for apps running on OneCore devices, including HoloLens and IOT, has been added in Update 3.

C++ Düzenle ve Devam Et iyileştirmeleri:C++ Edit and Continue improvements:

 • FASTLINK etkin olduğunda daha iyi performans ve güvenilirlik.Better performance and reliability when FASTLINK is enabled.
 • Statik kitaplıklarda yapılan kod değişiklikleri başarıyla uygulandığında artık Eski Kod döndürülmüyor.Successful application of code changes to static libraries no longer produces Stale Code.
 • Yeniden derleme sırasında, hatalı pozitif türde değişiklikler için artık C4656 uyarıları görüntülenmeyecek.C4656 warnings will no longer appear for false positive type changes during recompilation.
 • Birden çok derleme biriminden geçen aynı adla yeni bir tür ekleme desteği.Support for adding a new type with the same name crossing multiple compilation units.

XAML Kullanıcı Arabirimi Hata Ayıklama iyileştirmeleri:XAML UI Debugging improvements:

 • Canlı Görsel Ağaç’taki yeni Odak İzle özelliği, uygulamanızdaki odak her değiştiğinde Canlı Görsel Ağaç’taki seçimin o anda odaklanılan öğeyi güncelleştirmesini sağlar.Whenever the focus changes in your app, the new Track Focus feature in the Live Visual Tree will cause selection in the Live Visual Tree to update to the currently focused element.

Visual Studio IDE Visual Studio IDE

Abonelikler ve ürün anahtarlarıSubscriptions and product keys

Güncelleştirme 3’te, IDE kilidini açmak için çevrimiçi bir kimlik aracılığıyla aboneliklerini veya ürün anahtarlarını kullanan müşterilerden gelen geri bildirimleri aşağıdaki yollarla ele aldık:We've addressed feedback in Update 3 from customers using subscriptions through an online identity or product keys to unlock the IDE, in the following ways:

 • Size atanan Visual Studio Cloud aboneliğini etkinleştirmek için artık https://my.visualstudio.com sitesini ziyaret etmeniz gerekmiyor ve abonelik atandığı anda hemen Visual Studio IDE’yi kullanmaya başlayabiliyorsunuz.You are no longer required to visit https://my.visualstudio.com to activate your assigned Visual Studio Cloud subscription, and can immediately start using the Visual Studio IDE as soon as the subscription is assigned.
 • Ürün anahtarı uygulama işlemi sırasında hata işleme özelliğini geliştirdik.We've improved error handling when applying a product key.
 • Tüm kullanıcı hesabı ve lisans işlemlerinin güvenliği artık HTTPS kullanılarak sağlanıyor.All user account and licensing operations are now secured by using HTTPS.
 • Hesap Ayarları iletişim kutusunda, aboneliği etkinleştirme ve ürün anahtarı girme ilemlerine yönelik erişilebilirlik geliştirmeleri yapıldı.We've made accessibility improvements in the Account Settings dialog for activating a subscription and entering a product key.
 • Kişiselleştirme hesabının etkin kalmasını sağlamak ve dolaşım ayarlarını eşitlemek için artık yaklaşık 8 günde bir yeniden kimlik doğrulaması yapılması gerekmiyor.Re-authentication every ~8 days is no longer required to keep the personalization account active and synchronizing roaming settings.

Evrensel Windows Uygulamaları için Araçlar Tools for Universal Windows Apps

Visual Studio 2015 Güncelleştirme 3, Evrensel Windows Uygulamaları için Araçlara yönelik bazı geliştirmeler içeriyor.Visual Studio 2015 Update 3 comes with several enhancements to the Tools for Universal Windows apps. Önemli geliştirmelerden biri de, Windows Mağazası’na göndermek üzere paket oluştururken AAD Mağazası hesabı için Azure Active Directory kimlik bilgilerinizle oturum açmanıza izin verilmesidir.A key improvement allows you to sign in with Azure Active Directory credentials for an AAD Store account when creating a package to submit to the Windows Store. Proje Windows Mağazası ile ilişkilendirildikten sonra Mağaza’ya göndermek üzere paket oluşturmak için oturum açmanız artık zorunlu değil.Once the project has been associated with the Windows Store, you will no longer need to sign in to create a package to submit to the Store.

Evrensel Windows Uygulamaları için .NET Native.NET Native for Universal Windows Apps

.NET Native 1.4, performansı geliştiren, müşterilerin bildirdiği bazı hatalara çözüm getiren ve büyük uygulamaların Sürüm yapısı derleme sürelerini geliştiren küçük bir hizmet sürümüdür..NET Native 1.4 is a minor servicing release that improves performance, addresses several customer reported bugs and improves Release build compilation times of large apps. .NET Native 1.4 kullanan XAML uygulamaları ve Unity oyunlarında daha iyi bir çalışma zamanı performansı elde edilecektir.XAML applications and Unity games that use .NET Native 1.4 will have better runtime performance. Bu geliştirmeler, hem yansıma hem de yerel API çağrılarının hızlandırılmasıyla elde edildi.These improvements were achieved by making both reflection and native API calls faster.

Mimari Araçları Architecture Tools

Performansı ve güvenilirliği geliştirme konusunda müşterilerden alınan geri bildirimler doğrultusunda geliştirmeler yaptık.We've addressed feedback from customers about improving performance and reliability.

Etki Alanına Özel Grafik Tasarımcıları (EDMX ve DBML dahil)Domain Specific Graphical Designers (including EDMX and DBML)

Windows 10’da, ekran klavyesi görüntülenirken büyük EDMX veya DBML diyagramlarını açtığınızda ya da düzenlemeye çalıştığınızda, Visual Studio artık yanıt vermeme durumuna geçmiyor.On Windows 10, Visual Studio is no longer unresponsive when you are opening or attempting to edit large EDMX or DBML diagrams while the on-screen keyboard is displayed.

Kod HaritasıCode Map

 • Çözüm yükleyici projeleri (.vdproj) içerdiğinde "Çözüm için Kod Haritası Oluşturma" girişiminde bulunduğunuzda Visual Studio artık yanıt vermeme durumuna geçmiyor.Visual Studio is no longer unresponsive when you are trying to "Generate Code Map for Solution" when the solution contained installer projects (.vdproj).
 • Kod düzenleyiciden bir kod haritası komutu çalıştırdığınızda ve göründükten hemen sonra Kod Haritası penceresini kapattığınızda, Visual Studio artık yanıt vermeme durumuna geçmiyor.Visual Studio is no longer unresponsive when you run a code map command from the code editor and close the Code Map window as soon as it appears.

Katman DoğrulamasıLayer Validation

 • Doğrulama eylemi ile bir Katman diyagramı içeren modelleme projesine sahip bir çözüm oluşturulurken, oluşturma tamamlandıktan sonra artık CPU çekirdeği kullanılmıyor.When building a solution having a modeling project containing a Layer diagram with a Validate action, a CPU core is no longer used after the build completes.
 • Bir katman diyagramının üst modelleme projesi, PCL kitaplıklarına (örneğin, ODP.Net) başvurduğunda, artık katman diyagramını doğrulayabiliyorsunuz.You can now validate a layer diagram when its parent modeling project is referencing PCL libraries (for instance ODP.Net).

Visual Studio için Node.js AraçlarıNode.js Tools for Visual Studio

Visual Studio için Node.js Araçları 1.2 RC artık indirilebilir.Node.js Tools 1.2 RC for Visual Studio is now available for download. Bu sürümün kararlılığı ve performansı önemli ölçüde geliştirmesini, önceki sürümlerde görülen yetersiz bellek kilitlenmelerinin azalmasını bekliyoruz.We expect this release to provide significantly improved stability and performance, including reducing out-of-memory crashes seen in prior releases.

Diğer önemli noktalar:Other highlights include:

 • Daha hızlı, daha iyi ES6 IntelliSenseFaster, better ES6 IntelliSense
 • Daha güvenilir hata ayıklamaMore reliable debugging
 • Geliştirilmiş Birim Testi deneyimleri (Bant desteği dahil)Improved Unit Testing experiences (including Tape support)
 • Daha fazla proje türünde .npm komutu.npm command in more project types

Tüm bilgiler ve indirmeler için bkz. Node.js Araçları 1.2 RC sürüm sayfası.For full information and downloads, see the Node.js Tools 1.2 RC release page.

Web Geliştirici Araçları Web Developer Tools

ASP.NET Web Uygulaması projelerinde "Düzenle ve Devam Et’i Etkinleştir" onay kutusunun işareti kaldırılmışsa, artık hata ayıklamayı her durdurduğunuzda IIS Express işlemi durdurulmuyor.For ASP.NET Web Application projects, when "Enable Edit and Continue" checkbox is unchecked, the IIS Express process will no longer stop every time you stop debugging.

Visual C++ Visual C++

Güncelleştirme 3’e, C++ Derleyicisi’ne yönelik yeni denetimler ve uyarı iletileri gibi geliştirmeler, ayrıca C# ve Visual Basic kodlaması için destek ve performans geliştirmeleri eklendi.Enhancements, such as new checks and warning messages for the C++ Compiler, as well as support and performance improvements for C# and Visual Basic coding, were included in Update 3.

C++ DerleyicisiC++ Compiler

 • Silinen bir önemsiz copy/move ctor öğesinin erişimi artık denetleniyor.We now check the access of a deleted trivial copy/move ctor. Denetlenmediğinde, varsayılan copy ctor hatalı bir şekilde çağrılabilir (uygulama hatalı oluşturulabilir) ve çalışma zamanının hatalı kod oluşturmasına neden olunabilir.Without the check, we may incorrectly call the defaulted copy ctor (in which the implementation can be ill-formed) and cause potential runtime bad code generation.
 • Std::is_convertible silindiğinde veya özel olduğunda, bir sınıf türünün otomatik atanmasını artık doğru şekilde algılıyor.Std::is_convertible now correctly detects self-assignment of a class type when the copy-constructor is deleted or private.
 • Öznitelik atanmış ATL desteğini kullanımdan kaldırılma sürecinin son aşaması Visual Studio 2008’de başladığından, derleyiciye yeni bir kullanımdan kaldırma uyarısı eklendi.As the last phase of completing the deprecation of attributed ATL support started in Visual Studio 2008, we've added a new deprecation warning to the compiler. Visual Studio 2015 Güncelleştirme 3 ile birlikte, öznitelik atanmış ATL kodu kullanıldığında artık varsayılan olarak açık olan düzey 1 uyarısı oluşturuluyor.With Visual Studio 2015 Update 3, usages of attributed ATL code will generate an on-by-default level 1 warning. C4467C4467
 • PCH dosyalarını kullanırken -Yc ile -Yu derlemeleri arasındaki derleyici ile eşleşmeyen -I include dizinleri artık yeni bir uyarı oluşturacak.When using PCH files, mismatched -I include directories to the compiler between -Yc and -Yu compilations will now produce a new warning. C4599C4599
 • PCH dosyalarını kullanırken -Yc ile -Yu derlemeleri arasındaki kaynak dosyalarında eşleşmeyen #include dizinleri artık bir uyarı oluşturacak.When using PCH files, mismatched #include directives in source files between -Yc and -Yu compilations will now produce a warning. C4598C4598

Bu değişikliklerin mevcut kodunuzu nasıl etkileyebileceği hakkında daha fazla bilgi için MSDN’deki Visual C++ Taşıma ve Yükseltme Kılavuzu’na bakın.For more information on how these changes might impact your existing code, see Visual C++ Porting and Upgrading Guide on MSDN.

C++ KitaplıklarıC++ Libraries

 • Önemsiz nesne aralıklarını yok etme işleminde hata ayıklama modunun Vektör’de olduğu gibi Güncelleştirme 2’de de gerileyen performansını, eski durumuna geri döndürdük.We've restored debug mode performance when destroying ranges of trivial objects that regressed in Update 2, like in vector.

 • C++17 çalışma kağıdının P0185 [nothrow-]swappable niteliklerini ekleme teklifinden değiştirilebilir nitelikler uyguladık.We've implemented the swappable traits from the C++17 working paper, from the proposal P0185 Adding [nothrow-]swappable traits. Kurgusal bir C++17 özelliği olarak nitelikler (is_swappable, is_swappable_with, is_nothrow_swappable ve is_nothrow_swappable_with) yalnızca /std:c++latest ile derleme yapılırken görünür ve std::swap üzerindeki kısıtlamalar yalnızca bu durumda etkindir.As a speculative C++17 feature, the traits (is_swappable, is_swappable_with, is_nothrow_swappable, and is_nothrow_swappable_with) are only visible, and the constraints on std::swap are only active, when compiling with /std:c++latest.

 • Daha önce işlem başlangıcı ve dllmain sırasında tetiklenen, vcruntime140.dll ve statik kitaplıklarından ETW olay çağrılarını kaldırdık.We've removed ETW eventing calls from vcruntime140.dll and static libraries that previously fired during process startup and dllmain.

 • STL kapsayıcıları tarafından kullanılan ortak makinede std::vector gibi sembol adı uzunluğunu kaldırdık ve böylece C4503 uyarıları alma olasılığını düşürmüş olduk.We've removed symbol name length in common machinery used by STL containers, such as std::vector, reducing likelihood of C4503 warnings. Örneğin, şu tür artık uyarı oluşturmuyor: concurrency::concurrent_unordered_map<wstring, vector<pair<uint64_t, vector<uint8_t>>>>.For example, the following type no longer generates a warning: concurrency::concurrent_unordered_map<wstring, vector<pair<uint64_t, vector<uint8_t>>>>.

 • ATL/MFC/AMP/PPL: İki aşamalı arama ile ilgili aşağıdaki gibi çok sayıda uygunluk düzeltmesi:ATL/MFC/AMP/PPL: Lots of conformance fixes related to two-phase lookup, as follows:

  • _com_ptr_t artık bir taşıma oluşturucusuna ve taşıma atama işlecine sahip._com_ptr_t now has a move constructor and move assignment operator.

  • MFC: Bazı durumlarda menülerin 64 bit uygulamalarda düzgün gösterilmesini engelleyen HMENU değerlerinin işlenmesi düzeltilmiştir.MFC: Fixed handling of HMENU values that occasionally prevented menus from being properly displayed in 64-bit applications.

  • ATL/MFC: Aşağıdaki uyarıları artık göstermiyor:ATL/MFC: No longer emit the following warnings:

  • İşlev geçersiz kılma/gizleme: C4263, C4264, C4266Function overriding/hiding: C4263, C4264, C4266

  • Uyuşmazlık özel durum belirtimi: C4986Mismatching exception specification: C4986

  • /analyze: C6386/analyze: C6386

  • ATL: Tüm AtlThrow çeşitlemeleri artık __declspec(noreturn) ile düzgün şekilde işaretleniyor.ATL: All variations of AtlThrow are now properly marked with __declspec(noreturn). Bu, hatalı SAL uyarılarının gösterilmesini engeller.This prevents erroneous SAL warnings from being emitted.

  • ATL: Çok sayıda SAL ek açıklaması düzeltildi/geliştirildi.ATL: Fixed/Improved several SAL annotations.

  • /std:c++latest şu yeni özellikleri etkinleştirir: P0025R1 "clamp()", P0185R1 "is_swappable, is_nothrow_swappable" ve P0272R1 "Non-const basic_string::data()"./std:c++latest enables the following new features: P0025R1 "clamp()", P0185R1 "is_swappable, is_nothrow_swappable", and P0272R1 "Non-const basic_string::data().".

  • /std:c++latest ayrıca şu eski özelliklerin kaldırılmasını denetler: N4190 "Removing auto_ptr, random_shuffle(), And Old Stuff", P0004R1 "Removing Deprecated Iostreams Aliases", LWG 2385 "function::assign allocator argument doesn't make sense" ve Standart olmayan çeşitli özellikler (the std::tr1 namespace, bazı yalnızca TR1 makineleri ve std::identity struct)./std:c++latest also controls the removal of the following old features: N4190 "Removing auto_ptr, random_shuffle(), And Old Stuff", P0004R1 "Removing Deprecated Iostreams Aliases", LWG 2385 "function::assign allocator argument doesn't make sense", and various non-Standard features (the std::tr1 namespace, some TR1-only machinery, and the std::identity struct).

  • x86’daki atomic<int64_t>/atomic<uint64_t> içinde sessiz hatalı codegen düzeltildi.Silent bad codegen in atomic<int64_t>/atomic<uint64_t> on x86 was fixed.

  • STL artık, iş parçacığı açısından güvenli "sihirli istatistikleri" gerekli olduğu durumlar dışında kullanmıyor ve bu da codegen’in iyileştirmesini sağlıyor.The STL now avoids using thread-safe "magic statics" except when absolutely necessary, improving codegen.

  • Demete ait kusursuz iletme oluşturucusu artık, kopya oluşturucusunu geçmiyor ve belirli senaryolarda derleyici hatalarını düzeltiyor.Tuple's perfect forwarding constructor now avoids out-competing the copy constructor, fixing compiler errors in certain scenarios.

 • Eş yordamlar:Coroutines:

  • Kullanımdan kaldırılanlar: __yield_value & __await anahtar sözcükleri.Deprecated the following: __yield_value & __await keywords. Bunun yerine co_await / co_yield kullanın.Use co_await / co_yield instead.
  • Şuraya kullanımdan kaldırma bildirimi eklendi: coroutine_handle sınıfının to_address ve from_promise üyeleri.Added deprecation notice to: to_address and from_promise members of coroutine_handle class. coroutine_handle::to_address() yerine coroutine_handle::address() kullanın.Instead of coroutine_handle::to_address(), use coroutine_handle::address().
  • coroutine_handle::from_promise(Promise &P) yerine coroutine_handle::from_promise(Promise *P) kullanın.Instead of coroutine_handle::from_promise(Promise *P), use coroutine_handle::from_promise(Promise &P).
 • std::equal ve std::lexicographical_compare için performansı şu şekilde geliştirdik: memcmp ve memchr’e daha agresif bir şekilde gönderildi ve bu da bazı senaryolarda büyük performans geliştirmeleri ile sonuçladı.We've improved performance of the following: std::equal and std::lexicographical_compare by dispatching to memcmp and memchr more aggressively, resulting in large performance improvements in some scenarios. Örneğin: 64 bit platformlarda equal(char,char,char, char).For example: equal(char,char,char, char) on 64 bit platforms.

  • Yineleyici hata ayıklama makinelerimizde muhasebe işlevi çağrılarının sayısı azaltılarak, hata ayıklama derlemelerinin performansı önemli ölçüde geliştirildi.debug builds significantly by reducing the number of bookkeeping function calls in our iterator debugging machinery.
  • string::push_back için, sürüm derlemeleri Güncelleştirme 2’ye kıyasla %40 oranında iyileştirildi ve hata ayıklama derlemelerinde, Güncelleştirme 2’ye kıyasla daha önemli geliştirmeler yapıldı.string::push_back has improved another 40% vs. Update 2 in release builds, with more substantial improvements in debug builds. (Bu geliştirme, Güncelleştirme 2'de sunulan büyük performans geliştirmelerine ek niteliğindedir.)(This is in addition to large performance improvements here that shipped in Update 2).
  • Koşul alan tüm algoritmalarda koşul kopyalarının sayısı azaltılarak, şablon meta programlama destek çağrılarının boş olan türlerinin (örneğin, _Iter_cat) çoğu kaldırıldı ve tüm standart algoritmalarda hata ayıklama derlemeleri geliştirildi.Debug builds across all standard algorithms have improved by eliminating several types of empty template metaprogramming support calls (for example,_Iter_cat), across all algorithms that take predicates by reducing the number of predicate copies.
  • std::mismatch yineleme öncesinde, mümkün olduğunda ikinci aralığı denetleyerek aralığa göre _ITERATOR_DEBUG_LEVEL 1 ve 2 altında.std::mismatch under _ITERATOR_DEBUG_LEVEL 1 and 2 by range checking the second range where possible ahead of iteration.
 • Kalan algoritmalara _SCL_INSECURE_DEPRECATE iletileri için gelişmiş tanılama uyguladık (Güncelleştirme 2’de yeni kullanımdan kaldırma mekanizmasına yalnızca az sayıda algoritma bağlanmıştı).We've applied improved diagnostics for _SCL_INSECURE_DEPRECATE messages to the remaining algorithms (in Update 2 only a small number of algorithms were hooked into the new deprecation mechanism). Standart algoritmaların birden çok kopyasını bildiren herhangi bir _ITERATOR_DEBUG_LEVEL ön işlemci etkileşimi artık mevcut olmadığından, bunun yapılması ayrıca standart algoritmalarda hata ayıklarken hata ayıklama deneyimini geliştirmektedir.This also improves the debugging experience when debugging into the standard algorithms, as there is no longer any _ITERATOR_DEBUG_LEVEL preprocessor interaction declaring multiple copies of standard algorithms. Ayrıca aşağıdakiler düzeltildi:We have also fixed the following:

  • Standart olmayan _ITERATOR_DEBUG_ARRAY_OVERLOADS ve çift aralıklı algoritmalarımız arasındaki etkileşim nedeniyle mismatch(iter, iter, T[]) gibi bazı işlevleri derleyememe sorununu düzelttik.We've fixed the inability to compile some functions like mismatch(iter, iter, T[]) due to interaction between our nonstandard _ITERATOR_DEBUG_ARRAY_OVERLOADS and dual-range algorithms.
 • STL’deki varsayılan olarak kapalı C4242 uyarısının ihlallerini düzelttik.We've fixed violations of the off-by-default warning C4242 in the STL.

 • std::pop_heap içindeki olası tamsayı taşma hatasını düzelttik.We've fixed possible integer overflow bug in std::pop_heap.

 • Yerel ayar kilidi tutulurken /clr:pure altında CLR eklenen LoadLibrary çağrıları nedeniyle oluşabilen kilitlenmeyi düzelttik.We've fixed potential hang under /clr:pure due to CLR-inserted LoadLibrary calls while holding the locale lock.

C++/CLI Hata AyıklamasıC++/CLI Debugging

 • C++/CLI ifade değerlendiricisi, daha önce yalnızca yerel uygulamalar için desteklenen Natvis gibi hata ayıklama özelliklerini artık destekliyor.The C++/CLI expression evaluator now supports debugger features, such as Natvis, that were previously only supported for pure native apps. Şimdi karma bir yönetilen/yerel uygulamada nesneler bir değişken penceresinde (veya datatip içinde) listelendiğinde, tür görselleştiricilerde tanımlandığı şekilde, bunlar aynı saf yerel bir uygulamada olduğu gibi genişletilecekler.Now in a mixed managed/native app when objects are listed in a variable window (or inside a datatip), they will expand just like they do in a pure native app as defined by the type visualizers.

plugin-byid

Clang/C2 Platform Araç TakımıClang/C2 Platform Toolset

Clang 3.8 sürümünü Clang/C2 ile tümleştirdik ve 64 bit sürümde barındırılan bir araç takımı sağladık.We've integrated Clang 3.8 release into Clang/C2 and provided a 64-bit hosted toolset.

C++ MDDC++ MDD

En son Android NDK sürüm R11C desteği ve geçerli projeleri en son NDK’yı hedefleyecek şekilde yükseltme özelliği etkinleştirildi.We've enabled support for the latest Android NDK version R11C and the capability to upgrade the current projects to target the latest NDK.

TypeScriptTypeScript

Visual Studio 2015 Güncelleştirme 3, TypeScript 1.8.34’ü içeriyor.Visual Studio 2015 Update 3 includes TypeScript 1.8.34. AngularJS kullanan bazı büyük TypeScript projelerinde yetersiz bellek hatasını düzelttik.We've fixed an out of memory error with some large TypeScript projects that use AngularJS.

C# ve Visual BasicC# and Visual Basic

Bellek kullanım alanını azaltmaya ve kod tanılama performansını geliştirmeye yatırım yaptık.We've invested in reducing memory footprint and improving the performance of code diagnostics. Bu, önceki sürümlerde çok fazla yaşanan yetersiz bellek kilitlenmelerini azaltacaktır.This will reduce a lot of the out-of-memory crashes seen in prior releases. Çözümün tamamında kod tanılamayı çalıştırma performansı geliştirildi.We’ve improved the performance of running code diagnostics on an entire solution. Kod tanılama performansı geliştirmeleri hakkında daha fazla bilgi için MSDN’de Nasıl Yapılır: Yönetilen Kod için Tam Çözüm Analizini Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma sayfasını okuyun.To learn more about code diagnostic performance enhancements, read the How to: Enable and Disable Full Solution Analysis for Managed Code page on MSDN.

Diğer geliştirmeler:Additional improvements include the following:

 • NuGet paketine hızlı düzeltme olarak başvuru ekleme seçeneği:An option to add a reference to a NuGet package as a quick fix:

plugin-byid

 • Bu seçeneği şuradan etkinleştirebilirsiniz: Araçlar > Seçenekler > Metin Düzenleyicisi > C# > Gelişmiş, "Kullanım Yönergeleri":You can enable this option from Tools > Options > Text Editor > C# > Advanced, under "Using Directives":

plugin-byid

 • .NET Platform Standardını hedefleyen Taşınabilir sınıf kitaplıkları için desteği geliştirdik.We've improved support for Portable class libraries targeting the .NET Platform Standard.
 • C# GoTo Uygulaması ve Tüm Başvuruları Bul için performansı geliştirdik.We've added performance improvements to the C# GoTo Implementation and Find All References. Bir nesneyi seçip sağ tıklayarak ve ardından menüden seçerek bu özellikleri deneyebilirsiniz.You can try these by selecting an object, right-clicking on it and then selecting them from the menu.
 • Belgeye/projeye/çözüme “tümünü düzelt” eylemi uyguladığınızda artık bir ilerleme çubuğu gösteriliyor.When you apply a “fix all” action to document/project/solution we now display a progress bar.
 • Büyük çözümlerde C# ve VB projelerinin yeniden yüklenme performansı geliştirildi.Improved performance when reloading C# and VB projects in large solutions. Daha fazla bilgi ve ipuçları için, Büyük çözümler için performansta dikkate alınacak noktalar makalesini okuyun.For more information and tips, read: Performance considerations for large solutions.

Takım GezginiTeam Explorer

Takım Gezgini’nde çeşitli hatalar düzeltildi:Several bugs have been fixed in Team Explorer:

 • Git deposundan silinen dosyanın içeriği görüntülenemiyor.Unable to view the contents of a file that was deleted from a Git repository.
 • Bir dalın geçmişi görüntülenirken, odak en son işleme olduğunda Alt Öğeye Git simgesi devre dışı bırakılmalıdır.When viewing the history of a branch, the Go to Child icon should be disabled when the focus is the latest commit.
 • Git.exe kullanılarak dallar değiştirilirken, Visual Studio kilitlenebilir veya bilinmeyen bir duruma geçebilir.When changing branches using Git.exe, Visual Studio may crash or get into an unknown state.
 • Git deposunda bir dalın geçmişi görüntülenirken, geçmiş grafiğindeki vurguda bozukluklar var.When viewing the history of a branch in a Git repository, the highlighting in the history graph has glitches.
 • Takım Gezgini’nde dal oluşturulurken, Dal Oluştur komutunun Alt+B kısayolu Yapı menüsüyle çakışıyor.When creating a branch in Team Explorer, the Alt+B shortcut for Create Branch conflicts with the Build menu.
 • Yoğun bellek kullanım durumlarında, kullanılabilir bellekten daha büyük bir nesnenin paketini açma girişiminde bulunulduğunda, Git bellek yetersiz hatası yerine "Nesne bulunamadı; eşleşen gevşek nesne yok ()" hatası veriyor.In a high memory usage situation, when attempting to unpack an object larger than the available memory, Git gives an error of "Object not found - no matching loose object ()" instead of an out of memory error.
 • Hata iletisinde yazım hatası: "... Bu çözümü açmak için ...".Typo in the error message "... In order the open this solution ...".
 • Bir dalın geçmişi görüntülendiğinde ve geçmişteki ilk işlemeye sağ tıklandığında, Tek Tek Seçme devre dışı bırakılıyor.When viewing the history of a branch and right clicking on the first commit in history, Cherry Pick is disabled.
 • Takım Gezgini’nden bir çekme isteği oluşturulurken, dallar sayfası bağlam menüsü seçili dal yerine geçerli dalı kullanıyor.When creating a pull request from the Team Explorer branches page context menu uses the current branch instead of the selected branch.

Visual Studio için XamarinXamarin for Visual Studio

Visual Studio 2015 Güncelleştirme 3 şimdi Xamarin 4.1’i içeriyor.Visual Studio 2015 Update 3 now includes Xamarin 4.1. Bir dizi hata düzeltmesine ek olarak, bu sürüm tvOS desteği ekliyor, iOS Varlık Kataloğu desteğini geliştiriyor, XML düzenleme deneyimini geliştiriyor ve iOS uygulamaları oluştururken SSL/TLS ve HttpClient uygulamalarına seçiciler ekliyor.In addition to a number of bug fixes, this release adds support for tvOS, improves the iOS Assets Catalog support, improves the XML editing experience, and adds selectors for SSL/TLS and HttpClient implementations when creating iOS apps. Daha fazla bilgi için bkz. Xamarin sürüm notları.For more information, see the Xamarin release notes.


Sayfanın Başı
Top of Page