Mac için Visual Studio 2017 Visual Studio 2017 for Mac


Geliştirici Topluluğu | Sistem Gereksinimleri | Uyumluluk | Dağıtılabilir Kod | Xamarin | Bloglar | BakımDeveloper Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | Xamarin | Blogs | Servicing


Not

Bu sayfaya İngilizce olmayan bir dildeki sürümden erişiyor ve en güncel içeriği görmek istiyorsanız lütfen bu Sürüm Notları sayfasının İngilizce versiyonunu ziyaret edin.If you are accessing this page from a non-English language version, and want to see the most up-to-date content, please visit this Release Notes page in English.

Sayfanın altındaki alt bilgiye giderek dil ayarınızı değiştirebilirsiniz.You can switch your language setting by going to the footer at the bottom of the page. simgesine tıklayıp istediğiniz dili seçin.Click on the icon and select your desired language.


Bu makale, Mac için Visual Studio 2017 sürüm 7.0’ın en son yayınıyla ilgili bilgiler içerir.This article contains information about the newest release for Visual Studio 2017 for Mac version 7.0.

Xamarin ve .NET Core ile mobil, web ve bulut için uygulamalar ve Unity ile oyunlar derlemek üzere Mac için Visual Studio 2017’yi kullanın.Use Visual Studio 2017 for Mac to build apps for mobile, web, and the cloud with Xamarin and .NET Core, as well as games with Unity.

Download Visual Studio 2017 for Mac

Mac için Visual Studio 2017 hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Mac Sistem Gereksinimleri ve Mac Platform Desteği ve Uyumluluk.To learn more about Visual Studio 2017 for Mac, see Mac System Requirements and Mac Platform Targeting and Compatibility.

Diğer ilgili indirmeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için İndirmeler sayfasına bakın.To learn more about other related downloads, see the Downloads page.

GeribildirimFeedback

Görüşlerinizi almaktan mutluluk duyarız !We’d love to hear from you! Mac için Visual Studio IDE’nin sağ üst köşesindeki Sorun Bildir seçeneğiyle sorunları bildirebilirsiniz.You can report a problem via the Report a Problem option in the upper right hand corner of the Visual Studio for Mac IDE itself. Geri bildiriminizi Geliştirici Topluluğu portalında izleyebilirsiniz.You can track your feedback in the Developer Community portal. Önerilerinizi UserVoice aracılığıyla bize bildirin.For suggestions, let us know through UserVoice.


Yayın Tarihi: 02 Haziran 2017 - Mac için Visual Studio 7.0.1.24Release Date: June 02, 2017 - Visual Studio for Mac 7.0.1.24

Bu sürümde çeşitli hatalar ve bellek sızıntıları düzeltilmiştir.This release fixes a number of bugs and memory leaks.

Android SDK YöneticisiAndroid SDK Manager

 • Düzeltildi: SDK Lisansı düzgün sarmalanmıyor.Fixed: SDK License is not wrapping correctly.
 • Düzeltildi: İptal düğmesinin etiketi yeniden Güncelleştirmeleri Yükle olarak değiştirilmiyor.Fixed: Cancel Button does not change label back to Install Updates.
 • Düzeltildi: SDK Araçlarının en son derlemesi kaldırıldığında, tüm SDK araçları kaldırılıyor.Fixed: On uninstalling latest build of SDK Tools, all SDK tools are uninstalled.
 • Düzeltildi: Güncelleştirmeler sürerken bileşenlerde değişiklik yapılabiliyor.Fixed: Able to modify components while updates are in progress.
 • Düzeltildi: İzin sorunları nedeniyle tek başına yükleyiciden indirilen SDK araçları kullanılamıyor.Fixed: Cannot use downloaded SDK tools from standalone installer due to permission issues.
 • Düzeltildi: Daha önce kaldırılmış olan bir bileşeni yüklemek mümkün olmuyor.Fixed: Not possible to install a previously removed component.
 • Düzeltildi: SDK Araçları 25.2.5 yüklenemiyor.Fixed: SDK Tools 25.2.5 fail to install.

Diğer sorunlarOther issues

 • Düzeltildi: Yan yana belge pencereleriyle belgeleri geri yükleme sorunu.Fixed: Issue with restoring documents with side by side document windows.
 • Düzeltildi: Geçerli bağlamda .NETStandard/yeni csproj biçimi taşınabilir kitaplıkla 'InitializeComponent' adı yok.Fixed: The name 'InitializeComponent' does not exist in the current context with .NETStandard/new csproj format portable library.
 • Düzeltildi: Android dağıtımı sürüm modunda sessiz bir şekilde başarısız oluyor.Fixed: Android deployment is failing silently in release mode.
 • Düzeltildi: Hızlı Düzeltme hiçbir şey yapmıyor.Fixed: Quick Fix doesn't do anything.
 • Düzeltildi: Başvuruları Düzenle İletişim Kutusunda, Başvuru kaldırma işlemi çalışmıyor.Fixed: Removing a Reference in the Edit References Dialog does not work.
 • Düzeltildi: iOS Forms PCL uygulamasını Test Cloud’a yükleme işleminin derleme adımı "Bilinmeyen MSBuild Hatası” ile başarısız oluyor.Fixed: Uploading iOS Forms PCL app to Test Cloud fails build step with "Unknown MSBuild Failure”.
 • Düzeltildi: .Net Core uygulamalarında değişkenler incelenemiyor.Fixed: Can not inspect variables in .Net core applications.
 • Düzeltildi: F# hata ayıklama komutları tüm dosyalarda gösteriliyor.Fixed: F# debugging commands show up in all files.
 • Düzeltildi: F# Xamarin Forms şablonu paketleri geri yüklemiyor.Fixed: F# Xamarin Forms template doesn't restore packages.
 • Düzeltildi: .NET Core uygulamasında hata ayıklaması sırasında bir iş parçacığı seçimi yapıldığında Çağrı Yığını görüntüden kalkıyor.Fixed: Call Stack disappears when a thread selection is made while debugging .NET Core application.
 • Düzeltildi: Shift ve Down tuşları basılı tutulduğunda görünüm penceresini geçtikten sonra metin seçimine devam ediliyor.Fixed: Holding the shift and the down keys continues to select text past the viewport.
 • Düzeltildi: Paketler geri yüklenirken kullanıcı arabirimi kilitleniyor.Fixed: UI lockup while restoring packages.
 • Düzeltildi: Düzenleyici tam metin işlemesi yapmıyor.Fixed: Editor doesn't render the full text.
 • Düzeltildi: Dosyaları açmak için Apple olayları kullanıldığında çözüm yüklemesinden sonra dosya açma işleminde sıralama sorunu.Fixed: File open ordering issue after solution load when using Apple events to open files.
 • Düzeltildi: Dosyayı sınıf adıyla eşleşecek şekilde yeniden adlandırmak dosyanın silinmesine neden oluyor.Fixed: Renaming a file to match class name deleted the file.
 • Düzeltildi: FooButton_Clicked işleyicisinin tamamlanması yöntem saplaması oluşturmuyor.Fixed: FooButton_Clicked handler completion does not generate method stub.
 • Düzeltildi: Bölünmüş ekran, menü öğelerinin devre dışı bırakılmasına neden oluyor.Fixed: Split screen causes menu items to become disabled.

Mac için Visual Studio'daki YeniliklerWhat's New in Visual Studio for Mac

Çekirdek İşlevsellikCore Functionality

Mac için Visual Studio; tam özellikli kaynak düzenleyicisi, kod arama ve kodda gezinme, güçlü bir hata ayıklayıcısı, özelleştirilebilir çalışma alanı, Git tümleştirmesi ve zengin bir uzantı sistemi gibi modern bir IDE’den bekleyebileceğiniz her şeye sahiptir.Visual Studio for Mac has everything you would expect from a modern IDE, including a full-featured source editor, code search and navigation, a powerful debugger, a customizable workspace, Git integration, and a rich extension system.

Diğer özellikler şunlardır:Other features include:

 • Roslyn tabanlı C# IntelliSense, yeniden düzenleme, çözümleyiciler ve kod düzeltmeleri.Roslyn-based C# IntelliSense, refactoring, analyzers, and code fixes.
 • NuGet tabanlı paket yönetimi.NuGet-based package management.
 • Visual Studio uyumlu proje biçimi.Visual Studio compatible project format.
 • MSBuild derleme altyapısı.MSBuild build engine.
 • Tümleşik birim testleri.Integrated unit testing.
 • Hazır gelen F# desteği.Support for F# out-of-the-box.

.NET Core Desteği.NET Core Support

.NET Core, Windows, Linux ve Mac üzerinde çalıştırabileceğiniz uygulamalar oluşturmaya yönelik bir platformdur..NET Core is a platform for creating applications that you can run on Windows, Linux, and Mac. Mac için Visual Studio, .NET Core projelerini yüklemeniz, oluşturmanız, çalıştırmanız ve bu projelerde hata ayıklamanız için destek sağlar.Visual Studio for Mac provides you with support for loading, creating, running, and debugging .NET Core projects.

.NET Core projelerini çalıştırabilmek için .NET Core SDK’sının indirilmesi ve yüklenmesi gerekir.In order to run .NET Core projects the .NET Core SDK should be downloaded and installed.

.NET Core desteği şunları içerir:.NET Core support includes:

 • C# ve F# IntelliSense.C# and F# IntelliSense.
 • Konsol, kitaplık ve web uygulamaları için .NET Core proje şablonları..NET Core project templates for console, library, and web applications.
 • Kesme noktaları, çağrı yığını ve izleme penceresi gibi özellikler de dahil olmak üzere tam hata ayıklama desteği.Full debugging support, including breakpoints, call stack, watch window, etc.
 • NuGet PackageReferences ve MSBuild tabanlı geri yükleme.NuGet PackageReferences and MSBuild-based restore.
 • .NET Core SDK’sına dahil olan Visual Studio Test Platformu’yla testleri çalıştırmak ve testlerde hata ayıklaması yapmak için tümleşik birim testleri desteği.Integrated unit testing support for running and debugging tests with the Visual Studio Test Platform that is included with the .NET Core SDK.
 • Eski project.json biçiminden geçiş yapma.Migration from old project.json format.

Web AraçlarıWeb Tooling

Mac için Visual Studio, HTML, CSS ve JSON dosyaları için yeni web araçları desteği ekler.Visual Studio for Mac adds new web tooling support for HTML, CSS and JSON files.

HTMLHTML

 • Yeni HTML şablonu.New HTML template.
 • Geliştirilmiş akıllı girintileme ve biçimlendirme.Improved smart indent and formatting.
 • Geliştirilmiş renklendirme.Improved colorization.
 • Geliştirilmiş IntelliSense.Improved Intellisense.
 • Kod katlama (etkinleştirilmesi gerekir).Code folding (must be enabled).
 • Küçültmeyi Geri Alma komutu.Unminify command.
 • Geliştirilmiş Kod Şablonları (kod parçacıkları).Improved Code Templates (snippets).
 • <div> ile seçimi çevreleme.Surround selection with <div>.
 • Yukarı/aşağı seçeneği seçili metni yukarı/aşağı taşır.Option up/down moves selected text up/down.

CSSCSS

 • Geliştirilmiş akıllı girintileme ve biçimlendirme.Improved smart indent and formatting.
 • Geliştirilmiş renklendirme.Improved colorization.
 • Geliştirilmiş IntelliSense.Improved IntelliSense.
 • Kod katlama.Code folding.
 • Birçok Kod Şablonu (kod parçacıkları).Many Code Templates (snippets).
 • Yukarı/aşağı seçeneği seçili metni yukarı/aşağı taşır.Option up/down moves selected text up/down.

JSONJSON

 • Schemastore.org sitesine erişimle şema seçici.Schema picker with access to schemastore.org.
 • Şemadan doğrulama.Validation from schema.
 • Şemadan IntelliSense.IntelliSense from schema.
 • Geliştirilmiş akıllı girintileme ve biçimlendirme.Improved smart indent and formatting.
 • Geliştirilmiş renklendirme.Improved colorization.
 • Açıklama ekleme/kaldırma.Comment/uncomment.
 • Tırnak ekleme ve ayraç eşleştirme.Quote injection and brace matching.
 • Yukarı/aşağı seçeneği seçili metni yukarı/aşağı taşır.Option up/down moves selected text up/down.

XamarinXamarin

Xamarin için birinci sınıf destekle Android, macOS, iOS, tvOS ve watchOS için zengin yerel deneyimler geliştirebilirsiniz.First-class support for Xamarin allows you to develop rich native experiences for Android, macOS, iOS, tvOS, and watchOS. Xamarin.Forms platformlar arası uygulamaları, yerel işlevselliğe erişimi sınırlamadan Android, iOS ve macOS arasında XAML tabanlı UI kodunu paylaşmanıza yardımcı olur.Xamarin.Forms cross-platform applications help you share XAML-based UI code between Android, iOS, and macOS without limiting access to native functionality.

Şunları içerir:This includes:

 • Oluşturma, dağıtma, hata ayıklama ve profil oluşturma.Building, deployment, debugging, and profiling.
 • iOS ve Android için sürükleyip bırakma UI tasarımcıları.Drag-and-drop UI designers for iOS and Android.
 • Xamarin Formları için canlı önizleme.Live preview for Xamarin Forms.
 • .NET Standard uyumlu çerçeve..NET Standard compatible framework.
 • Yerel API'lere bağlamalar.Bindings to native APIs.

Çok Platformlu Uygulama ŞablonlarıMultiplatform App Templates

Çok Platformlu Xamarin.Forms Uygulaması ve Yerel Uygulama proje şablonları, şimdi çok platformlu mobil uygulamayı ve onun bulut arka ucunu oluşturmanız için hızlı bir yol sağlar.The Multiplatform Xamarin.Forms App and the Native App project templates now provide you a quick way to create a multiplatform mobile app and its cloud backend.

Bu şablonlar birden çok proje oluşturur: paylaşılan proje yoluyla koda paylaşan Xamarin.iOS uygulama projesi ve Xamarin.Android uygulama projesi ile uygulamalar için arka uç hizmeti gerçekleştiren bir .NET Core Web API projesi (Şekil 1).These templates create multiple projects: a Xamarin.iOS app project and a Xamarin.Android app project that share code via a shared project, and a .NET Core Web API project that implements a back-end service for the apps (Figure 1).

Debugging with .NET Core

*(Şekil 1) .NET Core ile hata ayıklama*
Debugging with .NET Core
*(Figure 1) Debugging with .NET Core*

ASP.NET Core Web Uygulamalarını Azure Uygulama Hizmetleri’ne yayımlamaPublishing ASP.NET Core Web Apps to Azure App Services

ASP.NET Core web uygulamalarınızı Azure Uygulama Hizmetleri’ne yayımlamak mümkündür (Şekil 2).It is possible to publish your ASP.NET Core web apps to Azure App Services (Figure 2).

Publish to Azure content menu

*(Şekil 2) Azura’a Yayımla Bağlam Menüsü*
Publish to Azure content menu
*(Figure 2) Publish to Azure Content Menu*

Web uygulamanızı yayımlamak için, Çözüm Bölmesi’nden veya Proje menüsünden Yayımla | Azure’a Yayımla’yı seçin.To publish your web app, select the Publish | Publish to Azure command from the Solution Pad or from the Project menu. Ardından, kendisine dağıtmak istediğiniz Uygulama Hizmeti’ni seçin veya yeni Azure Uygulama Hizmeti oluşturun (Şekil 3).Then choose the App Service you wish to deploy to, or create a new Azure App Service (Figure 3). Yayımlama işleminin çıkışı bir Yayımlama çıkış bölmesinde günlüğe alınır ve projede Özellikler > PublishProfiles altında bir yayımlama profili oluşturulur.Output from the publishing will be logged to a Publish output pad and a publishing profile will be created under Properties > PublishProfiles in the project.

Publish a new app service

*(Şekil 3) Yeni Uygulama Hizmeti Yayımlama*
Publish a new app service
*(Figure 3) Publish a New App Service*

Projede tanımlanan tüm yayımlama profilleri Yayımla menüsünde seçenek olarak gösterilir ve böylelikle Uygulama Hizmeti’ni ikinci kez seçmek zorunda kalmadan yeniden dağıtım yapmanıza olanak tanınır.All publish profiles defined in the project will be shown as options within the Publish menu so that you can deploy again without having to select the App Service a second time.

Çok İşlemli Hata AyıklamaMulti-Process Debugging

Projelerin, projenizi çalıştırmaya yönelik seçenekleri ve bağımsız değişkenleri belirten Proje Çalıştırma Yapılandırmaları vardır.Projects have Project Run Configurations which specify options and arguments for running your project. Araç çubuğundaki açılan liste, o anda etkin durumdaki Çalıştırma Yapılandırması’nı görüntülemenize ve değiştirmenize olanak tanır.A dropdown in the toolbar lets you view and change the current active Run Configuration.

Mac için Visual Studio’nun Çözüm Çalıştırma Yapılandırmaları penceresi bir kerede birden çok projenin başlatılmasını sağlar.Visual Studio for Mac's Solution Run Configurations window allows multiple projects to be launched at once. Çözüm çalıştırma yapılandırmalarını Çözüm Seçenekleri iletişim kutusunda oluşturabilirsiniz.You can create solution run configurations in the Solution Options dialog. Bu, mobil uygulamanın arka uç hizmetiyle etkileşiminde hata ayıklaması yapma açısından çok kullanışlıdır.This is very useful for debugging how a mobile app interacts with its backend service.

TextMate Paketi GruplarıTextMate Bundles

Mac için Visual Studio’da TextMate dil paketi grupları için destek sağlanır ve bu paketleri kullanarak şunları ekleyebilirsiniz:Visual Studio for Mac has support for TextMate language bundles, which you can use to add:

 • Düzenleyici renk temaları.Editor color themes.
 • Kod parçacıkları.Code snippets.
 • Yeni diller için vurgulamayı ve temel IntelliSense’i etkinleştiren dil bilgileri.Grammars for new languages, enabling highlighting, and basic IntelliSense.

TextMate paketi gruplarını Tercihler > Metin Düzenleyicisi > Dil Paketleri’nde ekleyebilirsiniz.You can add TextMate bundles in Preferences > Text Editor > Language Bundles.

iOSiOS

Ses Birimi SihirbazıAudio Unit Wizard

Yeni Ses Birimi Uzantısı sihirbazı (Şekil 4), Ses Birimi proje şablonunun plist dosyasını özelleştirmek için 3 seçenek ekler.The new Audio Unit Extension wizard (Figure 4) adds 3 options to customize the Audio Unit project template's plist.

 • Ses Birimi TürüAudio Unit Type
  • AraçlarInstruments
  • OluşturucuGenerator
  • EfektEffect
  • Müzik efektiMusic effect
 • Alt Tür Kodu: Tam olarak 4 karakter olmalıdır.Subtype Code: has to be 4 characters exactly.
 • Üretici Kodu: Tam olarak 4 karakter olmalıdır.Manufacturer Code: has to be 4 characters exactly.

Audio Unit Wizard

*(Şekil 4) Ses Birimi Sihirbazı*
Audio Unit Wizard
*(Figure 4) Audio Unit Wizard*
watchOS Uzantı SihirbazıwatchOS Extension Wizard

Xcode 8.3’te, Apple Intents Uzantısıyla (Siri) başlayarak watchOS uzantılarını (iOS uzantılarına benzer) kullanıma sunmuştu.In Xcode 8.3, Apple introduced watchOS extensions (similar to the iOS ones), starting with the Intents Extension (Siri).

watchOS Uzantısı sihirbazı (Şekil 5) watchOS uzantılarını destekleyecek şekilde güncelleştirilmiştir ve şimdi özel bir Intents Uzantı şablonumuz vardır.The watchOS Extension wizard (Figure 5) has been updated to support watchOS extensions, and we now have a dedicated Intents Extension template.

watchOS extension wizard

*(Şekil 5) watchOS Uzantı Sihirbazı*
watchOS extension wizard
*(Figure 5) watchOS Extension Wizard*
Diğer Geliştirmeler ve Hata DüzeltmeleriOther Improvements and Bug Fixes
 • Artık otomatik tamamlama penceresinde Deprecated ve Obsoleted özniteliklerini işliyoruz.We now handle Deprecated and Obsoleted attributes in autocompletion window. Bu, geçersiz kılınmış ve kullanımdan kaldırılmış Xamarin.iOS API’lerinin üstü çizili olarak gösterilmesini sağlar.This allows Xamarin.iOS obsoleted and deprecated APIs to be shown as struck through.
 • Cihaza dağıtım yaparken bir ilerleme çubuğu gösteriyoruz.We show a progress bar when deploying to device. Bu, özellikle watchOS için yararlıdır.This is especially useful for watchOS. (Xamarin.iOS 10.5.0.323+ gerektirir).(Requires Xamarin.iOS 10.5.0.323+).
 • Dağıtım hedef açılan listelerini doldurmak için Xamarin.iOS’tan bilinen OS sürümlerini kullanıyoruz.We use known OS versions from Xamarin.iOS to populate the deployent target dropdowns.
  Bunun iki avantajı, size her Uygulama Uzantıları türünün tam olarak en küçük sürümünü verebilmemiz ve Xcode temelinde Xamarin.iOS’un henüz desteklemediği OS sürümlerinin gösterilmesini önleyebilmemizdir.Two advantages are that we can give you the exact minimum version for each App Extensions type, as well as avoid showing OS versions, based on Xcode, that Xamarin.iOS does not yet support.

Mac/iOS API’si Sorun ÇözümleyicisiMac/iOS API Issue Analyzer

 • Çözümleyici tetiklendiğinde yinelenen işaretçiyi düzeltin.Fix duplicated marker when analyzer is triggered.
 • Öznitelikten "iletiyi" (çerçevede API’nin neden kullanım dışı bırakıldığını/geçersiz kılındığını açıklayan bilgi parçası) alın ve bu bilgiyi farklı kullanılabilirlik iletilerine ekleyin.Get the "message" (piece of information in the framework explaining why the API is deprecated/obsolete) from the attribute and append that information to the different availability messages.
 • Netliği geliştirmek için tüm kullanılabilirlik iletileri güncelleştirildi.Updated all availability messages to improve clarity.
 • Kullanılabilirlik iletisinde simgenin adı kullanılarak netlik geliştirildi. Eski değer:Improved clarity by using the symbol's name in the availability message, changed from:
  API Usage Issue: this API requires iOS 10.0 or later
  Yeni değer:to:
  'MyMethod' is only available on iOS 10.0 or newer

AndroidAndroid

 • Yeni SDK Yöneticisi - Mac için Visual Studio, kendi Android SDK yöneticisini içerir (Şekil 6).New SDK Manager - Visual Studio for Mac includes its own Android SDK manager (Figure 6).

Android SDK Manager window

*(Şekil 6) Android SDK Yöneticisi*
Android SDK Manager window
*(Figure 6) Android SDK Manager*
 • Projenizin cihaza veya öykünücüye dağıtımı artık /t:Install msbuild hedefi yoluyla yapılıyor.Deploying your project to device or emulator is now done via the /t:Install msbuild target. Daha önce Mac için Visual Studio cihazlara uygulama dağıtmak için kendi dahili mantığını kullanabiliyordu ama artık Terminal’den dağıtabileceklerinizle veya Windows üzerinde Visual Studio’da kullanılanlarla aynı ortak hedefleri kullanıyor.Previously Visual Studio for Mac would use its own internal logic for deploying applications to devices but now it uses same common targets that you can employ from Terminal, or that are used in Visual Studio on Windows. Bunun avantajlarından biri de, artık dağıtım sorunlarını tanılamak için kullanılabilecek daha iyi günlükler bulunmasıdır.One of the benefits of this is that there are now better logs available to diagnose deployment issues.

 • Şimdi yeni bağlama projeleri için varsayılan değer class-parse değeridir.The default for new binding projects is now class-parse. Java bytecode’u JVM’ye gerek kalmadan doğrudan ayrıştırabilir.It can parse Java bytecode directly wihout the need for a JVM. Artık hata ayıklama sembollerini içeren Java bytecode’dan parametre adlarını ayıklayabilirsiniz.You now have the ability to extract parameter names from Java bytecode which contains debug symbols. Örneğin, javac -g ile derlenen bytecode.For example, bytecode compiled with javac -g. class-parse ayrıca, çözümlenemeyen türlerin üyelerini devralan veya bu üyeleri içeren sınıfları "atlamaz".class-parse also doesn't "skip" classes which inherit from, or contain, members of unresolvable types.

ErişilebilirlikAccessibility

 • Mac için Visual Studio’nun bu sürümü Voice Over gibi yardımcı teknolojiler için destek içerir.This version of Visual Studio for Mac contains support for assistive technologies such as Voice Over. Kullanıcı arabiriminin birçok bölümü, örneğin düzenleyici ve çözüm gezgini, bu teknolojiler aracılığıyla erişilebilir duruma getirilmiştir.Many parts of the user interface, such as the editor and solution explorer, have been made accessible through these technologies. Öte yandan, bu özellik hala geliştirme aşamasındadır ve gelecek sürümlerde başka geliştirmeler de yapılacaktır.However, it is still a work in progress and futher improvements will be made in future releases. Erişilebilirlik özellikleri, Erişilebilirlik tercihleriyle veya komut satırına şunları girerek etkinleştirilebilir:The accessibility features can be enabled either through the Accessibility preferences or through the commandline by entering:

  defaults write com.microsoft.visual-studio com.monodevelop.AccessibilityEnabled 1


Mac için Visual Studio 2017 Sürüm Notları GeçmişiVisual Studio 2017 for Mac Release Notes History

Mac için Visual Studio 2017 sürüm 7.3 Sürüm NotlarıVisual Studio 2017 for Mac version 7.3 Release Notes

Mac için Visual Studio 2017 sürüm 7.2 Sürüm NotlarıVisual Studio 2017 for Mac version 7.2 Release Notes

Mac için Visual Studio 2017 sürüm 7.1 Sürüm NotlarıVisual Studio 2017 for Mac version 7.1 Release Notes


Sayfanın Başı
Top of Page