Mac için Visual Studio 2017 Visual Studio 2017 for Mac


Geliştirici Topluluğu | Sistem Gereksinimleri | Uyumluluk | Dağıtılabilir Kod | Xamarin | Bloglar | BakımDeveloper Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | Xamarin | Blogs | Servicing


Not

Bu sayfaya İngilizce olmayan bir dildeki sürümden erişiyor ve en güncel içeriği görmek istiyorsanız lütfen bu Sürüm Notları sayfasının İngilizce versiyonunu ziyaret edin.If you are accessing this page from a non-English language version, and want to see the most up-to-date content, please visit this Release Notes page in English.

Sayfanın altındaki alt bilgiye giderek dil ayarınızı değiştirebilirsiniz.You can switch your language setting by going to the footer at the bottom of the page. simgesine tıklayıp istediğiniz dili seçin.Click on the icon and select your desired language.


Bu makale, Mac için Visual Studio 2017 sürüm 7.1’in en son yayınıyla ilgili bilgiler içerir.This article contains information about the newest release for Visual Studio 2017 for Mac version 7.1.

Xamarin ve .NET Core ile mobil, web ve bulut için uygulamalar ve Unity ile oyunlar derlemek üzere Mac için Visual Studio 2017’yi kullanın.Use Visual Studio 2017 for Mac to build apps for mobile, web, and the cloud with Xamarin and .NET Core, as well as games with Unity.

Download Visual Studio 2017 for Mac

Mac için Visual Studio 2017 hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Mac Sistem Gereksinimleri ve Mac Platform Desteği ve Uyumluluk.To learn more about Visual Studio 2017 for Mac, see Mac System Requirements and Mac Platform Targeting and Compatibility.

Diğer ilgili indirmeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için İndirmeler sayfasına bakın.To learn more about other related downloads, see the Downloads page.

GeribildirimFeedback

Görüşlerinizi almaktan mutluluk duyarız !We’d love to hear from you! Mac için Visual Studio IDE’nin sağ üst köşesindeki Sorun Bildir seçeneğiyle sorunları bildirebilirsiniz.You can report a problem via the Report a Problem option in the upper right hand corner of the Visual Studio for Mac IDE itself. Geri bildiriminizi Geliştirici Topluluğu portalında izleyebilirsiniz.You can track your feedback in the Developer Community portal. Önerilerinizi UserVoice aracılığıyla bize bildirin.For suggestions, let us know through UserVoice.


Yayın Tarihi: 19 Eylül 2017 - Mac için Visual Studio 7.1.5.2Release Date: September 19, 2017 - Visual Studio for Mac 7.1.5.2

Bu yayın, Apple Xcode 9 yayını için destek ekler.This release adds support for Apple's Xcode 9 release.


Yayın Tarihi: 11 Eylül 2017 - Mac için Visual Studio 7.1.3.1Release Date: September 11, 2017 - Visual Studio for Mac 7.1.3.1

Bu yayın aşağıdaki sorunu düzeltir:This release fixes the following issue:


Yayın Tarihi: 14 Ağustos 2017 - Mac için Visual Studio 7.1.0.1297Release Date: August 14, 2017 - Visual Studio for Mac 7.1.0.1297

Bu yayın, hata düzeltmelerine odaklanmakta ve aşağıdaki yeni özellikleri sunmaktadır:This release focused on bug fixes and introduces the following new features:

 • .NET Core 2.0 kullanarak uygulama derleme desteği.Support for building applications using .NET Core 2.0.
 • iOS imzalama iş akışı güncelleştirmeleri.iOS signing workflow updates.

.NET Core 2 desteği.NET Core 2 support

Mac için Visual Studio; kitaplıklar ve konsol uygulamaları gibi .NET Core 2.0 uygulamalarının yanı sıra ASP.NET Core ile web uygulamaları ve hizmetler derlemeyi destekler.Visual Studio for Mac supports building .NET Core 2.0 applications, including libraries, console apps, as well as web applications and services with ASP.NET Core.

Mac için Visual Studio 2017 Sürüm 7.1’de .NET Core 2.0 geliştirmeyi etkinleştirmek için .NET Core 2.0 SDK’sının ayrı bir indirme işlemiyle yüklenmesi gerektiğini unutmayın.Note that the .NET Core 2.0 SDK needs to be installed via a separate download to enable .NET Core 2.0 development in Visual Studio 2017 for Mac Version 7.1. SDK’yı www.dot.net/core adresinden alabilirsiniz.You can get it at www.dot.net/core. Visual Studio, birden fazla .NET Core SDK’sının yan yana kullanılmasını sağlar.Visual Studio enables side-by-side support of multiple .NET Core SDKs. Bu durum ayrıca .NET Core SDK’sının en son genel yayınlarıyla geliştirmeye devam ederken en yeni günlük derleme ile denemeler yapabileceğini anlamına gelir.This also means you can experiment with the latest daily build of the .NET Core SDK, while also developing with the latest public releases.

iOS imzalama iş akışı güncelleştirmeleriiOS signing workflow updates

Bu yayın, iOS ve tvOS uygulamaları için gereken imzalama yapıtlarını oluşturma olanağı sunar.This release introduces the ability to create required signing artifacts for iOS and tvOS apps. Mac için Visual Studio ile şunları yapabilirsiniz:With Visual Studio for Mac, it's possible to:

 • Yeni imzalama kimlikleri oluşturma ve yerel Anahtarlığa yükleme.Create new signing identities and install them to the local Keychain.
 • Yeni Sağlama Profilleri oluşturma.Create new Provisioning Profiles.
 • Var olan bir profile yeni bir imza kimliği ekleme.Add a new signing identity to an existing profile.
 • Yeni cihazlar sağlama: Apple Geliştirici Portalı'nda cihazı kaydetme ve bir sağlama profiline ekleme.Provision new devices: register a device in the Apple Developer Portal and add them to a provisioning profile.

Bu yeni özellikleri denemek için projenizde sağ tıklayın ve Seçenekler > iOS Paket Grubu İmzalama öğesine göz atın.To try out these new signing features right-click on your project and browse to Options > iOS Bundle Signing.

İmzalama Kimliği bölümünü kullanmaUsing the Signing Identity section

İmzalamadan önce aşağıdaki ölçütleri karşılamanız gerekir:Before signing, you must satisfy the following criteria:

 • Apple Geliştirici Portalı "Sertifikalar" bölümünde geçerli bir sertifika (iptal edilmemiş) gösterilmelidir.A valid certificate (not revoked) is displayed on the Apple Developer Portal in the "Certificates" section.
 • Sertifika seçili takım/geliştirici için verilmiş olmalıdır.The certificate is issued for selected team/developer.
 • Yerel Anahtarlığınızda hem sertifika hem de özel anahtar yüklü olmalıdır.Both certificate and private key should be installed in your local Keychain.
 • Sertifikanın süresi dolmamış olmalıdır.Certificate should not be expired.

Mevcut makinenizde bir kimlik yoksa, açılır menünün İmzalama kimliği oluştur... seçeneğini kullanın.Use Create signing identity... option of the dropdown if no identities are available on your current machine.

Sağlama Profili bölümünü kullanmaUsing the Provisioning Profile section

Bir profilin "Sağlama Profili" açılır listesinde gösterilmesi için aşağıdaki ölçütleri karşılaması gerekir:In order to be shown in the "Provisioning Profile" drop-down profile must satisfy the following criteria:

 • Süresi dolmamış olmalıdır.Not expired.
 • Geçerli olmalıdır (kayıtlı cihazlar ve geçerli sertifikalar içermelidir).Valid (include registered devices and valid certificates).
 • Geçerli dağıtım türü ile eşleşmelidir (üstteki anahtarlara bağlı olarak Hata Ayıklama veya Yayın).Match current distribution type (Debug or Release based on switches at the top).
 • Paket tanımlayıcısı ile eşleşmelidir.Match bundle identifier. Eşleşen desene sahip joker profiller de bu listede gösterilir.Wild card profiles with a matching pattern will be also displayed in this list.

Bir profil bulunmazsa açılır listenin Sağlama profili oluştur... öğesini kullanın.Use Create provisioning profile... item of the dropdown if no profiles were found.

İmzalama denetimlerinin önceki sürümüne dönmeniz ve sağlama profili ile imzalama kimliğini el ile ayarlamanız gerekirse, takımı Hiçbiri olarak ayarlayın.If you need to switch back to the previous version of signing controls, and set the provisioning profile and signing identity manually, set the team to None. Yeni imzalama denetimleri eskilerle değiştirilir.New signing controls will be replaced with old ones. Ancak, yeni işlevleri denemeniz ve herhangi bir sorun olması durumunda bize görüş bildirmeniz önemle tavsiye edilir.However, we strongly encourage you to try new functionality and provide us with feedback in case of any problems.

Sınırlamalar:Limitations:

 • Mac için Visual Studio'da oluşturulan sağlama profilleri, projenizde seçili yetkilendirmeleri (Entitlements.plist) hesaba katmaz.Provisioning profiles created in Visual Studio for Mac will not take into account entitlements selected in your projects (Entitlements.plist). Bu işlev gelecekteki IDE sürümlerinde eklenecektir.This functionality will be added in future versions of the IDE.
 • Dağıtım sağlama profilleri varsayılan olarak App Store’u hedefleyecektir.Distribution provisioning profiles by default will target App Store. Şirket İçi veya Geçici profiller el ile oluşturulmalıdır.In House or Ad Hoc profiles should be created manually.

Bu yayındaki düzeltmelerFixes in this release

Android SDK YöneticisiAndroid SDK Manager

 • Android SDK Yöneticisi bundan böyle harici bir uygulama değildir ve Visual Studio Preferences ile tümleştirilmiştir.Android SDK Manager is now integrated within Visual Studio Preferences instead of being an external application.
 • Düzeltildi: Android SDK Yöneticisi, durdurulan bir yükleme sonrasında yanlış bileşen durumunu gösteriyor.Fixed: The Android SDK Manager shows the wrong component status after an aborted installation.
 • Düzeltildi: Android SDK Araçları yükleniyor, ancak bileşenin yanlışlıkla kaldırılmasına neden olabilecek bir güncelleştirme varsa seçilmiyor.Fixed: Android SDK Tools installed but not selected if update is available which can result in the component being uninstalled unintentionally.
 • Düzeltildi: Bir SDK bileşeni değişikliği yapılmadıysa varsayılan Android SDK konumu kaydedilmiyor.Fixed: Default Android SDK location is not saved if no SDK component changes have been made.

Performans GeliştirmeleriPerformance Improvements

 • Bir belgeyi açma, işleme ve belgede yazma performansı iyileştirildi.Improved performance for opening, rendering, typing in a document.
 • Yazma sırasında yapılan arka plan işleri iyileştirildi.Optimized background work done while typing.
 • Çözüm açılırken geçen yükleme süresi geliştirildi.Improved load time of opening a solution.
 • Arama çubuğu sonuçlarının yüklenmesi iyileştirildi.Optimized loading the search bar results.
 • Çok sayıda kaynak analizi kuralı iyileştirildi.Optimized a lot of source analysis rules.
 • Kullanıcı arabirimi işinin düşük düzey kodu iyileştirildi.Optimized the low level code of the UI work.
 • IDE bellek kullanımının zaman içinde artmasına neden olan sorunlar düzeltildi.Fixed issues that would cause the memory usage of the IDE to grow over time.
 • Kod tamamlama, parametre ipuçları, anlam vurgulama iyileştirildi.Optimized code completion, parameter hinting, semantic highlighting.
 • Çözüm panelinde klasör genişletme iyileştirildi; yüzlerce öğe içeren klasörlerle belirgin hale getirildi.Optimized folder expansion in the solution pad - noticeable with folders which contain hundreds of items.
 • Hem ilk çalıştırma hem de sonraki çalıştırmalar için IDE başlatma süresi iyileştirildi.Optimized IDE startup time for both the first run and subsequent runs.
 • Genel olarak, CPU kullanımı ve IDE kullanımına yönelik bellek trafiği iyileştirildi.In general, optimized CPU usage and memory traffic for using the IDE.

Diğer GeliştirmelerOther Improvements

 • İyileştirildi: Bir proxy’nin arkasındaki sistemlerde kullanım için kimlik hizmeti güncelleştirildi.Improved: We have updated the identity service for use on systems behind a proxy. Bu güncelleştirme sayesinde kimlik doğrulama ayrıntıları anahtarlıktan veya istemden alınabilecek.This will get the authentication details from the keychain or prompt for them. Daha önce oturum açma sorunları yaşadıysanız lütfen yeniden deneyin ve proxy desteğini iyileştirmeye devam edebilmemiz için görüş bildirin.If you have been having issues signing in previously please try again and send us any feedback you have so that we continue to improve support for proxies.
 • Düzeltildi: Kısıtlama Önceliği, Özellikler panelinde 0 olarak gösteriliyor, Tasarım açılır penceresinden ayarlanamıyor.Fixed: Constraint Priority displays 0 in Properties pad; cannot be set from Designer pop-up.
 • Düzeltildi: F# projeleri için Platform Hedefi belirtme olanağı eklendi.Fixed: Add the ability to specify the Platform Target for F# projects.
 • Düzeltildi: Kullanılmayan ad alanları sorunu FSharp.Core ad alanlarını doğru şekilde işlemiyor.Fixed: Unused namespaces code issue doesn't handle FSharp.Core namespaces correctly.
 • Düzeltildi: Birçok "Yeni dosya" iletişim kutusu/dizesi yerelleştirilmemiş.Fixed: Many "New file" dialogs/strings are unlocalized.
 • Düzeltildi: "Yeni Çözüm" iletişim kutuları yerelleştirilmemiş.Fixed: "New Solution" dialogs are unlocalized.
 • Düzeltildi: "Yeni Tek Görünüm Uygulamanızı Yapılandırın" iletişim kutusundaki metin kesiliyor.Fixed: Text is truncated in the "Configure your new Single View App" dialog.
 • Düzeltildi: Nuget Sihirbazı araç ipucu, ''' xml karakter başvurusunu gösteriyor.Fixed: Nuget Wizard tooltip is showing xml character reference '''.
 • Düzeltildi: Güncelleştirmeler duraklatıldığında güncelleştirici araç ipucu boş görünüyor.Fixed: Updater tooltip is empty when updates are paused.
 • Düzeltildi: VSTS üzerinde git deposu güncelleştirmesi "null kullanıcı adı veya parola" başarısız oluyor.Fixed: Update git repo on VSTS fails with "null username or password".
 • Düzeltildi: İlk kullanımda "nameof" senaryosu için yeniden düzenleme yanlış.Fixed: Refactoring for the "nameof" scenario on first use is wrong.
 • Düzeltildi: Çok sayıda yeni proje olduğunda Giriş sayfasında son projem sürekli kayboluyor.Fixed: Welcome page keeps losing my recent project when there are many recent projects.
 • Düzeltildi: Kapsayıcı uygulamada cihaza özel etkinleştirilmiş derlemeler varken uzantı etkinleştirilmemişse iOS Derleme hatası.Fixed: iOS Build error if container app has device-specific builds enabled, while the extension does not.
 • Düzeltildi: Yerel değişkenler için C#6 dizesi ilişkilendirme ile Söz Dizimi Vurgulama mevcut değil.Fixed: Syntax Highlighting is not present with C#6 string interpolation for local variables.
 • Düzeltildi: Bazı durumlarda kullanıcılar Xamarin Inspector’ı başlatamıyor.Fixed: In some cases, users are unable to launch Xamarin Inspector.
 • Düzeltildi: Yayın modunda Yerel uygulama (ve iOS) derlenirken Uyarılar alınıyor.Fixed: Getting Warnings while building the Native app (and iOS) in release mode.
 • Düzeltildi: .NET Core Sınıf Kitaplığı, netcoreapp yerine .NET Standard’ı hedefliyor.Fixed: .NET Core Class Library targets .NET Standard instead of netcoreapp.
 • Düzeltildi: Bir iOS Görsel Taslağına görüntü (.png veya .jpg) eklenirken IDE kilitleniyor.Fixed: IDE crashes when adding an image (.png or .jpg) to an iOS Storyboard.
 • Düzeltildi: Tüm Google Play Hizmetleri paketlerini ekleme işlemi şu hatayla başarısız oluyor: "System.AggregateException: Bir veya daha fazla hata oluştu.Fixed: Adding all Google Play Services packages fails with "System.AggregateException: One or more errors occurred. ---> System.ArgumentNullException: Değer null olamaz.v Parametre adı: packageIdentity.Version".---> System.ArgumentNullException: Value cannot be null.v Parameter name: packageIdentity.Version".
 • Düzeltildi: Hızlı Düzeltme sağ tıklatma basamaklı menüsü "Yükleniyor..." ifadesiyle takılıyor.Fixed: Quick Fix right-click submenu gets stuck up on "Loading...".
 • Düzeltildi: Dosya tarayıcısı, Android SDK Yöneticisi’nin Konumlar sekmesindeki “…”Fixed: The file browser is not displaying SDK Location when clicking “…” dosya gezgini seçeneğine tıklandığında SDK Konumunu göstermiyor.file explorer option in Locations tab of the Android SDK Manager.
 • Düzeltildi: F# .NET Core projeleri derlenmiyor.Fixed: F# .NET Core projects do not compile.
 • Düzeltildi: MS Hesabında oturum açıldığında ara sunucu graph.windows.net sayfasına erişmek için kimlik bilgileri soruluyor.Fixed: Logging in to MS Account prompts for credentials to access proxy server graph.windows.net.
 • Düzeltildi: Bazı F# projeleri için Başvuru Bul ve "Türetilmiş Türleri Bul" menülerinde çıkmaz oluşuyor.Fixed: Deadlock in Find References and "Find Derived Types" for some F# projects.
 • Düzeltildi: Mac için Visual Studio’ya yeni bir iOS hesabı eklemeye çalışırken Null Başvuru Özel Durumu oluşuyor.Fixed: Null Reference Exception when trying to add a new iOS account in Visual Studio for Mac.
 • Düzeltildi: Mevcut çözüme/dizin yapısına .NET Standard projesinin eklenmesi disk üzerindeki tüm kaynak kodlarını yeniden yazıyor/yeniden biçimlendiriyor.Fixed: Adding .NET Standard project to existing solution/directory structure rewrites/reformats all source code on disk.
 • .NET Core 2.0 kullanmak için belirli bir .NET Core sürümünün (önizleme 2) yüklü olma gereksinimini ortadan kaldırır.Removes a requirement to have a specific .NET Core version (preview 2) installed to use .NET Core 2.0. Sonraki önizlemeler ve .NET Core RTW artık desteklenmektedir.Later previews and .NET Core RTW are now supported.

Mac için Visual Studio 2017 Sürüm Notları GeçmişiVisual Studio 2017 for Mac Release Notes History

Mac için Visual Studio 2017 sürüm 7.3 Sürüm NotlarıVisual Studio 2017 for Mac version 7.3 Release Notes

Mac için Visual Studio 2017 sürüm 7.2 Sürüm NotlarıVisual Studio 2017 for Mac version 7.2 Release Notes

Mac için Visual Studio 2017 sürüm 7.0 Sürüm NotlarıVisual Studio 2017 for Mac version 7.0 Release Notes

Sayfanın Başı
Top of Page