Visual Studio 2017 sürüm 15.2 Sürüm Notları Visual Studio 2017 version 15.2 Release Notes


Geliştirici Topluluğu | Sistem Gereksinimleri | Uyumluluk | Dağıtılabilir Kod | Lisans Koşulları | Bloglar | Sürüm RitmiDeveloper Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | License Terms | Blogs | Release Rhythm


Not

Bu sürüm Visual Studio 2017’nin en son sürümü değildir.This is not the latest version of Visual Studio 2017. Visual Studio 2017’nin en son sürümü hakkında bilgi edinmek için lütfen güncel Sürüm Notları sayfasını ziyaret edin.To see information on the latest version of Visual Studio 2017, please visit the current Release Notes page.

İpucu

Bu sayfanın altında sayfa dilini değiştirebilirsiniz.You can switch the page language at the bottom of this page.  Click the simgesine tıklayıp dilinizi arayın veya kullanılabilen diller listesinden seçin. icon, search for your language, or select from the list of available languages.


Bu makale, Visual Studio 2017 sürüm 15.2’nin yayınlarıyla ilgili bilgiler içerir.This article contains information about releases for Visual Studio 2017 version 15.2.

Geri bildirimFeedback

Görüşlerinizi almaktan mutluluk duyarız !We’d love to hear from you! Yükleyiciden veya Visual Studio IDE’nin kendisinden Sorun Bildir seçeneğiyle sorunları bildirebilirsiniz.You can report a problem from the Report a Problem option in either the installer or the Visual Studio IDE itself. BuThe Feedback Icon simge sağ üst köşede bulunur.icon is located in the upper right hand corner. Geri bildiriminizi Geliştirici Topluluğu portalında izleyebilirsiniz.You can track your feedback in the Developer Community portal. Önerilerinizi, UserVoice sitesi aracılığıyla bize bildirin.For suggestions, let us know through the UserVoice site.

Visual Studio 2017’nin Geçerli Sürümünü İndirinDownload the Current Release of Visual Studio 2017

Visual Studio 2017’nin en son sürümü indirmek için düğmeye tıklayın.Click the button to download the latest version of Visual Studio 2017. Yönergeler için bkz. Visual Studio 2017’yi Yükleme.For instructions, see Install Visual Studio 2017.

Not: Yükleme paketi boyutu geçerli Visual Studio yapılandırmanıza bağlı olarak değişir.Note: Installation package size will vary depending on your current Visual Studio configuration.


Sürüm GeçmişiRelease History


Yayın Tarihi: 17 Temmuz 2017 - Visual Studio 2017 sürüm 15.2 (26430.16)Release Date: July 17, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.2 (26430.16)

Bu Sürümde Giderilen SorunlarIssues Fixed in this Release

Bu, müşteri tarafından bildirilen ve bu sürümde giderilen sorundur:This is the customer-reported issue addressed in this version:

 • RS3’te bir WebDeploy yükleme sorunu düzeltildi.Fixed a WebDeploy install issue on RS3.

Yayın Tarihi: 21 Haziran 2017 - Visual Studio 2017 sürüm 15.2 (26430.14)Release Date: June 21, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.2 (26430.14)

Bu Sürümde Giderilen SorunlarIssues Fixed in this Release

Bunlar, müşteriler tarafından bildirilen ve bu sürümde giderilen sorunlardır:These are the customer-reported issues addressed in this version:


Yayın Tarihi: 9 Haziran 2017 - Visual Studio 2017 sürüm 15.2 (26430.13)Release Date: June 9, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.2 (26430.13)

Bu Sürümde Giderilen SorunlarIssues Fixed in this Release

Bunlar, müşteriler tarafından bildirilen ve bu sürümde giderilen sorunlardır:These are the customer-reported issues addressed in this version:


Yayın Tarihi: 30 Mayıs 2017 - Visual Studio 2017 sürüm 15.2 (26430.12)Release Date: May 30, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.2 (26430.12)

Bu Sürümde Giderilen SorunlarIssues Fixed in this Release

Bunlar, müşteriler tarafından bildirilen ve bu sürümde giderilen sorunlardır:These are the customer-reported issues addressed in this version:

Bu sürüme eklenen diğer düzeltmeler:Additional fixes included in this release:

 • Şu özel durumla ilişkili olası F# gerilemesi düzeltildi: "Bu akış System.IO.Compression.DeflateStream.BeginWrite konumuna yazmayı desteklemiyor".Fixed a possible F# regression related to exception: "This stream does not support writing at System.IO.Compression.DeflateStream.BeginWrite".
 • Xamarin iOS uygulamalarının düzgün derlenmemesine neden olan bir sorun düzeltildi.Fixed an issue where Xamarin iOS apps were not building correctly.
 • Xamarin Android uygulamalarında bazen görülen performans düşüşü sorunu düzeltildi.Fixed a performance degradation sometimes occurring in Xamarin Android apps.
 • Android hata ayıklayıcısına bağlanma sorunu düzeltildi.Fix for trouble connecting to Android debugger.
 • 4.5’e yükseltildiğinde csproj’un multidex desteğini kaybetmesi durumu düzeltildi.Fix for csproj losing multidex support when upgrading to 4.5.

Yayın Tarihi: 12 Mayıs 2017 - Visual Studio 2017 sürüm 15.2 (26430.06)Release Date: May 12, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.2 (26430.06)

Bu Sürümde Giderilen SorunlarIssues Fixed in this Release

Bu, müşteri tarafından bildirilen ve bu sürümde giderilen sorundur:This is the customer-reported issue addressed in this version:


Yayın Tarihi: 10 Mayıs 2017 - Visual Studio 2017 sürüm 15.2 (26430.04)Release Date: May 10, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.2 (26430.04)

Bu Sürümdeki Güncelleştirmelerin ÖzetiSummary of Updates in this Release

Bu Sürümde Giderilen En Önemli SorunlarTop Issues Fixed in this Release

Geliştirici Topluluğu’nun sözlerine kulak verdik.The Developer Community spoke and we listened. Bu liste, sizden en çok oy alan ve bu sürümde düzeltilen sorunları gösteriyor.This list provides the issues that received your highest votes and were fixed in this release.


Bu Sürümdeki YeniliklerWhat's New in this Release

Python Geliştirme İş Yükü Python Development Workload

Python’da en yüksek üretkenlik düzeyinde çalışabilmeniz için Visual Studio’da Python geliştirme iş yükünü iyileştirdik.We have enhanced the Python development workload in Visual Studio to maximize your productivity in Python. Günlük görevlerinizde zamandan ve harcanan çabadan tasarruf etmeniz için, geliştirilmiş IntelliSense, web geliştirme projeleri, Git ve VSTS tümleştirmesi sunuyoruz.We offer improved IntelliSense, web development projects, Git, and VSTS integration to save you time and effort on everyday tasks. Python kodunuzun kalitesini ve performansını geliştirmek için birinci sınıf hata ayıklama (yerel, uzaktan, platformlar arası ve Python/yerel) ve profil oluşturma araçlarını kullanın.Use world class debugging (local, remote, cross-platform, and Python/native) and profiling tools to improve the quality and performance of your Python code.

Tüm ayrıntılar ve belgeler için Python bilgileri sayfamızı ziyaret edin.Visit our Python information page for full details and documentation.

Veri Bilimi ve Analitik Uygulamalar İş Yükü Data Science and Analytical Applications Workload

Tüm veri analizi gereksinimleriniz için Veri Bilimi ve analitik uygulamalar iş yükünü tek tıklamayla yükleyebilirsiniz.With one click you can install the Data Science and analytical applications workload for all of your data analysis needs. Makine öğrenimi modellerini oluşturma ve dağıtma işlemleri boyunca verilerin alım, analiz ve görselleştirmesine olanak tanımak için Python, R, F# ile bunların ilgili paketlerini/dağıtım paketlerine yönelik destek ekledik.We've included support for Python, R, F#, and their respective packages/distros to enable acquisition, analysis, and visualization of data all the way through to building and deploying machine learning models.

Tüm ayrıntılar ve belgeler için Python bilgileri sayfamızı ve R Araçları bilgileri sayfamızı ziyaret edin.Visit our Python information page and R Tools information page for full details and documentation.

ReSharper Ultimate 2017.1 ReSharper Ultimate 2017.1

Resharper şimdi, doğrudan Visual Studio 2017’den basit modda yüklenen çözümlerle birlikte çalışır.Resharper now works with solutions that are loaded in a lightweight mode, right from Visual Studio 2017. Daha fazla bilgi edinmek ve bunun nasıl çalıştığını gösteren videoyu izlemek için JetBrains blog gönderisine bakın.For more information and a video on how this works, see the JetBrains blog post.

Özellik Sayfaları ve Bildirimlerin Yeniden Tasarımı Property Pages and Manifests Redesign

Xamarin 4.5’te Özellikler Sayfalarını yeniden düzenledik, basitleştirdik ve Bildirim düzenleyicilerini böldük.We've reorganized and simplified the Property Pages in Xamarin 4.5 and split the Manifest editors. Özellik Sayfaları’ndan csproj düzenleme seçeneklerini ve bildirim düzenleyicisinden bildirim seçeneklerini tutabiliyorsunuz.You can keep editing csproj options from the Property Pages, and manifest options from the manifest editor. Özellik Sayfamızı yüksek DPI görüntüleri destekleyecek şekilde basitleştirdik ve yeniden düzenledik.We have simplified and reorganized our Property Page to support high-DPI displays.

Tüm ayrıntılar için Xamarin sürüm notları sayfasını ziyaret edin.Visit the Xamarin release notes for full details.

Unity için Visual Studio Araçları Visual Studio Tools for Unity

Unity ile Oyun Geliştirme iş yüküyle şimdi çok platformlu 2B/3B oyunlar ve etkileşimli içerik oluşturmak için Unity 5.6’yı yükleyebilirsiniz.With the Game Development with Unity workload you can now install Unity 5.6 to build multiplatform 2D and 3D games and interactive content. Visual Studio’yu bir Unity geliştirme ortamına nasıl dönüştürebileceğiniz konusunda daha fazla bilgi için, Unity için Visual Studio Araçları sayfasını ziyaret edin.Visit the Visual Studio Tools for Unity page for more information about how you can turn Visual Studio into a Unity development environment.

Yan Yana TypeScript Desteği TypeScript Side-by-Side Support

Visual Studio 2017’de artık TypeScript derleyicisinin birden çok sürümünü kullanabilirsiniz.You can now use multiple versions of the TypeScript compiler in Visual Studio 2017. Yükleme sırasında, Web, Node.js, Evrensel Windows veya Mobile JavaScript iş yüklerine TypeScript 2.2 otomatik olarak eklenecektir.During installation, TypeScript 2.2 will be automatically included with the Web, Node.js, Universal Windows, or Mobile JavaScript workloads. TypeScript 2.1, 'Bağımsız Bileşenler' yükleyici sayfasından da seçilebilir.TypeScript 2.1 can also be selected from the 'Individual Components' installer page.

IntelliSense ve oluşturma tarafından kullanılan TypeScript sürümü, en son yüklenen sürüm olacaktır.The version of TypeScript used by IntelliSense and by the build will be the latest installed. IntelliSense tarafından kullanılan sürümü, (Şekil 1) içinde gösterilen ayarı kullanarak değiştirebilirsiniz.You can change the version used by IntelliSense, by using the setting shown in (Figure 1). Proje oluştururken kullanılan TypeScript sürümünü değiştirmek için, proje dosyasında <TypeScriptToolsVersions> MSBuild özelliğini ayarlayın.To change the TypeScript version used for building a project, set the MSBuild property <TypeScriptToolsVersions> in the project file. MSBuild özellikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. TypeScript El Kitabı.For more information on MSBuild properties, see the TypeScript Handbook.

TypeScript Version Selection
(Şekil 1) TypeScript Sürüm Seçimi(Figure 1) TypeScript Version Selection

Linux C++ Geliştirmeleri Linux C++ Improvements

Hem natvis hem de Python düzgün yazdırmada hata ayıklayıcı türü görselleştirmesini desteklemek için Linux C++ iş yükünde geliştirmeler yaptık.We've made improvements to the Linux C++ workload to support debugger type visualization for both natvis and Python pretty printing. Artık platformlar arası kod paylaşımı için Linux C++ projelerini Paylaşılan Öğeler projeleriyle birlikte kullanabilirsiniz.You can now use Linux C++ projects with Shared Items projects for cross-platform code sharing. Daha fazla bilgi için, Visual C++ Ekip blogu gönderisine bakın.For more information, see the Visual C++ Team blog post.

CMake Tümleştirmesi CMake Integration

Güncelleştirilmiş CMake menüsünde sizin geri bildirimleriniz temel alınmıştır.The updated CMake menu is based on your feedback. Daha fazla bilgi için CMake 3.7.2 sürüm sayfasına bakın.For more information see the CMake 3.7.2 release page.

Tanılama Araçları Penceresi Diagnostic Tools Window

Uzun süre çalışan hata ayıklayıcı oturumları çok fazla bellek veya disk alanı kullanıyordu.Long running debugger sessions were using a lot of memory or disk space. Artık, sınırla aşıldığında Tanılama Araçları penceresi otomatik olarak durdurulacaktır.The Diagnostic Tools window will now automatically stop operation when limits are exceeded. Tanılama Araçları penceresindeki menüden Ayarlar komutunu seçerek sınırları yapılandırabilirsiniz.You can configure the limits by selecting the Settings command from the menu in the Diagnostic Tools window. Bu yeni özellik, hata ayıklayıcısını gece çalıştıran müşterilerden gelen geri bildirimlerden dolayı sağlanmıştır.This new feature is available due to feedback from customers that ran their debugger overnight. Tanılama Araçları penceresi kapansa da, hata ayıklayıcının kendisi (kesme noktaları, çağrı yığını, vb.) bundan etkilenmez.The Diagnostic Tools window shuts down, however, the debugger itself (breakpoints, callstack, etc) is not affected.

Yükleyici Paket Önbelleğini Taşıma veya Devre Dışı Bırakma Moving or Disabling the Installer Package Cache

Komut satırını kullanarak Visual Studio 2017’yi yüklerken, yükleme ve izleyen yükleme, değiştirme ve onarım işlemleri için önbelleğe alma ilkesini etkinleştirmek üzere --cache geçirebileceğiniz gibi (varsayılan), ilkeyi devre dışı bırakmak üzere --nocache de geçirebilirsiniz. Devre dışı bırakıldığında, paketlerin önbelleğe alınmasını engellenir ve geçerli örnek için önceden önbelleğe alınmış tüm paketler kaldırılır.When you install Visual Studio 2017 by using the command line, you can pass --cache to enable the caching policy (default) for the install and subsequent install, modify, and repair operations; or you can pass --nocache to disable the policy which will prevent packages from being cached and remove any packages already cached for the current instance.

Şimdi ilkeyi kayıt defteri ve grup ilkesi aracılığıyla değiştirebilirsiniz.You can now change the policy through the registry and group policy. Daha fazla bilgi için kurulum blogumuza bakın.See our setup blog for more information.

F# Araçlarında Geliştirmeler F# Tools Improvements

 • Temel otomatik tamamlama desteği.Basic autocomplete support.
 • Araç çubuğuna tıklandığında Tanıma Gitme olanağı.Ability to Go to Definition when clicking in the tooltip.
 • Değişebilir değerler renklendirildi ve başka semantik renklendirme geliştirmeleri yapıldı.Mutable values colorized, and other semantic colorization improvements.
 • Proje sistemi performans geliştirmeleri.Project system performance improvements.
 • Büyük performans geliştirmeleri tamamlandı.Large performance improvements all-up.
 • Çözüm klasörü düğümlerinde Yukarı Taşı/Aşağı Taşı.Move Up/Move Down on Solution folder nodes.
 • Tamamlama listelerinde akıllı sıralama.Intelligent ordering in Completion lists.

Visual Studio Yükleyicisi, Geçerli Yapılandırmanız Temelinde Visual Studio Tekliflerini Görüntüleyecek The Visual Studio Installer will Display Visual Studio Offerings Based on your Current Configuration

Örneğin:For example:

 • Makinenizde Visual Studio 2017 Enterprise yüklüyse, yalnızca Enterprise sürümüne yönelik teklifleri göreceksiniz.If you have Visual Studio 2017 Enterprise installed on your machine, you will only see Enterprise offerings.
 • Visual Studio 2017 Professional sürümünüz varsa, hem Professional hem de Enterprise tekliflerini göreceksiniz.If you have Visual Studio 2017 Professional, you will see both Professional and Enterprise offerings.
 • Visual Studio 2017 Community sürümünüz varsa, Community, Professional ve Enterprise tekliflerini göreceksiniz.If you have Visual Studio 2017 Community, you will see Community, Professional, and Enterprise offerings.

Visual Studio 2017 Sürüm Notları GeçmişiVisual Studio 2017 Release Notes History

Lütfen Visual Studio 2017 Sürüm Notları Geçmişi sayfasına bakın.Please see the Visual Studio 2017 Release Notes History page.


Sayfanın Başı
Top of Page