Visual Studio Icon Visual Studio Ürün Yaşam Döngüsü ve BakımVisual Studio Product Lifecycle and Servicing

Geliştirici Topluluğu | Sistem Gereksinimleri | Uyumluluk | Dağıtılabilir Kod | Lisans Koşulları | Bloglar | Son Sürümdeki Bilinen SorunlarDeveloper Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | License Terms | Blogs | Latest Release Known Issues

Visual Studio 2019, 10 yıllık Microsoft Ürün Yaşam Döngüsü İlkesini izler.Visual Studio 2019 follows the Microsoft Product Lifecycle Policy of 10 years. İlk 5 yıl boyunca verilen Temel Destek, özellik güncelleştirmeleri, platform güncelleştirmeleri, güvenlik güncelleştirmeleri ve işlev düzeltmeleri sağlar.The first 5 years of Mainstream Support provide feature updates, platform updates, security updates, and functionality fixes. İkinci 5 yılda verilen Genişletilmiş destek ise güvenlik güncelleştirmelerini sağlar.The second 5 years of Extended support provide security updates. Daha fazla bilgi için Microsoft destek ömrü ilkesine bakın veya Destek Ömrü Veritabanı’nda arama yapın.For more information, see the Microsoft support lifecycle policy or search the Support Lifecycle Database.

Visual Studio bakımı, önemli yeni özellikler içeren iki ikincil güncelleştirme ve üründe mevcut özellikler için hedeflenen toplu hata düzeltmeleri aracılığıyla yapılır.Visual Studio is serviced through both minor version updates that includes significant new features, and through servicing updates that provide targeted cumulative bug fixes for existing features in the product. Küçük güncelleştirme ve bakım düzeyleri, sürüm numarasında sırasıyla ikinci ve üçüncü basamakla belirtilir.The minor and servicing levels are denoted by the second and third digit respectively in the version number. Örneğin, 16.1.5 sürümünde “.1” küçük sürüm güncelleştirmesini, “.5” ise bakım güncelleştirmesini belirtir.For example, using the version 16.1.5 , “.1” denotes the minor version update, and “.5” denotes the servicing update. Güvenlik düzeltmeleri hem ikincil hem de bakım güncelleştirmelerinde gönderilir.Security fixes ship in both minor and servicing updates. Güncelleştirmelerimiz hakkında daha fazla bilgi için bkz. Visual Studio Yayınlama Sıklığı.For more information about our updates, see the Visual Studio Release Rhythm.

En iyi ve en güvenli ürün deneyimi için tüm müşterilerin her zaman en son Visual Studio sürümünü kullanmasını önemle tavsiye ederiz.For the best and most secure product experience, we strongly encourage and recommend that all customers to always use the latest release of Visual Studio.

Güncelleştirmeleri almaHow to get updates

Visual Studio 2019, güncelleştirme olduğunda IDE’nin alt kenarlık çubuğunda bir bildirim simgesi açarak bunu bildirir.Visual Studio 2019 will notify you that an update is available by popping a notification icon in the bottom border bar of the IDE. Bu işlem önerilen en son sürümü yükler.This will install the latest recommended release. Önerilen en son sürümü VisualStudio.com adresinden de indirebilir ve daha eski Visual Studio sürümlerini My.VisualStudio.com sayfasında bulabilirsiniz.You can also download the latest recommended release from VisualStudio.com and you can find the older versions of Visual Studio on My.VisualStudio.com.

Enterprise ve Professional Müşterileri için Destek SeçenekleriSupport Options for Enterprise and Professional Customers

Bazen büyük kuruluşların ürün güncelleştirmelerimizi önerdiğimiz kadar hızlı bir şekilde benimseyemediğini fark ettik.We realize that sometimes large organizations can't adopt our product updates as quickly as we recommend. Bu nedenle, Visual Studio 2019 kullanan Enterprise ve Professional müşterilerimize bir avantaj olarak, desteklenen ve eski sürümlerin kullanılabilirliğini artırıyoruz.So, as a benefit to our Enterprise and Professional customers using Visual Studio 2019, we are increasing the availability of supported and older products. Şimdi de birden fazla ikincil sürüm güncelleştirmesini desteklenen “bakım temelleri” olarak bildireceğiz.We will now declare multiple minor version updates as supported “servicing baselines”. Müşteriler güvenli ve destek kapsamında olmayı sürdürmek için bir bakım temelinin en son sürümünü yükleyebilir.Customers can install the latest release of a servicing baseline to remain secure and in support. Ayrıca, önceki bir yapılandırmayı geri yükleme gereksinimine karşı tüm bakım temellerini kullanılabilir yapacağız.We will also make all servicing releases available in case of need to restore to a prior configuration. Bu ek kazanç noktaları sayesinde yöneticiler ve daha büyük geliştirme takımları, kuruluşlarını en son ikincil sürüm güncelleştirmesine nasıl ve ne zaman ilerletecekleri konusunda daha fazla esneklik ve denetime sahip olur.These additional acquisition points will provide administrators and larger development teams more flexibility and control in how and when they advance their organization to the latest updates.

Belirli bir desteklenen eski bakım temelini kullanmaya devam etmeyi seçen Enterprise ve Professional müşterileri, bakım temeli desteğinin bir sonraki bakım temelinin yayınlanmasından sonra yalnızca bir yıl boyunca devam edeceğini unutmamalıdır.Enterprise and Professional customers who choose to remain on a particular older supported servicing baseline should be aware that support for that servicing baseline will continue for only one year after the release of the next servicing baseline. Bu süreç aşağıda ve Microsoft Desteği Hizmet Paketi Yaşam Döngüsü İlkesi içinde daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.This is described further below and in the Microsoft Support Service Pack Lifecycle Policy. Microsoft bir ikincil yayını Visual Studio 2019 bakım temeli olarak belirlediğinde, Destek Yaşam Döngüsü Veritabanı’nda desteğe uygun tarihler gösterilir.When Microsoft designates a minor release as a Visual Studio 2019 servicing baseline, the Support Lifecycle Database will reflect the appropriate dates for support. Daha eski bir bakım temelini kullanan müşteriler, desteklenen ve güvenli bir durumda olmaya devam etmek için söz konusu yıl sona ermeden önce daha güncel bir bakım temeline yükseltme yapmalıdır.Customers on an older servicing baseline must upgrade to a more current servicing baseline before the end of that one year to remain in a supported and secure state.

Hizmet Temeli Servicing Baseline Destek Sonu End of Support
sürüm 16.7version 16.7 tarih belirlenecektirdate to be determined
sürüm 16.4version 16.4 Ekim 2021, 16.7 sürümünün yayınlanmasından 12 ay sonraOctober 2021, 12 months after 16.7 was released
sürüm 16.0version 16.0 Ocak 2021, 16.4 sürümünün yayınlanmasından 12 ay sonraJanuary 2021, 12 months after 16.4 was released

Belirli bir bakım temelini kullanmaya devam etmeyi seçen müşteriler, söz konusu temelin en son sürümünü My.VisualStudio.com sayfasında bulabilirler.Customers who choose to remain on a particular servicing baseline can find the latest release of that baseline on My.VisualStudio.com. Yapılandırma ve satın alma yönergeleri Visual Studio Yönetici Kılavuzu’nda bulunabilir.Configuration and acquisition guidance can be found in the Visual Studio Administrator Guide.

Visual Studio Community sürümü yalnızca Visual Studio’nun en son ikincil sürümünün önerilen en son yayınında desteklenir. Bu yayın aşağıdaki grafikte mavi çizgi ile gösterilmiştir.The Visual Studio Community edition is only supported on the recommended latest release of the latest minor version of Visual Studio, which is denoted in the blue line in the graphic below.

Visual Studio 2019 Servicing Baselines

Aşağıdaki tabloda Visual Studio 2019 için örnek güncelleştirme senaryoları gösterilmektedir.The following table shows example update scenarios for Visual Studio 2019.

Yüklü olan If you have this version of
Visual Studio 2019 sürümü...
Visual Studio 2019 installed...
Ve son yayınlanan And this version(s) of
Visual Studio 2019 yayınlandı...
Visual Studio 2019 just released...
Bu durumda desteklenen durumda kalmak için Then your update options to
güncelleştirme seçenekleriniz...
remain in a supported state are...
Visual Studio 2019 sürüm 16.0.9Visual Studio 2019 version 16.0.9 Visual Studio 2019 sürüm 16.0.25Visual Studio 2019 version 16.0.25
ve Visual Studio 2019 sürüm 16.4.20and Visual Studio 2019 version 16.4.20
ve Visual Studio 2019 sürüm 16.7.8and Visual Studio 2019 version 16.7.8
ve Visual Studio 2019 sürüm 16.8.3and Visual Studio 2019 version 16.8.3
Visual Studio 2019 sürüm 16.0.25Visual Studio 2019 version 16.0.25
veya Visual Studio 2019 sürüm 16.4.20or Visual Studio 2019 version 16.4.20
veya Visual Studio 2019 sürüm 16.7.8or Visual Studio 2019 version 16.7.8
veya Visual Studio 2019 sürüm 16.8.3or Visual Studio 2019 version 16.8.3
Visual Studio 2019 sürüm 16.3.3Visual Studio 2019 version 16.3.3 Visual Studio 2019 sürüm 16.0.17Visual Studio 2019 version 16.0.17
ve Visual Studio 2019 sürüm 16.4.12and Visual Studio 2019 version 16.4.12
ve Visual Studio 2019 sürüm 16.7.0and Visual Studio 2019 version 16.7.0
Visual Studio 2019 sürüm 16.4.12Visual Studio 2019 version 16.4.12
veya Visual Studio 2019 sürüm 16.7.0or Visual Studio 2019 version 16.7.0
Visual Studio 2019 sürüm 16.4.10Visual Studio 2019 version 16.4.10 Visual Studio 2019 sürüm 16.0.25Visual Studio 2019 version 16.0.25
ve Visual Studio 2019 sürüm 16.4.20and Visual Studio 2019 version 16.4.20
ve Visual Studio 2019 sürüm 16.7.8and Visual Studio 2019 version 16.7.8
ve Visual Studio 2019 sürüm 16.8.3and Visual Studio 2019 version 16.8.3
Visual Studio 2019 sürüm 16.4.20Visual Studio 2019 version 16.4.20
veya Visual Studio 2019 sürüm 16.7.8or Visual Studio 2019 version 16.7.8
veya Visual Studio 2019 sürüm 16.8.3or Visual Studio 2019 version 16.8.3
Visual Studio 2019 sürüm 16.7.4Visual Studio 2019 version 16.7.4 Visual Studio 2019 sürüm 16.0.25Visual Studio 2019 version 16.0.25
ve Visual Studio 2019 sürüm 16.4.20and Visual Studio 2019 version 16.4.20
ve Visual Studio 2019 sürüm 16.7.8and Visual Studio 2019 version 16.7.8
ve Visual Studio 2019 sürüm 16.8.3and Visual Studio 2019 version 16.8.3
Visual Studio 2019 sürüm 16.7.8Visual Studio 2019 version 16.7.8
veya Visual Studio 2019 sürüm 16.8.3or Visual Studio 2019 version 16.8.3

Visual Studio’nun eski sürümleri için destekSupport for older versions of Visual Studio

Visual Studio 2017 ve önceki sürümler de 10 yıl boyunca desteklenir.Visual Studio 2017 and earlier are also supported for 10 years. Aşağıdaki tabloda Visual Studio ürünleri için geçerli destek durumu özetlenmiştir.The following table summarizes the current support state for Visual Studio products.

Visual Studio sürümü Visual Studio version Yaşam Döngüsü Aşaması Lifecycle Stage Desteklenen Temel Supported Baseline
Visual Studio 2017Visual Studio 2017 TemelMainstream sürüm 15.9 (Nisan 2027’ye kadar) version 15.9 (through April 2027)
Visual Studio 2015Visual Studio 2015 TemelMainstream KB3165756 dahil Güncelleştirme 3 (Ekim 2025’e kadar) Update 3 including KB3165756 (through October 2025)
Visual Studio 2013Visual Studio 2013 GenişletilmişExtended Güncelleştirme 5 (Nisan 2024’e kadar) Update 5 (through April 2024)
Visual Studio 2012Visual Studio 2012 GenişletilmişExtended Güncelleştirme 5 (Ocak 2023’e kadar) Update 5 (through January 2023)

Microsoft Visual C++ RedistributableMicrosoft Visual C++ Redistributable

Microsoft Visual C++ Redistributable, ilk teslim edildiği Visual Studio sürümündeki ürün yaşam döngüsünü takip eder.The Microsoft Visual C++ Redistributable follows the product lifecycle for the version of Visual Studio in which it first ships. Başvuru için, Visual C indirmelerinin en son desteklenen sürümlerinin bir listesi aşağıda verilmiştir.For reference, here is a list of the latest supported versions of the Visual C downloads.

Birkaç belirli örnekte Microsoft Visual C++ Redistributable’ı temel alınan Visual Studio ürün yaşam döngüsünün ötesinde yalnızca güvenlik düzeltmeleri için ve yalnızca buna bağlı Microsoft ürünleri bağlamında ve zaman diliminde desteklemeye devam ediyoruz.There are a few specific instances where we continue to support the Microsoft Visual C++ Redistributable beyond the underlying Visual Studio product lifecycle for security fixes only, and only in the context and timeframe of the Microsoft product(s) that depend on it. Bu örneklerden biri, Microsoft Visual C++ Redistributable’ın SQL Server, Windows Server veya Microsoft Office gibi diğer Microsoft ürünlerinde dağıtılmış olmasıdır.One such instance is when the Microsoft Visual C++ Redistributable is distributed in other Microsoft products, such as SQL Server, Windows Server, or Microsoft Office. Diğer bir örnek, Microsoft Visual C++ Redistributable’ın Office için Visual Studio Araçları’nın veya Visual Basic for Applications’ın desteklenen sürümleriyle birlikte kullanılmasıdır.Another such instance is when the Microsoft Visual C++ Redistributable is used in conjunction with supported versions of Visual Studio Tools for Office or Visual Basic for Applications. Temel alınan Visual Studio yaşam döngüsünün veya yukarıda özellikle belirtilenlerin ötesinde hiçbir üçüncü taraf uygulaması için Microsoft Visual C++ Redistributable’ı desteklemiyoruz.We do not support the Microsoft Visual C++ Redistributable for any third party applications beyond the underlying Visual Studio lifecycle or what is specifically mentioned above. Ana ürüne yönelik destek için destek ekibine başvurun.For support, contact the support team for the parent product.

Not

Güvenlik tarayıcıları gibi, redistributable ürününü süresi dolmuş olarak işaretleyebilecek üçüncü taraf ürünleri olabilir.There may be third party products, such as security scanners, that flag the redistributable as expired. Microsoft Visual C++ Redistributable hala desteklenen bir Microsoft ürünü tarafından yüklendiyse, bu ürüne yönelik Microsoft bileşen ilkesi uyarınca desteklenir.If the Microsoft Visual C++ Redistributable is installed by a Microsoft product that is still in support, then the redistributable is in support per the Microsoft component policy for that product.

MSVC (C++) Araç TakımıMSVC (C++) Toolset

C++ derleyicisini de içeren MSVC Araç Takımı, Visual Studio 2017'den itibaren, Visual Studio’nun ilerleyen sürümlerinden biriyle gönderilse bile ilk gönderildiği Visual Studio sürümünün yaşam döngüsünü izler.Starting with Visual Studio 2017, the MSVC Toolset, including the C++ compiler, follows the product lifecycle for the version of Visual Studio in which it first ships even if it ships in a subsequent version of Visual Studio. Örneğin, "MSVC v141 - VS 2017 C++ x64/x86 derleme araçları (v14.16)" Visual Studio 2017 destek yaşam döngüsünü, "MSVC v142 - VS 2019 C++ x64/x86 derleme araçları (v14.20)" ise Visual Studio 2019 destek yaşam döngüsünü izler.For example, the "MSVC v141 - VS 2017 C++ x64/x86 build tools (v14.16)" follows the support lifecycle of Visual Studio 2017 and the "MSVC v142 - VS 2019 C++ x64/x86 build tools (v14.20)" follows the support lifecycle of Visual Studio 2019. Visual Studio 2015 ve önceki sürümlerdeki Visual C++ araç seti, gönderildiği Visual Studio sürümünün yaşam döngüsüne göre desteklenir.For Visual Studio 2015 and earlier, the Visual C++ toolset is supported according to the lifecycle of the version of Visual Studio in which it shipped.

Visual Studio hizmetinin kapsamadığı bileşenlerComponents not covered by Visual Studio servicing

Visual Studio ve Mac için Visual Studio; derleyiciler, diller, çalışma zamanları, ortamlar ve diğer kaynaklar ya da araçlardan oluşan, birçok platformda geliştirmeye olanak veren bir koleksiyon içerir.Visual Studio and Visual Studio for Mac include a collection of compilers, languages, runtimes, environments, and other resources or tools that enable development for many platforms. Visual Studio müşterilerine kolaylık olması açısından, aşağıdaki listede yer alan bileşenler Visual Studio ile birlikte yüklenebilir ve bunlar kendi lisans ve hizmet, destek ve yaşam döngüsü ilkelerine tabidir.As a convenience to Visual Studio customers, the components in the list below may be installed with Visual Studio and are subject to their own license and servicing, support, and lifecycle policies. Visual Studio ekibi, bu bileşenlere yönelik CVE’leri gözden geçirir, bunların Visual Studio kullanımı için bir güvenlik açığı oluşturup oluşturmayacağını belirler ve bunları Visual Studio destek ilkesi doğrultusunda ele alır.The Visual Studio team reviews CVEs for these components, determines whether they constitute a vulnerability for the Visual Studio use, and addresses them per the Visual Studio support policy. Bu listenin, kendi ilkeleri tarafından yönetilen ve Visual Studio tarafından kullanılan tüm bileşenleri kapsamadığını, ancak en sık kullanılanları vurgulamaya yönelik olduğunu unutmayın.Please note this list does not represent the entire list of components used by Visual Studio that are governed by their own policy but aims to highlight the most used.

Visual Studio tarafından yüklenip, yaşam döngüsü veritabanında belirgin bir yaşam döngüsü ilkesi olmayan Microsoft bileşenleri için desteklenen sürüm, şu anda indirilebilen en son sürümdür.For Microsoft components that are installed by Visual Studio and do not have an explicit lifecycle policy in the lifecycle database, the supported version is the latest version that is currently available for download.

.NET Framework.NET Framework ASP.NET Web YığınıASP.NET Web Stack .NET Core.NET Core
Entity FrameworkEntity Framework ExchangeExchange OfficeOffice
WindowsWindows Windows ServerWindows Server Online ServicesOnline Services
SharePointSharePoint SilverlightSilverlight SQL ServerSQL Server
Microsoft AzureMicrosoft Azure Application InsightsApplication Insights Xamarin FormsXamarin Forms
Visual Studio için Cordova AraçlarıCordova Tools for Visual Studio CMakeCMake Android SDKAndroid SDK
Android NDKAndroid NDK TypeScriptTypeScript NuGetNuGet
Visual Studio için Unity AraçlarıUnity Tools for Visual Studio Clang/C2 Araç TakımıClang/C2 Toolset Windows için GitGit for Windows
SignalRSignalR Web Optimization FrameworkWeb Optimization Framework WebGreaseWebGrease
Android için Visual Studio ÖykünücüsüVisual Studio Emulator for Android Microsoft .NET Framework için JSON Web Token İşleyicisiJSON Web Token Handler for the Microsoft .Net Framework Windows SDKWindows SDK
Cocos CreatorCocos Creator Unreal EngineUnreal Engine PythonPython

Visual Studio, bileşenlerin yanı sıra birkaç proje ve proje öğesi şablonu kullanır.In addition to components, Visual Studio also uses several project and project item templates. Bu şablonlar için destek, şablonu sağlayan bileşene bağlıdır.The support for these templates is governed by the component that provides those templates. Örneğin, bir Python şablonu kullanıyorsanız, şablonun destek durumu Visual Studio için Python Araçları destek ilkesine bağlıdır.For example, if you use a Python template, then support for the template will follow the support policy for Python Tools for Visual Studio.

Geri Bildirim ve ÖnerilerFeedback and Suggestions

Geri bildiriminiz bizim için değerlidir.We value your feedback. Her zaman olduğu gibi, Visual Studio’da Sorun Bildirin aracını kullanarak karşılaştığınız sorunları bize bildirebilirsiniz.As always, let us know of any issues you run into by using the Report a Problem tool in Visual Studio. Ayrıca sorunlarınızı izlemek, önerilerde bulunmak, sorular sormak ve diğer kullanıcılardan yanıtlar bulmak için Visual Studio Geliştirici Topluluğu’nu ziyaret edebilirsiniz.You can also head over to Visual Studio Developer Community to track your issues, make suggestions, ask questions, and find answers from others. Geri bildiriminiz Visual Studio’yu geliştirmek için kullanıldığından, tüm ekibimiz adına tekrar teşekkür ederiz.We use your feedback to continue to improve Visual Studio, so thank you again on behalf of our entire team.


Sayfanın Başı
Top of Page