Temel bir birimi küçültmeShrink a basic volume

Şunlar İçin Geçerlidir: Windows 10, Windows 8.1, Windows Server (Altı Aylık Kanal), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012Applies To: Windows 10, Windows 8.1, Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Birincil bölümler ve mantıksal sürücüler tarafından kullanılan alanı aynı diskteki ardışık, bitişik alana küçülterek azaltabilirsiniz.You can decrease the space used by primary partitions and logical drives by shrinking them into adjacent, contiguous space on the same disk. Örneğin, ek bir bölüme ihtiyacınız olduğunu ancak ek disklerinizin olmadığını fark ederseniz yeni bir bölüm için kullanılabilecek yeni ayrılmamış alan oluşturmak için birimin sonundan mevcut bölümü küçültebilirsiniz.For example, if you discover that you need an additional partition but do not have additional disks, you can shrink the existing partition from the end of the volume to create new unallocated space that can then be used for a new partition. Küçültme işlemi, belirli dosya türlerinin varlığı tarafından engellenebilir.The shrink operation can be blocked by the presence of certain file types. Daha fazla bilgi için bk. Ek Hususlar.For more information, see Additional Considerations

Bir bölümü küçülttüğünüzde normal dosyalar, yeni ayrılmamış alanı oluşturmak için otomatik olarak diskte yeniden konumlandırılır.When you shrink a partition, any ordinary files are automatically relocated on the disk to create the new unallocated space. Bölümü küçültmek için diski yeniden biçimlendirmeye gerek yoktur.There is no need to reformat the disk to shrink the partition.

Dikkat

Bölüm veri (örneğin, bir veri tabanı dosyası) içeren bir ham bölümse (yani bir dosya sistemine sahip değilse) bölümü küçültme verilere zarar verebilir.If the partition is a raw partition (that is, one without a file system) that contains data (such as a database file), shrinking the partition might destroy the data.

Temel bir birimi küçültmeShrinking a basic volume

Not

Bu adımları tamamlamak için en azından bir Backup Operators veya Administrators grubu üyesi olmanız gerekir.You must be a member of the Backup Operators or Administrators group, at minimum, to complete these steps.

Windows arabirimini kullanarak temel bir birimi küçültmek içinTo shrink a basic volume using the Windows interface

  1. Disk Yöneticisi’nde küçültmek istediğiniz temel birime sağ tıklayın.In Disk Manager, right-click the basic volume you want to shrink.

  2. Birimi Küçült’e tıklayın.Click Shrink Volume.

  3. Ekrandaki talimatları izleyin.Follow the on-screen instructions.


Not

Yalnızca dosya sistemi olmayan veya NTFS dosya sistemini kullanan temel birimleri küçültebilirsiniz.You can only shrink basic volumes that have no file system or that use the NTFS file system.

Bir komut satırı kullanarak bir temel birimi küçültmek içinTo shrink a basic volume using a command line

  1. Bir komut istemi açın ve diskpart yazın.Open a command prompt and type diskpart.

  2. DISKPART isteminde list volume yazın.At the DISKPART prompt, type list volume. Küçültmek istediğiniz basit birimin sayısını not edin.Note the number of the simple volume you want to shrink.

  3. DISKPART isteminde select volume <volumenumber> yazın.At the DISKPART prompt, type select volume <volumenumber>. Küçültmek istediğiniz basit birimin volumenumber değerini seçer.Selects the simple volume volumenumber you want to shrink.

  4. DISKPART isteminde shrink [desired=<desiredsize>] [minimum=<minimumsize>] yazın.At the DISKPART prompt, type shrink [desired=<desiredsize>] [minimum=<minimumsize>]. Seçilen birimi mümkünse megabayt (MB) cinsinden desiredsize olarak veya desiredsize çok büyükse minimumsize olarak küçültür.Shrinks the selected volume to desiredsize in megabytes (MB) if possible, or to minimumsize if desiredsize is too large.


DeğerValue AçıklamaDescription

list volumelist volume

Tüm disklerde temel ve dinamik birimlerin listesini görüntüler.Displays a list of basic and dynamic volumes on all disks.

select volumeselect volume

volumenumber değerinin birim numarası olduğu belirtilen birimi seçer ve onu odaklar.Selects the specified volume, where volumenumber is the volume number, and gives it focus. Hiçbir birim belirtilmezse select komutu odaklı geçerli birimi listeler.If no volume is specified, the select command lists the current volume with focus. Birimi numara, sürücü harfi veya bağlama noktası yoluna göre belirtebilirsiniz.You can specify the volume by number, drive letter, or mount point path. Temel bir diskte bir birimi seçme, ilgili bölüm odağını da verir.On a basic disk, selecting a volume also gives the corresponding partition focus.

shrinkshrink

Ayrılmamış alan oluşturmak için odaklı birimi küçültür.Shrinks the volume with focus to create unallocated space. Veri kaybı yaşanmaz.No data loss occurs. Bölüm taşınamayan dosyalar (örneğin, disk belleği dosyası veya gölge kopya depolama alanı) içeriyorsa birim, taşınamayan dosyaların bulunduğu noktaya küçülür.If the partition includes unmovable files (such as the page file or the shadow copy storage area), the volume will shrink to the point where the unmovable files are located.

desired= desiredsizedesired= desiredsize

Geçerli bölüme kurtarılacak alanın megabayt cinsinden miktarı.The amount of space, in megabytes, to recover to the current partition.

minimum= minimumsizeminimum= minimumsize

Geçerli bölüme kurtarılacak alanın megabayt cinsinden asgari miktarı.The minimum amount of space, in megabytes, to recover to the current partition. İstenen veya asgari bir boyut belirtmezseniz komut, mümkün olan en büyük alan miktarını seçer.If you do not specify a desired or minimum size, the command will reclaim the maximum amount of space possible.

Ek hususlarAdditional considerations

  • Bir bölümü küçülttüğünüzde belirli dosyaları (örneğin, disk belleği dosyası veya gölge kopya depolama alanı) otomatik olarak yeniden konumlandırılamaz ve ayrılan alanı, taşınamayan dosyaların bulunduğu noktanın ötesinde azaltamazsınız.When you shrink a partition, certain files (for example, the paging file or the shadow copy storage area) cannot be automatically relocated, and you cannot decrease the allocated space beyond the point where the unmovable files are located. Küçültme işlemi başarısız olursa taşınamayan dosya tanımlayacak olan Olay 259 için Uygulama Günlüğü’ne bakın.If the shrink operation fails, check the Application Log for Event 259, which will identify the unmovable file. Küçültme işlemini engelleyen dosyayla ilişkili kümeleri biliyorsanız komut isteminde fsutil komutunu da kullanabilirsiniz (kullanım için fsutil volume querycluster /?If you know the cluster(s) associated with the file that is preventing the shrink operation, you can also use the fsutil command at a command prompt (type fsutil volume querycluster /? yazın).for usage). querycluster parametresini sağladığınızda komut çıktısı, küçültme işleminin başarılı olmasını engelleyen taşınamayan dosyayı tanımlar.When you provide the querycluster parameter, the command output will identify the unmovable file that is preventing the shrink operation from succeeding. Bazı durumlarda, dosyanın geçici olarak yerini değiştirebilirsiniz.In some cases, you can relocate the file temporarily. Örneğin, bölümü daha fazla küçültmeniz gerekiyorsa disk belleği dosyasını veya depolanan gölge kopyaları başka bir diske taşımak, depolanan gölge kopyaları silmek, birimi küçültmek ve ardından disk belleği dosyasını yeniden diske taşımak için Denetim Masası’nı kullanabilirsiniz.For example, if you need to shrink the partition further, you can use Control Panel to move the paging file or stored shadow copies to another disk, delete the stored shadow copies, shrink the volume, and then move the paging file back to the disk. Dinamik bozuk küme yeniden eşleme işlemi tarafından algılanan bozuk küme sayısı çok yüksekse bölümü küçültemezsiniz.If the number of bad clusters detected by dynamic bad-cluster remapping is too high, you cannot shrink the partition. Bu durumda verileri taşımayı ve diski değiştirmeyi düşünmelisiniz.If this occurs, you should consider moving the data and replacing the disk.

  • Verileri aktarmak için blok düzeyinde bir kopya kullanmayın.Do not use a block-level copy to transfer the data. Bu aynı zamanda, bozuk kesim tablosunu kopyalar ve yeni disk, normal olsalar bile aynı kesimleri bozuk olarak kabul eder.This will also copy the bad sector table and the new disk will treat the same sectors as bad even though they are normal.

  • Ham bölümlerdeki birincil bölümleri ve mantıksal sürücüleri (bir dosya sistemi olmayanlar) veya NTFS dosya sistemi kullanan bölümleri küçültebilirsiniz.You can shrink primary partitions and logical drives on raw partitions (those without a file system) or partitions using the NTFS file system.

Ayrıca Bk.See Also