Sistem gereksinimleriSystem requirements

Xamarin ürünleri, sistem gereksinimlerimizin Apple ve Google sistem gereksinimleriyle eşleşmesi için iOS ve Android’i hedeflemek üzere Apple ve Google’daki platform SDK’larına dayalıdır.Xamarin products rely upon the platform SDKs from Apple and Google to target iOS or Android, so our system requirements match theirs. Bu sayfa Xamarin platformu için sistem uyumluluğunun yanı sıra önerilen geliştirme ortamı ve SDK sürümlerinin ana hatlarını verir.This page outlines system compatibility for the Xamarin platform and recommended development environment and SDK versions.

Yazılımı ve gerekli SDK’ları edinme hakkında daha fazla bilgi için yükleme yönergelerine göz atın.Take a look at the installation instructions for more information on obtaining the software and required SDKs.

Geliştirme ortamlarıDevelopment environments

Bu tablo farklı geliştirme aracı ve işletim sistemi birleşimleriyle hangi platformların oluşturulabileceğini gösterir:This table shows which platforms can be built with different development tool & operating system combinations:

macOSmacOS WindowsWindows
Geliştirme ortamıDevelopment Environment Mac için Visual StudioVisual Studio for Mac Visual StudioVisual Studio
Xamarin.iOSXamarin.iOS EvetYes Evet (Mac bilgisayarı ile)Yes (with Mac computer)
Xamarin.AndroidXamarin.Android EvetYes EvetYes
Xamarin.Forms ^Xamarin.Forms ^ iOS & AndroidiOS & Android Android, Windows/UWP (Mac bilgisayarıyla iOS)Android, Windows/UWP (iOS with Mac computer)
Xamarin.MacXamarin.Mac EvetYes Projeyi yalnızca derle & açOpen project & compile only

^ Diğer platformlar da kullanılabilir.^ Other platforms are also available.

Not

Windows bilgisayarlarda iOS’a yönelik geliştirme yapmak amacıyla uzaktan derleme ve hata ayıklama için ağda erişilebilir olan bir Mac bilgisayar bulunmalıdır.To develop for iOS on Windows computers there must be a Mac computer accessible on the network, for remote compilation and debugging. Ayrıca Mac bilgisayardaki bir Windows VM üzerinde çalışan Visual Studio da kullanılabilir.This also works if you have Visual Studio running inside a Windows VM on a Mac computer.

macOS gereksinimlerimacOS requirements

Xamarin geliştirmesine yönelik bir Mac bilgisayar kullanmak için aşağıdaki yazılım/SDK sürümleri gerekir.Using a Mac computer for Xamarin development requires the following software/SDK versions. İşletim sistemi sürümünüzü denetleyin ve Xamarin yükleyicisi yönergelerini izleyin.Check your operating system version and follow the instructions for the Xamarin installer.

ÖnerilenRecommended NotlarNotes
İşletim SistemiOperating System macOS Mojave (10.14)macOS Mojave (10.14) Xcode 10 macOS High Sierra (10.13) gerektirir ya da daha yeni.Xcode 10 requires macOS High Sierra (10.13) or newer.
Xamarin.iOSXamarin.iOS 12 iOS SDK'sıiOS 12 SDK 12 iOS SDK'sı Xcode 10 ile birlikte gelir.The iOS 12 SDK ships with Xcode 10.
Xamarin.AndroidXamarin.Android Android 6.0 / API düzeyi 23 içindirAndroid 6.0 / API level 23 En son SDK'sı kullanırken hala eski Android sürümlerini hedefleyebilir ya da gerekli olursa, SDK'sının daha eski sürümleri karşı oluşturabilirsiniz.You can still target older Android versions while using the latest SDK, or you can build against older versions of the SDK if required.
Xamarin.FormsXamarin.Forms
 • MacOS üzerinde oluşturulan Xamarin.Forms uygulamaları iOS, Android ve macOS projeleri, yukarıdaki SDK gereksinimlere tabi olmak içerebilir.Xamarin.Forms apps built on macOS can include iOS, Android, and macOS projects, subject to the SDK requirements above.
 • Xamarin.Forms projeleri Windows/UWP için macOS üzerinde oluşturulamıyor.Xamarin.Forms projects for Windows/UWP cannot be built on macOS.
Xamarin.MacXamarin.Mac macOS Mojave (10.14) SDK'sımacOS Mojave (10.14) SDK MacOS Mojave (10.14) SDK'sı, Xcode 10 ile birlikte gelir ve en yeni macOS API'leri kullanan uygulamalar oluşturmak için gereklidir.The macOS Mojave (10.14) SDK ships with Xcode 10 and is required to build apps that use the newest macOS APIs.

Not

Xcode, developer.apple.com adresinden veya Mac App Store aracılığıyla yüklenebilir (ve güncelleştirilebilir).Xcode can be installed (and updated) on developer.apple.com or via the Mac App Store.

macOS’ta test etme ve hata ayıklamaTesting & debugging on macOS

 • Xamarin mobil uygulamaları, test etme ve hata ayıklama için USB aracılığıyla fiziksel cihazlara dağıtılabilir (Apple Watch uygulamaları önce eşleştirilmiş iPhone’a dağıtılır).Xamarin mobile applications can be deployed to physical devices via USB for testing and debugging (Apple Watch apps are deployed first to the paired iPhone).
 • Xamarin.Mac uygulamaları doğrudan geliştirme bilgisayarında test edilebilir.Xamarin.Mac apps can be tested directly on the development computer.
Test etme notlarıTesting Notes
Xamarin.iOSXamarin.iOS
 • Başlamanın en kolay yolu, iPhone, iPad, Apple Watch ve Apple TV simülatörleri, Xcode ile birlikte kullanıyor.The easiest way to get started is using the iPhone, iPad, Apple Watch, and Apple TV simulators that are included with Xcode.
 • Test etmek için bir cihaz kullanması için izleyin bu yönergeleri.To use a device for testing, follow these instructions.
Xamarin.AndroidXamarin.Android İzleyin Cihazınızı yapılandırmak için bu yönergeleri, veya bir öykünücü kullanın:Follow these instructions to configure your device, or use an emulator:
Xamarin.FormsXamarin.Forms İOS ve Android için Xamarin.Forms uygulamaları ilgili platformlar için yukarıda açıklanan şekilde dağıtılabilir.Xamarin.Forms apps for iOS and Android can be deployed to the relevant platforms as described above.
Xamarin.MacXamarin.Mac Xamarin.Mac uygulamaları doğrudan geliştirme bilgisayarında test edilebilir.Xamarin.Mac apps can be tested directly on the development computer.

Uyarı

Xamarin. Mac 4,8 yalnızca macOS 10,9 (Mavericks) veya üstünü destekler.Xamarin.Mac 4.8 only supports macOS 10.9 (Mavericks) or higher. Xamarin.Mac’in önceki sürümleri macOS 10.7 veya sonraki sürümleri destekler ancak bu eski macOS sürümleri TLS 1.2’yi destekleyecek yeterli TLS altyapısını barındırmaz.Previous versions of Xamarin.Mac supported macOS 10.7 or higher, but these older macOS versions lack sufficient TLS infrastructure to support TLS 1.2. macOS 10.7 veya macOS 10.8’i hedeflemek için Xamarin.Mac 4.6 veya önceki sürümleri kullanın.To target macOS 10.7 or macOS 10.8, use Xamarin.Mac 4.6 or earlier.

Windows gereksinimleriWindows requirements

Xamarin geliştirmesine yönelik bir Windows bilgisayar kullanmak için aşağıdaki yazılım/SDK sürümleri gerekir.Using a Windows computer for Xamarin development requires the following software/SDK versions. İşletim sisteminizi denetleyin (ve Visual Studio’nun Express sürümünü kullanmadığınızdan emin olun. Kullanıyorsanız Community sürümüne yükseltmeyi düşünün).Check your operating system version (and confirm that you are not using an Express version of Visual Studio - if so, consider updating to a Community edition). Visual Studio 2019 ve Visual Studio 2017 yükleyicisi, Xamarin 'i otomatik olarak yükleme seçeneği içerir (.NET iş yüküne sahip mobil geliştirme ).The Visual Studio 2019 and Visual Studio 2017 installer includes an option to install Xamarin automatically (the Mobile development with .NET workload).

ÖnerilenRecommended NotlarNotes
İşletim SistemiOperating System Windows 10Windows 10 En düşük işletim sistemi sürümü Windows 7'dir.The minimum operating system version is Windows 7. Windows 10 UWP Xamarin.Forms desteği gerektirir.Xamarin.Forms UWP support requires Windows 10.
Xamarin.iOSXamarin.iOS iOS 10 SDK (Mac bilgisayarlarda yüklü)iOS 10 SDK (installed on a Mac) Windows üzerinde iOS projeleri oluşturmanızı gerektirir:To build iOS projects on Windows requires:
 • Visual Studio 2017 (Visual Studio 2019 önerilir), veVisual Studio 2017 (Visual Studio 2019 is recommended), and
 • bir Mac bilgisayara ağ üzerinden erişilebilen Windows bilgisayardan uyan Xamarin macOS üzerinde çalıştırmak için en düşük gereksinimlere.a Mac computer, network-accessible from the Windows computer, that conforms to the minimum requirements for running Xamarin on macOS.
Xamarin.AndroidXamarin.Android Android 6.0 / API düzeyi 23 içindirAndroid 6.0 / API level 23 En son SDK'sı kullanırken hala eski Android sürümlerini hedefleyebilir ya da gerekli olursa, SDK'sının daha eski sürümleri karşı oluşturabilirsiniz.You can still target older Android versions while using the latest SDK, or you can build against older versions of the SDK if required.
Xamarin.FormsXamarin.Forms
 • İOS ve Android için Xamarin.Forms uygulamaları ilgili platformlar için yukarıda açıklanan şekilde dağıtılabilir.Xamarin.Forms apps for iOS and Android can be deployed to the relevant platforms as described above.
 • Visual Studio kullanarak da evrensel Windows Platformu (Windows 10 üzerinde) doğrudan geliştirme bilgisayarında uygulamaları test anlamına gelir.Using Visual Studio also means you can test apps for the Universal Windows Platform (on Windows 10) directly on the development computer.
Xamarin.MacXamarin.Mac Xamarin.Mac projeleri (macOS Masaüstü uygulamaları) Visual Studio'da açtığınız ve hataları denetlemek için derlenmiş, ancak Mac uygulamalarını Visual Studio'da dağıtım için şu anda oluşturulamıyor.Xamarin.Mac projects (macOS desktop apps) can be opened in Visual Studio and compiled to check for errors, but Mac applications cannot currently be built for distribution in Visual Studio.

Not

 • Visual Studio için Xamarin, Visual Studio 2019 veya Visual Studio 2017 (Community, Professional ve Enterprise) destekler.Xamarin for Visual Studio supports Visual Studio 2019 or Visual Studio 2017 (Community, Professional, and Enterprise).
 • En son Android ve iOS SDK 'Ları kullanmak için Visual Studio 'nun en son sürümünü gerektirir.To use the latest Android and iOS SDKs requires the latest version of Visual Studio. Belirli sürüm gereksinimleri için Xamarin. Android sürüm notları ve Xamarin. iOS sürüm notlarınabakın.For specific version requirements, refer to the Xamarin.Android release notes and Xamarin.iOS release notes.
 • Evrensel Windows Platformu (UWP) için Xamarin.Forms uygulamaları geliştirmek amacıyla Windows 10 ile Visual Studio 2017 gerekir.To develop Xamarin.Forms apps for the Universal Windows Platform (UWP) requires Windows 10 with Visual Studio 2017. Visual Studio 2019 önerilir.Visual Studio 2019 is recommended.

Windows’da test etme ve hata ayıklamaTesting & debugging on Windows

Xamarin mobil uygulamaları test etme ve hata ayıklama için USB aracılığıyla veya kablosuz olarak fiziksel aygıtlara dağıtılabilir (iOS cihazları Visual Studio’yu çalıştıran bilgisayara değil Mac bilgisayara bağlı olmalıdır).Xamarin mobile applications can be deployed to physical devices via USB or wirelessly for testing and debugging (iOS devices must be connected to the Mac computer, not the computer running Visual Studio).

Notları test etmeTesting Notes
Xamarin.iOSXamarin.iOS
 • Kullanmaya başlamanın en kolay yolu, Xcode 'a eklenen iPhone, iPad, Apple Watch ve Apple TV simülatörleri ' yi kullanmaktır.The easiest way to get started is using the iPhone, iPad, Apple Watch, and Apple TV simulators that are included with Xcode. Simülatörleri, Visual Studio ile hata ayıklarken bağlı Mac üzerinden erişilebilir.The simulators can be accessed on the connected Mac while debugging with Visual Studio.
 • Test için bir cihaz kullanmak istiyorsanız, Bu yönergeleri izleyin (bağlı Mac bilgisayarında birçok adımı gerçekleştirerek).To use a device for testing, follow these instructions (performing most steps on the connected Mac computer).
Xamarin.AndroidXamarin.Android Cihazınızı yapılandırmak veya bir öykünücü kullanmak için Bu yönergeleri izleyin:Follow these instructions to configure your device, or use an emulator:
Xamarin.FormsXamarin.Forms Xamarin. Forms uygulamaları, yukarıda açıklandığı gibi ilgili cihazlara ve öykünücülere dağıtılabilir.Xamarin.Forms apps can be deployed to the relevant devices and emulators as described above. İOS uygulaması yalnızca bağlı Mac donanımı üzerinden test edilebilir; UWP için Windows tablet/masaüstü uygulamaları doğrudan geliştirme bilgisayarında test edilebilir.The iOS app can only be tested via the connected Mac hardware; and the Windows tablet/desktop apps for UWP can be tested directly on the development computer.

Yükleme yönergeleriInstallation instructions

MacOS için en son Xamarin yayını Mac için Visual Studioile indirilebilir.The latest Xamarin release for macOS can be downloaded with Visual Studio for Mac. Windows için Visual Studio yükleme yönergeleriniizleyin.For Windows, follow the Visual Studio installation instructions.

Yenilikler sayfasında, geçerli ürün sürümlerimizin tamamı bir listesi bulunur.A complete list of our current product releases is available on the what's new page. Bu sayfa ayrıca sürüm notlarına de bağlantı sağlar.This page also links to the release notes.

Her platform için yükleme yönergeleri burada bulunabilir:Specific installation instructions for each platform are available here:

Xamarin. Forms tarafından desteklenen platformlarhakkında ek bilgiler de vardır.There's also additional information about Xamarin.Forms supported platforms.