Di chuyển đăng ký Kaizala Pro sang Microsoft365 hoặc các phiên bản Office 365

Hiệu quả ngày 01 tháng 7 2020, Microsoft là kết thúc bán hàng của các Kaizala Pro dịch vụ độc lập. Bạn sẽ không còn có thể mua mới Kaizala Pro đăng ký sau ngày này, và hiện tại Kaizala Pro đăng ký sẽ không làm mới tự động khi họ hết hạn.

Kaizala và teams sẽ tiếp tục có thể truy cập như là một phần của Microsoft365 và Office365 kế hoạch được liệt kê dưới đây. Nếu bạn có một trong các giấy phép được liệt kê dưới đây, bạn vẫn sẽ có thể truy cập vào các dịch vụ Kaizala thông qua các giấy phép. Nếu không, để tiếp tục truy cập Dịch vụ Kaizala, bấm vào các liên kết dưới đây để tìm hiểu thêm về các giải pháp Microsoft 365 và Office 365.

Microsoft đang trong quá trình thêm Kaizala Pro khả năng vào Microsoft teams, cuối cùng thay thế các dịch vụ Microsoft Kaizala. Bạn có thể tìm thấy thông tin về các tính năng Kaizala đến Microsoft teams ở đây. Thay đổi này đang được thực hiện để đảm bảo khách hàng mới và gia hạn được cấp phép dễ dàng chuyển đổi từ Kaizala cho teams.