docs.microsoft.com - Điều khoản sử dụng

Chấp nhận các điều khoản

Các dịch vụ mà Microsoft cung cấp chịu sự chi phối của các Điều khoản sử dụng ("TOU") sau đây. Microsoft bảo lưu quyền cập nhật TOU bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của TOU bằng cách bấm vào liên kết siêu văn bản "Điều khoản sử dụng" ở cuối các trang web của chúng tôi.

Đầu trang

Mô tả dịch vụ

Thông qua các thuộc tính web mạng, Microsoft cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nhiều tài nguyên khác nhau, bao gồm tài liệu, công cụ dành cho nhà phát triển, khu vực tải xuống, diễn đàn giao tiếp và thông tin sản phẩm (gọi chung là "Dịch vụ"). Dịch vụ, bao gồm mọi bản cập nhật, nâng cấp, tính năng mới và/hoặc phần bổ sung của mọi thuộc tính Web mới, tuân theo TOU.

Đầu trang

Giới hạn sử dụng cá nhân và phi thương mại

Trừ khi được nêu cụ thể, Dịch vụ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn. Bạn không được phép chuyển hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào nhận được từ Dịch vụ mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Microsoft.

Đầu trang

Bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân

Xem nội dung tiết lộ Điều khoản về quyền riêng tư liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn.

Đầu trang

Thông báo cụ thể về phần mềm có sẵn trên trang web này

Mọi phần mềm được cung cấp để tải xuống từ Dịch vụ ("Phần mềm") là sản phẩm có bản quyền của Microsoft và/hoặc nhà cung cấp của Microsoft. Việc sử dụng Phần mềm chịu sự chi phối của các điều khoản của thỏa thuận cấp phép người dùng cuối, nếu có, đi kèm hoặc được bao gồm với Phần mềm ("Thỏa thuận cấp phép"). Và người dùng cuối sẽ không thể cài đặt Phần mềm bất kỳ được đi kèm với hoặc bao gồm Thỏa thuận cấp phép, trừ khi họ đồng ý trước tiên với các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép. Các văn tự hoặc mã của bên thứ ba, được liên kết hoặc tham chiếu từ trang web này đều được cấp phép cho bạn bởi các bên thứ ba sở hữu các văn tự hoặc mã đó, chứ không phải bởi Microsoft.

Phần mềm được cung cấp để tải xuống chỉ cho mục đích sử dụng của người dùng cuối theo Thỏa thuận cấp phép. Mọi hành vi sao chép hoặc phân phối lại Phần mềm không theo Thỏa thuận cấp phép đều bị pháp luật nghiêm cấm rõ ràng và có thể phải chịu các hình phạt hình sự và dân sự nặng. Người vi phạm sẽ bị khởi tố tới mức tối đa có thể.

KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU TRÊN, VIỆC SAO CHÉP HOẶC TÁI TẠO PHẦN MỀM SANG BẤT KỲ MÁY CHỦ HOẶC VỊ TRÍ NÀO KHÁC ĐỂ TIẾP TỤC SAO CHÉP HOẶC PHÂN PHỐI LẠI ĐỀU BỊ NGHIÊM CẤM RÕ RÀNG, TRỪ KHI VIỆC SAO CHÉP HOẶC PHÂN PHỐI LẠI ĐÓ ĐƯỢC CHO PHÉP RÕ RÀNG THEO THỎA THUẬN CẤP PHÉP ĐI KÈM VỚI PHẦN MỀM ĐÓ.

PHẦN MỀM ĐƯỢC BẢO HÀNH, NẾU CÓ, CHỈ THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN CẤP PHÉP. TRỪ KHI ĐƯỢC BẢO HÀNH THEO THỎA THUẬN CẤP PHÉP, QUA ĐÂY MICROSOFT TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM, BAO GỒM TẤT CẢ BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC SẢN PHẨM, CHO DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý HAY THEO LUẬT ĐỊNH, TÍNH THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ, TÁC QUYỀN VÀ KHÔNG VI PHẠM. ĐỂ THUẬN TIỆN CHO BẠN, MICROSOFT CÓ THỂ CUNG CẤP THEO MỘT PHẦN CỦA DỊCH VỤ HOẶC TRONG SẢN PHẨM PHẦN MỀM CỦA MICROSOFT, CÁC CÔNG CỤ VÀ TIỆN ÍCH ĐỂ SỬ DỤNG VÀ/HOẶC TẢI XUỐNG. MICROSOFT KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA KẾT QUẢ HOẶC SẢN PHẨM ĐẦU RA CÓ ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ CÔNG CỤ VÀ TIỆN ÍCH NÀO NHƯ VẬY. VUI LÒNG TÔN TRỌNG CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA NGƯỜI KHÁC KHI SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ VÀ TIỆN ÍCH ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN DỊCH VỤ HOẶC TRONG SẢN PHẨM PHẦN MỀM CỦA MICROSOFT.

CHÚ THÍCH VỀ QUYỀN GIỚI HẠN. Mọi Phần mềm được tải xuống từ Dịch vụ thay mặt cho Hoa Kỳ, các cơ quan và/hoặc cơ quan phát hành công cụ ("Chính phủ Hoa Kỳ") đều được cung cấp với Quyền hạn chế. Việc Chính phủ Hoa Kỳ sử dụng, sao chép hoặc tiết lộ tuân theo các giới hạn được quy định trong tiểu đoạn (c)(1)(ii) của điều khoản Quyền về Dữ liệu Kỹ thuật và Phần mềm Máy tính tại DFARS 252.227-7013 hoặc các tiểu đoạn (c)(1) và (2) của Phần mềm Máy tính Thương mại - Quyền Hạn chế tại 48 CFR 52.227-19, nếu áp dụng. Nhà sản xuất là Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Đầu trang

Thông báo cụ thể về Tài liệu có sẵn trên trang web này

Tài liệu nhất định có thể chịu sự chi phối của các điều khoản cấp phép rõ ràng riêng biệt với các điều khoản có tại đây. Trong trường hợp các điều khoản xung đột, điều khoản cấp phép rõ ràng sẽ được áp dụng.

MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA MICROSOFT KHÔNG ĐƯA RA TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA THÔNG TIN CÓ TRONG TÀI LIỆU VÀ CÁC HÌNH ẢNH CÓ LIÊN QUAN ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ MỘT PHẦN CỦA DỊCH VỤ CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO. MỌI TÀI LIỆU NHƯ VẬY VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐỀU ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO HÀNH DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. MICROSOFT VÀ/HOẶC NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA MICROSOFT TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN NÀY, BAO GỒM TẤT CẢ BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC SẢN PHẨM, CHO DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý HAY THEO LUẬT ĐỊNH, TÍNH THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ, TÁC QUYỀN VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TÌNH HUỐNG, MICROSOFT VÀ/HOẶC ĐỐI TÁC TƯƠNG ỨNG CỦA MICROSOFT SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC DO HẬU QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO LÀ HẬU QUẢ CỦA VIỆC MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN, BẤT KỂ BẰNG HÀNH ĐỘNG TRONG HỢP ĐỒNG, SỰ BẤT CẨN HOẶC HÀNH ĐỘNG GÂY HẠI KHÁC, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THỰC HIỆN THÔNG TIN CÓ TRONG DỊCH VỤ.

TÀI LIỆU VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐƯỢC XUẤT BẢN TRÊN DỊCH VỤ CÓ THỂ BAO GỒM SAI SÓT VỀ KỸ THUẬT HOẶC LỖI IN ẤN. CÁC THAY ĐỔI ĐƯỢC BỔ SUNG ĐỊNH KỲ VÀO THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY. MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA MICROSOFT CÓ THỂ THỰC HIỆN CẢI TIẾN VÀ/HOẶC THAY ĐỔI VỀ (CÁC) SẢN PHẨM VÀ/HOẶC (CÁC) CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC MÔ TẢ Ở ĐÂY VÀO BẤT CỨ LÚC NÀO.

Đầu trang

Thông báo về Phần mềm, Tài liệu và Dịch vụ có sẵn trên trang web này

TRONG MỌI TÌNH HUỐNG, MICROSOFT VÀ/HOẶC ĐỐI TÁC TƯƠNG ỨNG CỦA MICROSOFT SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC DO HẬU QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO LÀ HẬU QUẢ CỦA VIỆC MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN, BẤT KỂ BẰNG HÀNH ĐỘNG TRONG HỢP ĐỒNG, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM, TÀI LIỆU, VIỆC CUNG CẤP HOẶC KHÔNG THỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ HOẶC THÔNG TIN CÓ TRONG DỊCH VỤ.

Đầu trang

Tài khoản, mật khẩu và bảo mật của thành viên

Nếu bất kỳ Dịch vụ nào yêu cầu bạn mở tài khoản, bạn phải hoàn tất quy trình đăng ký bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin hiện tại, đầy đủ và chính xác theo mẫu đăng ký được áp dụng. Bạn cũng sẽ chọn mật khẩu và tên người dùng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và tài khoản của bạn. Ngoài ra, bạn cũng hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả hoạt động đối với tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo cho Microsoft ngay lập tức về mọi hành vi sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Microsoft sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu do người khác sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, cho dù bạn biết hay không biết. Tuy nhiên, bạn có thể phải chịu trách nhiệm đối với những tổn thất gây ra cho Microsoft hoặc một bên khác do người khác sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Bạn không được phép sử dụng tài khoản của bất kỳ người nào khác vào bất kỳ lúc nào mà không có giấy phép của chủ tài khoản.

Đầu trang

Không sử dụng trái phép hoặc phi pháp

Theo điều kiện sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ cho bất cứ mục đích nào phi pháp hoặc bị cấm theo những điều khoản, điều kiện và thông báo này. Bạn không được phép sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể ảnh hưởng, vô hiệu, làm quá tải hoặc làm hỏng bất kỳ máy chủ nào của Microsoft, hay (các) mạng được kết nối với bất kỳ máy chủ nào của Microsoft, hoặc can thiệp vào việc sử dụng và thưởng thức mọi Dịch vụ của bất kỳ bên nào khác. Bạn không được tìm cách truy cập trái phép vào bất kỳ Dịch vụ nào, các tài khoản khác, hệ thống máy tính hoặc các mạng được kết nối với bất kỳ máy chủ nào của Microsoft hoặc với bất kỳ Dịch vụ nào, thông qua việc lấy cắp dữ liệu, lấy trộm mật khẩu hoặc bất kỳ cách nào khác. Bạn không được nhận hoặc tìm cách nhận được bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp có chủ ý thông qua Dịch vụ.

Đầu trang

Sử dụng dịch vụ

Dịch vụ có thể bao gồm dịch vụ email, dịch vụ bảng tin, khu vực trò chuyện, nhóm tin tức, diễn đàn, cộng đồng, trang web cá nhân, lịch, album ảnh, tủ hồ sơ và/hoặc các phương tiện giao tiếp hoặc tin nhắn khác được thiết kế để cho phép bạn giao tiếp với nhau (mỗi dịch vụ gọi là "Dịch vụ giao tiếp" và gọi chung là "Các dịch vụ giao tiếp"). Bạn đồng ý sử dụng Các dịch vụ giao tiếp để đăng, gửi và nhận tin nhắn và tài liệu phù hợp và khi thích hợp, có liên quan đến Dịch vụ giao tiếp cụ thể. Chẳng hạn, và không giới hạn ở việc, bạn đồng ý rằng khi sử dụng Các dịch vụ giao tiếp, bạn sẽ không:

 • Sử dụng Các dịch vụ giao tiếp liên quan đến khảo sát, cuộc thi, cơ chế kim tự tháp, thư dây chuyền, email rác, spam hoặc bất kỳ tin nhắn trùng lặp hoặc tự nguyện nào (vì mục đích thương mại hoặc khác).
 • Bôi nhọ, lạm dụng, quấy rối, đeo bám, đe dọa hoặc nói cách khác là vi phạm các quyền hợp pháp (chẳng hạn như quyền riêng tư và công khai) của người khác.
 • Xuất bản, đăng, tải lên, phân phối hoặc phổ biến bất kỳ chủ đề, tên, tài liệu hoặc thông tin nào không thích hợp, có nội dung tục tĩu, phỉ báng, khiêu dâm, khiếm nhã hoặc phi pháp.
 • Tải lên hoặc cung cấp các tệp chứa hình ảnh, ảnh chụp, phần mềm hoặc tài liệu khác được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ, chẳng hạn bao gồm, nhưng không giới hạn, bản quyền hoặc luật thương hiệu (hoặc các quyền riêng tư hoặc công khai) trừ khi bạn kiểm soát quyền hoặc được đồng ý để làm như vậy.
 • Sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào, bao gồm hình ảnh hoặc ảnh chụp, được cung cấp thông qua Dịch vụ theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại hoặc quyền độc quyền khác của bất kỳ bên nào.
 • Tải lên tệp các tệp chứa vi-rút, ngựa Trojan, sâu, bom hẹn giờ, bot hủy, tệp lỗi hay bất kỳ phần mềm hoặc chương trình tương tự nào khác có thể hủy hoại hoạt động của máy tính của người khác hay tài sản của người khác.
 • Quảng cáo hay chào bán hoặc mua sản phẩm hoặc dịch vụ bất kỳ vì bất kỳ mục đích kinh doanh nào, trừ khi Các dịch vụ giao tiếp như vậy cho phép cụ thể các thông điệp đó.
 • Tải xuống bất kỳ tệp nào được đăng bởi người dùng khác của Dịch vụ giao tiếp mà bạn biết rằng hoặc nên biết một cách hợp lý rằng không thể tái tạo, hiển thị, thực hiện và/hoặc phân phối hợp pháp theo cách này.
 • Làm sai hoặc xóa thông tin quản lý bản quyền bất kỳ, chẳng hạn như thẩm quyền tác giả, thông tin pháp lý hoặc thông báo thích hợp khác hoặc ký hiệu hay nhãn độc quyền về nguồn gốc phần mềm hoặc tài liệu khác có trong tệp được tải lên.
 • Hạn chế hoặc ngăn cấm bất kỳ người dùng nào sử dụng và thưởng thức Dịch vụ giao tiếp.
 • Vi phạm bất cứ quy tắc hành xử nào hoặc các hướng dẫn khác có thể được áp dụng cho bất kỳ Dịch vụ giao tiếp nào.
 • Sử dụng hoặc thu thập thông tin về người khác, bao gồm cả địa chỉ email.
 • Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.
 • Tạo thông tin nhận dạng giả nhằm mục đích lừa gạt người khác.
 • Sử dụng, tải xuống hoặc sao chép hay cung cấp (dù miễn phí hay không) cho một người hoặc thực thể bất kỳ thư mục người dùng nào của Dịch vụ hoặc thông tin sử dụng hoặc thông tin người dùng khác hoặc bất kỳ thành phần nào của thông tin.

Microsoft không có nghĩa vụ theo dõi Các dịch vụ giao tiếp. Tuy nhiên, Microsoft bảo lưu quyền xem các tài liệu được đăng lên Các dịch vụ giao tiếp và xóa mọi tài liệu theo quyền tự quyết của mình. Microsoft bảo lưu quyền chấm dứt truy cập của bạn vào bất kỳ hoặc tất cả Các dịch vụ giao tiếp bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, vì bất kỳ lý do nào.

Tại mọi thời điểm, Microsoft bảo lưu quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà Microsoft cho là cần thiết để tuân thủ bất kỳ luật, quy định hiện hành, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ nào hoặc chỉnh sửa, từ chối đăng hoặc xóa bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào, toàn bộ hoặc từng phần, tùy theo quyết định của Microsoft

Hãy luôn cẩn trọng khi cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về bản thân hoặc con bạn trong bất kỳ Dịch vụ giao tiếp nào. Microsoft không kiểm soát, xác minh nội dung, thông báo hoặc thông tin có trong Dịch vụ giao tiếp bất kỳ và do đó, Microsoft từ chối cụ thể mọi nghĩa vụ pháp lý có liên quan đến Các dịch vụ giao tiếp và bất kỳ hành động nào phát sinh từ việc bạn tham gia Dịch vụ giao tiếp bất kỳ. Người quản lý và người chủ không phải là người phát ngôn được ủy quyền của Microsoft và quan điểm của họ không nhất thiết phản ánh quan điểm của Microsoft.

Các tài liệu được tải lên Dịch vụ giao tiếp có thể phải chịu các giới hạn đã đăng về việc sử dụng, tái tạo và/hoặc phổ biến; bạn chịu trách nhiệm tuân thủ các giới hạn này nếu bạn tải xuống tài liệu.

Đầu trang

Tài liệu được cung cấp cho Microsoft hoặc được đăng lên trang web bất kỳ của Microsoft

Microsoft không tuyên bố quyền sở hữu tài liệu mà bạn cung cấp cho Microsoft (bao gồm phản hồi và đề xuất) hoặc đăng, tải lên, nhập hoặc gửi cho bất kỳ Dịch vụ nào hoặc các dịch vụ liên quan để được xem xét bởi công chúng hoặc các thành viên của một cộng đồng chung hoặc riêng tư nào, (từng tài liệu gọi là "Đệ trình", gọi chung là "Các đệ trình"). Tuy nhiên, bằng việc đăng, tải lên, nhập, cung cấp hoặc gửi ("Đăng") bản Đệ trình của bạn, bạn sẽ cấp cho Microsoft, các công ty liên kết của Microsoft và các bên được cấp phép cần thiết quyền sử dụng Đệ trình của bạn kết hợp với hoạt động của các doanh nghiệp Internet của họ (bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các Dịch vụ của Microsoft), bao gồm, nhưng không giới hạn, các quyền theo giấy phép để: sao chép, phân phát, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái tạo, chỉnh sửa, biên dịch và định dạng lại Đệ trình của bạn, công bố tên bạn kết hợp với Đệ trình của bạn, và quyền cấp phép bổ sung những quyền nào như vậy cho bất kỳ nhà cung cấp Dịch vụ nào.

Bạn sẽ không được đền bù cho việc sử dụng Đệ trình của bạn, như được cung cấp ở đây. Microsoft không chịu trách nhiệm đăng hoặc sử dụng bất kỳ Đệ trình nào mà bạn có thể cung cấp và Microsoft có thể tùy ý xóa bỏ mọi Đệ trình vào bất cứ lúc nào.

Bằng việc Đăng bản Đệ trình, bạn đảm bảo và chứng nhận rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với Đệ trình của bạn như được mô tả trong những Điều khoản Sử dụng này bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, tất cả các quyền cần thiết để bạn cung cấp, đăng, tải lên, nhập hoặc gửi Đệ trình.

Ngoài bảo đảm và tuyên bố được quy định ở trên, bằng cách Đăng bản đệ trình chứa hình ảnh, ảnh chụp, ảnh hoặc nội dung đồ họa toàn phần hoặc một phần ("Hình ảnh"), bạn đảm bảo và tuyên bố rằng (a) bạn là chủ sở hữu bản quyền của các Hình ảnh này hoặc chủ sở hữu bản quyền của các Hình ảnh đã cấp cho bạn quyền sử dụng các Hình ảnh đó hoặc bất kỳ nội dụng và/hoặc hình ảnh nào chứa trong Hình ảnh đó phù hợp với cách thức và mục đích của việc sử dụng và được cho phép bởi các Điều khoản sử dụng và Dịch vụ này, (b) bạn có quyền cần thiết để cấp giấy phép và giấy phép phụ được mô tả trong Điều khoản sử dụng và (c) từng người được mô tả trong Hình ảnh, nếu có, đã đồng ý với việc sử dụng Hình ảnh như được quy định trong Điều khoản sử dụng này, chẳng hạn bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc phân phối, hiển thị công khai và tái tạo Hình ảnh như vậy. Bằng cách đăng Hình ảnh, bạn cấp cho (a) tất cả thành viên của cộng đồng riêng tư (cho từng Hình ảnh như vậy cung cấp cho thành viên của cộng đồng riêng tư đó) và/hoặc (b) cho cộng đồng (cho từng Hình ảnh như vậy được cung cấp ở bất cứ đâu trên Dịch vụ, không phải là cộng đồng riêng tư) quyền sử dụng Hình ảnh của bạn có liên quan đến việc sử dụng, như Điều khoản sử dụng cho phép, bất kỳ Sản phẩm nào (chẳng hạn nhưng không giới hạn ở việc tạo các bản in và mục tặng quà chứa Hình ảnh đó) và bao gồm, nhưng không giới hạn ở giấy phép không có tác quyền, toàn cầu, không độc quyền để: sao chép, phân phát, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái tạo, chỉnh sửa, biên dịch và định dạng lại Hình ảnh của bạn mà không đính kèm tên của bạn vào Hình ảnh, và quyền cấp phép bổ sung những quyền nào như vậy cho bất kỳ nhà cung cấp Dịch vụ nào. Giấy phép được cấp trong các tuyên bố trên cho Hình ảnh sẽ chấm dứt vào thời điểm bạn xóa hoàn toàn Hình ảnh khỏi Dịch vụ, miễn là việc chấm dứt đó không ảnh hưởng đến bất kỳ giấy phép nào được cấp liên quan đến Hình ảnh đó trước thời gian bạn xóa hoàn toàn Hình ảnh đó. Bạn sẽ không được đền bù cho việc sử dụng Hình ảnh của bạn.

Đầu trang

Thông báo và quy trình đưa ra khiếu nại về vi phạm bản quyền

Theo Mục 17, Bộ luật Hoa Kỳ, Phần 512(c)(2), thông báo về vi phạm bản quyền đã khiếu nại phải được gửi cho Đại lý được chỉ định của nhà cung cấp dịch vụ. TẤT CẢ NHỮNG YÊU CẦU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN QUY TRÌNH SAU ĐÂY SẼ KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LỜI.

Xem Thông báo và quy trình khiếu nại về vi phạm bản quyền.

Đầu trang

Các liên kết tới trang web của bên thứ ba

CÁC LIÊN KẾT TRONG KHU VỰC NÀY SẼ CHO PHÉP BẠN RỜI KHỎI TRANG WEB CỦA MICROSOFT. CÁC TRANG WEB ĐƯỢC LIÊN KẾT KHÔNG THUỘC QUYỀN KIỂM SOÁT CỦA MICROSOFT VÀ MICROSOFT KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG WEB ĐƯỢC LIÊN KẾT NÀO HOẶC BẤT KỲ LIÊN KẾT NÀO CÓ TRONG TRANG WEB ĐƯỢC LIÊN KẾT, HOẶC BẤT KỲ SỰ THAY ĐỔI HOẶC CẬP NHẬT NÀO ĐỐI VỚI CÁC TRANG WEB ĐÓ. MICROSOFT KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI VIỆC LẬP SƠ ĐỒ WEB HOẶC BẤT KỲ HÌNH THỨC TRUYỀN DẪN NÀO KHÁC NHẬN ĐƯỢC TỪ MỌI TRANG WEB ĐƯỢC LIÊN KẾT. MICROSOFT CHỈ CUNG CẤP NHỮNG LIÊN KẾT NÀY CHO BẠN TẠO SỰ THUẬN TIỆN CHO BẠN, VÀ VIỆC BAO GỒM BẤT KỲ LIÊN KẾT NÀO CŨNG KHÔNG NGỤ Ý SỰ TÁN THÀNH CỦA MICROSOFT ĐỐI VỚI TRANG WEB ĐÓ.

Đầu trang

Chính sách đệ trình ý tưởng tự nguyện

MICROSOFT VÀ NHÂN VIÊN CỦA HÃNG KHÔNG CHẤP NHẬN HOẶC XEM XÉT CÁC Ý TƯỞNG TỰ NGUYỆN, BAO GỒM Ý TƯỞNG CHO CÁC CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO MỚI, CÁC ĐỢT KHUYẾN MẠI MỚI, SẢN PHẨM HOẶC CÔNG NGHỆ MỚI, QUY TRÌNH, TÀI LIỆU, CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ HOẶC TÊN SẢN PHẨM MỚI. VUI LÒNG KHÔNG GỬI BẤT KỲ TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT MANG TÍNH SÁNG TẠO GỐC, MẪU, BẢN TRÌNH BÀY HOẶC CÁC TÁC PHẨM NÀO KHÁC. MỤC ĐÍCH DUY NHẤT CỦA CHÍNH SÁCH NÀY LÀ TRÁNH TẠO RA HIỂU LẦM HOẶC TRANH CHẤP KHI SẢN PHẨM HOẶC CÁC CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ CỦA MICROSOFT CÓ THỂ GIỐNG VỚI Ý TƯỞNG ĐƯỢC GỬI CHO MICROSOFT. VÌ VẬY, VUI LÒNG KHÔNG GỬI CÁC Ý TƯỞNG TỰ NGUYỆN CỦA BẠN CHO MICROSOFT HOẶC CHO BẤT CỨ AI TẠI MICROSOFT. NẾU, BẤT KỂ CHÚNG TÔI YÊU CẦU BẠN KHÔNG CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI Ý TƯỞNG VÀ TÀI LIỆU, BẠN VẪN GỬI CHÚNG, VUI LÒNG HIỂU RÕ RÀNG MICROSOFT SẼ KHÔNG ĐỀN BÙ CHO BẠN VỀ NHỮNG Ý TƯỞNG VÀ TÀI LIỆU ĐÓ VÀ SẼ KHÔNG ĐẢM BẢO Ý TƯỞNG VÀ TÀI LIỆU CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC COI LÀ BÍ MẬT HOẶC ĐỘC QUYỀN.

Đầu trang