Câu hỏi Thường gặp về Vòng đời - công cụ dành cho nhà phát triển

Phát hành lần đầu: Ngày 18/7/2016

Vui lòng truy cập vào đây để tìm kiếm vòng đời sản phẩm của bạn.

Microsoft Silverlight

Chính sách Vòng đời của sản phẩm của Microsoft Silverlight là gì?

Silverlight được định nghĩa là một công cụ. Các công cụ được hỗ trợ cùng với sản phẩm mà chúng hoạt động cùng. Tuy nhiên, thời gian hỗ trợ có thể kết thúc sau khi đưa ra thông báo trước tối thiểu 12 tháng.

Microsoft sẽ tiếp tục hỗ trợ Silverlight bằng cách cung cấp các bản cập nhật cho phiên bản mới nhất của Silverlight runtime. Bản cập nhật và các phiên bản mới của Silverlight runtime sau này sẽ tương thích với các ứng dụng web được tích hợp sẵn trong các phiên bản trước của Silverlight và sẽ bao gồm những cải tiến bảo mật mới nhất, các cải thiện về hiệu suất và các bản sửa lỗi sản phẩm.

Phiên bản Silverlight nào hiện đang được hỗ trợ?

Silverlight 5 hiện là phiên bản duy nhất được hỗ trợ*. Silverlight 5 sẽ hỗ trợ các trình duyệt được liệt kê trên trang này cho đến 10/12/2021 hoặc trong suốt vòng đời của các trình duyệt cơ bản, tùy thuộc thời hạn nào ngắn hơn. Truy cập vào đây để tìm hiểu thêm. Hỗ trợ kỹ thuật có tính phí có sẵn cho khách hàng yêu cầu hỗ trợ về các sự cố ngoài cài đặt và nâng cấp. Microsoft sẽ tiếp tục cung cấp bản cập nhật cho Silverlight 5 runtime đối với các phiên bản trình duyệt hiện có mà mô hình có thể mở rộng của trình duyệt có hỗ trợ phần bổ trợ, bao gồm các bản cập nhật cho các lỗ hổng bảo mật do Trung tâm Ứng phó Bảo mật của Microsoft (MSRC) xác định.

Truy cập vào đây để tìm hiểu thêm.

*Silverlight sẽ kết thúc hỗ trợ vào ngày 12/10/2021. Không còn hỗ trợ cho Chrome, Firefox, hoặc bất kỳ trình duyệt nào sử dụng hệ điều hành Mac.

Microsoft Visual Studio

Chính sách Vòng đời cho Visual Studio là gì?

Visual Studio tuân thủ Chính sách Vòng đời của Microsoft đã được thiết lập gồm Hỗ trợ Chính tối thiểu 5 năm và Hỗ trợ Mở rộng tối thiểu 5 năm. Thông tin chi tiết được mô tả tại đây. Dịch vụ trực tuyến được cung cấp như một phần trong bộ sản phẩm Visual Studio sẽ tuân theo Chính sách Hiện đại

Thông tin chi tiết về dịch vụ cho Visual Studio có thể được tìm thấy trên trang web Dịch vụ Visual Studio.

Các cấu phần bên ngoài tuân thủ chính sách vòng đời nào được cung cấp trong bộ Visual Studio?

Visual Studio bao gồm một tập hợp các trình biên soạn, ngôn ngữ, thời gian chạy, môi trường và các tài nguyên khác hỗ trợ phát triển cho nhiều nền tảng của Microsoft. Để thuận tiện cho khách hàng sử dụng Visual Studio của chúng tôi, Visual Studio có thể cài đặt một số SDK Microsoft và các cấu phần Microsoft nhắm mục tiêu và hỗ trợ các nền tảng Microsoft đó. Các cấu phần này có thể được cấp phép và hỗ trợ theo điều khoản và chính sách của riêng chúng. Xem danh sách các cấu phần được coi là cấu phần bên ngoài đối với Visual Studio và chính sách vòng đời có liên quan trên trang web Dịch vụ Visual Studio.

Chính sách gói dịch vụ cho Visual Studio là gì?

Trong suốt vòng đời, Microsoft sẽ chỉ định một trong các Bản cập nhật của sản phẩm đó làm “Gói Dịch vụ”. Khi Microsoft chỉ định một Bản cập nhật làm Gói Dịch vụ, Cơ sở dữ liệu Chính sách Vòng đời sẽ thể hiện các ngày kết thúc hỗ trợ phù hợp.

Microsoft Visual Basic

Visual Basic 6.0 tuân theo chính sách vòng đời nào?

Microsoft đã cam kết hỗ trợ các ứng dụng Visual Basic 6.0 hiện có chạy trên Windows Vista, Windows Server 2008 bao gồm cả R2, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 8.x và Windows 10. Như được nêu chi tiết tại đây, Visual Basic 6.0 runtime chính sẽ được hỗ trợ trong toàn bộ thời gian vòng đời của hệ điều hành Windows mà ứng dụng này đi kèm đối với các sự cố bảo mật và suy giảm nghiêm trọng.

Visual Basic 6.0 bao gồm các vật chuyển giao quan trọng sau:

  • Visual Basic 6.0 IDE [môi trường phát triển tích hợp] không còn được hỗ trợ kể từ ngày 08/4/2008.

  • Visual Basic 6.0 Runtime—thư viện cơ sở và công cụ thực thi được dùng để chạy các ứng dụng VB6.

  • Tệp Mở rộng Visual Basic 6.0 Runtime—chọn các tệp OCX điều khiển ActiveX, thư viện và công cụ đi kèm phương tiện IDE và dưới dạng một bản phát hành trực tuyến.