Câu hỏi Thường gặp về Vòng đời - Tổng quan

Phát hành lần đầu: Ngày 18/7/2016

Vui lòng truy cập vào đây để tìm kiếm vòng đời sản phẩm của bạn.

Chính sách Vòng đời của Microsoft là gì?

Microsoft có chính sách vòng đời dẫn đầu ngành - về thời lượng và điều khoản - đem đến cho khách hàng nguyên tắc cung cấp dịch vụ và hỗ trợ phần mềm nhất quán, minh bạch và có thể dự đoán. Chọn từ các liên kết sau để xem chi tiết chính sách.

Chính sách Vòng đời Cố định - các sản phẩm đã xác định ngày kết thúc hỗ trợ tại thời điểm phát hành.

Chính sách Vòng đời Hiện đại - các sản phẩm được cung cấp dịch vụ và hỗ trợ liên tục.

Để xem một danh sách đầy đủ thông tin về vòng đời các sản phẩm của Microsoft, bao gồm các tùy chọn di chuyển, vui lòng truy cập vào trang Tìm kiếm Vòng đời Sản phẩm của Microsoft.

Để biết thêm thông tin về các gói dịch vụ, xem Chính sách Vòng đời Cố định. Để xem danh sách các câu hỏi thường gặp và câu trả lời về chính sách của chúng tôi cũng như chương trình Cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU), vui lòng truy cập các tài nguyên sau:

Các chính sách này có áp dụng trên toàn cầu không?

Chính sách vòng đời của Microsoft là chính sách toàn cầu. Tuy nhiên, Microsoft hiểu rằng luật pháp địa phương, điều kiện thị trường và những yêu cầu hỗ trợ sẽ khác nhau trên khắp thế giới và theo lĩnh vực ngành.

Tại sao phải xác định chính sách Vòng đời?

Khách hàng đã yêu cầu Microsoft phải nhất quán và có thể dự đoán. Chính sách vòng đời thiết lập một nguyên tắc rõ ràng và có thể dự đoán về dòng thờ gian cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho sản phẩm. Các chính sách này giúp khách hàng và đối tác quản lý các yêu cầu hỗ trợ của họ. Các chính sách này cũng cho phép các tổ chức lập kế hoạch sản phẩm và lập kế hoạch công nghệ thông tin khi biết thời hạn hỗ trợ dành cho các sản phẩm của Microsoft.

Chính sách Vòng đời được phát triển như thế nào?

Microsoft phối hợp chặt chẽ với các nhóm sản phẩm Microsoft, khách hàng, đối tác, các nhà phân tích và các công ty nghiên cứu hàng đầu để hoạch định chính sách một cách rõ ràng và nhất quán.

Nếu tôi sở hữu nhiều sản phẩm Microsoft thì tất cả các sản phẩm đó có cùng dòng thời gian vòng đời không?

Mỗi sản phẩm có thời hạn vòng đời riêng được xác định theo Chính sách Vòng đời tương ứng và nhất quán theo dòng sản phẩm đối với các phiên bản mới và trong tương lai. Tuy nhiên, các phiên bản cũ hơn của các sản phẩm Microsoft có thể có thời hạn vòng đời khác. Do vậy, cần xác minh các ngày hỗ trợ sản phẩm chính xác cho sản phẩm của bạn. Để tìm hiểu về dòng thời gian hỗ trợ cho sản phẩm của bạn, vui lòng truy cập trang Tìm kiếm Vòng đời Sản phẩm . Các sản phẩm chịu sự điều chỉnh của Chính sách Hiện đại sẽ không hiển thị ngày ngưng hoạt động cho đến khi được thông báo.

Những sản phẩm nào thuộc Chính sách Vòng đời và khi nào những sản phẩm đó có hiệu lực?

Chính sách Vòng đời của Microsoft bao gồm một số sản phẩm và dịch vụ thương mại cũng như tiêu dùng, ngoại trừ trò chơi Xbox.

Vào ngày 15/10/2002, Chính sách Phần mềm Hệ Điều hành dành cho Máy tính để bàn, Doanh nghiệp và Nhà phát triển có hiệu lực.

Vào tháng 01/2011, Microsoft đã thiết lập Chính sách Vòng đời Dịch vụ Trực tuyến.

Vào tháng 8/2016, Microsoft thiết lập Chính sách Vòng đời Hiện đại, trong đó đã bao hàm chính sách Dịch vụ Trực tuyến.

Trong tháng 3/2017, Microsoft đã phân loại các chính sách vòng đời cho các sản phẩm và dịch vụ của mình thành Cố Định hoặc Hiện đại. Chính sách Cố định sẽ bao gồm các chính sách trước đây của Hệ Điều hành dành cho Doanh nghiệp, Nhà phát triển và Máy tính để bàn.

Chính sách Vòng đời dành cho phần bổ trợ chương trình là gì?

Phần bổ trợ được hỗ trợ với các sản phẩm mà chúng hoạt động cùng. Tuy nhiên, có thể chấm dứt dịch vụ hỗ trợ với điều kiện là thông báo trước tối thiểu 12 tháng.

Chính sách Vòng đời dành cho các công cụ là gì?

Các công cụ được hỗ trợ cùng với sản phẩm mà chúng hoạt động cùng. Tuy nhiên, có thể chấm dứt dịch vụ hỗ trợ với điều kiện là thông báo trước tối thiểu 12 tháng.

Chính sách Vòng đời dành cho các sản phẩm hoặc công ty mà Microsoft mua lại là gì?

Thời hạn hỗ trợ và cung cấp dịch vụ sẽ thay đổi căn cứ theo những điều khoản của thương vụ mua lại và có thể có trong nguyên tắc cung cấp dịch vụ đã công bố. Đối với những danh sách này, Ngày Bắt đầu Vòng đời cũng là ngày bắt đầu thương vụ mua lại. Các sản phẩm được phát hành trước ngày mua lại có thể không nằm trong phạm vi áp dụng của Chính sách Vòng đời và có khả năng không được hỗ trợ. Trong trường hợp này, hỗ trợ sẽ tuân theo các điều khoản mua lại. Thông thường, Chính sách Vòng đời của Microsoft được áp dụng cho các phần mềm mới được phát hành dưới thương hiệu Microsoft sau khi đã được mua lại.