ISO646 运算符

提供某些运算符或标点符号的可读替代项。 标准头 <iso646.h> 甚至在独立实现中也可用。

&& 运算符的替代项。
and_eq &= 运算符的替代项。
bitand & 运算符的替代项。
bitor | 运算符的替代项。
compl ~ 运算符的替代项。
not ! 的替代项 运算符。
not_eq != 运算符的替代项。
|| 运算符的替代项。
or_eq |= 运算符的替代项。
xor ^ 运算符的替代项。
xor_eq ^= 运算符的替代项。

另请参阅

国际化
按类别分的运行时例程