ITaskItem.GetMetadata(String) Method

Definition

Allows the values of metadata on the item to be queried.

public:
 System::String ^ GetMetadata(System::String ^ metadataName);
public string GetMetadata (string metadataName);
abstract member GetMetadata : string -> string
Public Function GetMetadata (metadataName As String) As String

Parameters

metadataName
String

The name of the metadata to retrieve.

Returns

String

The value of the specified metadata.

Applies to