ServerEvent.DropColumnEncryptionKey Property

Definition

define static property for DropColumnEncryptionKey

public static Microsoft.SqlServer.Management.Smo.ServerEvent DropColumnEncryptionKey { get; }
member this.DropColumnEncryptionKey : Microsoft.SqlServer.Management.Smo.ServerEvent
Public Shared ReadOnly Property DropColumnEncryptionKey As ServerEvent

Property Value

ServerEvent

Applies to