Dictionary<TKey,TValue>.IDictionary<TKey,TValue>.Keys Dictionary<TKey,TValue>.IDictionary<TKey,TValue>.Keys Dictionary<TKey,TValue>.IDictionary<TKey,TValue>.Keys Property

定义

获取包含 ICollection<T> 的键的 IDictionary<TKey,TValue>Gets an ICollection<T> containing the keys of the IDictionary<TKey,TValue>.

property System::Collections::Generic::ICollection<TKey> ^ System::Collections::Generic::IDictionary<TKey,TValue>::Keys { System::Collections::Generic::ICollection<TKey> ^ get(); };
System.Collections.Generic.ICollection<TKey> System.Collections.Generic.IDictionary<TKey,TValue>.Keys { get; }
 ReadOnly Property Keys As ICollection(Of TKey) Implements IDictionary(Of TKey, TValue).Keys

属性值

ICollection<TKey>

包含 ICollection<T> 的键的类型 TKeyIDictionary<TKey,TValue>An ICollection<T> of type TKey containing the keys of the IDictionary<TKey,TValue>.

实现

适用于