SharePoint 更新

在一个地方查找和管理SharePoint Server Subscription EditionSharePoint Server 2019SharePointServer 2016SharePoint 2013的更新。 单击此页面上的链接可以详细了解并下载这些更新。

有关最新的 SharePoint Online 和 Microsoft 365 更新,请参阅 Microsoft 365 产品指南

SharePoint Server 订阅版更新历史记录

备注

针对每个发布日期列出的第一个更新/KB 是和语言无关的 STS-SPSub 补丁。 第二个更新是依赖于语言的 WSSLOC-SPSub 补丁,并涵盖所有语言包(包括英语安装)。 只有在两个更新都完成后才能实现完整的场更新,但是可能并非每个月都会发布依赖于语言的 WSSLOC-SPSub 补丁。

包名称 KB 编号 版本 发布日期
SharePoint Server 订阅版
SharePoint Server 订阅版 MUI/语言补丁
KB 5002111
KB 5002110
16.0.14326.20714 2022 年 1 月
SharePoint Server 订阅版
SharePoint Server 订阅版 MUI/语言补丁
KB 5002045
KB 5002047
16.0.14326.20620 2021 年 12 月

SharePoint 2019 更新历史记录

备注

针对每个发布日期列出的第一个更新/KB 是独立于语言的 STS 修补程序。 第二个更新是依赖于语言的 WSSLOC 修补程序并涵盖所有语言包,包括英语安装。 只有在这两种更新都完成后才能实现完整的场更新,但是可能并非每个月都会发布依赖于语言的 WSSLOC 修补程序。

包名称 KB 编号 版本 发布日期
SharePoint Server 2019
SharePoint Server 2019 MUI/语言修补程序
KB 5002109
KB 5002108
16.0.10382.20004 2022 年 1 月
SharePoint Server 2019
SharePoint Server 2019 MUI/语言修补程序
KB 5002054
KB 5002061
16.0.10381.20001 2021 年 12 月
SharePoint Server 2019
SharePoint Server 2019 MUI/语言修补程序
KB 5002028
KB 5002034
16.0.10379.20000 2021 年 10 月
SharePoint Server 2019
SharePoint Server 2019 MUI/语言修补程序
KB 5002018
KB 5002019
16.0.10378.20002 2021 年 9 月
SharePoint Server 2019
SharePoint Server 2019 MUI/语言修补程序
KB 5002000
KB 5002001
16.0.10377.20001 2021 年 8 月
SharePoint Server 2019
SharePoint Server 2019 MUI/语言修补程序
KB 5001975
KB 5001974
16.0.10376.20001 2021 年 7 月
SharePoint Server 2019
SharePoint Server 2019 MUI/语言修补程序
KB 5001944
KB 5001945
16.0.10375.20000 2021 年 6 月
SharePoint Server 2019
SharePoint Server 2019 MUI/语言修补程序
KB 5001916
KB 5001915
16.0.10374.20000 2021 年 5 月
SharePoint Server 2019
SharePoint Server 2019 MUI/语言修补程序
KB 4504716
KB 4504715
16.0.10373.20000 2021 年 4 月
SharePoint Server 2019
SharePoint Server 2019 MUI/语言修补程序
KB 4493230
KB 4493231
16.0.10372.20060 2021 年 3 月
SharePoint Server 2019
SharePoint Server 2019 MUI/语言修补程序
KB 4493194
KB 4493193
16.0.10371.20043 2021 年 2 月
SharePoint Server 2019
SharePoint Server 2019 MUI/语言修补程序
KB 4493162
KB 4493161
16.0.10370.20001 2021 年 1 月
SharePoint Server 2019
SharePoint Server 2019 MUI/语言修补程序
KB 4486751
KB 4486752
16.0.10369.20000 2020 年 12 月
SharePoint Server 2019
SharePoint Server 2019 MUI/语言修补程序
KB 4486714
KB 4486715
16.0.10368.20022 2020 年 11 月
SharePoint Server 2019
SharePoint Server 2019 MUI/语言修补程序
KB 4486676
KB 4486675
16.0.10367.20000 2020 年 10 月
SharePoint Server 2019
SharePoint Server 2019 MUI/语言修补程序
KB 4484505
KB 4484504
16.0.10366.12106 2020 年 9
SharePoint Server 2019
SharePoint Server 2019 MUI/语言修补程序
KB 4484472
KB 4484471
16.0.10364.20001 2020 年 8 月
SharePoint Server 2019
SharePoint Server 2019 MUI/语言修补程序
KB 4484453
KB 4484452
16.0.10363.12107 2020 年 7 月
SharePoint Server 2019
SharePoint Server 2019 MUI/语言修补程序
KB 4484400
KB 4484404
16.0.10361.12114 2020 年 6 月
SharePoint Server 2019
SharePoint Server 2019 MUI/语言修补程序
KB 4484332
KB 4484331
16.0.10359.20000 2020 年 5 月
SharePoint Server 2019
SharePoint Server 2019 MUI/语言修补程序
KB 4484292
KB 4484291
16.0.10358.20000 2020 年 4 月
SharePoint Server 2019
SharePoint Server 2019 MUI/语言修补程序
KB 4484271
KB 4484277
16.0.10357.20002 2020 年 3 月
SharePoint Server 2019
SharePoint Server 2019 MUI/语言修补程序
KB 4484259
KB 4484225
16.0.10355.20000 2020 年 2 月
SharePoint Server 2019
KB 4484224
16.0.10354.20001 2020 年 1 月
SharePoint Server 2019
SharePoint Server 2019 MUI/语言修补程序
KB 4484177
KB 4484176
16.0.10353.20001 2019 年 12 月
SharePoint Server 2019
SharePoint Server 2019 MUI/语言修补程序
KB 4484142
KB 4484149
16.0.10352.20000 2019 年 11 月
SharePoint Server 2019
SharePoint Server 2019 MUI/语言修补程序
KB 4484110
KB 4484109
16.0.10351.20000 2019 年 10 月
SharePoint Server 2019
SharePoint Server 2019 MUI/语言修补程序
KB 4475596
KB 4464557
16.0.10350.20000 2019 年 9 月
SharePoint Server 2019
KB 4475555
16.0.10349.20000 2019 年 8 月
SharePoint Server 2019
KB 4475529
16.0.10348.12104 2019 年 7 月
SharePoint Server 2019
KB 4475512
16.0.10346.20001 2019 年 6 月
SharePoint Server 2019
KB 4464556
16.0.10345.12101 2019 年 5 月
SharePoint Server 2019
SharePoint Server 2019 MUI/语言修补程序
KB 4464518
KB 4462221
2019 年 4 月
SharePoint Server 2019
KB 4462199
2019 年 3 月
SharePoint Server 2019
SharePoint Server 2019 MUI/语言修补程序
KB 4462171
KB 4462170
2019 年 2 月
SharePoint Server 2019
SharePoint Server 2019 MUI/语言修补程序
KB 4461634
KB 4461514
2019 年 1 月
SharePoint Server 2019
KB 4461548
2018 年 12 月
SharePoint Server 2019
KB 4461513
2018 年 11 月

SharePoint 2016 更新历史记录

备注

针对每个发布日期列出的第一个更新/KB 是独立于语言的 STS 修补程序。 第二个更新是依赖于语言的 WSSLOC 修补程序并涵盖所有语言包,包括英语安装。 只有在这两种更新都完成后才能实现完整的场更新,但是可能并非每个月都会发布依赖于语言的 WSSLOC 修补程序。

包名称 KB 编号 版本 发布日期
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 5002113
KB 5002118
16.0.5266.1000
2022 年 1 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 5002055
KB 5002059
16.0.5254.1000
2021 年 12 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 5002029
KB 5002006
16.0.5227.1000
2021 年 10 月
SharePoint Server 2016
KB 5002020
16.0.5215.1000 2021 年 9 月
SharePoint Server 2016
KB 5002002
16.0.5200.1000 2021 年 8 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 5001976
KB 5001981
16.0.5188.1000
2021 年 7 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 5001946
KB 5001922
16.0.5173.1000
2021 年 6 月
SharePoint Server 2016
KB 5001917
16.0.5161.1000
2021 年 5 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4504719
KB 4504723
16.0.5149.1000
2021 年 4 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4493232
KB 4493199
16.0.5134.1001
2021 年 3 月
SharePoint Server 2016
KB 4493195
16.0.5122.1000
2021 年 2 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4493163
KB 4493167
16.0.5110.1000
2021 年 1 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4486753
KB 4486721
16.0.5095.1000
2020 年 12 月
SharePoint Server 2016
KB 4486717
16.0.5083.1000
2020 年 11 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4486677
KB 4486681
16.0.5071.1000
2020 年 10 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4484506
KB 4484512
16.0.5056.1001
16.0.5056.1000
2020 年 9
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4484473
KB 4484476
16.0.5044.1000 2020 年 8 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4484436
KB 4484440
16.0.5032.1002 2020 年 7 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4484402
KB 4484344
16.0.5017.1001 2020 年 6 月
SharePoint Server 2016
KB 4484336
16.0.5005.1000 2020 年 5 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4484299
KB 4484301
16.0.4993.1000 2020 年 4 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4484272
KB 4484275
16.0.4978.1000 2020 年 3 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4484255
KB 4484257
16.0.4966.1000 2020 年 2 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4484215
KB 4484220
16.0.4954.1000 2020 年 1 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4484178
KB 4484181
16.0.4939.1000 2019 年 12 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4484143
KB 4484147
16.0.4927.1000 2019 年 11 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4484111
KB 4484115
16.0.4912.1000 2019 年 10 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4475590
KB 4475594
16.0.4900.1000 2019 年 9 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4475549
KB 4464553
16.0.4888.1000 2019 年 8 月
SharePoint Server 2016
KB 4475520
16.0.4873.1000 2019 年 7 月
SharePoint Server 2016
KB 4464594
16.0.4861.1000 2019 年 6 月
SharePoint Server 2016
KB 4464549
16.0.4849.1000 2019 年 5 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4464510
KB 4461507
2019 年 4 月
SharePoint Server 2016
KB 4462211
2019 年 3 月
SharePoint Server 2016
KB 4462155
2019 年 2 月
SharePoint Server 2016
KB 4461598
2019 年 1 月
SharePoint Server 2016
KB 4461541
2018 年 12 月
SharePoint Server 2016
KB 4461501
2018 年 11 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4461447
KB 4092463
2018 年 10 月
SharePoint Server 2016
KB 4092459
2018 年 9 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4032256
KB 4022231
2018 年 8 月
SharePoint Server 2016
KB 4022228
2018 年 7 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4022173
KB 4022178
2018 年 6 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4018381
KB 4018386
2018 年 5 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4018336
KB 4018340
2018 年 4 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4018293
KB 4011687
2018 年 3 月
SharePoint Server 2016
KB 4011680
2018 年 2 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4011642
KB 4011645
2018 年 1 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4011576
KB 4011578
2017 年 12 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4011244
KB 4011243
2017 年 11 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4011217
KB 4011161
2017 年 10 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4011127
KB 4011112
2017 年 9 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 4011049
KB 4011053
2017 年 8 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 3213544
KB 3213543
2017 年 7 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 3203432
KB 3203433
2017 年 6 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 3191880
KB 3191884
2017 年 5 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB 3178718
KB 3178721
2017 年 4 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB3178672
KB3178675
2017 年 3 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB3141515
KB3141517
2017 年 2 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB3141486
KB3141487
2017 年 1 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB3128014
KB3128017
2016 年 12 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB3127940
KB3127942
2016 年 11 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 MUI/语言修补程序
KB3118372
KB3118376
2016 年 10 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 多语言用户界面 (MUI)
KB3118289
KB3118295
2016 年 9 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 多语言用户界面 (MUI)
KB3115437
KB3115441
2016 年 8 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 多语言用户界面 (MUI)
KB3115299
KB3115304
2016 年 7 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 多语言用户界面 (MUI)
KB3115181
KB3115184
2016 年 6 月
SharePoint Server 2016
SharePoint Server 2016 多语言用户界面 (MUI)
KB3115088
KB2920690
2016 年 5 月
SharePoint Server 2016
KB2920721
2016 年 4 月

SharePoint 2013 更新历史记录

下面的包专为累积更新提供:

  • SharePoint Foundation 2013

  • SharePoint Server 2013(还可更新 SharePoint Foundation 2013 安装)

包名称 KB 编号 版本 发布日期
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 5002123
KB 5002126
15.0.5415.1000 2022 年 1 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 5002066
KB 5002070
15.0.5407.1000 2021 年 12 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 5002037
KB 5002040
15.0.5389.1000 2021 年 10 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 5002021
KB 5002023
15.0.5381.1000 2021 年 9 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 5002010
KB 5002012
15.0.5371.1000 2021 年 8 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 5001987
KB 5001989
15.0.5363.1000 2021 年 7 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 5001957
KB 5001961
15.0.5353.1000 2021 年 6 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 5001929
KB 5001933
15.0.5345.1000 2021 年 5 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4504730
KB 4504732
15.0.5337.1000 2021 年 4 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4493235
KB 4493237
15.0.5327.1001 2021 年 3 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4493205
KB 4493209
15.0.5319.1000 2021 年 2 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4493172
KB 4493150
15.0.5311.1000 2021 年 1 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4486761
KB 4493137
15.0.5301.1000 2020 年 12 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4486728
KB 4486731
15.0.5293.1000 2020 年 11 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4486690
KB 4486693
15.0.5285.1000 2020 年 10 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4484519
KB 4484523
15.0.5275.1001 2020 年 9
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4484482
KB 4484485
15.0.5267.1000 2020 年 8 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4484444
KB 4484447
15.0.5259.1001 2020 年 7 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4484406
KB 4484408
15.0.5249.1001 2020 年 6 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4484358
KB 4484362
15.0.5241.1000 2020 年 5 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4484309
KB 4484320
15.0.5233.1000 2020 年 4 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4484278
KB 4484280
15.0.5223.1000 2020 年 3 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4484261
KB 4484263
15.0.5215.1000 2020 年 2 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4484228
KB 4484232
15.0.5207.1000 2020 年 1 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4484185
KB 4484188
15.0.5197.1000 2019 年 12 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4484153
KB 4484155
15.0.5189.1000 2019 年 11 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4484118
KB 4484121
15.0.5179.1000 2019 年 10 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4475610
KB 4484095
15.0.5172.1000 2019 年 9 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4475559
KB 4475561
15.0.5163.1000 2019 年 8 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4475523
KB 4475526
15.0.5153.1000 2019 年 7 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4464598
KB 4464601
15.0.5145.1000 2019 年 6 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4464560
KB 4464563
15.0.5137.1000 2019 年 5 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4464512
KB 4464514
2019 年 4 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4462217
KB 4462219
2019 年 3 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4462150
KB 4462152
2019 年 2 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4461603
KB 4461605
2019 年 1 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4461552
KB 4461555
2018 年 12 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4461508
KB 4461510
2018 年 11 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4461455
KB 4461458
2018 年 10 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4092474
KB 4092476
2018 年 9 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4032244
KB 4032247
2018 年 8 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4022239
KB 4022241
2018 年 7 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4022184
KB 4022187
2018 年 6 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4018394
KB 4018397
2018 年 5 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4018345
KB 4018348
2018 年 4 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4018299
KB 4018302
2018 年 3 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4011693
KB 4011696
2018 年 2 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4011649
KB 4011652
2018 年 1 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4011588
KB 4011593
2017 年 12 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4011248
KB 4011251
2017 年 11 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4011173
KB 4011177
2017 年 10 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4011132
KB 4011116
2017 年 9 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 4011073
KB 4011076
2017 年 8 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 3213563
KB 3213569
2017 年 7 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 3203428
KB 3203430
2017 年 6 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB3191911
KB 3191913
2017 年 5 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB3178727
KB3178730
2017 年 4 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB3172456
KB3172497
2017 年 3 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB3141479
KB3141481
2017 年 1 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB3128001
KB3128005
2016 年 12 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB3127930
KB3127933
2016 年 11 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB3118361
KB3118366
2016 年 10 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB3118271
KB3118279
2016 年 9 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB3115447
KB3115450
2016 年 8 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB3115290
KB3115293
2016 年 7 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB3115171
KB3115174
2016 年 6 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB3115023
KB3115029
2016 年 5 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB3114935
KB3114938
2016 年 4 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB3114822
KB3114827
2016 年 3 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB3114722
KB3114726
2016 年 2 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB3114492
KB3114497
2016 年 1 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB3114339
KB3114345
2015 年 12 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB3101368
KB3101373
2015 年 11 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB3085488
KB3085492
2015 年 10 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB2975894
KB2986213
2015 年 9 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB3055004
KB3055009
2015 年 8 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB3054931
KB3054937
2015 年 7 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB3054864
KB3054866
2015 年 6 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB3039747
KB3039780
2015 年 5 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB2965261
KB2965266
2015 年 4 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 2956159
KB 2956166
2015 年 3 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 2920801
KB 2920804
2015 年 2 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 2910945
KB 2910938
2014 年 12 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 2899468
KB 2889944
2014 年 11 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 2883087
KB 2883068
2014 年 9 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 2882999
KB 2882989
2014 年 7 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 2881063
KB 2881061
2014 年 6 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 2863892
KB 2878240
2014 年 5 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 2880551 (SP1)
KB 2880552 (SP1)
Service Pack 1 2014 年 4 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 2849961
KB 2850024
2013 年 12 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 2825674
KB 2825647
2013 年 10 月
SharePoint Foundation 2013
SharePoint Server 2013
KB 2817517
KB 2817616
2013 年 8 月

SharePoint 2010 更新历史记录

包名称 KB 编号 版本 发布日期
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 4504709
KB 4504742
14.0.7268.5000 2021 年 4 月
SharePoint Server 2010
KB 4504706
14.0.7267.5000 2021 年 3 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 4493223
KB 4493220
14.0.7265.5000 2021 年 2 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 4493187
KB 4493184
14.0.7264.5000 2021 年 1 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 4493149
KB 4493146
14.0.7263.5000 2020 年 12 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 4486744
KB 4486741
14.0.7262.5000 2020 年 11 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 4486708
KB 4486705
14.0.7261.5000 2020 年 10 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 4486667
KB 4486662
14.0.7260.5000 2020 年 9
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 4484462
KB 4484496
14.0.7256.5000 2020 年 8 月
SharePoint Server 2010
KB 4484459
14.0.7255.5000 2020 年 7 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 4484391
KB 4484413
14.0.7253.5000 2020 年 6 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 4484386
KB 4484389
14.0.7250.5000 2020 年 5 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 4484298
KB 4484324
14.0.7248.5000 2020 年 4 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 4484197
KB 4484241
14.0.7246.5000 2020 年 3 月
SharePoint Server 2010
KB 4484195
14.0.7243.5000 2019 年 12 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 4484165
KB 4484162
14.0.7241.5000 2019 年 11 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 4484131
KB 4484129
14.0.7239.5000 2019 年 10 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 4475605
KB 4475603
14.0.7237.5000 2019 年 9 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 4475575
KB 4475572
14.0.7236.5000 2019 年 8 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 4475510
KB 4475535
14.0.7235.5000 2019 年 7 月
SharePoint Server 2010
KB 4475508
14.0.7234.5000 2019 年 6 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 4464573
KB 4464569
14.0.7233.5000 2019 年 5 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 4464528
KB 4464523
2019 年 4 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 4462231
KB 4462228
2019 年 3 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 4461630
KB 4462181
2019 年 2 月
SharePoint Server 2010
KB 4461622
2019 年 1 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 4461580
KB 4461575
2018 年 12 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 4011713
KB 4461528
2018 年 11 月
SharePoint Server 2010
KB 4461464
2018 年 10 月
SharePoint Server 2010
KB 4227169
2018 年 9 月
SharePoint Server 2010
KB 4032221
2018 年 8 月
SharePoint Server 2010
KB 4022204
2018 年 6 月
SharePoint Server 2010
KB 4022143
2018 年 5 月
SharePoint Server 2010
KB 4018361
2018 年 4 月
SharePoint Server 2010
KB 4011710
2018 年 3 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 3141547
KB 4011616
2018 年 1 月
SharePoint Server 2010
KB 4011272
2017 年 11 月
SharePoint Server 2010
KB 4011195
2017 年 10 月
SharePoint Server 2010
KB4011058
2017 年 9 月
SharePoint Server 2010
KB2920815
2017 年 8 月
SharePoint Server 2010
KB3213634
2017 年 7 月
SharePoint Server 2010
KB3191905
2017 年 6 月
SharePoint Server 2010
KB3191846
2017 年 4 月
SharePoint Server 2010
KB3141545
2017 年 3 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB3118391
KB3128036
2016 年 12 月
SharePoint Server 2010
KB3127957
2016 年 11 月
SharePoint Server 2010
KB3118387
2016 年 10 月
SharePoint Server 2010
KB3115473
2016 年 9 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB3114890
KB3115319
2016 年 7 月
SharePoint Server 2010
KB3115245
2016 年 6 月
SharePoint Server 2010
KB3115126
2016 年 5 月
SharePoint Server 2010
KB3114995
2016 年 4 月
SharePoint Server 2010
KB3114882
2016 年 3 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB3114567
KB3114558
2016 年 2 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB3114418
KB3114408
2015 年 12 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB3101547
KB3101534
2015 年 11 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB3085613
KB3085603
2015 年 10 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB3085530
KB3085521
2015 年 9 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB3055049
KB3055040
2015 年 8 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB3054983
KB3054975
2015 年 7 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
6 月没有更新。
KB3054880
2015 年 6 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
5 月没有更新。
KB3015569
2015 年 5 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
4 月没有更新。
KB 2965294
2015 年 4 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 2956208
KB 2956201
2015 年 3 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 2910904
KB 2899558
2015 年 2 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 2899585
KB 2899583
2014 年 12 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 2889933
KB 2899478
2014 年 11 月
SharePoint Foundation 2010
KB 2889946
2014 年 10 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 2889932KB 2889909
KB 2883103
2014 年 9 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 2883026
KB 2883005
2014 年 7 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 2880975
KB 2880972
2014 年 6 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 2878270
KB 2878250
2014 年 4 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 2863938
KB 2863913
2014 年 2 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 2849990
KB 2849971
2013 年 12 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 2825824
KB 2825786
2013 年 10 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 2817594
KB 2817570
2013 年 8 月
SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
KB 2687464 (SP2)
KB 2687453 (SP2)
Service Pack 2 2013 年 7 月

其他信息

软件更新包括任何更新、更新汇总、Service Pack、功能包、关键更新、安全更新或修补程序。请参阅 KB 824684,以了解用于说明 Microsoft 软件更新的标准术语。

除 SharePoint 更新外,还建议查看以下 SharePoint 依赖的相关产品的信息。