System Center 2012 - Operations Manager 的系统要求

 

适用对象:System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

System Center 2012 – Operations Manager、System Center 2012 Service Pack 1 (SP1) - Operations Manager 和 System Center 2012 R2 Operations Manager 对支持的操作系统、硬件配置、软件要求、安装组合和安全配置具有一些要求。所有版本的 Operations Manager 都含有介绍这些受支持的配置的章节。