EsentLogSectorSizeMismatchException 类

JET_err 的基JET_err。LogSectorSizeMismatch 异常。

继承层次结构

System.Object
System.Exception
Microsoft.Isam.Esent.EsentException
Microsoft.Isam.Esent.Interop.EsentErrorException
Microsoft.Isam.Esent.Interop.EsentDataException
Microsoft.Isam.Esent.Interop.EsentFragmentationException
Microsoft.Isam.Esent.Interop.EsentLogSectorSizeMismatchException

命名空间 :Microsoft.Isam.Esent.Interop
程序集: Microsoft.Isam.Esent.Interop (Microsoft.Isam.Esent.Interop.dll)

语法

'Declaration
<SerializableAttribute> _
Public NotInheritable Class EsentLogSectorSizeMismatchException _
    Inherits EsentFragmentationException
'Usage
Dim instance As EsentLogSectorSizeMismatchException
[SerializableAttribute]
public sealed class EsentLogSectorSizeMismatchException : EsentFragmentationException

线程安全

此类型的所有公共静态(Visual Basic 中共享的)成员都是线程安全的。 但不保证所有实例成员都是线程安全的。

另请参阅

参考

EsentLogSectorSizeMismatchException 成员

Microsoft.Isam.Esent.Interop 命名空间