EventHandlerClass.Executables 屬性

定義

取得此容器中於事件發生時執行之可執行物件的集合。 這是唯讀的屬性。

public:
 virtual property Microsoft::SqlServer::Dts::Runtime::Wrapper::IDTSExecutables100 ^ Executables { Microsoft::SqlServer::Dts::Runtime::Wrapper::IDTSExecutables100 ^ get(); };
public virtual Microsoft.SqlServer.Dts.Runtime.Wrapper.IDTSExecutables100 Executables { get; }
member this.Executables : Microsoft.SqlServer.Dts.Runtime.Wrapper.IDTSExecutables100
Public Overridable ReadOnly Property Executables As IDTSExecutables100

屬性值

IDTSExecutables100

IDTSExecutables100 物件,該物件代表此容器中可執行物件的集合。

實作

適用於