Office 2013 的 KMS 和 Active Directory 啟用所適用的 GVLK

 

適用版本: Office 2013

上次修改主題的時間: 2016-03-21

摘要: 列出系統管理員用於 Office 2013 企業授權的 GVLK。

對象: IT 專業人員

您是否為使用者?

這些授權金鑰並不適用於您個人的 Office 2013 安裝。如果您要尋找 Office 2013 的個人複本的產品金鑰,請參閱找出您的 Office 產品金鑰

您是否為管理員?

如果您是 Office 2013 大量授權版本的系統管理員,並且需要檢閱通用金鑰的清單,您目前所在的位置是正確的,請繼續閱讀下去。

Office 2013 大量授權版本預設會安裝一般大量授權金鑰 (GVLK)。GVLK 可讓 Office 2013 自動探索 KMS 主機或 Active Directory 基礎結構,並據其進行啟用。

Office 2013 一般大量授權金鑰

產品 GVLK

Office 2013 Professional Plus

YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT

Office 2013 Standard

KBKQT-2NMXY-JJWGP-M62JB-92CD4

Project 2013 Professional

FN8TT-7WMH6-2D4X9-M337T-2342K

Project 2013 Standard

6NTH3-CW976-3G3Y2-JK3TX-8QHTT

Visio 2013 Professional

C2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3

Visio 2013 Standard

J484Y-4NKBF-W2HMG-DBMJC-PGWR7

Access 2013

NG2JY-H4JBT-HQXYP-78QH9-4JM2D

Excel 2013

VGPNG-Y7HQW-9RHP7-TKPV3-BG7GB

InfoPath 2013

DKT8B-N7VXH-D963P-Q4PHY-F8894

Lync 2013

2MG3G-3BNTT-3MFW9-KDQW3-TCK7R

OneNote 2013

TGN6P-8MMBC-37P2F-XHXXK-P34VW

Outlook 2013

QPN8Q-BJBTJ-334K3-93TGY-2PMBT

PowerPoint 2013

4NT99-8RJFH-Q2VDH-KYG2C-4RD4F

Publisher 2013

PN2WF-29XG2-T9HJ7-JQPJR-FCXK4

Word 2013

6Q7VD-NX8JD-WJ2VH-88V73-4GBJ7

另請參閱

Office 2013 的大量啟用
Office 2013 的 KMS 啟用
Office 2013 的 Active Directory 型啟用