Exchange 2007 語言支援

 

適用版本: Exchange Server 2007 SP3, Exchange Server 2007 SP2, Exchange Server 2007 SP1, Exchange Server 2007

上次修改主題的時間: 2006-11-20

Microsoft Exchange Server 2007 為其元件及功能提供比舊版 Microsoft Exchange 更多的語言支援。本主題提供 Exchange 2007 內每項功能及元件所支援之特定語言的相關資訊。

Exchange 2007 元件及功能的支援語言

表 1 包含 Exchange 2007 內用戶端及系統管理功能所支援之可用性及語言的相關資訊。

表 1 Exchange Server 2007 的支援語言

語言 國家/地區 Exchange 管理主控台 Exchange 管理命令介面 Outlook Web Access - 使用者介面 Outlook Web Access - 拼字檢查程式 Outlook 用戶端支援 整合通訊 (UM) - 文字轉語音 (TTS) 整合通訊 - 語音辨識

阿拉伯文

沙烏地阿拉伯

 

 

可用

可用

可用

 

 

巴斯克文

西班牙

 

 

可用

 

可用

 

 

保加利亞文

保加利亞

 

 

可用

 

可用

 

 

卡達隆尼亞文

西班牙

 

 

可用

 

可用

 

 

中文 (廣東話)

中國

 

 

 

 

僅適用 UM 語言

 

 

中文 (香港)

中國

 

 

可用

 

可用

 

 

中文 (普通話)

中國

 

 

 

 

僅適用 UM 語言

可用

 

中文 (簡體)

中國

可用

可用

可用

 

可用

 

 

中文 (繁體)

台灣

可用

可用

可用

 

可用

可用

 

克羅埃西亞文

克羅埃西亞

 

 

可用

 

可用

 

 

捷克文

捷克共和國

 

 

可用

 

可用

 

 

丹麥文

丹麥

 

 

可用

可用

可用

 

 

荷蘭文

荷蘭

 

 

可用

可用

可用

可用

 

英文

澳洲

 

 

僅適用 UM 語言

可用

僅適用 UM 語言

可用

可用

英文

英國

 

 

 

可用

僅適用 UM 語言

可用

可用

英文

美國

可用

可用

可用

可用

可用

可用

可用

愛沙尼亞文

愛沙尼亞

 

 

可用

 

可用

 

 

菲律賓文 (塔加拉族文)

菲律賓

 

 

 

 

可用

 

 

芬蘭文

芬蘭

 

 

可用

可用

可用

 

 

法文

加拿大

 

 

僅適用 UM 語言

可用

僅適用 UM 語言

可用

 

法文

法國

可用

可用

可用

可用

可用

可用

 

加里斯亞文

西班牙

 

 

 

 

可用

 

 

德文

德國

可用

可用

可用

可用

可用

可用

 

希臘文

希臘

 

 

可用

 

可用

 

 

希伯來文

以色列

 

 

可用

可用

可用

 

 

印度文

印度

 

 

可用

 

可用

 

 

匈牙利文

匈牙利

 

 

可用

 

可用

 

 

冰島文

冰島

 

 

可用

 

可用

 

 

印尼文 (Bahasa)

印尼

 

 

可用

 

可用

 

 

義大利文

義大利

可用

可用

可用

可用

可用

可用

 

日文

日本

可用

可用

可用

 

可用

可用

 

哈薩克文

哈薩克

 

 

可用

 

可用

 

 

韓文

韓國

可用

可用

可用

可用

可用

可用

 

拉脫維亞文

拉脫維亞

 

 

可用

 

可用

 

 

立陶宛文

立陶宛

 

 

可用

 

可用

 

 

馬來文

馬來西亞

 

 

可用

 

可用

 

 

挪威文 (巴克摩)

挪威

 

 

可用

可用

可用

 

 

波斯文 (Farsi)

伊朗

 

 

可用

 

可用

 

 

波蘭文

波蘭

 

 

可用

 

可用

 

 

葡萄牙文

巴西

可用

可用

可用

可用

可用

可用

 

葡萄牙文

葡萄牙

 

 

可用

可用

可用

 

 

羅馬尼亞文

羅馬尼亞

 

 

可用

 

可用

 

 

俄文

俄羅斯

可用

可用

可用

 

可用

 

 

塞爾維亞文 (斯拉夫)

塞爾維亞

 

 

可用

 

可用

 

 

斯洛伐克文

斯洛伐克

 

 

可用

 

可用

 

 

斯洛維尼亞文

斯洛維尼亞

 

 

可用

 

可用

 

 

西班牙文

西班牙

可用

可用

可用

可用

可用

可用

 

西班牙文

墨西哥文

 

 

 

 

僅適用 UM 語言

可用

 

瑞典文

瑞典

 

 

可用

可用

可用

可用

 

泰文

泰國

 

 

可用

 

可用

 

 

土耳其文

土耳其

 

 

可用

 

可用

 

 

烏克蘭文

烏克蘭

 

 

可用

 

可用

 

 

烏都文

巴基斯坦

 

 

可用

 

可用

 

 

越南文

越南

 

 

可用

 

可用

 

 

相關資訊

如需 Exchange 2007 中之用戶端語言體驗的相關資訊,請參閱用戶端應用程式的語言支援

如需 Exchange 2007 中系統管理員適用的語言支援相關資訊,請參閱對系統管理員的語言支援