Configuration Manager 中的憑證設定檔

 

適用於: System Center 2012 Configuration Manager SP2, System Center 2012 R2 Configuration Manager, System Center 2012 R2 Configuration Manager SP1

System_CAPS_note注意事項

本主題中的資訊僅適用於 System Center 2012 R2 Configuration Manager 版本。

System Center 2012 Configuration Manager 中的憑證設定檔提供一組工具和資源,可協助您以使用者連線至各種公司資源所需的憑證來佈建組織中的電腦。