Configuration Manager 中的電源管理

 

適用於: System Center 2012 Configuration Manager, System Center 2012 Configuration Manager SP1, System Center 2012 Configuration Manager SP2, System Center 2012 R2 Configuration Manager, System Center 2012 R2 Configuration Manager SP1

電源管理中的 System Center 2012 Configuration Manager 提供一組工具和可用於管理和監視企業中的用戶端電腦的電源消耗的資源。