wdsutil 停止-伺服器

適用于: Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012

停止 Windows 部署服務伺服器上的所有服務。

語法

wdsutil [Options] /Stop-Server [/Server:<Server name>]

參數

參數 Description
[/Server: <伺服器名稱 > ] 指定伺服器的名稱。 這可以是 NetBIOS 名稱或完整功能變數名稱 (FQDN) 。 如果未指定伺服器名稱,則會使用本機伺服器。

範例

若要停止服務,請輸入下列其中一項:

wdsutil /Stop-Server
wdsutil /verbose /Stop-Server /Server:MyWDSServer

其他參考