Přehled plánování kapacity pro Azure Stack centraCapacity planning for Azure Stack Hub overview

Když vyhodnocujete řešení centra Azure Stack, zvažte volby konfigurace hardwaru, které mají přímý vliv na celkovou kapacitu cloudu Azure Stack hub.When you're evaluating an Azure Stack Hub solution, consider the hardware configuration choices that have a direct impact on the overall capacity of the Azure Stack Hub cloud.

Budete muset provést volby týkající se procesoru, hustoty paměti, konfigurace úložiště a celkového rozsahu řešení nebo počtu serverů.You will need to make choices regarding the CPU, memory density, storage configuration, and overall solution scale or number of servers. Určení použitelné kapacity se ale liší od tradičního řešení virtualizace, protože se už používá nějaká kapacita.However, determining usable capacity will be different than a traditional virtualization solution because some capacity is already in use. Centrum Azure Stack je postavené na hostování infrastruktury nebo součástí správy v rámci samotného řešení.Azure Stack Hub is built to host the infrastructure or management components within the solution itself. Některá kapacita řešení je také vyhrazena pro zajištění odolnosti proti chybám.Also, some of the solution's capacity is reserved to support resiliency. Odolnost proti chybám je definovaná jako aktualizace softwaru řešení způsobem, aby se minimalizovalo přerušení zatížení klientů.Resiliency is defined as the updating of the solution's software in a way to minimize disruption of tenant workloads.

Důležité

Tyto informace o plánování kapacity a Capacity Planner centra Azure Stack jsou výchozím bodem pro rozhodování Azure Stack plánování a konfigurace centra.This capacity planning information and the Azure Stack Hub Capacity Planner are a starting point for Azure Stack Hub planning and configuration decisions. Tyto informace nemají sloužit jako náhrada za vaše vlastní šetření a analýzu.This information isn't intended to serve as a substitute for your own investigation and analysis. Společnost Microsoft neposkytuje žádné reprezentace ani záruky, vyjádřené ani odvozené, s ohledem na informace, které jsou zde k dispozici.Microsoft makes no representations or warranties, express or implied, with respect to the information provided here.

Prokonvergence a jednotka škálováníHyperconvergence and the scale unit

Řešení centra Azure Stack je postavené jako předem sblížený cluster výpočetních a úložných prostředků.An Azure Stack Hub solution is built as a hyperconverged cluster of compute and storage. Konvergence umožňuje sdílení kapacity hardwaru v clusteru, označované jako jednotka škálování.The convergence allows for the sharing of the hardware capacity in the cluster, referred to as a scale unit. V Azure Stackovém centru poskytuje jednotka škálování dostupnost a škálovatelnost prostředků.In Azure Stack Hub, a scale unit provides the availability and scalability of resources. Jednotka škálování se skládá ze sady Azure Stack hub serverů, které se označují jako hostitelé.A scale unit consists of a set of Azure Stack Hub servers, referred to as hosts. Software infrastruktury je hostovaný v rámci sady virtuálních počítačů (VM) a sdílí stejné fyzické servery jako virtuální počítače klientů.The infrastructure software is hosted within a set of virtual machines (VMs), and shares the same physical servers as the tenant VMs. Všechny virtuální počítače centra Azure Stack se pak spravují pomocí technologií Windows Server Clustering jednotky škálování a jednotlivých instancí Hyper-V.All Azure Stack Hub VMs are then managed by the scale unit’s Windows Server clustering technologies and individual Hyper-V instances.

Jednotka škálování zjednodušuje nabývání a správu centra Azure Stack.The scale unit simplifies the acquisition and management of Azure Stack Hub. Jednotka škálování také umožňuje přesun a škálovatelnost všech služeb (klientů a infrastruktury) v rámci centra Azure Stack.The scale unit also allows for the movement and scalability of all services (tenant and infrastructure) across Azure Stack Hub.

Následující témata obsahují další podrobnosti o jednotlivých součástech:The following topics provide more details about each component: