docs.microsoft.com - Podmínky užívání

Přijetí podmínek

Na služby poskytované společností Microsoft se vztahují následující podmínky užívání. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli tyto podmínky užívání bez upozornění aktualizovat. Nejaktuálnější verzi podmínek užívání lze zobrazit klepnutím na hypertextový odkaz „Podmínky užívání“ ve spodní části webových stránek.

Nahoru

Popis služby

Společnost Microsoft vám prostřednictvím své sítě webových aktiv poskytuje přístup k různým prostředkům, k nimž patří dokumentace, vývojové nástroje, oblasti pro stahování, komunikační fóra a informace o produktech (souhrnně označovaným jako „služby“). Na služby včetně veškerých aktualizací, vylepšení, nových funkcí a nově přidaných webových aktiv se vztahují podmínky užívání.

Nahoru

Omezení na osobní a nekomerční užívání

Není-li uvedeno jinak, jsou služby určeny pro vaše osobní a nekomerční užívání. Nesmíte převádět ani prodávat žádné informace, software, produkty ani služby získané ze služeb bez předchozího písemného souhlasu společnosti Microsoft.

Nahoru

Ochrana soukromí a osobních údajů

Informace o shromažďování a používání vašich osobních údajů naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese (https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement).

Nahoru

Sdělení k softwaru dostupnému na tomto webu

Veškerý software, který je k dispozici ke stažení prostřednictvím služeb („software“) je autorským dílem společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů. Používání softwaru se řídí podmínkami případné licenční smlouvy s koncovým uživatelem („licenční smlouva“), která je dodávána s tímto softwarem nebo je jeho součástí. Žádný software, který je dodáván s licenční smlouvou nebo jehož součástí je licenční smlouva, nelze nainstalovat bez předchozího souhlasu koncového uživatele s podmínkami této licenční smlouvy. Licence ke skriptům a kódu třetích stran, na které odkazuje nebo které jsou uvedeny na tomto webu, jsou vám poskytovány třetími stranami, které jsou jejich vlastníky, nikoli společností Microsoft.

Software je zpřístupněn ke stažení výhradně pro použití koncovými uživateli za podmínek licenční smlouvy. Jakékoli rozmnožování nebo další rozšiřování softwaru, které není v souladu s licenční smlouvou, je zákonem výslovně zakázáno a bude přísně postihováno podle občanského a trestního práva. Porušení bude postihováno maximálními zákonnými sazbami.

BEZ OMEZENÍ PŘEDCHOZÍCH USTANOVENÍ JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO KOPÍROVAT NEBO REPRODUKOVAT SOFTWARE NA JAKÝKOLI JINÝ SERVER NEBO NA JINÉ MÍSTO ZA ÚČELEM DALŠÍ REPRODUKCE NEBO NÁSLEDNÉ DISTRIBUCE, NENÍ-LI TAKOVÁ REPRODUKCE NEBO NÁSLEDNÁ DISTRIBUCE VÝSLOVNĚ POVOLENA LICENČNÍ SMLOUVOU DODÁVANOU S TAKOVÝM SOFTWAREM.

PŘÍPADNÁ ZÁRUKA NA SOFTWARE JE POSKYTOVÁNA VÝHRADNĚ V SOULADU S PODMÍNKAMI LICENČNÍ SMLOUVY. SPOLEČNOST MICROSOFT CORPORATION TÍMTO VYLUČUJE VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K SOFTWARU VČETNĚ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI, AŤ JIŽ VÝSLOVNÝCH, ODVOZENÝCH NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NÁROKU NA VLASTNICTVÍ A NEPORUŠENÍ PRÁVA, S VÝJIMKOU ZÁRUK UVEDENÝCH V LICENČNÍ SMLOUVĚ. PRO PRAKTICKÉ ÚČELY MŮŽE SPOLEČNOST MICROSOFT JAKO SOUČÁST SLUŽEB NEBO V RÁMCI SVÝCH SOFTWAROVÝCH PRODUKTŮ ZPŘÍSTUPNIT NÁSTROJE URČENÉ K PŘÍMÉMU POUŽITÍ NEBO KE STAŽENÍ. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, POKUD JDE O SPRÁVNOST VÝSLEDKŮ NEBO VÝSTUPŮ POCHÁZEJÍCÍCH Z POUŽITÍ TAKOVÝCH NÁSTROJŮ. PŘI POUŽÍVÁNÍ NÁSTROJŮ ZPŘÍSTUPNĚNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB NEBO V SOFTWAROVÝCH PRODUKTECH SPOLEČNOSTI MICROSOFT RESPEKTUJTE PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ OSTATNÍCH.

VÝKLAD K OMEZENÝM PRÁVŮM. Jakýkoli software, který je stažen z těchto služeb pro Spojené státy americké, jejich úřady anebo zástupce („vláda USA“) nebo jejich jménem, je poskytován s omezenými právy. Používání, kopírování a zveřejňování státní správou USA podléhá příslušným omezením stanoveným v pododstavci (c)(1)(ii) klauzule Rights in Technical Data and Computer Software dodatku DFARS 252.227-7013 nebo v pododstavcích (c)(1) a (2) předpisu Commercial Computer Software – Restricted Rights zákoníku 48 CFR 52.227-19. Výrobcem je společnost Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Nahoru

Sdělení k dokumentaci dostupné na tomto webu

Na určitou dokumentaci se mohou vztahovat výslovné licenční podmínky odlišné od podmínek uvedených v tomto dokumentu. Jsou-li tyto podmínky ve vzájemném rozporu, platí tyto výslovné licenční podmínky.

SPOLEČNOST MICROSOFT ANI JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ NEZAUJÍMAJÍ ŽÁDNÉ STANOVISKO K VHODNOSTI INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V DOKUMENTECH A V SOUVISEJÍCÍ GRAFICE, PUBLIKOVANÝCH JAKO SOUČÁST SLUŽEB, PRO JAKÝKOLI ÚČEL. VŠECHNY TAKOVÉ DOKUMENTY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK STOJÍ A LEŽÍ“, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. SPOLEČNOST MICROSOFT A JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ TÍMTO VYLUČUJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY VE VZTAHU K TĚMTO INFORMACÍM VČETNĚ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI, AŤ JIŽ VÝSLOVNÝCH, ODVOZENÝCH NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICKÝCH PRÁV A NEPORUŠENÍ PRÁVA. SPOLEČNOST MICROSOFT A/NEBO JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI JAKÉKOLI ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU ZTRÁTY UŽÍVÁNÍ, ZTRÁTY DAT NEBO ZISKU, AŤ JIŽ V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU, V DŮSLEDKU NEDBALOSTI NEBO JINÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ, VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO PROVOZU INFORMACÍ DOSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB ČI SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM NEBO PROVOZEM TĚCHTO INFORMACÍ.

DOKUMENTY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA ZVEŘEJNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB MOHOU OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. K ZDE UVEDENÝM INFORMACÍM JSOU PRAVIDELNĚ PŘIDÁVÁNY ZMĚNY. SPOLEČNOST MICROSOFT A JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ MOHOU ZDE POPSANÉ PRODUKTY A PROGRAMY KDYKOLI VYLEPŠOVAT NEBO V NICH PROVÁDĚT ZMĚNY.

Nahoru

Poznámky k softwaru, dokumentaci a službám dostupným na tomto webu

SPOLEČNOST MICROSOFT ANI JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI JAKÉKOLI ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU ZTRÁTY UŽÍVÁNÍ, ZTRÁTY DAT NEBO ZISKU, AŤ JIŽ V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU, V DŮSLEDKU NEDBALOSTI NEBO JINÉHO PROTIPRÁVNÍHO ČINU, VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO PROVOZU SOFTWARU, DOKUMENTŮ, POSKYTOVÁNÍ NEBO NEPOSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NEBO V DŮSLEDKU INFORMACÍ DOSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB ČI V SOUVISLOSTI S NIMI.

Nahoru

Členský účet, heslo a zabezpečení

Vyžaduje-li některá ze služeb, abyste si otevřeli účet, musíte absolvovat celý proces registrace a poskytnout nám v jeho rámci aktuální, úplné a správné informace podle pokynů příslušného registračního formuláře. Rovněž si zvolíte heslo a uživatelské jméno. Nesete plnou odpovědnost za zachování důvěrnosti svého hesla a účtu. Kromě toho nesete veškerou odpovědnost za všechny aktivity probíhající pod vaším účtem. Souhlasíte s tím, že budete neprodleně informovat společnost Microsoft o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu nebo o jiném porušení zabezpečení. Společnost Microsoft nebude odpovídat za žádné ztráty, které případně utrpíte v důsledku používání vašeho hesla nebo účtu jinou osobou s vaším vědomím či bez vašeho vědomí. Vy však můžete odpovídat za ztráty, které případně utrpí společnost Microsoft nebo jiná strana v důsledku používání vašeho hesla nebo účtu jinou osobou. V žádném případě nesmíte použít účet jiné osoby bez svolení držitele účtu.

Nahoru

Vyloučení nezákonného a zakázaného používání

Používání služeb je podmíněno tím, že je nebudete používat pro účely, která jsou nezákonné nebo zakázané těmito podmínkami a doložkami. Služby nesmíte používat způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit nebo omezit jakýkoli server společnosti Microsoft, a nesmíte bránit jiné straně v nerušeném používání žádné z těchto služeb. Nesmíte se pokoušet o získání neoprávněného přístupu k jakýmkoli službám, jiným účtům, počítačovým systémům ani sítím připojeným k jakémukoli serveru společnosti Microsoft nebo jakékoli službě prolomením ochrany, neoprávněným shromažďováním dat ani jinými způsoby. Žádnými prostředky nesmíte získat žádné materiály či informace, které nejsou prostřednictvím služeb záměrně zpřístupněny, ani se pokoušet o jejich získání.

Nahoru

Užívání služeb

Služby mohou obsahovat e-mailové služby, služby BBS, diskusní oblasti, diskusní skupiny, fóra, komunity, osobní webové stránky, kalendáře, fotoalba, kartotéky či jiné prostředky pro zasílání zpráv a komunikaci určené k usnadnění vaší komunikace s ostatními (jednotlivě „komunikační služba“, souhrnně „komunikační služby“). Souhlasíte s tím, že budete komunikační služby používat pouze k vystavování, zasílání a přijímání zpráv a materiálů, které přísluší dotyčné komunikační službě a případně se jí týkají. Souhlasíte s tím, že se při používání komunikačních služeb nebudete dopouštět například následujícího jednání:

 • Užívání komunikačních služeb ve spojení s průzkumy, soutěžemi, pyramidovými schématy, řetězovými dopisy, nevyžádanými e-maily, spamem či jinými (obchodními nebo jinými) hromadně šířenými nebo nevyžádanými zprávami.
 • Jakýchkoli pomluv, urážek, obtěžování a sledování, vyhrožování ani jiného porušování práv ostatních (například práva na soukromí nebo zveřejnění).
 • Publikování, zveřejňování, ukládání, distribuování ani šíření jakéhokoli nevhodného, znevažujícího, hanlivého, obscénního, neslušného nebo nezákonného tématu, názvu, materiálu nebo informace.
 • Nahrávání nebo jiného vystavování souborů, které obsahují fotografie, software nebo jiný materiál chráněný zákony o ochraně duševního vlastnictví, včetně např. autorského práva nebo zákonů o ochranných známkách (nebo práva na soukromí a práv vyplývajících z publicity), pokud příslušná práva nevlastníte nebo neovládáte a neobdrželi jste k takovému jednání nezbytný souhlas.
 • Používání materiálů nebo informací, včetně obrázků a fotografií, které jsou zpřístupňovány prostřednictvím služeb, způsobem porušujícím autorská práva, ochranné známky, patenty, obchodní tajemství nebo vlastnická práva kterékoli strany.
 • Odesílání souborů, které obsahují viry, trojské koně, červy, časované viry, programy cancelbot, poškozené soubory nebo jiný software nebo programy, které mohou poškodit činnost počítače nebo vlastnická práva jiného uživatele.
 • Inzerování nabídek k prodeji nebo ke koupi jakéhokoli zboží nebo služeb pro jakýkoli podnikatelský účel, pokud takové komunikační služby šíření těchto zpráv výslovně neumožňují.
 • Stahování jakýchkoli souborů vystavených jiným uživatelem komunikační služby, o kterých víte, nebo lze důvodně předpokládat, že víte, že nemohou být takovým způsobem legálně reprodukovány, zobrazovány, předváděny či distribuovány.
 • Falšování nebo odstraňování jakýchkoli informací správy autorských práv, například údajů o autorství, právní nebo jiné příslušné doložky nebo určení vlastníků či označení původu nebo zdroje softwaru nebo jiného materiálu obsaženého ve vystaveném souboru.
 • Omezování plnohodnotného užívání komunikačních služeb jinými uživateli nebo znemožňování takového užívání.
 • Porušování etického kodexu nebo jiných pokynů, které se případně vztahují na komunikační službu.
 • Získávání nebo jiného shromažďování informací o ostatních uživatelích včetně e-mailových adres.
 • Porušování platných zákonů a právních předpisů.
 • Vytváření falešné identity pro účely klamání ostatních uživatelů.
 • Používání, stahování nebo jiného kopírování jakéhokoli adresáře (nebo jeho části) uživatelů služeb nebo jiných informací o uživatelích nebo užívání nebo jejich poskytování libovolné fyzické či právnické osobě (zdarma nebo za úplatu).

Společnost Microsoft není povinna monitorovat komunikační služby. Vyhrazuje si však právo kontrolovat materiály zasílané k vystavení do komunikačních služeb a podle vlastního uvážení jakékoli materiály odstraňovat. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli, bez upozornění a z jakéhokoli důvodu ukončit váš přístup ke kterékoli z komunikačních služeb.

Společnost Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakékoli informace, považuje-li to za nezbytné pro splnění požadavků příslušných právních předpisů, právních postupů nebo požadavků vlády, a dále podle vlastního uvážení upravovat, odmítat vystavit nebo odstraňovat jakékoli informace či materiály vcelku i po částech.

Při poskytování určitelných osobních údajů o své osobě nebo svých dětech do komunikačních služeb postupujte vždy obezřetně. Společnost Microsoft nekontroluje ani neschvaluje obsah, zprávy a informace nacházející se v kterékoli komunikační službě a proto výslovně odmítá odpovědnost, pokud jde o komunikační služby a jakékoli akce, které jsou důsledkem vaší účasti v komunikačních službách. Správci a hostitelé nejsou zmocněnými mluvčími společnosti Microsoft a jejich názory nemusí odrážet názory společnosti Microsoft.

Používání, reprodukování a šíření materiálů odeslaných do komunikačních služeb může podléhat omezením. Stahujete-li takové materiály, odpovídáte za dodržování platných omezení.

Nahoru

Materiály poskytované společnosti Microsoft nebo zveřejněné na webech společnosti Microsoft

Společnost Microsoft si nečiní vlastnické právo na materiály, které jí poskytnete (včetně názorů a doporučení) nebo vystavíte, uložíte, vložíte nebo odešlete do kterékoli služby nebo jejích přidružených služeb k posouzení veřejností nebo členy libovolné veřejné nebo soukromé komunity (jednotlivě „příspěvek“, souhrnně „příspěvky“). Vystavením, odesláním, zadáním, poskytnutím nebo vložením („vystavení“) svého příspěvku udělujete společnosti Microsoft, jejím afilacím a přirozeně oprávněným osobám oprávnění k používání vašeho příspěvku v souvislosti s provozem jejich internetových podniků (včetně veškerých služeb společnosti Microsoft), mimo jiné včetně následujících licenčních práv: právo na kopírování, distribuci, přenášení, veřejné zobrazování, veřejné provozování, reprodukování, úpravy, překlad a přeformátování vašeho příspěvku; právo na publikování vašeho jména ve spojitosti s vaším příspěvkem; právo poskytnout licenci na taková práva kterémukoli dodavateli služeb.

V souvislosti s použitím vašeho příspěvku, jak je zde uvedeno, nebudou vypláceny žádné honoráře. Společnost Microsoft není povinna vystavit ani použít žádný z příspěvků, které případně poskytnete, a smí jakýkoli příspěvek kdykoli podle vlastního uvážení odstranit.

Vystavením příspěvku zaručujete a prohlašujete, že vlastníte nebo jinak kontrolujte veškerá práva ke svému příspěvku, jak je popsáno v těchto podmínkách užívání, včetně všech práv nezbytných k tomu, abyste mohli příspěvky poskytnout, zveřejnit, odeslat, zadat či vystavit.

Kromě výše uvedené záruky a prohlášení zaručujete a prohlašujte, že vystavení příspěvku, který obsahuje obrázky, fotografie, malby a kresby nebo má zcela nebo zčásti grafický obsah („obrázky“) znamená, že a) jste vlastníkem autorských práv k takovým obrázkům nebo že vlastník autorských práv k takovým obrázkům vám udělil svolení používat tyto obrázky nebo libovolný obsah nebo vyobrazení na obrázcích v souladu se způsobem a účelem vašeho použití a s praxí povolenou těmito podmínkami užívání a službami, b) máte nezbytná práva k udělení licencí a sublicencí popsaných v těchto podmínkách užívání a c) že všechny případné osoby uvedené na takových obrázcích poskytly souhlas s použitím obrázků, jak je stanoveno v těchto podmínkách užívání, včetně distribuce, veřejného předvádění nebo reprodukování takových obrázků apod. Vystavením obrázků udělujete a) všem členům vaší soukromé komunity (pro každý takový obrázek zpřístupněný členům dané soukromé komunity) nebo b) veřejnosti (pro každý takový obrázek zpřístupněný ve službách kdekoli jinde než v soukromé komunitě) svolení k používání vašich obrázků v souvislosti s používáním kterékoli ze služeb způsobem přípustným podle těchto podmínek užívání (včetně např. tisku a darování předmětů, které obsahují takové obrázky) včetně nevýhradní, celosvětové bezplatné licence ke kopírování, distribuci, přenášení, veřejnému vystavování, veřejnému provádění, reprodukování, úpravě, překladu a změně formátu vašich obrázků bez nutnosti připojit k takovým obrázkům vaše jméno, a právo poskytnout licenci na taková práva kterémukoli dodavateli služeb. Platnost licencí k obrázkům, udělených podle předchozích ustanovení, bude ukončena v okamžiku, kdy zcela odstraníte takové obrázky ze služeb, za předpokladu, že takové ukončení nemá vliv na licence udělené v souvislosti s takovými obrázky před okamžikem úplného odstranění takových obrázků. V souvislosti s použitím vašich obrázků nebudou vypláceny žádné honoráře.

Nahoru

Vznášení stížností na porušení autorského práva a jeho postup

Podle ustanovení článku 17 zákoníku Spojených států amerických, oddíl 512(c)(2) musí být stížnost na porušení autorského práva zaslána určenému zástupci poskytovatele služeb. NA POŽADAVKY, KTERÉ NEBUDOU ODPOVÍDAT NÁSLEDUJÍCÍMU POSTUPU, NEOBDRŽÍTE ODPOVĚĎ.

Viz [Sdělení a postup uplatnění nároků při porušení autorského práva] na adrese (http://www.microsoft.com/info/cpyrtinfrg.aspx).

Nahoru

Odkazy na weby třetích stran

KLEPNUTÍM NA ODKAZY V TÉTO ZÓNĚ OPUSTÍTE SERVERY SPOLEČNOSTI MICROSOFT. ODKAZOVANÉ WEBY NEJSOU POD KONTROLOU SPOLEČNOSTI MICROSOFT A SPOLEČNOST MICROSOFT NEODPOVÍDÁ ZA JEJICH OBSAH, ZA ODKAZY NA ODKAZOVANÉM WEBU ANI ZA ZMĚNY NEBO AKTUALIZACE TAKOVÝCH WEBŮ. SPOLEČNOST MICROSOFT NEODPOVÍDÁ ZA WEBOVÉ VYSÍLÁNÍ ANI JAKOUKOLI JINOU FORMU PŘENOSU PŘIJÍMANOU Z ODKAZOVANÉHO WEBU. SPOLEČNOST MICROSOFT POSKYTUJE TYTO ODKAZY POUZE PRO VAŠE POHODLÍ A ZAHRNUTÍ LIBOVOLNÉHO ODKAZU NEZNAMENÁ, ŽE SPOLEČNOST MICROSOFT DOTYČNÝ WEB SCHVALUJE.

Nahoru

Zásady nakládání s nevyžádanými návrhy

SPOLEČNOST MICROSOFT ANI ŽÁDNÝ Z JEJÍCH ZAMĚSTNANCŮ NEPŘIJÍMAJÍ ŽÁDNÉ NEVYŽÁDANÉ NÁVRHY VČETNĚ NÁVRHŮ NA NOVÉ INZERTNÍ A PROPAGAČNÍ KAMPANĚ, NOVÉ PRODUKTY NEBO TECHNOLOGIE, PROCESY, MATERIÁLY, MARKETINGOVÉ PLÁNY NEBO NOVÉ NÁZVY PRODUKTŮ, A ANI SE JIMI NEZABÝVAJÍ. NEZASÍLEJTE ŽÁDNÁ PŮVODNÍ UMĚLECKÁ DÍLA, VZORKY, UKÁZKY ANI JINÁ DÍLA. VÝHRADNÍM ÚČELEM TÉTO ZÁSADY JE VYLOUČIT PŘÍPADNÉ NEDOROZUMĚNÍ NEBO SPOR V PŘÍPADĚ, ŽE BY SE PRODUKTY NEBO MARKETINGOVÉ STRATEGIE SPOLEČNOSTI MICROSOFT PODOBALY NÁVRHŮM, KTERÉ BYLY SPOLEČNOSTI MICROSOFT ZASLÁNY. SPOLEČNOSTI MICROSOFT ANI ŽÁDNÉMU JEJÍMU ZAMĚSTNANCI PROTO NEZASÍLEJTE ŽÁDNÉ NEVYŽÁDANÉ NÁVRHY. POKUD TAKOVÉ NÁVRHY A MATERIÁLY ZAŠLETE NAVZDORY NAŠÍ ŽÁDOSTI O TO, ABYSTE JE NEZASÍLALI, POČÍTEJTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST MICROSOFT NEZARUČÍ, ŽE S NIMI BUDE NAKLÁDÁNO JAKO S MATERIÁLY, KTERÉ JSOU DŮVĚRNÉ NEBO CHRÁNĚNÉ VLASTNICKÝMI PRÁVY.

Nahoru