Registrace pro edice Azure Active Directory PremiumSign up for Azure Active Directory Premium editions

K předplatnému Azure si můžete koupit a přidružit edice Azure Active Directory (Azure AD) Premium.You can purchase and associate Azure Active Directory (Azure AD) Premium editions with your Azure subscription. Pokud potřebujete vytvořit nové předplatné Azure, budete také muset aktivovat svůj licenční plán a přístup ke službě Azure AD.If you need to create a new Azure subscription, you'll also need to activate your licensing plan and Azure AD service access.

Poznámka

Edice Premium a Basic služby Azure AD jsou zákazníkům v Číně dostupné prostřednictvím celosvětové instance služby Azure Active Directory.Azure AD Premium and Basic editions are available for customers in China using the worldwide instance of Azure Active Directory. Edice Premium a Basic služby Azure AD v současnosti nejsou podporované ve službě Azure provozované v Číně společností 21Vianet.Azure AD Premium and Basic editions aren't currently supported in the Azure service operated by 21Vianet in China. Můžete se na nás obrátit na fóru služby Azure Active Directory, kde se dozvíte další informace.For more information, talk to us using the Azure Active Directory Forum.

Než si zaregistrujete edice Active Directory Premium 1 nebo Premium 2, musíte napřed určit, jaké stávající předplatné nebo plán chcete použít:Before you sign up for Active Directory Premium 1 or Premium 2, you must first determine which of your existing subscription or plan to use:

 • Stávajíc předplatné Azure nebo Office 365Through your existing Azure or Office 365 subscription

 • Licenční plán Enterprise Mobility + SecurityThrough your Enterprise Mobility + Security licensing plan

 • Plán multilicenčního programu společnosti MicrosoftThrough a Microsoft Volume Licensing plan

Pokud k registraci použijete předplatné Azure s dříve zakoupenými a aktivovanými licencemi Azure AD, aktivují se licence automaticky ve stejném adresáři.Signing up using your Azure subscription with previously purchased and activated Azure AD licenses, automatically activates the licenses in the same directory. V ostatních případech musíte aktivovat licenční plán i přístup k Azure AD.If that's not the case, you must still activate your license plan and your Azure AD access. Další informace o aktivaci licenčního plánu najdete v části Aktivace nového licenčního plánu.For more information about activating your license plan, see Activate your new license plan. Další informace o aktivaci přístupu k Azure AD najdete v části Aktivace přístupu k Azure AD.For more information about activating your Azure AD access, see Activate your Azure AD access.

Registrace s použitím stávajícího předplatného Azure nebo Office 365Sign up using your existing Azure or Office 365 subscription

Jako předplatitel Azure nebo Office 365 si můžete edice Azure Active Directory Premium koupit online.As an Azure or Office 365 subscriber, you can purchase the Azure Active Directory Premium editions online. Podrobný postup najdete v článku Jak zakoupit Azure Active Directory Premium – nové zákazníky.For detailed steps, see How to Purchase Azure Active Directory Premium - New Customers.

Registrace s použitím licenčního plánu Enterprise Mobility + SecuritySign up using your Enterprise Mobility + Security licensing plan

Enterprise Mobility + Security je sada, která se skládá z Azure AD Premium, Azure Information Protection a Microsoft Intune.Enterprise Mobility + Security is a suite, comprised of Azure AD Premium, Azure Information Protection, and Microsoft Intune. Pokud máte licenci EMS, můžete pro Azure AD začít používat některou z následujících možností licencování:If you already have an EMS license, you can get started with Azure AD, using one of these licensing options:

Další informace o EMS najdete na webu Enterprise Mobility + Security.For more information about EMS, see Enterprise Mobility + Security web site.

Registrace s použitím plánu multilicenčního programu společnosti MicrosoftSign up using your Microsoft Volume Licensing plan

V plánu multilicenčního programu společnosti Microsoft můžete k registraci edice Azure AD Premium použít jeden ze dvou programů (podle toho, kolik licencí chcete získat):Through your Microsoft Volume Licensing plan, you can sign up for Azure AD Premium using one of these two programs, based on the number of licenses you want to get:

Další informace o možnostech nákupu s využitím multilicence najdete v tématu o nákupu prostřednictvím multilicenčního programu.For more information about volume licensing purchase options, see How to purchase through Volume Licensing.

Aktivace nového licenčního plánuActivate your new license plan

Pokud jste si zaregistrovali nový licenční plán Azure AD, musíte ho pro svou organizaci aktivovat. Použijte k tomu potvrzovací e-mail, který vám přijde po nákupu.If you signed up using a new Azure AD license plan, you must activate it for your organization, using the confirmation email sent after purchase.

Aktivace licenčního plánuTo activate your license plan

 • Otevřete potvrzovací e-mail, který vám přišel po registraci od Microsoftu, a klikněte na přihlášení nebo registraci.Open the confirmation email you received from Microsoft after you signed up, and then click either Sign In or Sign Up.

  Potvrzovací e-mail s přihlášením a odkazy pro registraci

  • Přihlášení.Sign in. Tento odkaz použijte, pokud máte stávajícího tenanta a chcete se přihlásit pod stávajícím účtem správce.Choose this link if you have an existing tenant, and then sign in using your existing administrator account. Musíte být globálním správcem tenanta, kde se licence aktivují.You must be a global administrator on the tenant where the licenses are being activated.

  • Registrace.Sign up. Tento odkaz použijte, pokud chcete otevřít stránku Vytvoření profilu účtu a vytvořit nového tenanta Azure AD svého licenčního plánu.Choose this link if you want to open the Create Account Profile page and create a new Azure AD tenant for your licensing plan.

   Stránka vytvořit profil účtu s ukázkovými informacemi

Až budete hotovi, zobrazí se potvrzovací pole s poděkováním za aktivaci licenčního plánu vašeho tenanta.When you're done, you will see a confirmation box thanking you for activating the license plan for your tenant.

Potvrzovací pole s poděkováním

Aktivace přístupu k Azure ADActivate your Azure AD access

Pokud do stávajícího předplatného přidáváte nové licence Azure AD Premium, měl by být přístup do služby Azure AD už aktivovaný.If you're adding new Azure AD Premium licenses to an existing subscription, your Azure AD access should already be activated. Jinak je potřeba aktivovat přístup do služby Azure AD po obdržení uvítacího e-mailu.Otherwise, you need to activate Azure AD access after you receive the Welcome email.

Po zřízení vámi zakoupených licencí ve vašem adresáři vám přijde uvítací e-mail.After your purchased licenses are provisioned in your directory, you'll receive a Welcome email. V tomto e-mailu bude potvrzení, že můžete začít spravovat licence a funkce Azure Active Directory Premium nebo Enterprise Mobility + Security.This email confirms that you can start managing your Azure AD Premium or Enterprise Mobility + Security licenses and features.

Tip

K novému tenantovi Azure AD nebudete mít přístup, dokud z uvítacího e-mailu neaktivujete přístup k adresáři Azure AD.You won't be able to access Azure AD for your new tenant until you activate Azure AD directory access from the welcome email.

Aktivace přístupu k Azure ADTo activate your Azure AD access

 1. Otevřete uvítací e-mail a klikněte na Přihlásit se.Open the Welcome email, and then click Sign In.

  Uvítací e-mail se zvýrazněným odkazem na přihlášení

 2. Po úspěšném přihlášení budete muset projít dvoustupňovým ověřením za pomoci mobilního zařízení.After successfully signing in, you'll go through two-step verification using a mobile device.

  Stránka ověření se dvěma kroky s mobilním ověřením

Aktivace většinou trvá jen pár minut a potom můžete začít tenanta Azure AD používat.The activation process typically takes only a few minutes and then you can use your Azure AD tenant.

Další krokyNext steps

Teď, když máte Azure AD Premium, můžete přizpůsobit doménu, přidat firemní značku, vytvořit tenanta a přidat skupiny a uživatele.Now that you have Azure AD Premium, you can customize your domain, add your corporate branding, create a tenant, and add groups and users.