Azure pro odborníky na AWSAzure for AWS Professionals

Tento článek pomůže odborníkům na AWS (Amazon Web Services) porozumět základům o účtech, platformách a službách Microsoft Azure.This article helps Amazon Web Services (AWS) experts understand the basics of Microsoft Azure accounts, platform, and services. Věnuje se také klíčovým podobnostem a rozdílům mezi platformami AWS a Azure.It also covers key similarities and differences between the AWS and Azure platforms.

Naučíte se:You'll learn:

 • Jak jsou v Azure organizovány účty a prostředky.How accounts and resources are organized in Azure.
 • Jak jsou v Azure strukturována nabízená řešení.How available solutions are structured in Azure.
 • Jak se hlavní služby Azure liší od služeb AWS.How the major Azure services differ from AWS services.

Platformy Azure a AWS byly vybudovány nezávisle, takže jsou mezi nimi podstatné rozdíly v návrhu a implementaci.Azure and AWS built their capabilities independently over time so that each has important implementation and design differences.

PřehledOverview

Podobně jako AWS, i platforma Microsoft Azure byla vybudována okolo základních výpočetních, úložných, databázových a síťových služeb.Like AWS, Microsoft Azure is built around a core set of compute, storage, database, and networking services. V mnoha případech lze v obou platformách najít ekvivalentní produkty a služby.In many cases, both platforms offer a basic equivalence between the products and services they offer. AWS i Azure umožňují vytváření vysoce dostupných řešení založených na hostitelích s Windows nebo Linuxem.Both AWS and Azure allow you to build highly available solutions based on Windows or Linux hosts. Pokud jste tedy pro vývoj použili technologie Linux a OSS, můžou vám posloužit obě platformy.So, if you're used to development using Linux and OSS technology, both platforms can do the job.

Ačkoli jsou schopnosti obou platforem podobné, prostředky, které tyto schopnosti realizují, jsou často uspořádaný odlišně.While the capabilities of both platforms are similar, the resources that provide those capabilities are often organized differently. Přesné vztahy 1:1 mezi službami potřebnými k vytvoření určitého řešení nejsou vždy jasné.Exact one-to-one relationships between the services required to build a solution are not always clear. V jiných případech se konkrétní služba nabízí na jedné platformě, ale ne na druhé.In other cases, a particular service might be offered on one platform, but not the other. Viz grafy srovnatelných služeb Azure a AWS.See charts of comparable Azure and AWS services.

Účty a předplatnéAccounts and subscriptions

Služby Azure můžete zakoupit v několika cenových variantách v závislosti na velikosti a potřebách vaší organizace.Azure services can be purchased using several pricing options, depending on your organization's size and needs. Podrobnosti najdete na stránce přehledu cen.See the pricing overview page for details.

Předplatná Azure jsou skupiny prostředků s přiřazeným vlastníkem, který je zodpovědný za fakturaci a za správu oprávnění.Azure subscriptions are a grouping of resources with an assigned owner responsible for billing and permissions management. Na rozdíl od AWS, kde jsou všechny prostředky vytvořené v účtu AWS pevně spojené s tímto účtem, existují předplatná nezávisle na účtech vlastníků a lze je podle potřeby přiřadit novým vlastníkům.Unlike AWS, where any resources created under the AWS account are tied to that account, subscriptions exist independently of their owner accounts, and can be reassigned to new owners as needed.

Porovnání struktury a vlastnictví účtů AWS a předplatných AzureComparison of structure and ownership of AWS accounts and Azure subscriptions
Porovnání struktury a vlastnictví účtů AWS a předplatných AzureComparison of structure and ownership of AWS accounts and Azure subscriptions

Předplatným jsou přiřazeny tři typy správcovských účtů:Subscriptions are assigned three types of administrator accounts:

 • Správce účtu.Account Administrator. Vlastník předplatného a účet, kterému se budou fakturovat prostředky využívané v rámci předplatného.The subscription owner and the account billed for the resources used in the subscription. Správce účtu může být změněn pouze převedením vlastnictví předplatného.The account administrator can only be changed by transferring ownership of the subscription.

 • Správce služeb.Service Administrator. Tento účet má oprávnění k vytváření a správě prostředků v předplatném, ale neodpovídá za fakturaci.This account has rights to create and manage resources in the subscription, but is not responsible for billing. Ve výchozím nastavení jsou role správce účtu a správce služeb přiřazeny stejnému účtu.By default, the account administrator and service administrator are assigned to the same account. Správce účtu může účet správce služeb přiřadit jinému uživateli, aby spravoval technické a provozní záležitosti předplatného.The account administrator can assign a separate user to the service administrator account for managing the technical and operational aspects of a subscription. Každé předplatné má jenom jednoho správce služeb.Only one service administrator is assigned per subscription.

 • Spolusprávce.Co-administrator. K předplatnému je možné přiřadit několik účtů spolusprávce.There can be multiple co-administrator accounts assigned to a subscription. Spolusprávci nemůžou změnit správce služeb, ale jinak mají plnou kontrolu nad prostředky a uživateli předplatného.Co-administrators cannot change the service administrator, but otherwise have full control over subscription resources and users.

Pod úrovní předplatného je také možné přiřazovat uživatelské role a jednotlivá oprávnění ke konkrétním prostředkům, podobně jako se udělují oprávnění pro IAM uživatele a skupiny v AWS.Below the subscription level user roles and individual permissions can also be assigned to specific resources, similarly to how permissions are granted to IAM users and groups in AWS. V Azure jsou všechny uživatelské účty přidružené buď k účtu Microsoft, nebo k účtu organizace (účet spravovaný prostřednictvím Azure Active Directory).In Azure, all user accounts are associated with either a Microsoft Account or Organizational Account (an account managed through an Azure Active Directory).

Podobně jako u účtů AWS mají předplatná výchozí kvóty a limity služby.Like AWS accounts, subscriptions have default service quotas and limits. Úplný seznam těchto limitů najdete v článku Limity, kvóty a omezení předplatného a služeb Azure.For a full list of these limits, see Azure subscription and service limits, quotas, and constraints. Tyto limity můžete zvýšit až na dostupné maximum odesláním žádosti o podporu na portálu správy.These limits can be increased up to the maximum by filing a support request in the management portal.

Viz takéSee also

Správa prostředkůResource management

Pojem „prostředek“ se v Azure používá stejným způsobem jako v AWS, znamená jakoukoli výpočetní instanci, úložiště, síťové zařízení nebo jinou entitu, kterou můžete v rámci platformy vytvořit nebo nakonfigurovat.The term "resource" in Azure is used in the same way as in AWS, meaning any compute instance, storage object, networking device, or other entity you can create or configure within the platform.

Prostředky Azure se nasazují a spravují s použitím jednoho ze dvou modelů: Azure Resource Manageru nebo staršího modelu nasazení Azure Classic.Azure resources are deployed and managed using one of two models: Azure Resource Manager, or the older Azure classic deployment model. Všechny nové prostředky jsou vytvořené pomocí modelu Správce prostředků.Any new resources are created using the Resource Manager model.

Skupiny prostředkůResource groups

Azure i AWS mají entity nazývané „skupiny prostředků“, které umožňují lépe uspořádat prostředky, například virtuální počítače, úložiště a virtuální síťová zařízení.Both Azure and AWS have entities called "resource groups" that organize resources such as VMs, storage, and virtual networking devices. Avšak skupiny prostředků Azure nejsou přímo porovnatelné se skupinami prostředků AWS.However, Azure resource groups are not directly comparable to AWS resource groups.

Zatímco AWS umožňuje zařazení prostředku do více skupin, v Azure je vždy zařazen jen do jedné skupiny prostředků.While AWS allows a resource to be tagged into multiple resource groups, an Azure resource is always associated with one resource group. Prostředek vytvořený v jedné skupině prostředků můžete přesunout do jiné skupiny, ale v každém okamžiku může být jen v jedné skupině prostředků.A resource created in one resource group can be moved to another group, but can only be in one resource group at a time. Skupiny prostředků jsou základní seskupení používaná při správě prostředků Azure.Resource groups are the fundamental grouping used by Azure Resource Manager.

Prostředky lze také uspořádat pomocí značek.Resources can also be organized using tags. Značky jsou páry klíč–hodnota, které umožňují seskupit prostředky v rámci vašeho předplatného, bez ohledu na členství ve skupinách prostředků.Tags are key-value pairs that allow you to group resources across your subscription irrespective of resource group membership.

Rozhraní pro správuManagement interfaces

Azure nabízí pro správu prostředků několik způsobů:Azure offers several ways to manage your resources:

 • Webové rozhraní.Web interface. Podobně jako řídicí panel AWS, i Azure Portal poskytuje úplné webové rozhraní správy prostředků Azure.Like the AWS Dashboard, the Azure portal provides a full web-based management interface for Azure resources.

 • REST API.REST API. Rozhraní REST API Azure Resource Manageru poskytuje programový přístup k většině funkcí, které jsou k dispozici na webu Azure Portal.The Azure Resource Manager REST API provides programmatic access to most of the features available in the Azure portal.

 • Příkazový řádek.Command Line. Azure CLI poskytuje rozhraní příkazového řádku umožňující vytvářet a spravovat prostředky Azure.The Azure CLI provides a command-line interface capable of creating and managing Azure resources. Azure CLI je k dispozici pro Windows, Linux a Mac OS.The Azure CLI is available for Windows, Linux, and Mac OS.

 • PowerShell.PowerShell. Moduly Azure pro prostředí PowerShell umožňují spouštět automatizované úlohy správy pomocí skriptů.The Azure modules for PowerShell allow you to execute automated management tasks using a script. PowerShell je k dispozici pro Windows, Linux a Mac OS.PowerShell is available for Windows, Linux, and Mac OS.

 • Šablony.Templates. Šablony Azure Resource Manageru nabízejí podobné možnosti správy prostředků založené na šablonách JSON jako služba AWS CloudFormation.Azure Resource Manager templates provide similar JSON template-based resource management capabilities to the AWS CloudFormation service.

V každém z těchto rozhraní jsou skupiny prostředků zásadně důležité pro vytváření, nasazení i úpravy prostředků Azure.In each of these interfaces, the resource group is central to how Azure resources get created, deployed, or modified. Podobá se to úloze, kterou v seskupování prostředků AWS při nasazeních CloudFormation hraje „zásobník“.This is similar to the role a "stack" plays in grouping AWS resources during CloudFormation deployments.

Syntaxe a struktura těchto rozhraní se liší od jejich ekvivalentů v AWS, ale nabízejí srovnatelné možnosti.The syntax and structure of these interfaces are different from their AWS equivalents, but they provide comparable capabilities. Kromě toho je pro Azure k dispozici také celá řada dalších nástrojů pro správu používaných v AWS, jako je třeba Hashicorp Terraform a Netflix Spinnaker.In addition, many third-party management tools used on AWS, like Hashicorp's Terraform and Netflix Spinnaker, are also available on Azure.

Viz takéSee also

Oblasti a zóny (vysoká dostupnost)Regions and zones (high availability)

Selhání se mohou lišit svým dopadem.Failures can vary in the scope of their impact. Některá selhání hardwaru, jako je například selhání disku, mohou ovlivnit jeden hostitelský počítač.Some hardware failures, such as a failed disk, may affect a single host machine. Chyba síťového přepínače by mohla ovlivnit celý serverový stojan.A failed network switch could affect a whole server rack. Méně časté jsou chyby, které narušují celé datové centrum, jako je například výpadek napájení v datovém centru.Less common are failures that disrupt a whole datacenter, such as loss of power in a datacenter. Velmi zřídka dochází k nedostupnosti celé oblasti.Rarely, an entire region could become unavailable.

Jedním z hlavních způsobů, jak zajistit odolnost aplikací, je využití redundance.One of the main ways to make an application resilient is through redundancy. Ale při návrhu aplikace musíte tuto redundanci naplánovat.But you need to plan for this redundancy when you design the application. Úroveň redundance, kterou potřebujete, navíc závisí na vašich obchodních požadavcích. Ne každá aplikace potřebuje redundanci napříč oblastmi jako ochranu proti místnímu výpadku.Also, the level of redundancy that you need depends on your business requirements—not every application needs redundancy across regions to guard against a regional outage. Obecně je potřeba najít kompromis mezi větší redundancí a spolehlivostí na jedné straně a vyššími náklady a větší složitostí na straně druhé.In general, a tradeoff exists between greater redundancy and reliability versus higher cost and complexity.

V AWS je oblast rozdělena na dvě nebo více zón dostupnosti.In AWS, a region is divided into two or more Availability Zones. Zóna dostupnosti odpovídá fyzicky oddělenému datovému centru v zeměpisné oblasti.An Availability Zone corresponds with a physically isolated datacenter in the geographic region. Azure nabízí celou řadu funkcí pro zajištění redundance aplikací na všech úrovních potenciálních selhání, včetně skupin dostupnosti, zón dostupnosti a spárovaných oblastí.Azure has numerous features for providing application redundancy at every level of potential failure, including availability sets, availability zones, and paired regions.

Redundance

Následující tabulka shrnuje jednotlivé možnosti.The following table summarizes each option.

  Skupina dostupnostiAvailability Set Zóna dostupnostiAvailability Zone Spárovaná oblastPaired region
Rozsah selháníScope of failure StojanRack Datové centrumDatacenter OblastRegion
Směrování požadavkůRequest routing Load BalancerLoad Balancer Nástroj pro vyrovnávání zatížení mezi zónamiCross-zone Load Balancer Traffic ManagerTraffic Manager
Latence sítěNetwork latency Velmi nízkáVery low NízkáLow Střední až vysokáMid to high
Virtuální síťVirtual networking VNetVNet VNetVNet VNet Peering mezi oblastmiCross-region VNet peering

Skupiny dostupnostiAvailability sets

Jako ochranu proti lokalizovanému selhání hardwaru, jako je například disk nebo síťový přepínač, nasaďte dva nebo více virtuálních počítačů ve skupině dostupnosti.To protect against localized hardware failures, such as a disk or network switch failing, deploy two or more VMs in an availability set. Skupina dostupnosti se skládá ze dvou nebo více domén selhání, které sdílejí společný zdroj napájení a síťový přepínač.An availability set consists of two or more fault domains that share a common power source and network switch. Virtuální počítače ve skupině dostupnosti jsou rozmístěné napříč doménami selhání, takže pokud selhání hardwaru ovlivní jednu doménu selhání, síťový provoz se může směrovat na virtuální počítače v jiných doménách selhání.VMs in an availability set are distributed across the fault domains, so if a hardware failure affects one fault domain, network traffic can still be routed the VMs in the other fault domains. Další informace o skupinách dostupnosti najdete v tématu věnovaném správě dostupnosti virtuálních počítačů s Windows v Azure.For more information about Availability Sets, see Manage the availability of Windows virtual machines in Azure.

Pokud do skupin dostupnosti přidáte také instance virtuálních počítačů, je jim přiřazena také aktualizační doména.When VM instances are added to availability sets, they are also assigned an update domain. Aktualizační doména je skupina virtuálních počítačů, pro které jsou události plánované údržby prováděny stejnou dobu.An update domain is a group of VMs that are set for planned maintenance events at the same time. Distribuce virtuálních počítačů do více doména aktualizace zajistí, že plánovaná údržba a opravy chyb ovlivní v každém okamžiku jen podmnožinu těchto virtuálních počítačů.Distributing VMs across multiple update domains ensures that planned update and patching events affect only a subset of these VMs at any given time.

Skupiny dostupnosti by měly být uspořádány podle role instance ve vaší aplikaci, aby se zajistilo, že aspoň jedna instance každé role bude vždy funkční.Availability sets should be organized by the instance's role in your application to ensure one instance in each role is operational. Třeba v případě třívrstvé webové aplikace vytvoříte vytvořit samostatné skupiny dostupnosti pro front-end, aplikaci a datové vrstvy.For example, in a three-tier web application, create separate availability sets for the front-end, application, and data tiers.

Skupiny dostupnosti Azure pro jednotlivé aplikační roleAzure availability sets for each application role

Zóny dostupnostiAvailability zones

Zóna dostupnosti je fyzicky oddělená zóna v oblasti Azure.An Availability Zone is a physically separate zone within an Azure region. Každá zóna dostupnosti má samostatný zdroj napájení, síť a chlazení.Each Availability Zone has a distinct power source, network, and cooling. Nasazení virtuálních počítačů napříč zónami dostupnost pomáhá chránit aplikace proti selháním na úrovni celého datového centra.Deploying VMs across availability zones helps to protect an application against datacenter-wide failures.

Spárované oblastiPaired regions

Pokud chcete chránit aplikaci před oblastním výpadkem, můžete ji nasadit napříč několika oblastmi a k distribuci internetové komunikace do různých oblastí využít Azure Traffic Manager.To protect an application against a regional outage, you can deploy the application across multiple regions, using Azure Traffic Manager to distribute internet traffic to the different regions. Každá oblast Azure je spárovaná s jinou oblastí.Each Azure region is paired with another region. Dohromady vytvářejí pár oblastí.Together, these form a regional pair. S výjimkou oblasti Brazílie – jih jsou páry oblastí umístěné ve stejné zeměpisné oblasti, aby se splnily požadavky na rezidenci dat pro daňové účely a účely vymáhání zákonů.With the exception of Brazil South, regional pairs are located within the same geography in order to meet data residency requirements for tax and law enforcement jurisdiction purposes.

Na rozdíl od zón dostupnosti, které představují fyzicky oddělená datová centra, ale mohou být v geograficky blízkých lokalitách, dělí spárované oblasti obvykle nejméně 450 km.Unlike Availability Zones, which are physically separate datacenters but may be in relatively nearby geographic areas, paired regions are typically separated by at least 300 miles. Tím je zajištěno, že i katastrofy zasahující velké oblasti ovlivní jenom jednu oblast z páru.This design ensures that large-scale disasters only affect one of the regions in the pair. Pro sousedící páry je možné nastavit synchronizaci databáze a úložiště a lze je nakonfigurovat tak, aby se aktualizace platformy nenasazovaly na obě oblasti v páru současně.Neighboring pairs can be set to sync database and storage service data, and are configured so that platform updates are rolled out to only one region in the pair at a time.

Geograficky redundantní úložiště Azure se automaticky zálohuje do příslušné spárované oblasti.Azure geo-redundant storage is automatically backed up to the appropriate paired region. U všech ostatních prostředků vytváření plně redundantní řešení pomocí spárované oblasti znamená vytvoření úplné kopie vašeho řešení v obou oblastech.For all other resources, creating a fully redundant solution using paired regions means creating a full copy of your solution in both regions.

Viz takéSee also

SlužbyServices

Seznam mapování služeb mezi platformami najdete v tématu věnovaném porovnání služeb AWS a Azure.For a listing of how services map between platforms, see AWS to Azure services comparison.

Ne všechny produkty a služby Azure jsou k dispozici ve všech oblastech.Not all Azure products and services are available in all regions. Podrobnosti najdete na stránce Produkty podle oblasti.Consult the Products by Region page for details. Záruky provozuschopnosti a zásady kreditů pro případ výpadků najdete na stránce Smlouvy o úrovni služeb pro jednotlivé produkty nebo služby Azure.You can find the uptime guarantees and downtime credit policies for each Azure product or service on the Service Level Agreements page.

Následující části obsahují stručné vysvětlení jak se liší běžně používané funkce a služby mezi platformami AWS a Azure.The following sections provide a brief explanation of how commonly used features and services differ between the AWS and Azure platforms.

Výpočetní službyCompute services

Instance EC2 a virtuální počítače AzureEC2 Instances and Azure virtual machines

I když jsou typy instancí AWS a velikosti virtuálních počítačů Azure rozděleny podobným způsobem, existují rozdíly v paměti RAM, procesoru a úložišti.Although AWS instance types and Azure virtual machine sizes are categorized similarly, the RAM, CPU, and storage capabilities differ.

Podobně jako u účtování AWS po sekundách se i virtuální počítače Azure účtují po sekundách.Similar to AWS' per second billing, Azure on-demand VMs are billed per second.

EBS a Azure Storage pro disky virtuálních počítačůEBS and Azure Storage for VM disks

Trvalá úložiště pro virtuální počítače Azure jsou zajištěna pomocí datových disků v úložišti objektů blob.Durable data storage for Azure VMs is provided by data disks residing in blob storage. To se podobá tomu, jak instance EC2 ukládají diskové svazky v úložišti Elastic Block Store (EBS).This is similar to how EC2 instances store disk volumes on Elastic Block Store (EBS). Dočasné úložiště Azure také poskytuje virtuálním počítačům dočasné úložiště pro čtení i zápis se stejné nízkou latencí jako EC2 Instance Storage (také nazývané efemerní úložiště).Azure temporary storage also provides VMs the same low-latency temporary read-write storage as EC2 Instance Storage (also called ephemeral storage).

Vyšší IO výkon disku podporuje Azure Premium Storage.Higher performance disk IO is supported using Azure premium storage. To je obdobou úložiště Provisioned IOPS v AWS.This is similar to the Provisioned IOPS storage options provided by AWS.

Lambda, Azure Functions, Azure Web-Jobs a Azure Logic AppsLambda, Azure Functions, Azure Web-Jobs, and Azure Logic Apps

Azure Functions je primární ekvivalentem produktu AWS Lambda pro poskytování kódu bez serveru, na vyžádání.Azure Functions is the primary equivalent of AWS Lambda in providing serverless, on-demand code. Funkce služby Lambda se ale překrývají s dalšími službami Azure:However, Lambda functionality also overlaps with other Azure services:

 • Web Jobs umožňují vytvářet naplánované úlohy nebo úlohy spuštěné průběžně na pozadí.WebJobs allow you to create scheduled or continuously running background tasks.

 • Logic Apps poskytují služby pro komunikaci, integraci a správu obchodních pravidel.Logic Apps provides communications, integration, and business rule management services.

Automatické škálování, škálování virtuálních počítačů Azure a automatické škálování aplikačních služeb AzureAutoscaling, Azure VM scaling, and Azure App Service Autoscale

Automatické škálování v Azure zajišťují dvě služby:Autoscaling in Azure is handled by two services:

Container ServiceContainer Service

Služba Azure Kubernetes Service podporuje kontejnery Docker spravované pomocí platformy Kubernetes.The Azure Kubernetes Service supports Docker containers managed through Kubernetes.

Další výpočetní službyOther compute services

Azure nabízí několik výpočetních služeb, které nemají v AWS přímé ekvivalenty:Azure offers several compute services that do not have direct equivalents in AWS:

 • Azure Batch umožňuje spravovat výpočetně náročné úlohy ve škálovatelné kolekci virtuálních počítačů.Azure Batch allows you to manage compute-intensive work across a scalable collection of virtual machines.

 • Service Fabric je platforma pro vývoj a hostování škálovatelných mikroslužeb.Service Fabric is a platform for developing and hosting scalable microservice solutions.

Viz takéSee also

StorageStorage

S3/EBS/EFS a Azure StorageS3/EBS/EFS and Azure Storage

V platformě AWS platformě je cloudové úložiště primárně rozděleno na tři služby:In the AWS platform, cloud storage is primarily broken down into three services:

 • jednoduchá služba úložiště (S3) .Simple Storage Service (S3). Základní úložiště objektů, které zpřístupňuje data prostřednictvím rozhraní API přístupného z internetu.Basic object storage that makes data available through an Internet accessible API.

 • Elastic Block Storage (EBS) .Elastic Block Storage (EBS). Úložiště na úrovni bloků, určené k použití jedním virtuálním počítačem.Block level storage intended for access by a single VM.

 • Elastic File System (EFS) .Elastic File System (EFS). Úložiště souborů zamýšlené jako sdílené úložiště pro tisíce instancí EC2.File storage meant for use as shared storage for up to thousands of EC2 instances.

Ve službě Azure Storage vám účty úložiště vázané na předplatné umožňují vytvářet a spravovat tyto úložné služby:In Azure Storage, subscription-bound storage accounts allow you to create and manage the following storage services:

 • Úložiště pro objekty blob umožňuje ukládat jakýkoli typ textových nebo binárních dat, jako jsou dokumenty, multimediální soubory nebo instalační programy aplikací.Blob storage stores any type of text or binary data, such as a document, media file, or application installer. Úložiště objektů blob můžete nastavit na soukromý přístup nebo ho naopak veřejně sdílet na internetu.You can set Blob storage for private access or share contents publicly to the Internet. Úložiště objektů blob slouží ke stejnému účelu jako AWS S3 a EBS dohromady.Blob storage serves the same purpose as both AWS S3 and EBS.

 • Tabulkové úložiště slouží k ukládání strukturovaných datových sad.Table storage stores structured datasets. Tabulkové úložiště je NoSQL typu klíč-atribut, které umožňuje rychlý vývoj a přístup k velkým objemům dat.Table storage is a NoSQL key-attribute data store that allows for rapid development and fast access to large quantities of data. Podobá se službám SimpleDB a DynamoDB v AWS.Similar to AWS' SimpleDB and DynamoDB services.

 • Queue Storage zajišťuje zasílání zpráv pro zpracování úloh a komunikaci mezi komponentami cloudových služeb.Queue storage provides messaging for workflow processing and for communication between components of cloud services.

 • File Storage nabízí sdílené úložiště pro starší aplikace, které používají standardní protokol SMB.File storage offers shared storage for legacy applications using the standard server message block (SMB) protocol. File Storage se používá podobným způsobem jako systém souborů EFS na platformě AWS.File storage is used in a similar manner to EFS in the AWS platform.

Glacier a Azure StorageGlacier and Azure Storage

Služba Azure Archive Blob Storage je srovnatelná se službou úložiště AWS Glacier.Azure Archive Blob Storage is comparable to AWS Glacier storage service. Je určená pro zřídka využívaná data, která se ukládají nejméně na 180 dnů a u kterých se toleruje latence načtení několik hodin.It is intended for rarely accessed data that is stored for at least 180 days and can tolerate several hours of retrieval latency.

Pro zřídka využívaná data, která ale musí být při přístupu dostupná okamžitě, poskytuje úroveň Azure Cool Blob Storage levnější úložiště než standardní úložiště objektů blob.For data that is infrequently accessed but must be available immediately when accessed, Azure Cool Blob Storage tier provides cheaper storage than standard blob storage. Tato úroveň úložiště je srovnatelná se službou úložiště S3 – Infrequent Access na platformě AWS.This storage tier is comparable to AWS S3 - Infrequent Access storage service.

Viz takéSee also

SítěNetworking

Elastické vyrovnávání zatížení, Azure Load Balancer a Azure Application GatewayElastic Load Balancing, Azure Load Balancer, and Azure Application Gateway

Ekvivalenty Azure pro obě služby Elastic Load Balancing jsou:The Azure equivalents of the two Elastic Load Balancing services are:

 • Load Balancer – poskytuje stejné funkce jako AWS Classic Load Balancer, což umožňuje distribuci síťového provozu na více virtuálních počítačů na síťové úrovni.Load Balancer - provides the same capabilities as the AWS Classic Load Balancer, allowing you to distribute traffic for multiple VMs at the network level. Tato služba také zajišťuje převzetí služeb při selhání.It also provides failover capability.

 • Application Gateway – zajišťuje směrování podle pravidel na úrovni aplikace, srovnatelné se službou AWS Application Load Balancer.Application Gateway - offers application-level rule-based routing comparable to the AWS Application Load Balancer.

Route 53, Azure DNS a Azure Traffic ManagerRoute 53, Azure DNS, and Azure Traffic Manager

V AWS služba Route 53 zajišťuje jak správu názvů DNS, tak i směrování provozu na úrovni DNS a převzetí služeb při selhání.In AWS, Route 53 provides both DNS name management and DNS-level traffic routing and failover services. V Azure jsou k tomu určeny dvě služby:In Azure this is handled through two services:

 • Azure DNS poskytuje správu domén a DNS.Azure DNS provides domain and DNS management.

 • Traffic Manager zajišťuje směrování síťového provozu na úrovni DNS, vyrovnávání zatížení a převzetí služeb při selhání.Traffic Manager provides DNS level traffic routing, load balancing, and failover capabilities.

Direct Connect a Azure ExpressRouteDirect Connect and Azure ExpressRoute

Azure poskytuje podobné vyhrazené spojení site-to-site prostřednictvím služby ExpressRoute.Azure provides similar site-to-site dedicated connections through its ExpressRoute service. ExpressRoute umožňuje propojit vaši místní síť přímo k prostředkům Azure pomocí vyhrazeného soukromého síťového připojení.ExpressRoute allows you to connect your local network directly to Azure resources using a dedicated private network connection. Azure také nabízí konvenčnější propojení VPN site-to-site s nižšími náklady.Azure also offers more conventional site-to-site VPN connections at a lower cost.

Viz takéSee also

Databázové službyDatabase services

RDS a služby relačních databází AzureRDS and Azure relational database services

Azure poskytuje několik různých služeb relačních databází, které jsou ekvivalentem služby Relational Database Service (RDS) AWS.Azure provides several different relational database services that are the equivalent of AWS' Relational Database Service (RDS).

Ostatní databázové stroje jako SQL Server, Oracle nebo MySQL můžete nasadit s využitím instancí virtuálních počítačů Azure.Other database engines such as SQL Server, Oracle, and MySQL can be deployed using Azure VM Instances.

Náklady na službu RDS na platformě AWS se určují podle množství hardwarových prostředků, které vaše instance využívá, jako je procesor, paměť RAM, úložiště a šířka pásma sítě.Costs for AWS RDS are determined by the amount of hardware resources that your instance uses, like CPU, RAM, storage, and network bandwidth. Cena u databázových služeb Azure závisí na velikosti databáze, počtu souběžných připojení a propustnosti.In the Azure database services, cost depends on your database size, concurrent connections, and throughput levels.

Viz takéSee also

Zabezpečení a identitaSecurity and identity

Adresářové služby a Azure Active DirectoryDirectory service and Azure Active Directory

Azure rozděluje adresářové služby do následujících nabídek:Azure splits up directory services into the following offerings:

Brána firewall webových aplikacíWeb application firewall

Kromě Firewallu webových aplikací brány Application Gateway můžete také použít brány firewall webových aplikací od jiných dodavatelů, jako je Barracuda Networks.In addition to the Application Gateway Web Application Firewall, you can also use web application firewalls from third-party vendors like Barracuda Networks.

Viz takéSee also

Aplikační služby a zasílání zprávApplication and messaging services

Simple Email ServiceSimple Email Service

AWS poskytuje pro odesílání oznamovacích, transakčních nebo marketingových e-mailů službu Simple Email Service (SES).AWS provides the Simple Email Service (SES) for sending notification, transactional, or marketing emails. V Azure se pro e-mailové služby používají řešení třetích stran, například SendGrid.In Azure, third-party solutions like SendGrid provide email services.

Simple Queue ServiceSimple Queueing Service

AWS Simple Queueing Service (SQS) zajišťuje systém zasílání zpráv pro propojení aplikací, služeb a zařízení v rámci platformy AWS.AWS Simple Queueing Service (SQS) provides a messaging system for connecting applications, services, and devices within the AWS platform. Azure má dvě služby, které poskytují podobné funkce:Azure has two services that provide similar functionality:

 • Queue Storage: cloudová služba zasílání zpráv, která umožňuje komunikaci mezi komponentami aplikací v rámci Azure.Queue storage: a cloud messaging service that allows communication between application components within Azure.

 • Service Bus: robustnější systém zasílání zpráv pro propojení aplikací, služeb a zařízení.Service Bus: a more robust messaging system for connecting applications, services, and devices. Pomocí přidružené Service Bus Relay se služba Service Bus může připojit i ke vzdáleným hostovaným aplikacím a službám.Using the related Service Bus relay, Service Bus can also connect to remotely hosted applications and services.

Device FarmDevice Farm

AWS Device Farm poskytuje služby testování mezi zařízeními.The AWS Device Farm provides cross-device testing services. V Azure poskytuje Xamarin Test Cloud podobné funkce front-end testování mezi zařízeními pro mobilní zařízení.In Azure, Xamarin Test Cloud provides similar cross-device front-end testing for mobile devices.

Kromě front-end testování Azure DevTest Labs poskytuje prostředky pro back-end testování v prostředí Linux a Windows.In addition to front-end testing, the Azure DevTest Labs provides back end testing resources for Linux and Windows environments.

Viz takéSee also

Analýzy a velké objemy datAnalytics and big data

Cortana Intelligence Suite je balíček produktů a služeb Azure určených pro zachytávání, třídění, analýzu a vizualizaci velkých objemů dat.The Cortana Intelligence Suite is Azure's package of products and services designed to capture, organize, analyze, and visualize large amounts of data. Cortana Suite se skládá z následujících služeb:The Cortana suite consists of the following services:

 • HDInsight – spravovaná distribuce Apache, která zahrnuje Hadoop, Spark, Storm a HBase.HDInsight - managed Apache distribution that includes Hadoop, Spark, Storm, or HBase.

 • Data Factory – poskytuje orchestraci dat a funkce datového kanálu.Data Factory - provides data orchestration and data pipeline functionality.

 • SQL Data Warehouse – relační datové úložiště pro velké objemy dat.SQL Data Warehouse - large-scale relational data storage.

 • Data Lake Store – rozsáhlé úložiště optimalizované pro úlohy analýzy velkých objemů dat.Data Lake Store - large-scale storage optimized for big data analytics workloads.

 • Machine Learning – používá se pro vývoj a použití prediktivní analýzy na data.Machine Learning - used to build and apply predictive analytics on data.

 • Stream Analytics – analýza dat v reálném čase.Stream Analytics - real-time data analysis.

 • Data Lake Analytics – služba analýzy velkých objemů dat optimalizovaná pro práci s Data Lake Storem.Data Lake Analytics - large-scale analytics service optimized to work with Data Lake Store

 • Power BI – výkonná vizualizace dat.Power BI - used to power data visualization.

Viz takéSee also

Internet věcíInternet of Things

Viz takéSee also

Mobilní službyMobile services

OznámeníNotifications

Služba Notification Hubs nepodporuje odeslání SMS nebo e-mailů, pro tyto typy zpráv jsou nutné služby jiných výrobců.Notification Hubs do not support sending SMS or email messages, so third-party services are needed for those delivery types.

Viz takéSee also

Správa a monitorováníManagement and monitoring

Viz takéSee also

Další krokyNext steps