Architektury Azure

Diagramy architektury, referenční architektury, ukázkové scénáře a řešení pro běžné úlohy v Azure.

AI a strojové učení | Analýzy | Blockchain | Výpočetní funkce | Kontejnery | Databáze | DevOps | Nástroje pro vývojáře | Hybridní prostředí | Identita | Integrace | Internet věcí | Správa a zásady správného řízení | Média | Migrace | Hybridní reality | Mobilní zařízení | Sítě | Zabezpečení | Úložiště | Web

AI a Machine Learning

 • AI na hraničních zařízeních s využitím služby Azure Stack – s odpojenímAI at the Edge with Azure Stack - disconnected

  Přesuňte modely AI na hraniční zařízení s využitím architektury řešení, která zahrnuje Azure Stack.Move AI models to the edge with a solution architecture that includes Azure Stack. Podrobný pracovní postup vám pomůže využít výhody AI na hraničních zařízeních při odpojení od internetu.A step-by-step workflow will help you harness the power of edge AI when disconnected from the internet.

 • Auditování, rizika a správa dodržování předpisůAuditing, risk, and compliance management

  Vývojáři mohou pomocí dolování znalostí pomáhat s rychlým zjišťováním důležitých entit v dokumentech a označováním důležitých nápadů napříč dokumenty.Developers could use knowledge mining to help attorneys quickly identify entities of importance from discovery documents and flag important ideas across documents

 • Správa obchodních procesůBusiness Process Management

  V odvětvích, kde je velká konkurence nebo kde diagnostika problému musí být rychlá nebo téměř v reálném čase, mohou společnosti využívat dolování znalostí k tomu, aby předešly nákladným chybám.In industries where bidding competition is fierce, or when the diagnosis of a problem must be quick or in near real-time, companies can use knowledge mining to avoid costly mistakes

 • Komerční chatovací robotCommerce Chatbot

  Služby Azure Bot Service a Language Understanding společně umožňují vývojářům vytvářet konverzační rozhraní pro různé scénáře, jako je bankovnictví, cestování a zábavní průmysl.Together, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel, and entertainment. Například hotelová recepce může robota využívat ke zlepšení tradičních interakcí prostřednictvím e-mailu a telefonních hovorů tím, že ověří zákazníka prostřednictvím Azure Active Directory a Cognitive Services a umožní lepší kontextové zpracování jeho požadavků pomocí textu a hlasu.For example, a hotel's concierge can use a bot to enhance traditional e-mail and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. Pro podporu hlasových příkazů je možné přidat službu rozpoznávání řeči.The Speech recognition service can be added to support voice commands.

 • Komerční chatovací robotCommerce Chatbot

  Služby Azure Bot Service a Language Understanding společně umožňují vývojářům vytvářet konverzační rozhraní pro různé scénáře, jako je bankovnictví, cestování a zábavní průmysl.Together, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel, and entertainment. Například hotelová recepce může robota využívat ke zlepšení tradičních interakcí prostřednictvím e-mailu a telefonních hovorů tím, že ověří zákazníka prostřednictvím Azure Active Directory a Cognitive Services a umožní lepší kontextové zpracování jeho požadavků pomocí textu a hlasu.For example, a hotel's concierge can use a bot to enhance traditional e-mail and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. Pro podporu hlasových příkazů je možné přidat službu rozpoznávání řeči.The Speech recognition service can be added to support voice commands.

 • Výzkum obsahuContent Research

  Dolování znalostí s vyhledávacím indexem usnadňuje zákazníkům a zaměstnancům rychlejší vyhledání požadovaných informací.Knowledge mining with a search index makes it easy for customers and employees to locate what they are looking for faster.

 • Správa smluvContract Management

  Dolování znalostí pomáhá organizacím procházet tisíce zdrojových stránek a vytvořit přesně zacílenou nabídku.Knowledge mining can help organizations to scour thousands of pages of sources to create an accurate bid.

 • Předpověď výpovědi zákazníkůCustomer Churn Prediction

  Předpověď výpovědi zákazníků využívá komponenty sady Cortana Intelligence Suite k předpovědi pravděpodobnosti výpovědí a pomáhá v existujících datech nacházet vzory související s predikcí podílu výpovědí.Customer Churn Prediction uses Cortana Intelligence Suite components to predict churn probability and helps find patterns in existing data associated with the predicted churn rate.

 • Analýzy a názory zákazníkůCustomer Feedback and Analytics

  Dolování znalostí pomáhá týmům zákaznické podpory rychle najít vhodnou odpověď na dotazy zákazníků nebo vyhodnotit názory zákazníků ve velkém.Knowledge mining can help customer support teams quickly find the right answer for a customer inquiry or assess customer sentiment at scale.

 • Správa digitálních aktivDigital Asset Management

  Dolování znalostí prostřednictvím vyhledávacího indexu usnadňuje koncovým zákazníkům a zaměstnancům rychlejší vyhledání požadovaných informací.Knowledge mining through a search index makes it easy for end customers and employees to locate what they are looking for faster.

 • Distribuované trénování modelů hlubokého učení v AzureDistributed training of deep learning models on Azure

  Tato referenční architektura ukazuje, jak provádět distribuované trénování modelů hlubokého učení napříč clustery virtuálních počítačů s podporou GPU s využitím služby Azure Machine Learning.This reference architecture shows how to conduct distributed training of deep learning models across clusters of GPU-enabled VMs using Azure Machine Learning.

 • Optimalizace dodávek energieEnergy Supply Optimization

  Inteligentní řešení založené na Azure využívající externí opensourcové nástroje, které určuje optimální závazky pro energie z různých typů energetických zdrojů pro energetickou síťThis solution provides an Azure-based smart solution, leveraging external open-source tools, that determines the optimal energy unit commitments from various types of energy resources for an energy grid.

 • Podnikový chatovací robotEnterprise Productivity Chatbot

  Azure Bot Service je možné snadno zkombinovat se službou Language Understanding a vytvářet výkonné podnikové roboty, kteří organizacím díky integraci externích systémů, jako jsou například kalendář Office 365, případy zákazníků uložené v Dynamics CRM a řada dalších, umožňují zjednodušit běžné pracovní činnosti.Azure Bot Service can be easily combined with Language Understanding to build powerful enterprise productivity bots, allowing organizations to streamline common work activities by integrating external systems, such as Office 365 calendar, customer cases stored in Dynamics CRM and much more.

 • Chatbot pro nejčastější dotazy s modelem Data ChampionFAQ Chatbot with data champion model

  Nástroj QnA Maker vlastníkům obsahu mimořádně usnadňuje správu znalostní báze otázek a odpovědí.The QnA Maker tool makes it super easy for the content owners to maintain their knowledge base of QnAs. V kombinaci se službami Bot Service a LUIS je potom snadné vytvořit chatbota pro nejčastější dotazy, který v závislosti na záměru dotazu využívá odpovědi z různých znalostních bází.Combined with Bot Service and LUIS, it's easy to setup an FAQ chatbot which responds from differnet knowledge bases depending on the intent of the query.

 • Prognóza poptávky po energii a výkonuForecast Energy and Power Demand

  Přečtěte si, jak Microsoft Azure pomáhá u energetických produktů a služeb přesně předpovídat špičky v poptávce a zajistí vaší společnosti náskok před konkurencí.Learn how Microsoft Azure can help accurately forecast spikes in demand for energy products and services to give your company a competitive advantage.

 • Robot s interaktivní hlasovou odezvouInteractive Voice Response Bot

  Toto řešení vytvoří aplikaci inteligentního interaktivního hlasového systému (IRV), která zpracovává objednávky jízdních kol a příslušenství jízdních kol.This solution creates an intelligent interactive voice response (IVR) application that processes customer order requests for bicycles and bicycle accessories. Firmy, které ještě řešení IRV nemají, mohou snadno začít automatizovat požadavky. Pokud využívají systémy obsluhované lidmi, dá se toto řešení rozšířit tak, aby se stávající funkce i pracovní postupy do něj začlenily.Businesses with no existing IVR solution can easily get started automating requests, or, where existing human-operated systems exist, this solution can be extended to incorporate existing functionality and workflows.

 • Hledání klíčových slov, převod řeči na text a OCR pro digitální médiaKeyword search/speech-to-text/OCR digital media

  Řešení převodu řeči na text vám umožní identifikovat řeč ve statických videosouborech, abyste je mohli spravovat jako standardní obsah, například umožnit zaměstnancům vyhledat ve školicích videích konkrétní slova nebo fráze a potom rychle přejít na příslušný úsek videa.A speech-to-text solution allows you to identify speech in static video files so you can manage it as standard content, such as allowing employees to search within training videos for spoken words or phrases, and then enabling them to quickly navigate to the specific moment in the video.

 • Doporučení filmů v AzureMovie recommendations on Azure

  Využijte strojové učení k automatizaci doporučování filmů, produktů a dalších věcí. K trénování modelů v Azure můžete využít Azure Data Science Virtual Machine (DSVM).Use machine learning to automate movie, product, and other recommendations using machine learning and an Azure Data Science Virtual Machine (DSVM) to train a model on Azure.

 • Individuální nabídkyPersonalized Offers

  V dnešním vysoce konkurenčním a propojeném prostředí už moderní firmy nevystačí s obecným a statickým online obsahem.In today's highly competitive and connected environment, modern businesses can no longer survive with generic, static online content. Marketingové strategie využívající tradiční nástroje jsou navíc často nákladné, těžko se implementují a neposkytují požadovanou návratnost investic.Furthermore, marketing strategies using traditional tools are often expensive, hard to implement, and do not produce the desired return on investment. Tyto systémy často neumožňují plně využít nashromážděná data k vytvoření lépe přizpůsobeného prostředí pro uživatele.These systems often fail to take full advantage of the data collected to create a more personalized experience for the user.

 • Individuální marketingová řešeníPersonalized marketing solutions

  Najděte si základní technologii pro uvádění produktů na trh s využitím individuálních nabídek.Find essential technology to market your products with personalized offers. Individualizujte svůj marketing a pomocí přehledů s velkými objemy dat si zajistěte větší odezvu zákazníků.Individualize your marketing for greater customer response using big-data insights.

 • Správa zdravotního stavu obyvatelstva pro zdravotnictvíPopulation Health Management for Healthcare

  Správa zdravotního stavu obyvatelstva je důležitý nástroj, který poskytovatelé zdravotní péče stále častěji využívají ke správě a kontrole rychle se zvyšujících nákladů.Population Health Management is an important tool that is increasingly being used by health care providers to manage and control the escalating costs. Podstatou řešení Správa zdravotního stavu obyvatelstva je využití dat ke zlepšení zdraví.The crux of Population Health Management is to use data to improve health outcomes. Základem tohoto řešení jsou sledování, monitorování a provádění srovnávacích testů s cílem vylepšit zdraví i klinické výsledky a současně zajistit správu a snížení nákladů.Tracking, monitoring, and bench marking are the three bastions of Population Health Management, aimed at improving clinical and health outcomes while managing and reducing cost.

 • Předpověď délky pobytu a toku pacientůPredict Length of Stay and Patient Flow

  Zjistěte, jak pro vaši nemocnici nebo zdravotnické zařízení predikovat kapacitu a tok pacientů, abyste zlepšili kvalitu péče a zvýšili provozní efektivitu.Learn how to predict capacity and patient flow for your hospital or healthcare facility to enhance the quality of care and improve operational efficiency.

 • Prediktivní údržbaPredictive Maintenance

  Toto řešení prediktivní údržby monitoruje letecký park a predikuje zbývající dobu životnosti komponent leteckých motorů.This Predictive Maintenance solution monitors aircraft and predicts the remaining useful life of aircraft engine components.

 • Prediktivní marketing pomocí služby Machine LearningPredictive Marketing with Machine Learning

  Naučte se, jak s využitím Microsoft R Serveru ve sparkových clusterech Azure HDInsightu vytvořit model strojového učení pro doporučování akcí s cílem zajistit maximální četnost nákupů.Learn how to build a machine-learning model with Microsoft R Server on Azure HDInsight Spark clusters to recommend actions to maximize the purchase rate.

 • Kontrola kvalityQuality Assurance

  Systémy kontroly kvality umožňují firmám zabránit chybám v rámci procesů doručování zboží nebo služeb zákazníkům.Quality assurance systems allow businesses to prevent defects throughout their processes of delivering goods or services to customers. Vytvoření takového systému, který shromažďuje data a identifikuje možné problémy, poskytuje mimořádné výhody.Building such a system that collects data and identifies potential problems along a pipeline can provide enormous advantages. Například v digitální výrobě je zajištění kvality napříč celou výrobní linkou naprostou nezbytností.For example, in digital manufacturing, quality assurance across the assembly line is imperative. Odhalení zpomalení a potenciálních selhání dřív, než k nim dojde, pomáhá společnostem snižovat náklady na zmetky a opakovanou práci a zároveň zvýšit produktivitu.Identifying slowdowns and potential failures before they occur rather than after they are detected can help companies reduce costs for scrap and rework while improving productivity.

 • Řešení pro monitorování pacientů na dálkuRemote Patient Monitoring Solutions

  Možnost zajištění vysoké úrovně preventivní zdravotnické péče s využitím monitorování pacientů na dálku z Azure.Provide a high level of preventative medical care with remote patient monitoring from Azure. Analýza velkých objemů lékařských dat v zabezpečeném prostředí.Analyze large amounts of medical data in a secure environment.

 • Asistent maloobchodního prodeje s vizuálními funkcemiRetail Assistant with Visual Capabilities

  Asistent maloobchodního prodeje nebo plánovač dovolené pomáhá vašim zákazníkům při interakcích s vaším obchodním robotem a poskytuje informace založené na vizuálních informacích.The retail assistant or vacation planner can help your customers have interactions with your business bot and provide suggestions based on the visual information.

 • Hlasové službySpeech Services

  Vlastní akustický model pomáhá hlasovým službám porozumět mluvčím i v případě šumu na pozadí nebo zhoršené kvality telefonního hovoru.A custom acoustic model helps Speech Services understand speakers even with background noise or poor phone connections.

 • Převod řeči na textSpeech-to-text conversion

  Tento článek popisuje doporučený způsob nahrávání zvukových souborů a zpracování obsahu řeči na textThis article describes the recommended way to upload audio files and process the speech content to text.

 • Trénování modelů Python v AzureTraining Python models on Azure

  Tato referenční architektura osvědčené postupy pro optimalizaci hyperparametrů (trénovacích parametrů) modelu scikit-learn v Pythonu.This reference architecture shows recommended practices for tuning the hyperparameters (training parameters) of a scikit-learn Python model.

 • Vizuální asistentVisual Assistant

  Vizuální asistent poskytuje v závislosti na obsahu obrázku bohaté informace s využitím funkcí, jako je čtení vizitek, zjišťování čárových kódů a rozpoznávání oblíbených osob, míst, objektů, uměleckých děl a památek.Visual assistant provides rich information based on content of the image with capabilities such as reading business card, identifying barcode, and recognizing popular people, places, objects, artworks, and monuments.

zpět na začátek

Analýzy

 • Architektura pro pokročilé analýzyAdvanced Analytics Architecture

  Získejte analýzy dat téměř v reálném čase pro služby streamování.Get near real-time data analytics on streaming services. Tato architektura pro velké objemy dat umožňuje kombinovat libovolná data v libovolném měřítku s vlastním strojovým učením.This big data architecture allows you to combine any data at any scale with custom machine learning.

 • Detekce anomálií v datových proudech v reálném časeAnomaly Detection in Real-time Data Streams

  Řešení Cortana Intelligence IT Anomaly Insights pomáhá oddělením IT ve velkých organizacích rychle detekovat a řešit potíže v závislosti na základních metrikách stavu z infrastruktury IT.Cortana Intelligence IT Anomaly Insights solution helps IT departments within large organizations quickly detect and fix issues based on underlying health metrics from IT infrastructure.

 • Proces detektoru anomáliíAnomaly Detector Process

  Seznamte se s Detektorem anomálií prostřednictvím vývojového diagramu jednotlivých kroků, který podrobně popisuje celý proces.Learn more about Anomaly Detector with a step-by-step flowchart that details the process. Projděte si, jak se vybírají modely detekce anomálií s daty časových řad.See how anomaly detection models are selected with time-series data.

 • Integrace aplikací s využitím služby Event GridApplication integration using Event Grid

  Event Grid propojuje vaši aplikaci s dalšími službami.Event Grid connects your app with other services. Můžete si třeba vytvořit téma pro odesílání dat událostí aplikace do služby Event Grid a využít tak její spolehlivé doručování, pokročilé směrování a přímou integraci s Azure.For example, create an application topic to send your app's event data to Event Grid and take advantage of its reliable delivery, advanced routing, and direct integration with Azure. Nebo můžete pomocí služeb Event Grid a Logic Apps zpracovávat data kdekoli bez psaní kódu.Alternatively, you can use Event Grid with Logic Apps to process data anywhere, without writing code.

 • Automatizované firemní řešení BIAutomated enterprise BI

  Automatizace pracovního postupu extrakce, načtení a transformace (ELT) v Azure s využitím služeb Azure Data Factory a Azure Synapse AnalyticsAutomate an extract, load, and transform (ELT) workflow in Azure using Azure Data Factory with Azure Synapse Analytics.

 • Customer 360Customer 360

  Hluboké porozumění vztahu mezi zájmy zákazníků a vzory jejich nákupního chování je nezbytnou součástí využití business intelligence v maloobchodním prodeji.A deep understanding between customer interests and purchasing patterns is a critical component of any retail business intelligence operation. Toto řešení implementuje proces agregace zákaznických dat do kompletního profilu a využívá pokročilé modely strojového učení podpořené spolehlivostí a výpočetním výkonem Azure k zajištění prediktivních přehledů o simulovaných zákaznících.This solution implements a process of aggregating customer data into a "360-degree" profile, and uses advanced machine learning models backed by the reliability and processing power of Azure to provide predictive insights on simulated customers.

 • Prognózování poptávkyDemand Forecasting

  Přesné prognózování nárůstu poptávky po produktech a službách zajistí vaší společnosti náskok před konkurencí.Accurately forecasting spikes in demand for products and services can give a company a competitive advantage. Toto řešení se zaměřuje na prognózování poptávky v rámci energetického sektoru.This solution focuses on demand forecasting within the energy sector.

 • Prognóza poptávky a optimalizace cenDemand Forecasting + Price Optimization

  Predikce budoucích požadavků zákazníků a optimalizace cen pro zajištění maximální ziskovosti s využitím pokročilých analytických služeb a služeb pro zpracování velkých objemů dat z Microsoft AzurePredict future customer demand and optimize pricing to maximize profitability using big-data and advanced-analytics services from Microsoft Azure.

 • Prognózování poptávky a optimalizace cenDemand Forecasting and Price Optimization

  Ceny jsou v mnoha oborech základním předpokladem úspěchu a jejich stanovení může být velice náročné.Pricing is recognized as a pivotal determinant of success in many industries and can be one of the most challenging tasks. Společnosti se při tvorbě cen často obtížně potýkají s řadou aspektů, mimo jiné s přesným odhadováním finančních dopadů potenciálních taktik, zvažováním základních obchodních omezení a prověřováním již přijatých cenových rozhodnutí.Companies often struggle with several aspects of the pricing process, including accurately forecasting the financial impact of potential tactics, taking reasonable consideration of core business constraints, and fairly validating the executed pricing decisions. Náročnost tohoto již tak obtížného úkolu se dál zvyšuje rozšiřováním produktových nabídek a následnými požadavky na stanovování cen v reálném čase.Expanding product offerings add further computational requirements to make real-time pricing decisions, compounding the difficulty of this already overwhelming task.

 • Discovery Hub s analýzami v rámci clouduDiscovery Hub with Cloud Scale Analytics

  Vytvořte si moderní datové portfolio, které je připravené na analýzy v cloudovém měřítku, a to s využitím vývojového diagramu jednotlivých kroků z Microsoft Azure.Build a modern data estate that is ready for cloud scale analytics with a step-by-step flowchart from Microsoft Azure.

 • Rozšíření investic do velkých objemů dat v místním prostředí s využitím služby HDInsightExtend your on-premises big data investments with HDInsight

  Využijte možnosti pokročilých analýz služby HDInsight, které vám umožní vaše investice do velkých objemů dat v místním prostředí rozšířit do cloudu a transformovat vaše podnikání.Extend your on-premises big data investments to the cloud and transform your business using the advanced analytics capabilities of HDInsight.

 • Interaktivní analýza cenInteractive Price Analytics

  Řešení pro analýzu cen využívá historická data transakcí k tomu, abyste se dozvěděli, jak poptávka po vašich produktech reaguje na ceny, které nabízíte. Doporučí změny cen a umožní vám přesně nasimulovat, jak změna cen ovlivní poptávku.The Pricing Analytics solution uses your transactional history data to show you how the demand for your products responds to the prices you offer, to recommend pricing changes, and allow you to simulate how changes in price would affect your demand, at a fine granularity.

 • Masivní ingestování a analýzy informačních kanálů v AzureMass ingestion and analysis of news feeds on Azure

  Vytvořte kanál pro ingestování a analýzu textu, obrázků, mínění a dalších dat z informačních kanálů RSS výhradně s využitím služeb Azure, včetně Azure Cosmos DB a Azure Cognitive Services.Create a pipeline for ingesting and analyzing text, images, sentiment, and other data from RSS news feeds using only Azure services, including Azure Cosmos DB and Azure Cognitive Services.

 • Prognózování hladiny v nádržích s ropou a plynemOil and Gas Tank Level Forecasting

  V současnosti většina zařízení na problémy s úrovní hladiny v nádržích reaguje reaktivně.Today, most facilities operate reactively to problems in tank levels. To často vede k únikům, nouzovým uzavřením, vysokým nákladům na odstranění problému, regulačním potížím, nákladným opravám a pokutám.This often leads to spills, emergency shutdowns, expensive remediation costs, regulatory issues, costly repairs and fines. Prognózování úrovně hladiny v nádržích pomáhá tyto a další problémy zmírňovat.Tank level forecasting helps manage and abate these and other problems.

 • Předpověď délky pobytu v nemocnicíchPredicting Length of Stay in Hospitals

  Toto řešení představuje prediktivní model pro délky pobytu pacientů v nemocnicích.This solution enables a predictive model for Length of Stay for in-hospital admissions. Jako délka pobytu se definuje počet dní od data přijetí do data, kdy je pacient z příslušného zdravotnického zařízení propuštěn.Length of Stay (LOS) is defined in number of days from the initial admit date to the date that the patient is discharged from any given hospital facility.

 • Prediktivní monitorování leteckých motorůPredictive Aircraft Engine Monitoring

  Řešení prediktivní údržby v Microsoft Azure ukazuje, jak kombinovat letecká data v reálném čase s analýzami a jak monitorovat stav letadel.Microsoft Azure's Predictive Maintenance solution demonstrates how to combine real-time aircraft data with analytics to monitor aircraft health.

 • Analýzy v reálném čase v architektuře pro velké objemy datReal Time Analytics on Big Data Architecture

  Zajistěte si hluboké učení a živé přehledy ze streamovaných dat.Get deep learning analytics and insights live from streaming data. Využijte možnost procházet protokoly záznamů o navštívených stránkách téměř v reálném čase pro zpracování pokročilých analýz.Review logs from website clickstream in near real-time for advanced analytics processing.

 • Aplikace a data v úrovních pro analýzyTier Applications & Data for Analytics

  Vrstvěte aplikace a data s využitím architektury řešení, která zahrnuje Azure Stack.Tier applications and data with a solution architecture that includes Azure Stack. Využijte podrobný vývojový diagram a podrobné pokyny a optimalizujte datové analýzy.Optimize data analytics with a step-by-step flowchart and detailed instructions.

zpět na začátek

Blockchain

 • Aplikace s blockchainovými pracovními postupyBlockchain Workflow Application

  Využijte Blockchain Workflow Application z Microsoft Azure a projděte si, jak se blockchain využívá k digitalizaci pracovních postupů a dodavatelských řetězců napříč organizacemi.Explore how blockchain is used to digitize workflows and supply chains across organizations with the Blockchain Workflow Application from Microsoft Azure.

 • Sledování a trasování dodavatelského řetězceSupply Chain Track and Trace

  Naučte se využívat Azure Blockchain Workbench.Learn how to use the Azure Blockchain Workbench. Využijte podrobný vývojový diagram a vytvořte si aplikaci sledování aktiv pro dodavatelský řetězec.Build an asset tracking application for supply chain with a step-by-step flowchart.

zpět na začátek

Compute

zpět na začátek

Containers

zpět na začátek

Databáze

 • Optimalizace kampaní s využitím sparkových clusterů služby Azure HDInsightCampaign Optimization with Azure HDInsight Spark Clusters

  Toto řešení ukazuje, jak sestavit a nasadit model strojového učení s využitím Microsoft R Serveru a sparkových clusterů služby Azure HDInsight a využít ho k doporučování akcí pro zajištění maximální četnosti nákupů u potenciálních zákazníků, na které cílí kampaň.This solution demonstrates how to build and deploy a machine learning model with Microsoft R Server on Azure HDInsight Spark clusters to recommend actions to maximize the purchase rate of leads targeted by a campaign. Toto řešení umožňuje efektivní zpracování velkých objemů dat ve Sparku s využitím Microsoft R Serveru.This solution enables efficient handling of big data on Spark with Microsoft R Server.

 • Optimalizace kampaní s využitím SQL ServeruCampaign Optimization with SQL Server

  Toto řešení ukazuje, jak sestavit a nasadit model strojového učení s využitím SQL Serveru 2016 a R Services a využít ho k doporučování akcí pro zajištění maximální četnosti nákupů u potenciálních zákazníků, na které cílí kampaň.This solution demonstrates how to build and deploy a machine learning model with SQL Server 2016 with R Services to recommend actions to maximize the purchase rate of leads targeted by a campaign.

 • Mezipaměť datData cache

  Mezipaměť dat, mezipaměť dat s využitím Azure Cache for Redis, databáze Azure, Cosmos DBdata cache, data cache with azure cache for redis, azure database, cosmos db

 • Správa digitálních kampaníDigital Campaign Management

  Bohatá a přizpůsobená digitální marketingová prostředí zaujmou zákazníky po celém světě.Engage with customers around the world with rich, personalized digital marketing experiences. Využijte možnost rychlého sestavování a spouštění digitálních kampaní, které se automaticky škálují na základě uživatelské poptávky.Quickly build and launch digital campaigns that automatically scale based on customer demand.

 • Digitální marketing s využitím Azure Database for MySQLDigital Marketing using Azure Database for MySQL

  Bohatá a přizpůsobená digitální marketingová prostředí zaujmou zákazníky po celém světě.Engage with customers around the world with rich, personalized digital marketing experiences. Využijte možnost rychlého sestavování a spouštění digitálních kampaní, které se automaticky škálují na základě uživatelské poptávky.Quickly build and launch digital campaigns that automatically scale based on customer demand.

 • Hry s využitím služby Cosmos DBGaming using Cosmos DB

  Elastické škálování vaší databáze pro řešení nepředvídatelných nárůstů provozu a zajištění prostředí pro více hráčů s nízkou latencí v globálním měřítkuElastically scale your database to accommodate unpredictable bursts of traffic and deliver low-latency multi-player experiences on a global scale.

 • Inteligentní aplikace s využitím Azure Database for MySQLIntelligent apps using Azure Database for MySQL

  Sestavujte sofistikované transformační aplikace s využitím nejmodernějších algoritmů strojového učení a integrovaných nástrojů pro vizualizaci, abyste získali užitečné poznatky a analýzy.Develop sophisticated, transformational apps using state of the art machine learning algorithms and integrated visualization tools to get actionable insights and analytics.

 • Inteligentní aplikace s využitím Azure Database for PostgreSQLIntelligent apps using Azure Database for PostgreSQL

  Sestavujte sofistikované transformační aplikace s využitím nejmodernějších algoritmů strojového učení a integrovaných nástrojů pro vizualizaci, abyste získali užitečné poznatky a analýzy.Develop sophisticated, transformational apps using state of the art machine learning algorithms and integrated visualization tools to get actionable insights and analytics.

 • Predikce odepisování půjček a využitím sparkových clusterů služby Azure HDInsightLoan ChargeOff Prediction with Azure HDInsight Spark Clusters

  Pomocí Azure HDInsight R Serveru může poskytovatel půjček využít prediktivní analýzy strojového učení k predikci pravděpodobnosti nesplacení půjček a spuštění sestavy výsledků analýz uložených v HDFS a tabulkách podregistrů.Using Azure HDInsight R Server, a lending institution can leverage machine learning predictive analytics to predict the likelihood of loans getting charged off and run a report on the analytics result stored in HDFS and hive tables.

 • Predikce odepisování půjček s využitím SQL ServeruLoan ChargeOff Prediction with SQL Server

  Toto řešení ukazuje, jak sestavit a nasadit model strojového učení s využitím SQL Serveru 2016 a R Services k předpovědi toho, zda bude bankovní půjčku nutné během následujících tří měsíců odepsat.This solution demonstrates how to build and deploy a machine learning model with SQL Server 2016 with R Services to predict if a Bank loan will need to be charged off within next 3 months

 • Úvěrové riziko u půjček a modelování neplaceníLoan Credit Risk + Default Modeling

  S využitím SQL Serveru 2016 s R Services mohou věřitelé u dlužníků předpovídat úvěrová rizika a pravděpodobnost nesplácení, což jim umožní vyhýbat se nevýhodným půjčkám.Using SQL Server 2016 with R Services, lenders can predict a borrower's credit risk and default probability to help issue fewer unprofitable loans.

 • Úvěrové riziko u půjček s využitím SQL ServeruLoan Credit Risk with SQL Server

  S využitím SQL Serveru 2016 s R Services mohou poskytovatelé půjček využívat prediktivní analýzy k omezení počtu půjček nabízených dlužníkům, kteří s největší pravděpodobností nesplní své závazky, a zvýšit tak ziskovost svého portfolia půjček.Using SQL Server 2016 with R Services, a lending institution can make use of predictive analytics to reduce number of loans they offer to those borrowers most likely to default, increasing the profitability of their loan portfolio.

 • Zasílání zprávMessaging

  Azure Redis Cache, webové sokety, webové komunikační architektury, publikování zasílání zpráv a odebírání, Azure Cache for Redisazure redis cache, web sockets, web communication frameworks, messaging publish and subscribe, azure cache for redis

 • Architektura moderních datových skladůModern Data Warehouse Architecture

  Prozkoumejte cloudový datový sklad, který využívá velký objem dat.Explore a cloud data warehouse that uses big data. Moderní datový sklad spojuje všechna vaše data a snadno se škáluje současně s tím, jak jejich objem narůstá.Modern data warehouse brings together all your data and scales easily as your data grows.

 • Automatizace operací s využitím služby Event GridOps automation using Event Grid

  Event Grid umožňuje urychlit automatizaci a zjednodušit vynucování zásad.Event Grid allows you to speed automation and simplify policy enforcement. Event Grid může například upozornit službu Azure Automation při vytvoření virtuálního počítače nebo aktivaci služby SQL Database.For example, Event Grid can notify Azure Automation when a virtual machine is created, or a SQL Database is spun up. Tyto události můžou sloužit k automatické kontrole odpovídajících konfigurací služeb, vkládání metadat do provozních nástrojů, označování virtuálních počítačů nebo zakládání pracovních položek.These events can be used to automatically check that service configurations are compliant, put metadata into operations tools, tag virtual machines, or file work items.

 • Migrace databází Oracle Database do AzureOracle Database Migration to Azure

  Migrace Oracle DB se dají provést několika způsoby.Oracle DB migrations can be accomplished in multiple ways. Tato architektura se zabývá jednou z těchto možností, kdy se k migraci databáze používá Oracle Active Data Guard.This architecture covers one of these options wherein Oracle Active Data Guard is used to migrate the Database.

 • Přizpůsobení pomocí služby Cosmos DBPersonalization using Cosmos DB

  Generování individuálních doporučení pro zákazníky v reálném čase s využitím nastavení pro přizpůsobitelnou konzistenci a nízkou latenci k zajištění okamžitých přehledůGenerate personalized recommendations for customers in real time, using low-latency and tunable consistency settings for immediate insights

 • Maloobchod a elektronické obchodování s využitím Azure MySQLRetail and e-commerce using Azure MySQL

  Vytvářejte bezpečná a škálovatelná řešení elektronického obchodování, která splňují požadavky zákazníků i firem.Build secure and scalable e-commerce solutions that meet the demands of both customers and business. Využijte možnost zaujmout zákazníky prostřednictvím přizpůsobených produktů a nabídek, rychle a bezpečně zpracovávat transakce a soustředit se na poskytování služeb zákazníkům a plnění jejich požadavků.Engage customers through customized products and offers, process transactions quickly and securely, and focus on fulfillment and customer service.

 • Maloobchod a elektronické obchodování s využitím Azure PostgreSQLRetail and e-commerce using Azure PostgreSQL

  Vytvářejte bezpečná a škálovatelná řešení elektronického obchodování, která splňují požadavky zákazníků i firem.Build secure and scalable e-commerce solutions that meet the demands of both customers and business. Využijte možnost zaujmout zákazníky prostřednictvím přizpůsobených produktů a nabídek, rychle a bezpečně zpracovávat transakce a soustředit se na poskytování služeb zákazníkům a plnění jejich požadavků.Engage customers through customized products and offers, process transactions quickly and securely, and focus on fulfillment and customer service.

 • Provoz databází Oracle Database v AzureRunning Oracle Databases on Azure

  Tato architektura řešení ukazuje kanonickou architekturu pro zajištění vysoké dostupnosti pro Oracle Database Enterprise Edition v Azure.This solution architecture illustrates a canonical architecture to achieve high availability for your Oracle Database Enterprise Edition in Azure.

 • SAP NetWeaver v systému SQL ServerSAP NetWeaver on SQLServer

  Aplikační řešení NetWeaver v systému SQL Server ukazuje, jakým způsobem požadavky uživatelů procházejí prostředím SAP založeném na NetWeaveru. K hostování aplikací SAP a databáze SQL Serveru se přitom využívá služba Azure Virtual Machines.The NetWeaver on SQL Server application solution illustrates how a user request flows through an SAP landscape built on NetWeaver by utilizing Azure Virtual Machines to host SAP applications and a SQL Server database.

 • Virtuální počítač SAP S/4 HANA v Azure a Linuxu | Microsoft AzureSAP S/4 HANA VM on Azure and Linux| Microsoft Azure

  Pomocí podrobného vývojového diagramu se seznamte s architekturou řešení SAP S/4 HANA na Linuxu pro požadavky uživatelů.Learn more about the SAP S/4 HANA and Linux solution architecture for user requests with a step-by-step flow chart. Zjistěte, jak Azure Virtual Machines zajišťuje celý tento systém, a blíže se seznamte s výhodami tohoto aplikačního řešení.See how Azure Virtual Machines power the entire system, and learn more about the advantages of this application solution.

 • SAP S/4HANA na Linuxu v AzureSAP S/4HANA in Linux on Azure

  Osvědčené postupy pro spuštění SAP S/4HANA v linuxovém prostředí s vysokou dostupností v AzureProven practices for running SAP S/4HANA in a Linux environment on Azure with high availability.

 • Streamování s využitím služby HDInsightStreaming using HDInsight

  Ingestujte a zpracovávejte miliony streamovacích událostí za sekundu s využitím služeb Apache Kafka, Apache Storm a Apache Spark Streaming.Ingest and process millions of streaming events per second with Apache Kafka, Apache Storm, and Apache Spark Streaming.

zpět na začátek

DevOps

 • CI/CD pro virtuální počítače AzureCI/CD for Azure VMs

  Azure je špičkový cloud pro hostování virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem.Azure is a world-class cloud for hosting virtual machines running Windows or Linux. Nezáleží na tom, jestli k vývoji aplikací používáte ASP.NET, Javu, Node.js nebo PHP. Budete potřebovat kanál kontinuální integrace a průběžného nasazování (CI/CD) pro automatické nasdílení změn do těchto virtuálních počítačů.Whether you use ASP.NET, Java, Node.js, or PHP to develop applications, you'll need a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline to push changes to these virtual machines automatically.

 • CI/CD pro webové aplikace AzureCI/CD for Azure Web Apps

  Služba Azure Web Apps představuje rychlý a jednoduchý způsob, jak vytvářet webové aplikace s využitím ASP.NET, Javy, Node. js nebo PHP.Azure Web Apps is a fast and simple way to create web apps using ASP.NET, Java, Node.js, or PHP. Kanál průběžné integrace a nasazování (CI/CD), který jednotlivé změny automaticky nasdílí do Web Apps, umožňuje rychlejší zprovozňování pro vaše zákazníky.Deliver value faster to your customers with a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Web Apps.

 • CI/CD pro kontejneryCI/CD for Containers

  Kontejnery usnadňují průběžné sestavování a nasazování vašich aplikací.Containers make it easy for you to continuously build and deploy your applications. Orchestrací nasazení těchto kontejnerů s využitím Kubernetes ve službě Azure Kubernetes Service (AKS) si můžete zajistit replikovatelné a spravovatelné clustery kontejnerů.By orchestrating deployment of those containers using Kubernetes in Azure Kubernetes Service (AKS), you can achieve replicable, manageable clusters of containers.

 • CI/CD kontejnerů s využitím Jenkinse a Kubernetes ve službě Azure Kubernetes Service (AKS)Container CI/CD using Jenkins and Kubernetes on Azure Kubernetes Service (AKS)

  Kontejnery usnadňují průběžné sestavování a nasazování aplikací.Containers make it easy for you to continuously build and deploy applications. Orchestrací nasazení těchto kontejnerů s využitím Azure Kubernetes Service (AKS) si můžete zajistit replikovatelné a spravovatelné clustery kontejnerů.By orchestrating the deployment of those containers using Azure Kubernetes Service (AKS), you can achieve replicable, manageable clusters of containers.

 • DevOps v hybridním prostředíDevOps in a hybrid environment

  Nástroje poskytované v Azure umožňují implementaci strategie DevOps, která spravuje cloudová i místní prostředí společně.The tools provided in Azure allow for the implementation of a DevOps strategy that capably manages both cloud and on-premises environments in tandem.

 • DevSecOps v AzureDevSecOps in Azure

  DevSecOps zahrnuje využití osvědčených postupů zabezpečení od začátku vývoje. Pozornost se přitom na konci přesouvá z auditování a na začátku se zaměřuje na vývoj.DevSecOps involves utilizing security best practices from the beginning of development, shifting the focus on security away from auditing at the end and towards development in the beginning

 • Objekt pro vytváření imagí DevTestDevTest Image Factory

  Vytvářejte, udržujte a distribuujte vlastní image pomocí DevTest Image Factory, automatizovaného řešení pro vývoj a správu imagí z Azure DevTest Labs.Create, maintain, and distribute custom images with the DevTest Image Factory, an automated image development and management solution from Azure DevTest Labs.

 • CI/CD v neměnné architektuře s využitím Jenkinse a Terraformu v přehledu virtuální architektury AzureImmutable Infrastructure CI/CD using Jenkins and Terraform on Azure Virtual Architecture overview

  Azure je špičkový cloud pro hostování virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem.Azure is a world-class cloud for hosting virtual machines running Windows or Linux. Nezáleží na tom, jestli k vývoji vašich aplikací používáte Javu, Node.js nebo PHP. Budete potřebovat kanál kontinuální integrace a průběžného nasazování (CI/CD) pro automatické nasdílení změn do těchto virtuálních počítačů.Whether you use Java, Node.js, Go, or PHP to develop your applications, you'll need a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline to push changes to these virtual machines automatically.

 • CI/CD v Javě s využitím Jenkinse a Azure Web AppsJava CI/CD using Jenkins and Azure Web Apps

  Azure App Service představuje rychlý a jednoduchý způsob vytváření webových aplikací s využitím Javy, Node, PHP nebo ASP.NET, a také podpory pro vlastní jazykové moduly runtime s využitím Dockeru.Azure App Service is a fast and simple way to create web apps using Java, Node, PHP or ASP.NET, as well as support for custom language runtimes using Docker. Kanál průběžné integrace a nasazování (CI/CD), který jednotlivé změny automaticky nasdílí do Azure App Services, umožňuje rychlejší zprovozňování pro vaše zákazníky.A continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Azure app services allows you to deliver value faster to your customers.

 • Spuštění serveru Jenkins v AzureRun a Jenkins server on Azure

  Doporučená architektura, která ukazuje, jak v Azure nasadit a provozovat škálovatelný server Jenkins na podnikové úrovni se zabezpečením pomocí jednotného přihlašování (SSO)Recommended architecture that shows how to deploy and operate a scalable, enterprise-grade Jenkins server on Azure secured with single sign-on (SSO).

 • Sdílení umístění v reálném čase s využitím nízkonákladových bezserverových služeb AzureSharing location in real time using low-cost serverless Azure services

  Služba SignalR nakonfigurovaná v bezserverovém režimu pro spolupráci s funkcí Azure Functions aktivovanou službou Service Bus.SignalR configured in server-less mode to work with Azure Function triggered by Service Bus. A to všechno s využitím .NET Core.All of it using .NET Core. Tento scénář je nejvhodnější pro aplikace zasílání zpráv v reálném čase, kde uživatelé vyžadují službu s nízkými náklady, ale robustním zasíláním zpráv.This scenario is best used for real time messaging applications where users require a low-cost but robust messaging service.

zpět na začátek

Vývojářské nástroje

zpět na začátek

Hybridní

zpět na začátek

Identita

zpět na začátek

Integrace

zpět na začátek

Internet věcí

 • Řízení zařízení IoT pomocí hlasového asistentaControlling IoT devices using a Voice Assistant

  Vytvářejte bezproblémová konverzační rozhraní pro všechna vaše zařízení přístupná z internetu, od připojené televize nebo chladničky až po zařízení v připojené elektrárně.Create seamless conversational interfaces with all of your internet-accessible devices�from your connected television or fridge to devices in a connected power plant. Prostřednictvím kombinace služeb Azure Speech, Language Understanding Service (LUIS) a Azure Bot Framework mohou vývojáři vytvářet přirozená konverzační rozhraní na lidské úrovni pro ovládání inteligentních zařízení.By combining Azure Speech Service, Language Understanding Service (LUIS) and Azure Bot Framework, developers can create natural, human-like conversational interfaces to control smart devices.

 • Architektura IoT – subsystémy Azure IoTIoT Architecture � Azure IoT Subsystems

  Seznamte se s doporučenou architekturou aplikací IoT, která podporuje hybridní cloud a Edge architekturu.Learn about our recommended IoT application architecture that supports hybrid cloud and edge computing. Vývojový diagram podrobně popisuje, jak subsystémy fungují v rámci aplikace IoT.A flowchart details how the subsystems function within the IoT application.

 • IoT a analýza datIoT and data analytics

  Využijte zařízení IoT a analýzy dat k zajištění komplexní správy a provozu projektů ve stavebnictví.Use IoT devices and data analytics to provide comprehensive management and operation of construction projects.

 • IoT s využitím služby Cosmos DBIoT using Cosmos DB

  Využijte možnost okamžitého a elastického škálování pro zajištění různorodých a nepředvídatelných úloh IoT bez omezení výkonu dotazů nebo ingestování.Scale instantly and elastically to accommodate diverse and unpredictable IoT workloads without sacrificing ingestion or query performance.

 • Zabezpečení aplikace IoT SaaS s využitím platformy Microsoft Identity PlatformSecure your IoT SaaS app with the Microsoft identity platform

  Jak mohou vývojáři využívat Azure Active Directory a Microsoft Identity Platform k implementaci bezpečného ověřování a autorizace pro aplikace SaaS, které spravují zařízení IoT připojená ke clouduHow a developer can use Azure Active Directory and the Microsoft identity platform to implement secure authentication and authorization for SaaS apps that manage cloud-connected IoT devices.

 • Analýza telemetrieTelemetry Analytics

  Prodejci a výrobci aut a pojišťovací společnosti mohou využít možnosti Cortana Intelligence k získání prediktivních přehledů o stavu vozidel a jízdních návycích v reálném čase.Car dealerships, automobile manufacturers and insurance companies can use the capabilities of Cortana Intelligence to gain real-time and predictive insights on vehicle health and driving habits.

zpět na začátek

Správa a zásady správného řízení

zpět na začátek

Média

 • Digitální média živého streamováníLive streaming digital media

  Řešení živého streamování, jako je například streamování rozhovorů, konferencí a sportovních akcí online, umožňuje digitalizovat video v reálném čase a vysílat ho příjemcům v reálném čase.A live streaming solution allows you to capture video in real-time and broadcast it to consumers in real time, such as streaming interviews, conferences, and sporting events online.

 • Digitální média VoD (Video-on-Demand)Video-on-demand digital media

  Základní řešení videa na vyžádání, které vám dává možnost streamovat zaznamenaný videoobsah, jako jsou filmy, zpravodajské klipy, sportovní záznamy, školicí videa a kurzy zákaznické podpory do libovolného desktopového prohlížeče, mobilní aplikace nebo koncového zařízení s podporou videa.A basic video-on-demand solution that gives you the capability to stream recorded video content such as movies, news clips, sports segments, training videos, and customer support tutorials to any video-capable endpoint device, mobile application, or desktop browser. Videosoubory se nahrají do služby Azure Blob Storage, zakódují ve standardním formátu s více přenosovými rychlostmi a potom prostřednictvím všech hlavních streamovacích protokolů s adaptivní přenosovou rychlostí (HLS, MPEG-DASH, Smooth) distribuují do klienta Azure Media Playeru.Video files are uploaded to Azure Blob storage, encoded to a multi-bitrate standard format, and then distributed via all major adaptive bit-rate streaming protocols (HLS, MPEG-DASH, Smooth) to the Azure Media Player client.

zpět na začátek

Migrace

zpět na začátek

Smíšená realita

 • Kontrola návrhu s využitím hybridní realityDesign Review Powered by Mixed Reality

  Návrháři produktů až příliš často ztrácejí čas i prostředky neefektivními kontrolami návrhů – 2D obrázky postrádají důležité detaily a kontext a fyzické prototypy jsou mimořádně nákladné.Too often, product designers waste time and money with inefficient design review�2D images lose essential detail and context, and physical prototypes are extremely expensive. Tento scénář hybridní reality umožňuje klientům, návrhářům a technikům na místě snadno sdílet a kontrolovat návrhy, jako jsou 3D hologramy, v kontextu jejich prostředí. Zrychluje se tak rozhodování o návrzích a zkracuje doba uvedení na trh.With this mixed reality scenario, clients, designers, and on-site engineers can easily share and review designs as 3D holograms in the context of their environment, accelerating design decisions and reducing time to market.

 • Správa budov s využitím smíšené reality a IoTFacilities management powered by mixed reality and IoT

  Využijte možnost vylepšit provozuschopnost a operace v pohostinství, výrobě, maloobchodu a dalších oborech pomocí hybridní reality a IoT.Improve uptime and operations in hospitality, manufacturing, retail, and more with mixed reality and IoT. Tento scénář ukazuje, jak se v kontextu vašeho prostředí dá vizualizovat virtuální replika vašeho fyzického prostoru s daty v reálném čase.This scenario shows how you can visualize a virtual replica of your physical space with real-time data in the context of your environment. Je založený na službách Azure Spatial Anchors a Azure Digital Twins.It is built on Azure Spatial Anchors and Azure Digital Twins. Až si tuto architekturu řešení prohlédnete, můžete si rovnou začít procházet naši referenční ukázku.After reviewing this solution architecture, dive right in and explore our reference sample.

 • Školení a vedení postupem s pomocí smíšené realityTraining and procedural guidance powered by mixed reality

  Umožněte vašemu týmu a zaměstnancům, aby se s novými nové postupy a materiály seznamovali rychleji, s menším množstvím chyb a větší jistotou, a poskytněte jim trvalé holografické instrukce mapované na přesná místa ve vašem fyzickém pracovním prostoru.Enable your team and employees to learn new processes and materials faster, with fewer errors, and greater confidence by providing persistent holographic instructions mapped to precise locations in their physical workspace.

zpět na začátek

Mobilní

zpět na začátek

Sítě

zpět na začátek

Zabezpečení

zpět na začátek

Storage

 • Vykreslování médií prostředí HPCHPC Media Rendering

  Optimalizujte proces vykreslování médií s využitím podrobné architektury řešení HPC z Azure, která kombinuje Azure CycleCloud a Avere vFXT.Optimize the media rendering process with a step-by-step HPC solution architecture from Azure that combines Azure CycleCloud and Avere vFXT.

 • Řešení pro ukládání zdravotnických údajůMedical Data Storage Solutions

  Využijte cloudová řešení z Azure k efektivnímu a dostupnému ukládání zdravotnických dat.Store healthcare data effectively and affordably with cloud-based solutions from Azure. Spravujte lékařské záznamy s nejvyšší mírou integrovaného zabezpečení.Manage medical records with the highest level of built-in security.

zpět na začátek

Web

 • Architektura škálovatelné webové aplikace elektronického obchodováníArchitect scalable e-commerce web app

  Web elektronického obchodování zahrnuje jednoduché pracovní postupy pro zpracování objednávek s využitím služeb Azure.The e-commerce website includes simple order processing workflows with the help of Azure services. Při využití Azure Functions a Web Apps se vývojáři mohou soustředit na sestavování individuálních prostředí a starost o infrastrukturu nechat na Azure.Using Azure Functions and Web Apps, developers can focus on building personalized experiences and let Azure take care of the infrastructure.

 • Základní webové aplikaceBasic web application

  Doporučená architektura pro základní webovou aplikaci spouštěnou v AzureRecommended architecture for a basic web application running in Azure.

 • Farma služby SharePoint s vysokou dostupnostíHighly available SharePoint farm

  Zjistěte, jak nasadit vysoce dostupnou sharepointovou farmu pro možnosti intranetu s využitím podrobné šablony architektury řešení z Azure.Learn how to deploy a highly available SharePoint farm for intranet capabilities with a step-by-step solution architecture template from Azure.

 • Hybridní farma služby SharePoint v Office 365Hybrid SharePoint Farm with Office 365

  Nasazením SharePointu a sdílením hybridních úloh v Office 365 zajistíte funkce intranetu s vysokou dostupností.Deliver highly available intranet capability by deploying SharePoint and sharing hybrid workloads with Office 365. S nastavením tohoto řešení vám pomohou podrobné pokyny.Setup this solution with step-by-step instructions.

 • Vícevrstvá webová aplikace sestavená pro HA/DRMulti-tier web application built for HA/DR

  Vytvoření vícevrstvé webové aplikace vytvořené pro vysokou dostupnost a zotavení po havárii v Azure s využitím virtuálních počítačů Azure, skupin dostupnosti, zón dostupnosti, služby Azure Site Recovery a Azure Traffic ManageruCreate a multitier web application built for high availability and disaster recovery on Azure using Azure virtual machines, availability sets, availability zones, Azure Site Recovery, and Azure Traffic Manager.

 • SAP S/4 HANA pro velké instanceSAP S/4 HANA for Large Instances

  Přečtěte si víc o službě SAP HANA v Azure pro velké instance, která nabízí vysokou spolehlivost a zotavení po havárii.Learn more about SAP HANA on Azure for large instances that includes high reliability and disaster recovery. Zjistěte, jak se pro velké instance SAP HANA využívá systém NFS.Find out how NFS storage is used for large instances of SAP HANA.

 • Škálovatelný marketingový web EpiserverScalable Episerver marketing website

  Umožněte provoz vícekanálových webů pro digitální marketing na jedné platformě a upravujte rozsah kampaní na vyžádání.Let your business run multi-channel digital marketing websites on one platform and spin up and spin down campaigns on demand. Využijte komplexní možnosti Episerveru ke správě všech aspektů výkonu vašich webů a kampaní.Take advantage of the comprehensive capabilities of Episerver to manage every aspect of your site and campaign performance.

 • Škálovatelný marketingový web SitecoreScalable Sitecore marketing website

  Sitecore Experience Platform (xP) vám zajistí přístup ke kompletním datům, integrovaným nástrojům a možnostem automatizace pro zapojení vašich zákazníků v průběhu iterativního životního cyklu. Tato technologie je nezbytným základem pro získání věrných zákazníků.With the Sitecore Experience Platform (xP), you have at your fingertips the complete data, integrated tools, and automation capabilities to engage your customers throughout an iterative life cycle�the technology foundation necessary to win customers for life.

 • Škálovatelná webová aplikace Umbraco CMSScalable Umbraco CMS web app

  Webová aplikace Umbraco CMS středního rozsahu má nakonfigurované škálování a je optimální pro weby s vysokým provozem.Medium Umbraco CMS web app configured to scale and optimal for high-traffic sites. Používá dvě webové aplikace, jednu jako front-end a druhou jako administrativní podporu (back-office). Obě tyto aplikace jsou nasazené v jedné oblasti a mají povolené automatické škálování.It uses two web apps, one for your front-end app and the other for your back-office app, deployed in a single region with autoscaling enabled.

 • Škálovatelné webové aplikaceScalable Web Apps

  Škálovatelné webové aplikace, Azure Redis Cache, mezipaměť dat relací, mezipaměť uživatelských souborů cookie, Azure Cache for Redisscalable web apps, azure redis cache, session data cache, user cookie cache, azure cache for redis

 • Jednoduchý web s brandingemSimple branded website

  Využijte možnost rychlého sestavování a spouštění digitálních kampaní, které se automaticky škálují na základě uživatelské poptávky.Quickly build and launch digital campaigns that automatically scale based on customer demand.

 • Jednoduchý web digitálního marketinguSimple digital marketing website

  Začněte jednoduše se systémem správy obsahu, který vám umožní snadno spravovat zasílání zpráv na vašem webu v reálném čase, a to z prohlížeče a bez znalostí kódování.Start simple with the content management system that enables you to easily maintain the messaging on your website in real-time, from a browser, with no coding skills.

zpět na začátek