Podporované metriky s Azure MonitorSupported metrics with Azure Monitor

Azure Monitor poskytuje několik způsobů, jak pracovat s metrikami, včetně jejich grafu na portálu, přístupu k nim prostřednictvím REST API nebo jejich dotazování pomocí PowerShellu nebo rozhraní příkazového řádku.Azure Monitor provides several ways to interact with metrics, including charting them in the portal, accessing them through the REST API, or querying them using PowerShell or CLI. Níže je uvedený úplný seznam všech metrik, které jsou aktuálně k dispozici s kanálem metriky Azure Monitor.Below is a complete list of all metrics currently available with Azure Monitor's metric pipeline. Jiné metriky mohou být k dispozici na portálu nebo pomocí starších rozhraní API.Other metrics may be available in the portal or using legacy APIs. Tento seznam obsahuje jenom metriky, které jsou k dispozici, pomocí kanálu konsolidace Azure Monitor metriky.This list below only includes metrics available using the consolidated Azure Monitor metric pipeline. Pokud chcete zadat dotaz na tyto metriky a získat k nim přístup, použijte rozhraní API verze 2018-01-01 .To query for and access these metrics please use the 2018-01-01 api-version

Poznámka

Odesílání vícedimenzionálních metrik přes nastavení diagnostiky se v současné době nepodporuje.Sending multi-dimensional metrics via diagnostic settings is not currently supported. Metriky s dimenzemi se exportují jako ploché jednodimenzionální metriky agregované napříč hodnotami dimenzí.Metrics with dimensions are exported as flattened single dimensional metrics, aggregated across dimension values.

Například: Metrika příchozích zpráv v centru událostí se dá prozkoumat a na úrovni fronty se bude považovat za graf.For example: The 'Incoming Messages' metric on an Event Hub can be explored and charted on a per queue level. Pokud se však metrika exportuje přes nastavení diagnostiky, bude reprezentovaná jako všechny příchozí zprávy ve všech frontách v centru událostí.However, when exported via diagnostic settings the metric will be represented as all incoming messages across all queues in the Event Hub.

Microsoft.AnalysisServices/serversMicrosoft.AnalysisServices/servers

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
qpu_metricqpu_metric QPUQPU CountCount AverageAverage QPU.QPU. Rozsah 0-100 pro S1, 0-200 pro S2 a 0-400 pro S4Range 0-100 for S1, 0-200 for S2 and 0-400 for S4 ServerResourceTypeServerResourceType
memory_metricmemory_metric Memory (Paměť)Memory BBytes AverageAverage Rezident.Memory. Rozsah 0-25 GB pro S1, 0-50 GB pro S2 a 0-100 GB pro S4Range 0-25 GB for S1, 0-50 GB for S2 and 0-100 GB for S4 ServerResourceTypeServerResourceType
TotalConnectionRequestsTotalConnectionRequests Požadavky na připojení celkemTotal Connection Requests CountCount AverageAverage Celkový počet požadavků na připojeníTotal connection requests. Jedná se o příjem.These are arrivals. ServerResourceTypeServerResourceType
SuccessfullConnectionsPerSecSuccessfullConnectionsPerSec Úspěšná připojení za sekunduSuccessful Connections Per Sec CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Frekvence úspěšných dokončení připojení.Rate of successful connection completions. ServerResourceTypeServerResourceType
TotalConnectionFailuresTotalConnectionFailures Celkový počet selhání připojeníTotal Connection Failures CountCount AverageAverage Celkový počet neúspěšných pokusů o připojeníTotal failed connection attempts. ServerResourceTypeServerResourceType
CurrentUserSessionsCurrentUserSessions Aktuální uživatelské relaceCurrent User Sessions CountCount AverageAverage Aktuální počet navázaných uživatelských relací.Current number of user sessions established. ServerResourceTypeServerResourceType
QueryPoolBusyThreadsQueryPoolBusyThreads Zaneprázdněná vlákna fondu dotazůQuery Pool Busy Threads CountCount AverageAverage Počet zaneprázdněných vláken ve fondu vláken dotazů.Number of busy threads in the query thread pool. ServerResourceTypeServerResourceType
CommandPoolJobQueueLengthCommandPoolJobQueueLength Délka fronty úloh fondu příkazůCommand Pool Job Queue Length CountCount AverageAverage Počet úloh ve frontě fondu vláken příkazůNumber of jobs in the queue of the command thread pool. ServerResourceTypeServerResourceType
ProcessingPoolJobQueueLengthProcessingPoolJobQueueLength Délka fronty úloh zpracování fonduProcessing Pool Job Queue Length CountCount AverageAverage Počet nevstupně-výstupních úloh ve frontě fondu vláken zpracování.Number of non-I/O jobs in the queue of the processing thread pool. ServerResourceTypeServerResourceType
CurrentConnectionsCurrentConnections Připojení: Aktuální připojeníConnection: Current connections CountCount AverageAverage Aktuální počet navázaných připojení klientů.Current number of client connections established. ServerResourceTypeServerResourceType
CleanerCurrentPriceCleanerCurrentPrice Paměť: Aktuální cena čisticího moduluMemory: Cleaner Current Price CountCount AverageAverage Aktuální cena paměti $ USD, normalizovaná na 1000.Current price of memory, $/byte/time, normalized to 1000. ServerResourceTypeServerResourceType
CleanerMemoryShrinkableCleanerMemoryShrinkable Paměť: Velikost čisticí pamětiMemory: Cleaner Memory shrinkable BBytes AverageAverage Množství paměti (v bajtech), které se může vyčistit čisticím nástrojem na pozadí.Amount of memory, in bytes, subject to purging by the background cleaner. ServerResourceTypeServerResourceType
CleanerMemoryNonshrinkableCleanerMemoryNonshrinkable Paměť: Nezmenšovaná paměť čisticího moduluMemory: Cleaner Memory nonshrinkable BBytes AverageAverage Množství paměti (v bajtech), které není předmětem mazání čisticím pozadím.Amount of memory, in bytes, not subject to purging by the background cleaner. ServerResourceTypeServerResourceType
MemoryUsageMemoryUsage Paměť: Využití pamětiMemory: Memory Usage BBytes AverageAverage Využití paměti procesu serveru, které se používá při výpočtu ceny čisticí paměti.Memory usage of the server process as used in calculating cleaner memory price. Rovná se čítači Process\PrivateBytes a velikostí dat mapovaných do paměti, přičemž se ignoruje jakákoli paměť, která byla namapována nebo přidělena xVelocitym stroji pro analýzu paměti (VertiPaq), nad rámec limitu paměti stroje xVelocity.Equal to counter Process\PrivateBytes plus the size of memory-mapped data, ignoring any memory which was mapped or allocated by the xVelocity in-memory analytics engine (VertiPaq) in excess of the xVelocity engine Memory Limit. ServerResourceTypeServerResourceType
MemoryLimitHardMemoryLimitHard Paměť: Limit paměti – pevnýMemory: Memory Limit Hard BBytes AverageAverage Limit pevné paměti, z konfiguračního souboru.Hard memory limit, from configuration file. ServerResourceTypeServerResourceType
Hodnota memorylimithighMemoryLimitHigh Paměť: Limit paměti – vysokáMemory: Memory Limit High BBytes AverageAverage Horní limit paměti, z konfiguračního souboru.High memory limit, from configuration file. ServerResourceTypeServerResourceType
MemoryLimitLowMemoryLimitLow Paměť: Limit paměti – nízkáMemory: Memory Limit Low BBytes AverageAverage Omezení nedostatku paměti, z konfiguračního souboru.Low memory limit, from configuration file. ServerResourceTypeServerResourceType
MemoryLimitVertiPaqMemoryLimitVertiPaq Paměť: Limit paměti VertiPaqMemory: Memory Limit VertiPaq BBytes AverageAverage Limit v paměti, z konfiguračního souboru.In-memory limit, from configuration file. ServerResourceTypeServerResourceType
KvótaQuota Paměť: KvótaMemory: Quota BBytes AverageAverage Aktuální kvóta paměti (v bajtech).Current memory quota, in bytes. Kvóta paměti je také známá jako přidělení paměti nebo rezervace paměti.Memory quota is also known as a memory grant or memory reservation. ServerResourceTypeServerResourceType
QuotaBlockedQuotaBlocked Paměť: Kvóta blokovánaMemory: Quota Blocked CountCount AverageAverage Aktuální počet požadavků na kvótu, které jsou blokovány, dokud nebudou uvolněny jiné kvóty paměti.Current number of quota requests that are blocked until other memory quotas are freed. ServerResourceTypeServerResourceType
VertiPaqNonpagedVertiPaqNonpaged Paměť: VertiPaq – nestránkovanéMemory: VertiPaq Nonpaged BBytes AverageAverage Počet bajtů paměti uzamčených v pracovní sadě pro použití modulem v paměti.Bytes of memory locked in the working set for use by the in-memory engine. ServerResourceTypeServerResourceType
VertiPaqPagedVertiPaqPaged Paměť: VertiPaq na straněMemory: VertiPaq Paged BBytes AverageAverage Počet bajtů stránkované paměti používaných pro data v paměti.Bytes of paged memory in use for in-memory data. ServerResourceTypeServerResourceType
RowsReadPerSecRowsReadPerSec Zpracování: Počet přečtených řádků za sekunduProcessing: Rows read per sec CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Rychlost čtení řádků ze všech relačních databází.Rate of rows read from all relational databases. ServerResourceTypeServerResourceType
RowsConvertedPerSecRowsConvertedPerSec Zpracování: Počet převedených řádků za sekunduProcessing: Rows converted per sec CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Rychlost převodu řádků během zpracování.Rate of rows converted during processing. ServerResourceTypeServerResourceType
RowsWrittenPerSecRowsWrittenPerSec Zpracování: Počet zapsaných řádků za sekunduProcessing: Rows written per sec CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Rychlost zápisu řádků během zpracování.Rate of rows written during processing. ServerResourceTypeServerResourceType
CommandPoolBusyThreadsCommandPoolBusyThreads Vláken Zaneprázdněná vlákna fondu příkazůThreads: Command pool busy threads CountCount AverageAverage Počet zaneprázdněných vláken ve fondu vláken příkazů.Number of busy threads in the command thread pool. ServerResourceTypeServerResourceType
CommandPoolIdleThreadsCommandPoolIdleThreads Vláken Nečinné podprocesy fondu příkazůThreads: Command pool idle threads CountCount AverageAverage Počet nečinných vláken ve fondu vláken příkazů.Number of idle threads in the command thread pool. ServerResourceTypeServerResourceType
LongParsingBusyThreadsLongParsingBusyThreads Vláken Dlouhá vlákna s dlouhou analýzouThreads: Long parsing busy threads CountCount AverageAverage Počet zaneprázdněných vláken ve fondu vláken dlouhého analýzy.Number of busy threads in the long parsing thread pool. ServerResourceTypeServerResourceType
LongParsingIdleThreadsLongParsingIdleThreads Vláken Dlouhá nečinná vlákna analýzyThreads: Long parsing idle threads CountCount AverageAverage Počet nečinných vláken ve fondu vláken dlouhého analýzy.Number of idle threads in the long parsing thread pool. ServerResourceTypeServerResourceType
LongParsingJobQueueLengthLongParsingJobQueueLength Vláken Délka fronty úloh dlouhého analýzyThreads: Long parsing job queue length CountCount AverageAverage Počet úloh ve frontě fondu vláken dlouhého analýzy.Number of jobs in the queue of the long parsing thread pool. ServerResourceTypeServerResourceType
ProcessingPoolBusyIOJobThreadsProcessingPoolBusyIOJobThreads Vláken Zaneprázdněná vlákna úloh v/v fondu zpracováníThreads: Processing pool busy I/O job threads CountCount AverageAverage Počet vláken, ve kterých běží úlohy v/v, ve fondu vláken zpracování.Number of threads running I/O jobs in the processing thread pool. ServerResourceTypeServerResourceType
ProcessingPoolBusyNonIOThreadsProcessingPoolBusyNonIOThreads Vláken Vlákna, která nejsou v/v fondu zpracování, jsou zaneprázdněná.Threads: Processing pool busy non-I/O threads CountCount AverageAverage Počet vláken, ve kterých běží jiné úlohy než v/v, ve fondu vláken zpracování.Number of threads running non-I/O jobs in the processing thread pool. ServerResourceTypeServerResourceType
ProcessingPoolIOJobQueueLengthProcessingPoolIOJobQueueLength Vláken Délka fronty úloh v/v fondu zpracováníThreads: Processing pool I/O job queue length CountCount AverageAverage Počet vstupně-výstupních úloh ve frontě fondu vláken zpracování.Number of I/O jobs in the queue of the processing thread pool. ServerResourceTypeServerResourceType
ProcessingPoolIdleIOJobThreadsProcessingPoolIdleIOJobThreads Vláken Zpracovávají se vstupně-výstupní vlákna nečinných fondů.Threads: Processing pool idle I/O job threads CountCount AverageAverage Počet nečinných vláken pro úlohy v/v ve fondu vláken zpracování.Number of idle threads for I/O jobs in the processing thread pool. ServerResourceTypeServerResourceType
ProcessingPoolIdleNonIOThreadsProcessingPoolIdleNonIOThreads Vláken Zpracování nečinných vstupně-výstupních vláken fonduThreads: Processing pool idle non-I/O threads CountCount AverageAverage Počet nečinných vláken ve fondu vláken zpracování vyhrazeného pro úlohy bez vstupně-výstupních operací.Number of idle threads in the processing thread pool dedicated to non-I/O jobs. ServerResourceTypeServerResourceType
QueryPoolIdleThreadsQueryPoolIdleThreads Vláken Nečinné vlákna fondu dotazůThreads: Query pool idle threads CountCount AverageAverage Počet nečinných vláken pro úlohy v/v ve fondu vláken zpracování.Number of idle threads for I/O jobs in the processing thread pool. ServerResourceTypeServerResourceType
QueryPoolJobQueueLengthQueryPoolJobQueueLength Vláken Délka fronty úloh fondu dotazůThreads: Query pool job queue length CountCount AverageAverage Počet úloh ve frontě fondu vláken dotazů.Number of jobs in the queue of the query thread pool. ServerResourceTypeServerResourceType
ShortParsingBusyThreadsShortParsingBusyThreads Vláken Krátká vlákna s zaneprázdněnou analýzouThreads: Short parsing busy threads CountCount AverageAverage Počet zaneprázdněných vláken ve zkráceném fondu vláken pro analýzu.Number of busy threads in the short parsing thread pool. ServerResourceTypeServerResourceType
ShortParsingIdleThreadsShortParsingIdleThreads Vláken Krátká nečinná vlákna analýzyThreads: Short parsing idle threads CountCount AverageAverage Počet nečinných vláken ve zkráceném fondu vláken pro analýzu.Number of idle threads in the short parsing thread pool. ServerResourceTypeServerResourceType
ShortParsingJobQueueLengthShortParsingJobQueueLength Vláken Délka fronty úlohy krátké analýzyThreads: Short parsing job queue length CountCount AverageAverage Počet úloh ve frontě krátkého analýzy fondu vláken.Number of jobs in the queue of the short parsing thread pool. ServerResourceTypeServerResourceType
memory_thrashing_metricmemory_thrashing_metric Thrashing pamětiMemory Thrashing PercentPercent AverageAverage Průměrná velikost thrashing pamětiAverage memory thrashing. ServerResourceTypeServerResourceType
mashup_engine_qpu_metricmashup_engine_qpu_metric QPU modulu MM Engine QPU CountCount AverageAverage QPU využití hybridních procesů v hybridních modulechQPU usage by mashup engine processes ServerResourceTypeServerResourceType
mashup_engine_memory_metricmashup_engine_memory_metric Paměť motoru MM Engine Memory BBytes AverageAverage Využití paměti procesy modulu hybridní webové aplikaceMemory usage by mashup engine processes ServerResourceTypeServerResourceType

Microsoft.ApiManagement/serviceMicrosoft.ApiManagement/service

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
PožadavkyRequests PožadavkyRequests CountCount CelkemTotal Celkový počet požadavků brány v daném období.The total number of gateway requests in a given period. Může být rozdělené podle různých dimenzí, které vám pomohou diagnostikovat problémy.It can be sliced by various dimensions to help you diagnose issues. Location, BackendResponseCode, LastErrorReason, GatewayResponseCodeLocation, BackendResponseCode, LastErrorReason, GatewayResponseCode
TotalRequestsTotalRequests Požadavky brány celkemTotal Gateway Requests CountCount CelkemTotal Celkový počet požadavků brány v daném období.The total number of gateway requests in a given period. Tato metrika je zastaralá, doporučujeme použít novou Requests metriku.This metric has been deprecated, we recommend using the new Requests metric. Umístění, název hostiteleLocation, Hostname
SuccessfulRequestsSuccessfulRequests Úspěšné požadavky bránySuccessful Gateway Requests CountCount CelkemTotal Celkový počet úspěšných požadavků brány v daném období.The total number of successful gateway requests in a given period. Tato metrika je zastaralá, doporučujeme použít novou Requests metriku.This metric has been deprecated, we recommend using the new Requests metric. Umístění, název hostiteleLocation, Hostname
UnauthorizedRequestsUnauthorizedRequests Neautorizované požadavky brányUnauthorized Gateway Requests CountCount CelkemTotal Celkový počet neautorizovaných požadavků brány v daném období.The total number of unauthorized gateway requests in a given period. Tato metrika je zastaralá, doporučujeme použít novou Requests metriku.This metric has been deprecated, we recommend using the new Requests metric. Umístění, název hostiteleLocation, Hostname
FailedRequestsFailedRequests Neúspěšné požadavky brányFailed Gateway Requests CountCount CelkemTotal Celkový počet neúspěšných požadavků brány v daném období.The total number of failed gateway requests in a given period. Tato metrika je zastaralá, doporučujeme použít novou Requests metriku.This metric has been deprecated, we recommend using the new Requests metric. Umístění, název hostiteleLocation, Hostname
OtherRequestsOtherRequests Další požadavky brányOther Gateway Requests CountCount CelkemTotal Celkový počet požadavků brány v daném období, které nespadají do kategorií úspěšných, neautorizovaných nebo neúspěšných.The total number of gateway requests in a given period that do not fall into the successful, unauthorized, or failed categories. Tato metrika je zastaralá, doporučujeme použít novou Requests metriku.This metric has been deprecated, we recommend using the new Requests metric. Umístění, název hostiteleLocation, Hostname
TrváníDuration Celková doba trvání žádostí o bránuOverall Duration of Gateway Requests MilisekundyMilliseconds AverageAverage Doba mezi tím, kdy API Management obdrží požadavek od klienta a vrátí odpověď klientovi.The time between when API Management receives a request from a client and when it returns a response to the client. Umístění, název hostiteleLocation, Hostname
KapacitaCapacity KapacitaCapacity PercentPercent AverageAverage Indikátor zatížení instance API Management pro účely informování o tom, zda je třeba škálovat instanci tak, aby vyhovovala větší zátěži.Indicator of load on an API Management instance for making informed decisions whether to scale the instance to accommodate more load. LocationLocation
EventHubTotalEventsEventHubTotalEvents Celkový počet událostí EventHubTotal EventHub Events CountCount CelkemTotal Celkový počet událostí odeslaných do centra EventHub z API Management v daném období.The total number of events sent to EventHub from API Management in a given period. LocationLocation
EventHubSuccessfulEventsEventHubSuccessfulEvents Úspěšné události EventHubSuccessful EventHub Events CountCount CelkemTotal Celkový počet úspěšných událostí EventHub v daném období.The total number of successful EventHub events in a given period. LocationLocation
EventHubTotalFailedEventsEventHubTotalFailedEvents Neúspěšné události EventHubFailed EventHub Events CountCount CelkemTotal Celkový počet neúspěšných událostí EventHub v daném období.The total number of failed EventHub events in a given period. LocationLocation
EventHubRejectedEventsEventHubRejectedEvents Odmítnuté události EventHubRejected EventHub Events CountCount CelkemTotal Celkový počet odmítnutých událostí EventHub (nesprávná konfigurace nebo neoprávněný) v daném období.The total number of rejected EventHub events (wrong configuration or unauthorized) in a given period. LocationLocation
EventHubThrottledEventsEventHubThrottledEvents Omezené události EventHubThrottled EventHub Events CountCount CelkemTotal Celkový počet událostí v daném období, které mají omezené události EventHub.The total number of throttled EventHub events in a given period. LocationLocation
EventHubTimedoutEventsEventHubTimedoutEvents Vypršel časový limit událostí EventHub.Timed Out EventHub Events CountCount CelkemTotal Celkový počet událostí EventHub, jejichž časový limit vypršel v daném období.The total number of timed out EventHub events in a given period. LocationLocation
EventHubDroppedEventsEventHubDroppedEvents Vyřazené události EventHubDropped EventHub Events CountCount CelkemTotal Celkový počet vynechaných událostí z důvodu dosažení limitu velikosti fronty v daném období.The total number of events skipped because of queue size limit reached in a given period. LocationLocation
EventHubTotalBytesSentEventHubTotalBytesSent Velikost událostí EventHubSize of EventHub Events BBytes CelkemTotal Celková velikost událostí EventHub v bajtech v daném období.The total size of EventHub events in bytes in a given period. LocationLocation

Microsoft. Automation/automationAccountsMicrosoft.Automation/automationAccounts

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
TotalJobTotalJob Celkový počet úlohTotal Jobs CountCount CelkemTotal Celkový počet úlohThe total number of jobs Runbook, stavRunbook, Status
TotalUpdateDeploymentRunsTotalUpdateDeploymentRuns Celkový počet spuštění nasazení aktualizacíTotal Update Deployment Runs CountCount CelkemTotal Celkový počet spuštění nasazení aktualizací softwaruTotal software update deployment runs SoftwareUpdateConfigurationName, StatusSoftwareUpdateConfigurationName, Status
TotalUpdateDeploymentMachineRunsTotalUpdateDeploymentMachineRuns Celkový počet spuštěných počítačů nasazení aktualizaceTotal Update Deployment Machine Runs CountCount CelkemTotal Celkový počet spuštěných počítačů nasazení aktualizace softwaru v běhu nasazení aktualizace softwaruTotal software update deployment machine runs in a software update deployment run SoftwareUpdateConfigurationName, Status, TargetComputer, SoftwareUpdateConfigurationRunIdSoftwareUpdateConfigurationName, Status, TargetComputer, SoftwareUpdateConfigurationRunId

Microsoft.Batch/batchAccountsMicrosoft.Batch/batchAccounts

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
CoreCountCoreCount Vyhrazený počet jaderDedicated Core Count CountCount CelkemTotal Celkový počet vyhrazených jader v účtu BatchTotal number of dedicated cores in the batch account Žádné dimenzeNo Dimensions
TotalNodeCountTotalNodeCount Počet vyhrazených uzlůDedicated Node Count CountCount CelkemTotal Celkový počet vyhrazených uzlů v účtu BatchTotal number of dedicated nodes in the batch account Žádné dimenzeNo Dimensions
LowPriorityCoreCountLowPriorityCoreCount Počet jader LowPriorityLowPriority Core Count CountCount CelkemTotal Celkový počet jader s nízkou prioritou v účtu BatchTotal number of low-priority cores in the batch account Žádné dimenzeNo Dimensions
TotalLowPriorityNodeCountTotalLowPriorityNodeCount Počet uzlů s nízkou prioritouLow-Priority Node Count CountCount CelkemTotal Celkový počet uzlů s nízkou prioritou v účtu BatchTotal number of low-priority nodes in the batch account Žádné dimenzeNo Dimensions
CreatingNodeCountCreatingNodeCount Vytváření počtu uzlůCreating Node Count CountCount CelkemTotal Počet vytvořených uzlůNumber of nodes being created Žádné dimenzeNo Dimensions
StartingNodeCountStartingNodeCount Počáteční počet uzlůStarting Node Count CountCount CelkemTotal Počet spuštěných uzlůNumber of nodes starting Žádné dimenzeNo Dimensions
WaitingForStartTaskNodeCountWaitingForStartTaskNodeCount Čekání na počet uzlů spouštěcí úlohyWaiting For Start Task Node Count CountCount CelkemTotal Počet uzlů, které čekají na dokončení počátečního úkoluNumber of nodes waiting for the Start Task to complete Žádné dimenzeNo Dimensions
StartTaskFailedNodeCountStartTaskFailedNodeCount Počet neúspěšných spuštění úlohy – počet uzlůStart Task Failed Node Count CountCount CelkemTotal Počet uzlů, ve kterých se spouštěcí úkol nezdařilNumber of nodes where the Start Task has failed Žádné dimenzeNo Dimensions
IdleNodeCountIdleNodeCount Počet nečinných uzlůIdle Node Count CountCount CelkemTotal Počet nečinných uzlůNumber of idle nodes Žádné dimenzeNo Dimensions
OfflineNodeCountOfflineNodeCount Počet uzlů v režimu offlineOffline Node Count CountCount CelkemTotal Počet offline uzlůNumber of offline nodes Žádné dimenzeNo Dimensions
RebootingNodeCountRebootingNodeCount Restartování počtu uzlůRebooting Node Count CountCount CelkemTotal Počet restartování uzlůNumber of rebooting nodes Žádné dimenzeNo Dimensions
ReimagingNodeCountReimagingNodeCount Počet uzlů obnovování imagíReimaging Node Count CountCount CelkemTotal Počet uzlů obnovování imagíNumber of reimaging nodes Žádné dimenzeNo Dimensions
RunningNodeCountRunningNodeCount Počet spuštěných uzlůRunning Node Count CountCount CelkemTotal Počet spuštěných uzlůNumber of running nodes Žádné dimenzeNo Dimensions
LeavingPoolNodeCountLeavingPoolNodeCount Počet ponechávání uzlů fonduLeaving Pool Node Count CountCount CelkemTotal Počet uzlů opouštících fondNumber of nodes leaving the Pool Žádné dimenzeNo Dimensions
UnusableNodeCountUnusableNodeCount Počet nepoužitelných uzlůUnusable Node Count CountCount CelkemTotal Počet nepoužitelných uzlůNumber of unusable nodes Žádné dimenzeNo Dimensions
PreemptedNodeCountPreemptedNodeCount Počet zrušených uzlůPreempted Node Count CountCount CelkemTotal Počet zrušených uzlůNumber of preempted nodes Žádné dimenzeNo Dimensions
TaskStartEventTaskStartEvent Události zahájení úlohyTask Start Events CountCount CelkemTotal Celkový počet úloh, které byly spuštěnyTotal number of tasks that have started Žádné dimenzeNo Dimensions
TaskCompleteEventTaskCompleteEvent Události dokončení úlohyTask Complete Events CountCount CelkemTotal Celkový počet úloh, které byly dokončenyTotal number of tasks that have completed Žádné dimenzeNo Dimensions
TaskFailEventTaskFailEvent Události neúspěšných úlohTask Fail Events CountCount CelkemTotal Celkový počet úloh, které byly dokončeny ve stavu selháníTotal number of tasks that have completed in a failed state Žádné dimenzeNo Dimensions
PoolCreateEventPoolCreateEvent Vytváření fondů – událostiPool Create Events CountCount CelkemTotal Celkový počet vytvořených fondůTotal number of pools that have been created Žádné dimenzeNo Dimensions
PoolResizeStartEventPoolResizeStartEvent Události spuštění změny velikosti fonduPool Resize Start Events CountCount CelkemTotal Celkový počet změněných počtu fondů, které byly spuštěnyTotal number of pool resizes that have started Žádné dimenzeNo Dimensions
PoolResizeCompleteEventPoolResizeCompleteEvent Události dokončení změny velikosti fonduPool Resize Complete Events CountCount CelkemTotal Celkový počet změněných velikostí fondu, které byly dokončenyTotal number of pool resizes that have completed Žádné dimenzeNo Dimensions
PoolDeleteStartEventPoolDeleteStartEvent Události spuštění odstranění fonduPool Delete Start Events CountCount CelkemTotal Celkový počet odstranění fondů, které byly spuštěnyTotal number of pool deletes that have started Žádné dimenzeNo Dimensions
PoolDeleteCompleteEventPoolDeleteCompleteEvent Události dokončení odstranění fonduPool Delete Complete Events CountCount CelkemTotal Celkový počet odstranění fondů, které byly dokončenyTotal number of pool deletes that have completed Žádné dimenzeNo Dimensions
JobDeleteCompleteEventJobDeleteCompleteEvent Události dokončení odstranění úlohyJob Delete Complete Events CountCount CelkemTotal Celkový počet úspěšně odstraněných úloh.Total number of jobs that have been successfully deleted. Žádné dimenzeNo Dimensions
JobDeleteStartEventJobDeleteStartEvent Události spuštění odstranění úlohyJob Delete Start Events CountCount CelkemTotal Celkový počet úloh, které byly vyžádány k odstranění.Total number of jobs that have been requested to be deleted. Žádné dimenzeNo Dimensions
JobDisableCompleteEventJobDisableCompleteEvent Úloha zakázat kompletní událostiJob Disable Complete Events CountCount CelkemTotal Celkový počet úloh, které byly úspěšně zakázány.Total number of jobs that have been successfully disabled. Žádné dimenzeNo Dimensions
JobDisableStartEventJobDisableStartEvent Úloha zakázat počáteční událostiJob Disable Start Events CountCount CelkemTotal Celkový počet úloh, které byly vyžádány k zakázání.Total number of jobs that have been requested to be disabled. Žádné dimenzeNo Dimensions
JobStartEventJobStartEvent Události spuštění úlohyJob Start Events CountCount CelkemTotal Celkový počet úloh, které byly úspěšně spuštěny.Total number of jobs that have been successfully started. Žádné dimenzeNo Dimensions
JobTerminateCompleteEventJobTerminateCompleteEvent Ukončit události dokončení úlohyJob Terminate Complete Events CountCount CelkemTotal Celkový počet úloh, které byly úspěšně ukončeny.Total number of jobs that have been successfully terminated. Žádné dimenzeNo Dimensions
JobTerminateStartEventJobTerminateStartEvent Události spuštění ukončení úlohyJob Terminate Start Events CountCount CelkemTotal Celkový počet úloh, které byly vyžádány k ukončení.Total number of jobs that have been requested to be terminated. Žádné dimenzeNo Dimensions

Microsoft.Cache/redisMicrosoft.Cache/redis

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
connectedclientsconnectedclients Počet připojených klientůConnected Clients CountCount MaximumMaximum ShardIdShardId
totalcommandsprocessedtotalcommandsprocessed Operace celkemTotal Operations CountCount CelkemTotal ShardIdShardId
cachehitscachehits Přístupy do mezipamětiCache Hits CountCount CelkemTotal ShardIdShardId
cachemissescachemisses Neúspěšné přístupy do mezipamětiCache Misses CountCount CelkemTotal ShardIdShardId
GetCommandsgetcommands Operace GetGets CountCount CelkemTotal ShardIdShardId
setcommandssetcommands SadySets CountCount CelkemTotal ShardIdShardId
operationsPerSecondoperationsPerSecond Operace za sekunduOperations Per Second CountCount MaximumMaximum ShardIdShardId
evictedkeysevictedkeys Vyloučené klíčeEvicted Keys CountCount CelkemTotal ShardIdShardId
totalkeystotalkeys Celkový počet klíčůTotal Keys CountCount MaximumMaximum ShardIdShardId
expiredkeysexpiredkeys Prošlé klíčeExpired Keys CountCount CelkemTotal ShardIdShardId
usedmemoryusedmemory Použitá paměťUsed Memory BBytes MaximumMaximum ShardIdShardId
usedmemorypercentageusedmemorypercentage Procento využité pamětiUsed Memory Percentage PercentPercent MaximumMaximum ShardIdShardId
usedmemoryRssusedmemoryRss RSS využité pamětiUsed Memory RSS BBytes MaximumMaximum ShardIdShardId
serverLoadserverLoad Zatížení serveruServer Load PercentPercent MaximumMaximum ShardIdShardId
cacheWritecacheWrite Zápis do mezipamětiCache Write BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum ShardIdShardId
cacheReadcacheRead Čtení z mezipamětiCache Read BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum ShardIdShardId
percentProcessorTimepercentProcessorTime ProcesorCPU PercentPercent MaximumMaximum ShardIdShardId
cacheLatencycacheLatency Mikrosekundy latence mezipaměti (Preview)Cache Latency Microseconds (Preview) CountCount AverageAverage ShardId, SampleTypeShardId, SampleType
chybyerrors ChybyErrors CountCount MaximumMaximum ShardId, ErrorTypeShardId, ErrorType
connectedclients0connectedclients0 Připojení klienti (horizontálních oddílů 0)Connected Clients (Shard 0) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
totalcommandsprocessed0totalcommandsprocessed0 Celkem operací (horizontálních oddílů 0)Total Operations (Shard 0) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
cachehits0cachehits0 Přístupy do mezipaměti (horizontálních oddílů 0)Cache Hits (Shard 0) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
cachemisses0cachemisses0 Neúspěšné přístupy do mezipaměti (horizontálních oddílů 0)Cache Misses (Shard 0) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
getcommands0getcommands0 Načtení (horizontálních oddílů 0)Gets (Shard 0) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
setcommands0setcommands0 Sady (horizontálních oddílů 0)Sets (Shard 0) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
operationsPerSecond0operationsPerSecond0 Operací za sekundu (horizontálních oddílů 0)Operations Per Second (Shard 0) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
evictedkeys0evictedkeys0 Vyřazené klíče (horizontálních oddílů 0)Evicted Keys (Shard 0) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
totalkeys0totalkeys0 Celkem klíčů (horizontálních oddílů 0)Total Keys (Shard 0) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
expiredkeys0expiredkeys0 Klíče vypršení platnosti (horizontálních oddílů 0)Expired Keys (Shard 0) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
usedmemory0usedmemory0 Využitá paměť (horizontálních oddílů 0)Used Memory (Shard 0) BBytes MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
usedmemoryRss0usedmemoryRss0 RSS využité paměti (horizontálních oddílů 0)Used Memory RSS (Shard 0) BBytes MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
serverLoad0serverLoad0 Zatížení serveru (horizontálních oddílů 0)Server Load (Shard 0) PercentPercent MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
cacheWrite0cacheWrite0 Zápis do mezipaměti (horizontálních oddílů 0)Cache Write (Shard 0) BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
cacheRead0cacheRead0 Čtení z mezipaměti (horizontálních oddílů 0)Cache Read (Shard 0) BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
percentProcessorTime0percentProcessorTime0 PROCESOR (horizontálních oddílů 0)CPU (Shard 0) PercentPercent MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
connectedclients1connectedclients1 Připojení klienti (horizontálních oddílů 1)Connected Clients (Shard 1) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
totalcommandsprocessed1totalcommandsprocessed1 Celkem operací (horizontálních oddílů 1)Total Operations (Shard 1) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
cachehits1cachehits1 Přístupy do mezipaměti (horizontálních oddílů 1)Cache Hits (Shard 1) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
cachemisses1cachemisses1 Neúspěšné přístupy do mezipaměti (horizontálních oddílů 1)Cache Misses (Shard 1) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
getcommands1getcommands1 Načtení (horizontálních oddílů 1)Gets (Shard 1) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
setcommands1setcommands1 Sady (horizontálních oddílů 1)Sets (Shard 1) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
operationsPerSecond1operationsPerSecond1 Operací za sekundu (horizontálních oddílů 1)Operations Per Second (Shard 1) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
evictedkeys1evictedkeys1 Vyřazené klíče (horizontálních oddílů 1)Evicted Keys (Shard 1) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
totalkeys1totalkeys1 Celkem klíčů (horizontálních oddílů 1)Total Keys (Shard 1) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
expiredkeys1expiredkeys1 Klíče vypršení platnosti (horizontálních oddílů 1)Expired Keys (Shard 1) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
usedmemory1usedmemory1 Využitá paměť (horizontálních oddílů 1)Used Memory (Shard 1) BBytes MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
usedmemoryRss1usedmemoryRss1 RSS využité paměti (horizontálních oddílů 1)Used Memory RSS (Shard 1) BBytes MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
serverLoad1serverLoad1 Zatížení serveru (horizontálních oddílů 1)Server Load (Shard 1) PercentPercent MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
cacheWrite1cacheWrite1 Zápis do mezipaměti (horizontálních oddílů 1)Cache Write (Shard 1) BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
cacheRead1cacheRead1 Čtení z mezipaměti (horizontálních oddílů 1)Cache Read (Shard 1) BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
percentProcessorTime1percentProcessorTime1 PROCESOR (horizontálních oddílů 1)CPU (Shard 1) PercentPercent MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
connectedclients2connectedclients2 Připojení klienti (horizontálních oddílů 2)Connected Clients (Shard 2) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
totalcommandsprocessed2totalcommandsprocessed2 Celkem operací (horizontálních oddílů 2)Total Operations (Shard 2) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
cachehits2cachehits2 Přístupy do mezipaměti (horizontálních oddílů 2)Cache Hits (Shard 2) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
cachemisses2cachemisses2 Neúspěšné přístupy do mezipaměti (horizontálních oddílů 2)Cache Misses (Shard 2) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
getcommands2getcommands2 Get (horizontálních oddílů 2)Gets (Shard 2) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
setcommands2setcommands2 Sady (horizontálních oddílů 2)Sets (Shard 2) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
operationsPerSecond2operationsPerSecond2 Operací za sekundu (horizontálních oddílů 2)Operations Per Second (Shard 2) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
evictedkeys2evictedkeys2 Vyřazené klíče (horizontálních oddílů 2)Evicted Keys (Shard 2) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
totalkeys2totalkeys2 Celkem klíčů (horizontálních oddílů 2)Total Keys (Shard 2) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
expiredkeys2expiredkeys2 Klíče vypršení platnosti (horizontálních oddílů 2)Expired Keys (Shard 2) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
usedmemory2usedmemory2 Využitá paměť (horizontálních oddílů 2)Used Memory (Shard 2) BBytes MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
usedmemoryRss2usedmemoryRss2 RSS využité paměti (horizontálních oddílů 2)Used Memory RSS (Shard 2) BBytes MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
serverLoad2serverLoad2 Zatížení serveru (horizontálních oddílů 2)Server Load (Shard 2) PercentPercent MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
cacheWrite2cacheWrite2 Zápis do mezipaměti (horizontálních oddílů 2)Cache Write (Shard 2) BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
cacheRead2cacheRead2 Čtení z mezipaměti (horizontálních oddílů 2)Cache Read (Shard 2) BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
percentProcessorTime2percentProcessorTime2 PROCESOR (horizontálních oddílů 2)CPU (Shard 2) PercentPercent MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
connectedclients3connectedclients3 Připojení klienti (horizontálních oddílů 3)Connected Clients (Shard 3) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
totalcommandsprocessed3totalcommandsprocessed3 Celkem operací (horizontálních oddílů 3)Total Operations (Shard 3) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
cachehits3cachehits3 Přístupy do mezipaměti (horizontálních oddílů 3)Cache Hits (Shard 3) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
cachemisses3cachemisses3 Neúspěšné přístupy do mezipaměti (horizontálních oddílů 3)Cache Misses (Shard 3) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
getcommands3getcommands3 Get (horizontálních oddílů 3)Gets (Shard 3) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
setcommands3setcommands3 Sady (horizontálních oddílů 3)Sets (Shard 3) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
operationsPerSecond3operationsPerSecond3 Operací za sekundu (horizontálních oddílů 3)Operations Per Second (Shard 3) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
evictedkeys3evictedkeys3 Vyřazené klíče (horizontálních oddílů 3)Evicted Keys (Shard 3) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
totalkeys3totalkeys3 Celkem klíčů (horizontálních oddílů 3)Total Keys (Shard 3) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
expiredkeys3expiredkeys3 Klíče vypršení platnosti (horizontálních oddílů 3)Expired Keys (Shard 3) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
usedmemory3usedmemory3 Využitá paměť (horizontálních oddílů 3)Used Memory (Shard 3) BBytes MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
usedmemoryRss3usedmemoryRss3 RSS využité paměti (horizontálních oddílů 3)Used Memory RSS (Shard 3) BBytes MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
serverLoad3serverLoad3 Zatížení serveru (horizontálních oddílů 3)Server Load (Shard 3) PercentPercent MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
cacheWrite3cacheWrite3 Zápis do mezipaměti (horizontálních oddílů 3)Cache Write (Shard 3) BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
cacheRead3cacheRead3 Čtení z mezipaměti (horizontálních oddílů 3)Cache Read (Shard 3) BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
percentProcessorTime3percentProcessorTime3 PROCESOR (horizontálních oddílů 3)CPU (Shard 3) PercentPercent MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
connectedclients4connectedclients4 Připojení klienti (horizontálních oddílů 4)Connected Clients (Shard 4) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
totalcommandsprocessed4totalcommandsprocessed4 Celkem operací (horizontálních oddílů 4)Total Operations (Shard 4) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
cachehits4cachehits4 Přístupy do mezipaměti (horizontálních oddílů 4)Cache Hits (Shard 4) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
cachemisses4cachemisses4 Neúspěšné přístupy do mezipaměti (horizontálních oddílů 4)Cache Misses (Shard 4) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
getcommands4getcommands4 Get (horizontálních oddílů 4)Gets (Shard 4) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
setcommands4setcommands4 Sady (horizontálních oddílů 4)Sets (Shard 4) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
operationsPerSecond4operationsPerSecond4 Operací za sekundu (horizontálních oddílů 4)Operations Per Second (Shard 4) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
evictedkeys4evictedkeys4 Vyřazené klíče (horizontálních oddílů 4)Evicted Keys (Shard 4) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
totalkeys4totalkeys4 Celkem klíčů (horizontálních oddílů 4)Total Keys (Shard 4) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
expiredkeys4expiredkeys4 Klíče vypršení platnosti (horizontálních oddílů 4)Expired Keys (Shard 4) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
usedmemory4usedmemory4 Využitá paměť (horizontálních oddílů 4)Used Memory (Shard 4) BBytes MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
usedmemoryRss4usedmemoryRss4 RSS využité paměti (horizontálních oddílů 4)Used Memory RSS (Shard 4) BBytes MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
serverLoad4serverLoad4 Zatížení serveru (horizontálních oddílů 4)Server Load (Shard 4) PercentPercent MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
cacheWrite4cacheWrite4 Zápis do mezipaměti (horizontálních oddílů 4)Cache Write (Shard 4) BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
cacheRead4cacheRead4 Čtení z mezipaměti (horizontálních oddílů 4)Cache Read (Shard 4) BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
percentProcessorTime4percentProcessorTime4 PROCESOR (horizontálních oddílů 4)CPU (Shard 4) PercentPercent MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
connectedclients5connectedclients5 Připojení klienti (horizontálních oddílů 5)Connected Clients (Shard 5) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
totalcommandsprocessed5totalcommandsprocessed5 Celkem operací (horizontálních oddílů 5)Total Operations (Shard 5) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
cachehits5cachehits5 Přístupy do mezipaměti (horizontálních oddílů 5)Cache Hits (Shard 5) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
cachemisses5cachemisses5 Neúspěšné přístupy do mezipaměti (horizontálních oddílů 5)Cache Misses (Shard 5) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
getcommands5getcommands5 Získá (horizontálních oddílů 5)Gets (Shard 5) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
setcommands5setcommands5 Sady (horizontálních oddílů 5)Sets (Shard 5) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
operationsPerSecond5operationsPerSecond5 Operací za sekundu (horizontálních oddílů 5)Operations Per Second (Shard 5) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
evictedkeys5evictedkeys5 Vyřazení klíčů (horizontálních oddílů 5)Evicted Keys (Shard 5) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
totalkeys5totalkeys5 Celkem klíčů (horizontálních oddílů 5)Total Keys (Shard 5) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
expiredkeys5expiredkeys5 Klíče vypršení platnosti (horizontálních oddílů 5)Expired Keys (Shard 5) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
usedmemory5usedmemory5 Využitá paměť (horizontálních oddílů 5)Used Memory (Shard 5) BBytes MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
usedmemoryRss5usedmemoryRss5 RSS využité paměti (horizontálních oddílů 5)Used Memory RSS (Shard 5) BBytes MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
serverLoad5serverLoad5 Zatížení serveru (horizontálních oddílů 5)Server Load (Shard 5) PercentPercent MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
cacheWrite5cacheWrite5 Zápis do mezipaměti (horizontálních oddílů 5)Cache Write (Shard 5) BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
cacheRead5cacheRead5 Čtení z mezipaměti (horizontálních oddílů 5)Cache Read (Shard 5) BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
percentProcessorTime5percentProcessorTime5 PROCESOR (horizontálních oddílů 5)CPU (Shard 5) PercentPercent MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
connectedclients6connectedclients6 Připojení klienti (horizontálních oddílů 6)Connected Clients (Shard 6) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
totalcommandsprocessed6totalcommandsprocessed6 Celkem operací (horizontálních oddílů 6)Total Operations (Shard 6) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
cachehits6cachehits6 Přístupy do mezipaměti (horizontálních oddílů 6)Cache Hits (Shard 6) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
cachemisses6cachemisses6 Neúspěšné přístupy do mezipaměti (horizontálních oddílů 6)Cache Misses (Shard 6) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
getcommands6getcommands6 Načtení (horizontálních oddílů 6)Gets (Shard 6) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
setcommands6setcommands6 Sady (horizontálních oddílů 6)Sets (Shard 6) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
operationsPerSecond6operationsPerSecond6 Operací za sekundu (horizontálních oddílů 6)Operations Per Second (Shard 6) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
evictedkeys6evictedkeys6 Vyřazené klíče (horizontálních oddílů 6)Evicted Keys (Shard 6) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
totalkeys6totalkeys6 Celkem klíčů (horizontálních oddílů 6)Total Keys (Shard 6) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
expiredkeys6expiredkeys6 Klíče vypršení platnosti (horizontálních oddílů 6)Expired Keys (Shard 6) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
usedmemory6usedmemory6 Využitá paměť (horizontálních oddílů 6)Used Memory (Shard 6) BBytes MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
usedmemoryRss6usedmemoryRss6 RSS využité paměti (horizontálních oddílů 6)Used Memory RSS (Shard 6) BBytes MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
serverLoad6serverLoad6 Zatížení serveru (horizontálních oddílů 6)Server Load (Shard 6) PercentPercent MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
cacheWrite6cacheWrite6 Zápis do mezipaměti (horizontálních oddílů 6)Cache Write (Shard 6) BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
cacheRead6cacheRead6 Čtení z mezipaměti (horizontálních oddílů 6)Cache Read (Shard 6) BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
percentProcessorTime6percentProcessorTime6 PROCESOR (horizontálních oddílů 6)CPU (Shard 6) PercentPercent MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
connectedclients7connectedclients7 Připojení klienti (horizontálních oddílů 7)Connected Clients (Shard 7) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
totalcommandsprocessed7totalcommandsprocessed7 Celkem operací (horizontálních oddílů 7)Total Operations (Shard 7) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
cachehits7cachehits7 Přístupy do mezipaměti (horizontálních oddílů 7)Cache Hits (Shard 7) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
cachemisses7cachemisses7 Neúspěšné přístupy do mezipaměti (horizontálních oddílů 7)Cache Misses (Shard 7) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
getcommands7getcommands7 Načtení (horizontálních oddílů 7)Gets (Shard 7) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
setcommands7setcommands7 Sady (horizontálních oddílů 7)Sets (Shard 7) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
operationsPerSecond7operationsPerSecond7 Operací za sekundu (horizontálních oddílů 7)Operations Per Second (Shard 7) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
evictedkeys7evictedkeys7 Vyřazení klíčů (horizontálních oddílů 7)Evicted Keys (Shard 7) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
totalkeys7totalkeys7 Celkem klíčů (horizontálních oddílů 7)Total Keys (Shard 7) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
expiredkeys7expiredkeys7 Klíče vypršení platnosti (horizontálních oddílů 7)Expired Keys (Shard 7) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
usedmemory7usedmemory7 Využitá paměť (horizontálních oddílů 7)Used Memory (Shard 7) BBytes MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
usedmemoryRss7usedmemoryRss7 RSS využité paměti (horizontálních oddílů 7)Used Memory RSS (Shard 7) BBytes MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
serverLoad7serverLoad7 Zatížení serveru (horizontálních oddílů 7)Server Load (Shard 7) PercentPercent MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
cacheWrite7cacheWrite7 Zápis do mezipaměti (horizontálních oddílů 7)Cache Write (Shard 7) BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
cacheRead7cacheRead7 Čtení z mezipaměti (horizontálních oddílů 7)Cache Read (Shard 7) BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
percentProcessorTime7percentProcessorTime7 PROCESOR (horizontálních oddílů 7)CPU (Shard 7) PercentPercent MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
connectedclients8connectedclients8 Připojení klienti (horizontálních oddílů 8)Connected Clients (Shard 8) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
totalcommandsprocessed8totalcommandsprocessed8 Celkem operací (horizontálních oddílů 8)Total Operations (Shard 8) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
cachehits8cachehits8 Přístupy do mezipaměti (horizontálních oddílů 8)Cache Hits (Shard 8) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
cachemisses8cachemisses8 Neúspěšné přístupy do mezipaměti (horizontálních oddílů 8)Cache Misses (Shard 8) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
getcommands8getcommands8 Získá (horizontálních oddílů 8)Gets (Shard 8) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
setcommands8setcommands8 Sady (horizontálních oddílů 8)Sets (Shard 8) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
operationsPerSecond8operationsPerSecond8 Operací za sekundu (horizontálních oddílů 8)Operations Per Second (Shard 8) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
evictedkeys8evictedkeys8 Vyřazené klíče (horizontálních oddílů 8)Evicted Keys (Shard 8) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
totalkeys8totalkeys8 Celkem klíčů (horizontálních oddílů 8)Total Keys (Shard 8) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
expiredkeys8expiredkeys8 Klíče vypršení platnosti (horizontálních oddílů 8)Expired Keys (Shard 8) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
usedmemory8usedmemory8 Využitá paměť (horizontálních oddílů 8)Used Memory (Shard 8) BBytes MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
usedmemoryRss8usedmemoryRss8 RSS využité paměti (horizontálních oddílů 8)Used Memory RSS (Shard 8) BBytes MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
serverLoad8serverLoad8 Zatížení serveru (horizontálních oddílů 8)Server Load (Shard 8) PercentPercent MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
cacheWrite8cacheWrite8 Zápis do mezipaměti (horizontálních oddílů 8)Cache Write (Shard 8) BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
cacheRead8cacheRead8 Čtení z mezipaměti (horizontálních oddílů 8)Cache Read (Shard 8) BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
percentProcessorTime8percentProcessorTime8 PROCESOR (horizontálních oddílů 8)CPU (Shard 8) PercentPercent MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
connectedclients9connectedclients9 Připojení klienti (horizontálních oddílů 9)Connected Clients (Shard 9) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
totalcommandsprocessed9totalcommandsprocessed9 Celkem operací (horizontálních oddílů 9)Total Operations (Shard 9) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
cachehits9cachehits9 Přístupy do mezipaměti (horizontálních oddílů 9)Cache Hits (Shard 9) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
cachemisses9cachemisses9 Neúspěšné přístupy do mezipaměti (horizontálních oddílů 9)Cache Misses (Shard 9) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
getcommands9getcommands9 Načtení (horizontálních oddílů 9)Gets (Shard 9) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
setcommands9setcommands9 Sady (horizontálních oddílů 9)Sets (Shard 9) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
operationsPerSecond9operationsPerSecond9 Operací za sekundu (horizontálních oddílů 9)Operations Per Second (Shard 9) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
evictedkeys9evictedkeys9 Vyřazené klíče (horizontálních oddílů 9)Evicted Keys (Shard 9) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
totalkeys9totalkeys9 Celkem klíčů (horizontálních oddílů 9)Total Keys (Shard 9) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
expiredkeys9expiredkeys9 Klíče vypršení platnosti (horizontálních oddílů 9)Expired Keys (Shard 9) CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
usedmemory9usedmemory9 Využitá paměť (horizontálních oddílů 9)Used Memory (Shard 9) BBytes MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
usedmemoryRss9usedmemoryRss9 RSS využité paměti (horizontálních oddílů 9)Used Memory RSS (Shard 9) BBytes MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
serverLoad9serverLoad9 Zatížení serveru (horizontálních oddílů 9)Server Load (Shard 9) PercentPercent MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
cacheWrite9cacheWrite9 Zápis do mezipaměti (horizontálních oddílů 9)Cache Write (Shard 9) BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
cacheRead9cacheRead9 Čtení z mezipaměti (horizontálních oddílů 9)Cache Read (Shard 9) BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
percentProcessorTime9percentProcessorTime9 PROCESOR (horizontálních oddílů 9)CPU (Shard 9) PercentPercent MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions

Microsoft.ClassicCompute/virtualMachinesMicrosoft.ClassicCompute/virtualMachines

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
Procento CPUPercentage CPU Procento CPUPercentage CPU ProcentoPercent AverageAverage Procento přidělených výpočetních jednotek, které virtuální počítače aktuálně používajíThe percentage of allocated compute units that are currently in use by the Virtual Machine(s). Žádné dimenzeNo Dimensions
Síťové vstupyNetwork In Síťové vstupyNetwork In BBytes CelkemTotal Počet bajtů přijatých virtuálními počítači na všech síťových rozhraních (příchozí provoz)The number of bytes received on all network interfaces by the Virtual Machine(s) (Incoming Traffic). Žádné dimenzeNo Dimensions
Síťové výstupyNetwork Out Síťové výstupyNetwork Out BBytes CelkemTotal Počet bajtů odchozích ze všech síťových rozhraní virtuálních počítačů (odchozí provoz)The number of bytes out on all network interfaces by the Virtual Machine(s) (Outgoing Traffic). Žádné dimenzeNo Dimensions
Bajty čtení z disku/sDisk Read Bytes/Sec Čtení z diskuDisk Read BytesPerSecondBytesPerSecond AverageAverage Průměrný počet bajtů přečtený z disku během období sledováníAverage bytes read from disk during monitoring period. Žádné dimenzeNo Dimensions
Bajty zápisu na disk/sDisk Write Bytes/Sec Zápis na diskDisk Write BytesPerSecondBytesPerSecond AverageAverage Průměrný počet bajtů zapsaný na disk během období sledováníAverage bytes written to disk during monitoring period. Žádné dimenzeNo Dimensions
Čtení z disku – operace/sDisk Read Operations/Sec Čtení z disku – operace/sDisk Read Operations/Sec CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Čtení z disku – IOPSDisk Read IOPS. Žádné dimenzeNo Dimensions
Zápis na disk – operace/sDisk Write Operations/Sec Zápis na disk – operace/sDisk Write Operations/Sec CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Zápis na disk – IOPSDisk Write IOPS. Žádné dimenzeNo Dimensions

Microsoft.ClassicCompute/domainNames/slots/rolesMicrosoft.ClassicCompute/domainNames/slots/roles

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
Procento CPUPercentage CPU Procento CPUPercentage CPU ProcentoPercent AverageAverage Procento přidělených výpočetních jednotek, které virtuální počítače aktuálně používajíThe percentage of allocated compute units that are currently in use by the Virtual Machine(s). RoleInstanceIdRoleInstanceId
Síťové vstupyNetwork In Síťové vstupyNetwork In BBytes CelkemTotal Počet bajtů přijatých virtuálními počítači na všech síťových rozhraních (příchozí provoz)The number of bytes received on all network interfaces by the Virtual Machine(s) (Incoming Traffic). RoleInstanceIdRoleInstanceId
Síťové výstupyNetwork Out Síťové výstupyNetwork Out BBytes CelkemTotal Počet bajtů odchozích ze všech síťových rozhraní virtuálních počítačů (odchozí provoz)The number of bytes out on all network interfaces by the Virtual Machine(s) (Outgoing Traffic). RoleInstanceIdRoleInstanceId
Bajty čtení z disku/sDisk Read Bytes/Sec Čtení z diskuDisk Read BytesPerSecondBytesPerSecond AverageAverage Průměrný počet bajtů přečtený z disku během období sledováníAverage bytes read from disk during monitoring period. RoleInstanceIdRoleInstanceId
Bajty zápisu na disk/sDisk Write Bytes/Sec Zápis na diskDisk Write BytesPerSecondBytesPerSecond AverageAverage Průměrný počet bajtů zapsaný na disk během období sledováníAverage bytes written to disk during monitoring period. RoleInstanceIdRoleInstanceId
Čtení z disku – operace/sDisk Read Operations/Sec Čtení z disku – operace/sDisk Read Operations/Sec CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Čtení z disku – IOPSDisk Read IOPS. RoleInstanceIdRoleInstanceId
Zápis na disk – operace/sDisk Write Operations/Sec Zápis na disk – operace/sDisk Write Operations/Sec CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Zápis na disk – IOPSDisk Write IOPS. RoleInstanceIdRoleInstanceId

Microsoft.CognitiveServices/accountsMicrosoft.CognitiveServices/accounts

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
TotalCallsTotalCalls Celkem voláníTotal Calls CountCount CelkemTotal Celkový počet voláníTotal number of calls. ApiName, OperationName, oblastApiName, OperationName, Region
SuccessfulCallsSuccessfulCalls Úspěšná voláníSuccessful Calls CountCount CelkemTotal Počet úspěšných voláníNumber of successful calls. ApiName, OperationName, oblastApiName, OperationName, Region
TotalErrorsTotalErrors Celkem chybTotal Errors CountCount CelkemTotal Celkový počet volání s chybovou odpovědí (kód odpovědi HTTP 4xx nebo 5xx)Total number of calls with error response (HTTP response code 4xx or 5xx). ApiName, OperationName, oblastApiName, OperationName, Region
BlockedCallsBlockedCalls Blokovaná voláníBlocked Calls CountCount CelkemTotal Počet volání nad limit vyplývající ze sazby nebo kvótyNumber of calls that exceeded rate or quota limit. ApiName, OperationName, oblastApiName, OperationName, Region
ServerErrorsServerErrors Chyby serveruServer Errors CountCount CelkemTotal Počet volání s vnitřní chybou služby (kód odpovědi HTTP 5xx)Number of calls with service internal error (HTTP response code 5xx). ApiName, OperationName, oblastApiName, OperationName, Region
ClientErrorsClientErrors Chyby klientůClient Errors CountCount CelkemTotal Počet volání s chybou na straně klienta (kód odpovědi HTTP 4xx)Number of calls with client side error (HTTP response code 4xx). ApiName, OperationName, oblastApiName, OperationName, Region
DataInDataIn Vstupní dataData In BBytes CelkemTotal Velikost příchozích dat v bajtechSize of incoming data in bytes. ApiName, OperationName, oblastApiName, OperationName, Region
DataDataOut Výstupní dataData Out BBytes CelkemTotal Velikost odchozích dat v bajtechSize of outgoing data in bytes. ApiName, OperationName, oblastApiName, OperationName, Region
LatenceLatency LatenceLatency MilisekundMilliSeconds AverageAverage Latence v milisekundáchLatency in milliseconds. ApiName, OperationName, oblastApiName, OperationName, Region
CharactersTranslatedCharactersTranslated Přeložené znakyCharacters Translated CountCount CelkemTotal Celkový počet znaků v příchozí textové žádostiTotal number of characters in incoming text request. ApiName, OperationName, oblastApiName, OperationName, Region
CharactersTrainedCharactersTrained Vyškolené znakyCharacters Trained CountCount CelkemTotal Celkový počet vyškolených znakůTotal number of characters trained. ApiName, OperationName, oblastApiName, OperationName, Region
SpeechSessionDurationSpeechSessionDuration Doba trvání řečové relaceSpeech Session Duration SekundySeconds CelkemTotal Celková doba trvání řečové relace v sekundáchTotal duration of speech session in seconds. ApiName, OperationName, oblastApiName, OperationName, Region
TotalTransactionsTotalTransactions Transakce celkemTotal Transactions CountCount CelkemTotal Celkový počet transakcíTotal number of transactions. Žádné dimenzeNo Dimensions
TotalTokenCallsTotalTokenCalls Celkem volání tokenůTotal Token Calls CountCount CelkemTotal Celkový počet volání tokenůTotal number of token calls. ApiName, OperationName, oblastApiName, OperationName, Region

Microsoft.Compute/virtualMachinesMicrosoft.Compute/virtualMachines

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
Procento CPUPercentage CPU Procento CPUPercentage CPU ProcentoPercent PrůměrAverage Procento přidělených výpočetních jednotek, které virtuální počítače aktuálně používajíThe percentage of allocated compute units that are currently in use by the Virtual Machine(s) Žádné dimenzeNo Dimensions
Síťové vstupyNetwork In Fakturovatelný příchozí síťový provozNetwork In Billable BBytes CelkemTotal Počet fakturovatelných bajtů přijatých virtuálními počítači na všech síťových rozhraních (příchozí provoz)The number of billable bytes received on all network interfaces by the Virtual Machine(s) (Incoming Traffic) Žádné dimenzeNo Dimensions
Síťové výstupyNetwork Out Fakturovatelný odchozí síťový provozNetwork Out Billable BBytes CelkemTotal Počet fakturovatelných bajtů odchozích ze všech síťových rozhraní virtuálních počítačů (odchozí provoz)The number of billable bytes out on all network interfaces by the Virtual Machine(s) (Outgoing Traffic) Žádné dimenzeNo Dimensions
Čtení z disku – bajtyDisk Read Bytes Čtení z disku – bajtyDisk Read Bytes BBytes CelkemTotal Počet bajtů přečtených z disku během monitorováníBytes read from disk during monitoring period Žádné dimenzeNo Dimensions
Zápis na disk – bajtyDisk Write Bytes Zápis na disk – bajtyDisk Write Bytes BBytes CelkemTotal Počet bajtů zapsaných na disk během monitorováníBytes written to disk during monitoring period Žádné dimenzeNo Dimensions
Čtení z disku – operace/sDisk Read Operations/Sec Čtení z disku – operace/sDisk Read Operations/Sec CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Čtení z disku – IOPSDisk Read IOPS Žádné dimenzeNo Dimensions
Zápis na disk – operace/sDisk Write Operations/Sec Zápis na disk – operace/sDisk Write Operations/Sec CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Zápis na disk – IOPSDisk Write IOPS Žádné dimenzeNo Dimensions
Zbývající kredity CPUCPU Credits Remaining Zbývající kredity CPUCPU Credits Remaining CountCount AverageAverage Celkové množství kreditu, které se dá využítTotal number of credits available to burst Žádné dimenzeNo Dimensions
Spotřebované kredity CPUCPU Credits Consumed Spotřebované kredity CPUCPU Credits Consumed CountCount AverageAverage Celkové množství kreditu, které spotřeboval virtuální počítačTotal number of credits consumed by the Virtual Machine Žádné dimenzeNo Dimensions
Přečtené bajty podle disku za sekunduPer Disk Read Bytes/sec Bajty přečtené z datového disku za sekundu (zastaralé)Data Disk Read Bytes/Sec (Deprecated) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Počet bajtů za sekundu přečtených z jednoho disku během období monitorováníBytes/Sec read from a single disk during monitoring period SlotIdSlotId
Zapsané bajty podle disku za sekunduPer Disk Write Bytes/sec Bajty zapsané na datový disk za sekundu (zastaralé)Data Disk Write Bytes/Sec (Deprecated) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Počet bajtů za sekundu zapsaných na jeden disk během období monitorováníBytes/Sec written to a single disk during monitoring period SlotIdSlotId
Operace čtení podle disku za sekunduPer Disk Read Operations/Sec Operace čtení z datového disku za sekundu (zastaralé)Data Disk Read Operations/Sec (Deprecated) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage IOPS čtení z jednoho disku během období monitorováníRead IOPS from a single disk during monitoring period SlotIdSlotId
Operace zápisu podle disku za sekunduPer Disk Write Operations/Sec Operace zápisu na datový disk za sekundu (zastaralé)Data Disk Write Operations/Sec (Deprecated) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage IOPS zápisu z jednoho disku během období monitorováníWrite IOPS from a single disk during monitoring period SlotIdSlotId
HF podle diskuPer Disk QD HF datového disku (zastaralé)Data Disk QD (Deprecated) CountCount AverageAverage Hloubka fronty datového disku (nebo délka fronty)Data Disk Queue Depth(or Queue Length) SlotIdSlotId
Přečtené bajty v operačním systému podle disku za sekunduOS Per Disk Read Bytes/sec Bajty přečtené z disku s operačním systémem za sekundu (zastaralé)OS Disk Read Bytes/Sec (Deprecated) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Počet bajtů za sekundu přečtených z jednoho disku během období monitorování pro disk s operačním systémemBytes/Sec read from a single disk during monitoring period for OS disk Žádné dimenzeNo Dimensions
Zapsané bajty v operačním systému podle disku za sekunduOS Per Disk Write Bytes/sec Bajty zapsané na disk s operačním systémem za sekundu (zastaralé)OS Disk Write Bytes/Sec (Deprecated) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Počet bajtů za sekundu zapsaných na jeden disk během období monitorování pro disk s operačním systémemBytes/Sec written to a single disk during monitoring period for OS disk Žádné dimenzeNo Dimensions
Operace čtení v operačním systému podle disku za sekunduOS Per Disk Read Operations/Sec Operace čtení z disku s operačním systémem za sekundu (zastaralé)OS Disk Read Operations/Sec (Deprecated) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage IOPS čtení z jednoho disku během období monitorování pro disk s operačním systémemRead IOPS from a single disk during monitoring period for OS disk Žádné dimenzeNo Dimensions
Operace zápisu v operačním systému podle disku za sekunduOS Per Disk Write Operations/Sec Operace zápisu na disk s operačním systémem za sekundu (zastaralé)OS Disk Write Operations/Sec (Deprecated) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage IOPS zápisu z jednoho disku během období monitorování pro disk s operačním systémemWrite IOPS from a single disk during monitoring period for OS disk Žádné dimenzeNo Dimensions
HF v operačním systému podle diskuOS Per Disk QD HF disku s operačním systémem (zastaralé)OS Disk QD (Deprecated) CountCount AverageAverage Hloubka fronty disku s operačním systémem (nebo délka fronty)OS Disk Queue Depth(or Queue Length) Žádné dimenzeNo Dimensions
Bajty přečtené z datového disku za sekunduData Disk Read Bytes/sec Bajty přečtené z datového disku za sekundu (Preview)Data Disk Read Bytes/Sec (Preview) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Počet bajtů za sekundu přečtených z jednoho disku během období monitorováníBytes/Sec read from a single disk during monitoring period LOGICKÉ JEDNOTKYLUN
Bajty zapsané na datový disk za sekunduData Disk Write Bytes/sec Bajty zapsané na datový disk za sekundu (Preview)Data Disk Write Bytes/Sec (Preview) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Počet bajtů za sekundu zapsaných na jeden disk během období monitorováníBytes/Sec written to a single disk during monitoring period LOGICKÉ JEDNOTKYLUN
Operace čtení z datového disku za sekunduData Disk Read Operations/Sec Operace čtení z datového disku za sekundu (Preview)Data Disk Read Operations/Sec (Preview) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage IOPS čtení z jednoho disku během období monitorováníRead IOPS from a single disk during monitoring period LOGICKÉ JEDNOTKYLUN
Operace zápisu na datový disk za sekunduData Disk Write Operations/Sec Operace zápisu na datový disk za sekundu (Preview)Data Disk Write Operations/Sec (Preview) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage IOPS zápisu z jednoho disku během období monitorováníWrite IOPS from a single disk during monitoring period LOGICKÉ JEDNOTKYLUN
Hloubka fronty datového diskuData Disk Queue Depth Hloubka fronty datového disku (Preview)Data Disk Queue Depth (Preview) CountCount AverageAverage Hloubka fronty datového disku (nebo délka fronty)Data Disk Queue Depth(or Queue Length) LOGICKÉ JEDNOTKYLUN
Bajty přečtené z disku s operačním systémem za sekunduOS Disk Read Bytes/sec Bajty přečtené z disku s operačním systémem za sekundu (Preview)OS Disk Read Bytes/Sec (Preview) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Počet bajtů za sekundu přečtených z jednoho disku během období monitorování pro disk s operačním systémemBytes/Sec read from a single disk during monitoring period for OS disk Žádné dimenzeNo Dimensions
Bajty zapsané na disk s operačním systémem za sekunduOS Disk Write Bytes/sec Bajty zapsané na disk s operačním systémem za sekundu (Preview)OS Disk Write Bytes/Sec (Preview) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Počet bajtů za sekundu zapsaných na jeden disk během období monitorování pro disk s operačním systémemBytes/Sec written to a single disk during monitoring period for OS disk Žádné dimenzeNo Dimensions
Operace čtení z disku s operačním systémem za sekunduOS Disk Read Operations/Sec Operace čtení z disku s operačním systémem za sekundu (Preview)OS Disk Read Operations/Sec (Preview) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage IOPS čtení z jednoho disku během období monitorování pro disk s operačním systémemRead IOPS from a single disk during monitoring period for OS disk Žádné dimenzeNo Dimensions
Operace zápisu na disk s operačním systémem za sekunduOS Disk Write Operations/Sec Operace zápisu na disk s operačním systémem za sekundu (Preview)OS Disk Write Operations/Sec (Preview) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage IOPS zápisu z jednoho disku během období monitorování pro disk s operačním systémemWrite IOPS from a single disk during monitoring period for OS disk Žádné dimenzeNo Dimensions
Hloubka fronty disku s operačním systémemOS Disk Queue Depth Hloubka fronty disku s operačním systémem (Preview)OS Disk Queue Depth (Preview) CountCount AverageAverage Hloubka fronty disku s operačním systémem (nebo délka fronty)OS Disk Queue Depth(or Queue Length) Žádné dimenzeNo Dimensions
Příchozí tokyInbound Flows Příchozí toky (Preview)Inbound Flows (Preview) CountCount AverageAverage Příchozí toky jsou počet aktuálních toků v příchozím směru (provoz přicházející do virtuálního počítače).Inbound Flows are number of current flows in the inbound direction (traffic going into the VM) Žádné dimenzeNo Dimensions
Odchozí tokyOutbound Flows Odchozí toky (Preview)Outbound Flows (Preview) CountCount AverageAverage Odchozí toky jsou počet aktuálních toků v odchozím směru (provoz odcházející z virtuálního počítače).Outbound Flows are number of current flows in the outbound direction (traffic going out of the VM) Žádné dimenzeNo Dimensions
Maximální rychlost vytváření příchozích tokůInbound Flows Maximum Creation Rate Maximální rychlost vytváření příchozích toků (Preview)Inbound Flows Maximum Creation Rate (Preview) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Maximální rychlost vytváření příchozích toků (provoz do virtuálního počítače)The maximum creation rate of inbound flows (traffic going into the VM) Žádné dimenzeNo Dimensions
Maximální rychlost vytváření odchozích tokůOutbound Flows Maximum Creation Rate Maximální rychlost vytváření odchozích toků (Preview)Outbound Flows Maximum Creation Rate (Preview) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Maximální rychlost vytváření odchozích toků (provoz z virtuálního počítače)The maximum creation rate of outbound flows (traffic going out of the VM) Žádné dimenzeNo Dimensions
Úspěšné čtení z mezipaměti datového disku úrovně PremiumPremium Data Disk Cache Read Hit Úspěšné čtení z mezipaměti datového disku úrovně Premium (Preview)Premium Data Disk Cache Read Hit (Preview) PercentPercent AverageAverage Úspěšné čtení z mezipaměti datového disku úrovně PremiumPremium Data Disk Cache Read Hit LOGICKÉ JEDNOTKYLUN
Neúspěšné čtení z mezipaměti datového disku úrovně PremiumPremium Data Disk Cache Read Miss Neúspěšné čtení z mezipaměti datového disku úrovně Premium (Preview)Premium Data Disk Cache Read Miss (Preview) PercentPercent AverageAverage Neúspěšné čtení z mezipaměti datového disku úrovně PremiumPremium Data Disk Cache Read Miss LOGICKÉ JEDNOTKYLUN
Úspěšné čtení z mezipaměti disku s operačním systémem úrovně PremiumPremium OS Disk Cache Read Hit Úspěšné čtení z mezipaměti disku s operačním systémem úrovně Premium (Preview)Premium OS Disk Cache Read Hit (Preview) PercentPercent AverageAverage Úspěšné čtení z mezipaměti disku s operačním systémem úrovně PremiumPremium OS Disk Cache Read Hit Žádné dimenzeNo Dimensions
Neúspěšné čtení z mezipaměti disku s operačním systémem úrovně PremiumPremium OS Disk Cache Read Miss Neúspěšné čtení z mezipaměti disku s operačním systémem úrovně Premium (Preview)Premium OS Disk Cache Read Miss (Preview) PercentPercent AverageAverage Neúspěšné čtení z mezipaměti disku s operačním systémem úrovně PremiumPremium OS Disk Cache Read Miss Žádné dimenzeNo Dimensions
Celkový příchozí síťový provozNetwork In Total Celkový příchozí síťový provozNetwork In Total BBytes CelkemTotal Počet bajtů přijatých virtuálními počítači na všech síťových rozhraních (příchozí provoz)The number of bytes received on all network interfaces by the Virtual Machine(s) (Incoming Traffic) Žádné dimenzeNo Dimensions
Celkový odchozí síťový provozNetwork Out Total Celkový odchozí síťový provozNetwork Out Total BBytes CelkemTotal Počet bajtů odchozích ze všech síťových rozhraní virtuálních počítačů (odchozí provoz)The number of bytes out on all network interfaces by the Virtual Machine(s) (Outgoing Traffic) Žádné dimenzeNo Dimensions

Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSetsMicrosoft.Compute/virtualMachineScaleSets

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
Procento CPUPercentage CPU Procento CPUPercentage CPU ProcentoPercent PrůměrAverage Procento přidělených výpočetních jednotek, které virtuální počítače aktuálně používajíThe percentage of allocated compute units that are currently in use by the Virtual Machine(s) VMNameVMName
Síťové vstupyNetwork In Fakturovatelný příchozí síťový provozNetwork In Billable BBytes CelkemTotal Počet fakturovatelných bajtů přijatých virtuálními počítači na všech síťových rozhraních (příchozí provoz)The number of billable bytes received on all network interfaces by the Virtual Machine(s) (Incoming Traffic) VMNameVMName
Síťové výstupyNetwork Out Fakturovatelný odchozí síťový provozNetwork Out Billable BBytes CelkemTotal Počet fakturovatelných bajtů odchozích ze všech síťových rozhraní virtuálních počítačů (odchozí provoz)The number of billable bytes out on all network interfaces by the Virtual Machine(s) (Outgoing Traffic) VMNameVMName
Čtení z disku – bajtyDisk Read Bytes Čtení z disku – bajtyDisk Read Bytes BBytes CelkemTotal Počet bajtů přečtených z disku během monitorováníBytes read from disk during monitoring period VMNameVMName
Zápis na disk – bajtyDisk Write Bytes Zápis na disk – bajtyDisk Write Bytes BBytes CelkemTotal Počet bajtů zapsaných na disk během monitorováníBytes written to disk during monitoring period VMNameVMName
Čtení z disku – operace/sDisk Read Operations/Sec Čtení z disku – operace/sDisk Read Operations/Sec CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Čtení z disku – IOPSDisk Read IOPS VMNameVMName
Zápis na disk – operace/sDisk Write Operations/Sec Zápis na disk – operace/sDisk Write Operations/Sec CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Zápis na disk – IOPSDisk Write IOPS VMNameVMName
Zbývající kredity CPUCPU Credits Remaining Zbývající kredity CPUCPU Credits Remaining CountCount AverageAverage Celkové množství kreditu, které se dá využítTotal number of credits available to burst Žádné dimenzeNo Dimensions
Spotřebované kredity CPUCPU Credits Consumed Spotřebované kredity CPUCPU Credits Consumed CountCount AverageAverage Celkové množství kreditu, které spotřeboval virtuální počítačTotal number of credits consumed by the Virtual Machine Žádné dimenzeNo Dimensions
Přečtené bajty podle disku za sekunduPer Disk Read Bytes/sec Bajty přečtené z datového disku za sekundu (zastaralé)Data Disk Read Bytes/Sec (Deprecated) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Počet bajtů za sekundu přečtených z jednoho disku během období monitorováníBytes/Sec read from a single disk during monitoring period SlotIdSlotId
Zapsané bajty podle disku za sekunduPer Disk Write Bytes/sec Bajty zapsané na datový disk za sekundu (zastaralé)Data Disk Write Bytes/Sec (Deprecated) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Počet bajtů za sekundu zapsaných na jeden disk během období monitorováníBytes/Sec written to a single disk during monitoring period SlotIdSlotId
Operace čtení podle disku za sekunduPer Disk Read Operations/Sec Operace čtení z datového disku za sekundu (zastaralé)Data Disk Read Operations/Sec (Deprecated) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage IOPS čtení z jednoho disku během období monitorováníRead IOPS from a single disk during monitoring period SlotIdSlotId
Operace zápisu podle disku za sekunduPer Disk Write Operations/Sec Operace zápisu na datový disk za sekundu (zastaralé)Data Disk Write Operations/Sec (Deprecated) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage IOPS zápisu z jednoho disku během období monitorováníWrite IOPS from a single disk during monitoring period SlotIdSlotId
HF podle diskuPer Disk QD HF datového disku (zastaralé)Data Disk QD (Deprecated) CountCount AverageAverage Hloubka fronty datového disku (nebo délka fronty)Data Disk Queue Depth(or Queue Length) SlotIdSlotId
Přečtené bajty v operačním systému podle disku za sekunduOS Per Disk Read Bytes/sec Bajty přečtené z disku s operačním systémem za sekundu (zastaralé)OS Disk Read Bytes/Sec (Deprecated) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Počet bajtů za sekundu přečtených z jednoho disku během období monitorování pro disk s operačním systémemBytes/Sec read from a single disk during monitoring period for OS disk Žádné dimenzeNo Dimensions
Zapsané bajty v operačním systému podle disku za sekunduOS Per Disk Write Bytes/sec Bajty zapsané na disk s operačním systémem za sekundu (zastaralé)OS Disk Write Bytes/Sec (Deprecated) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Počet bajtů za sekundu zapsaných na jeden disk během období monitorování pro disk s operačním systémemBytes/Sec written to a single disk during monitoring period for OS disk Žádné dimenzeNo Dimensions
Operace čtení v operačním systému podle disku za sekunduOS Per Disk Read Operations/Sec Operace čtení z disku s operačním systémem za sekundu (zastaralé)OS Disk Read Operations/Sec (Deprecated) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage IOPS čtení z jednoho disku během období monitorování pro disk s operačním systémemRead IOPS from a single disk during monitoring period for OS disk Žádné dimenzeNo Dimensions
Operace zápisu v operačním systému podle disku za sekunduOS Per Disk Write Operations/Sec Operace zápisu na disk s operačním systémem za sekundu (zastaralé)OS Disk Write Operations/Sec (Deprecated) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage IOPS zápisu z jednoho disku během období monitorování pro disk s operačním systémemWrite IOPS from a single disk during monitoring period for OS disk Žádné dimenzeNo Dimensions
HF v operačním systému podle diskuOS Per Disk QD HF disku s operačním systémem (zastaralé)OS Disk QD (Deprecated) CountCount AverageAverage Hloubka fronty disku s operačním systémem (nebo délka fronty)OS Disk Queue Depth(or Queue Length) Žádné dimenzeNo Dimensions
Bajty přečtené z datového disku za sekunduData Disk Read Bytes/sec Bajty přečtené z datového disku za sekundu (Preview)Data Disk Read Bytes/Sec (Preview) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Počet bajtů za sekundu přečtených z jednoho disku během období monitorováníBytes/Sec read from a single disk during monitoring period LUN, VMNameLUN, VMName
Bajty zapsané na datový disk za sekunduData Disk Write Bytes/sec Bajty zapsané na datový disk za sekundu (Preview)Data Disk Write Bytes/Sec (Preview) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Počet bajtů za sekundu zapsaných na jeden disk během období monitorováníBytes/Sec written to a single disk during monitoring period LUN, VMNameLUN, VMName
Operace čtení z datového disku za sekunduData Disk Read Operations/Sec Operace čtení z datového disku za sekundu (Preview)Data Disk Read Operations/Sec (Preview) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage IOPS čtení z jednoho disku během období monitorováníRead IOPS from a single disk during monitoring period LUN, VMNameLUN, VMName
Operace zápisu na datový disk za sekunduData Disk Write Operations/Sec Operace zápisu na datový disk za sekundu (Preview)Data Disk Write Operations/Sec (Preview) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage IOPS zápisu z jednoho disku během období monitorováníWrite IOPS from a single disk during monitoring period LUN, VMNameLUN, VMName
Hloubka fronty datového diskuData Disk Queue Depth Hloubka fronty datového disku (Preview)Data Disk Queue Depth (Preview) CountCount AverageAverage Hloubka fronty datového disku (nebo délka fronty)Data Disk Queue Depth(or Queue Length) LUN, VMNameLUN, VMName
Bajty přečtené z disku s operačním systémem za sekunduOS Disk Read Bytes/sec Bajty přečtené z disku s operačním systémem za sekundu (Preview)OS Disk Read Bytes/Sec (Preview) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Počet bajtů za sekundu přečtených z jednoho disku během období monitorování pro disk s operačním systémemBytes/Sec read from a single disk during monitoring period for OS disk VMNameVMName
Bajty zapsané na disk s operačním systémem za sekunduOS Disk Write Bytes/sec Bajty zapsané na disk s operačním systémem za sekundu (Preview)OS Disk Write Bytes/Sec (Preview) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Počet bajtů za sekundu zapsaných na jeden disk během období monitorování pro disk s operačním systémemBytes/Sec written to a single disk during monitoring period for OS disk VMNameVMName
Operace čtení z disku s operačním systémem za sekunduOS Disk Read Operations/Sec Operace čtení z disku s operačním systémem za sekundu (Preview)OS Disk Read Operations/Sec (Preview) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage IOPS čtení z jednoho disku během období monitorování pro disk s operačním systémemRead IOPS from a single disk during monitoring period for OS disk VMNameVMName
Operace zápisu na disk s operačním systémem za sekunduOS Disk Write Operations/Sec Operace zápisu na disk s operačním systémem za sekundu (Preview)OS Disk Write Operations/Sec (Preview) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage IOPS zápisu z jednoho disku během období monitorování pro disk s operačním systémemWrite IOPS from a single disk during monitoring period for OS disk VMNameVMName
Hloubka fronty disku s operačním systémemOS Disk Queue Depth Hloubka fronty disku s operačním systémem (Preview)OS Disk Queue Depth (Preview) CountCount AverageAverage Hloubka fronty disku s operačním systémem (nebo délka fronty)OS Disk Queue Depth(or Queue Length) VMNameVMName
Příchozí tokyInbound Flows Příchozí toky (Preview)Inbound Flows (Preview) CountCount AverageAverage Příchozí toky jsou počet aktuálních toků v příchozím směru (provoz přicházející do virtuálního počítače).Inbound Flows are number of current flows in the inbound direction (traffic going into the VM) VMNameVMName
Odchozí tokyOutbound Flows Odchozí toky (Preview)Outbound Flows (Preview) CountCount AverageAverage Odchozí toky jsou počet aktuálních toků v odchozím směru (provoz odcházející z virtuálního počítače).Outbound Flows are number of current flows in the outbound direction (traffic going out of the VM) VMNameVMName
Maximální rychlost vytváření příchozích tokůInbound Flows Maximum Creation Rate Maximální rychlost vytváření příchozích toků (Preview)Inbound Flows Maximum Creation Rate (Preview) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Maximální rychlost vytváření příchozích toků (provoz do virtuálního počítače)The maximum creation rate of inbound flows (traffic going into the VM) VMNameVMName
Maximální rychlost vytváření odchozích tokůOutbound Flows Maximum Creation Rate Maximální rychlost vytváření odchozích toků (Preview)Outbound Flows Maximum Creation Rate (Preview) CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Maximální rychlost vytváření odchozích toků (provoz z virtuálního počítače)The maximum creation rate of outbound flows (traffic going out of the VM) VMNameVMName
Úspěšné čtení z mezipaměti datového disku úrovně PremiumPremium Data Disk Cache Read Hit Úspěšné čtení z mezipaměti datového disku úrovně Premium (Preview)Premium Data Disk Cache Read Hit (Preview) PercentPercent AverageAverage Úspěšné čtení z mezipaměti datového disku úrovně PremiumPremium Data Disk Cache Read Hit LUN, VMNameLUN, VMName
Neúspěšné čtení z mezipaměti datového disku úrovně PremiumPremium Data Disk Cache Read Miss Neúspěšné čtení z mezipaměti datového disku úrovně Premium (Preview)Premium Data Disk Cache Read Miss (Preview) PercentPercent AverageAverage Neúspěšné čtení z mezipaměti datového disku úrovně PremiumPremium Data Disk Cache Read Miss LUN, VMNameLUN, VMName
Úspěšné čtení z mezipaměti disku s operačním systémem úrovně PremiumPremium OS Disk Cache Read Hit Úspěšné čtení z mezipaměti disku s operačním systémem úrovně Premium (Preview)Premium OS Disk Cache Read Hit (Preview) PercentPercent AverageAverage Úspěšné čtení z mezipaměti disku s operačním systémem úrovně PremiumPremium OS Disk Cache Read Hit VMNameVMName
Neúspěšné čtení z mezipaměti disku s operačním systémem úrovně PremiumPremium OS Disk Cache Read Miss Neúspěšné čtení z mezipaměti disku s operačním systémem úrovně Premium (Preview)Premium OS Disk Cache Read Miss (Preview) PercentPercent AverageAverage Neúspěšné čtení z mezipaměti disku s operačním systémem úrovně PremiumPremium OS Disk Cache Read Miss VMNameVMName
Celkový příchozí síťový provozNetwork In Total Celkový příchozí síťový provozNetwork In Total BBytes CelkemTotal Počet bajtů přijatých virtuálními počítači na všech síťových rozhraních (příchozí provoz)The number of bytes received on all network interfaces by the Virtual Machine(s) (Incoming Traffic) VMNameVMName
Celkový odchozí síťový provozNetwork Out Total Celkový odchozí síťový provozNetwork Out Total BBytes CelkemTotal Počet bajtů odchozích ze všech síťových rozhraní virtuálních počítačů (odchozí provoz)The number of bytes out on all network interfaces by the Virtual Machine(s) (Outgoing Traffic) VMNameVMName

Microsoft.ContainerInstance/containerGroupsMicrosoft.ContainerInstance/containerGroups

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
CpuUsageCpuUsage Využití procesoruCPU Usage CountCount AverageAverage Využití procesoru u všech jader v jednotkách millicoreCPU usage on all cores in millicores. containerNamecontainerName
MemoryUsageMemoryUsage Využití pamětiMemory Usage BBytes AverageAverage Celkové využití paměti v bajtechTotal memory usage in byte. containerNamecontainerName
NetworkBytesReceivedPerSecondNetworkBytesReceivedPerSecond Bajty přijaté přes síť za sekunduNetwork Bytes Received Per Second BBytes AverageAverage Bajty přijaté přes síť za sekunduThe network bytes received per second. Žádné dimenzeNo Dimensions
NetworkBytesTransmittedPerSecondNetworkBytesTransmittedPerSecond Bajty přenesené přes síť za sekunduNetwork Bytes Transmitted Per Second BBytes AverageAverage Bajty přenesené přes síť za sekunduThe network bytes transmitted per second. Žádné dimenzeNo Dimensions

Microsoft.ContainerRegistry/registriesMicrosoft.ContainerRegistry/registries

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
TotalPullCountTotalPullCount Celkový počet vyžádané replikaceTotal Pull Count CountCount AverageAverage Celkový počet načtených dat imagíNumber of image pulls in total Žádné dimenzeNo Dimensions
SuccessfulPullCountSuccessfulPullCount Počet úspěšných vyžádané replikaceSuccessful Pull Count CountCount AverageAverage Počet úspěšných stažení imagíNumber of successful image pulls Žádné dimenzeNo Dimensions
TotalPushCountTotalPushCount Celkový počet nabízených oznámeníTotal Push Count CountCount AverageAverage Celkový počet nabízených oznámení imagíNumber of image pushes in total Žádné dimenzeNo Dimensions
SuccessfulPushCountSuccessfulPushCount Počet úspěšných vloženíSuccessful Push Count CountCount AverageAverage Počet úspěšných vložení imagíNumber of successful image pushes Žádné dimenzeNo Dimensions
RunDurationRunDuration Doba trvání běhuRun Duration MilisekundyMilliseconds CelkemTotal Doba běhu v milisekundáchRun Duration in milliseconds Žádné dimenzeNo Dimensions

Microsoft.ContainerService/managedClustersMicrosoft.ContainerService/managedClusters

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
kube_node_status_allocatable_cpu_coreskube_node_status_allocatable_cpu_cores Celkový počet dostupných jader procesoru ve spravovaném clusteruTotal number of available cpu cores in a managed cluster CountCount CelkemTotal Celkový počet dostupných jader procesoru ve spravovaném clusteruTotal number of available cpu cores in a managed cluster Žádné dimenzeNo Dimensions
kube_node_status_allocatable_memory_byteskube_node_status_allocatable_memory_bytes Celková velikost dostupné paměti ve spravovaném clusteruTotal amount of available memory in a managed cluster BBytes CelkemTotal Celková velikost dostupné paměti ve spravovaném clusteruTotal amount of available memory in a managed cluster Žádné dimenzeNo Dimensions
kube_pod_status_readykube_pod_status_ready Počet lusků ve stavu připravenoNumber of pods in Ready state CountCount CelkemTotal Počet lusků ve stavu připravenoNumber of pods in Ready state obor názvů, podnamespace, pod
kube_node_status_conditionkube_node_status_condition Stavy pro různé podmínky uzluStatuses for various node conditions CountCount CelkemTotal Stavy pro různé podmínky uzluStatuses for various node conditions podmínka, stav, status2, uzelcondition, status, status2, node
kube_pod_status_phasekube_pod_status_phase Počet lusků podle fázeNumber of pods by phase CountCount CelkemTotal Počet lusků podle fázeNumber of pods by phase fáze, obor názvů podphase, namespace, pod

Microsoft.CustomerInsights/hubsMicrosoft.CustomerInsights/hubs

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
DCIApiCallsDCIApiCalls Customer Insights volání rozhraní APICustomer Insights API Calls CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
DCIMappingImportOperationSuccessfulLinesDCIMappingImportOperationSuccessfulLines Mapování úspěšných řádků operace importuMapping Import Operation Successful Lines CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
DCIMappingImportOperationFailedLinesDCIMappingImportOperationFailedLines Chybné řádky operace importu mapováníMapping Import Operation Failed Lines CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
DCIMappingImportOperationTotalLinesDCIMappingImportOperationTotalLines Mapování řádků celkových operací importuMapping Import Operation Total Lines CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
DCIMappingImportOperationRuntimeInSecondsDCIMappingImportOperationRuntimeInSeconds Mapování modulu runtime operace importu za sekunduMapping Import Operation Runtime In Seconds SekundySeconds CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
DCIOutboundProfileExportSucceededDCIOutboundProfileExportSucceeded Odchozí export profilu byl úspěšný.Outbound Profile Export Succeeded CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
DCIOutboundProfileExportFailedDCIOutboundProfileExportFailed Export odchozího profilu se nezdařil.Outbound Profile Export Failed CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
DCIOutboundProfileExportDurationDCIOutboundProfileExportDuration Doba trvání exportu odchozího profiluOutbound Profile Export Duration SekundySeconds CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
DCIOutboundKpiExportSucceededDCIOutboundKpiExportSucceeded Odchozí ukazatel KPI se úspěšně exportoval.Outbound Kpi Export Succeeded CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
DCIOutboundKpiExportFailedDCIOutboundKpiExportFailed Export odchozího klíčového ukazatele se nezdařil.Outbound Kpi Export Failed CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
DCIOutboundKpiExportDurationDCIOutboundKpiExportDuration Odchozí doba exportu klíčového ukazatele výkonuOutbound Kpi Export Duration SekundySeconds CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
DCIOutboundKpiExportStartedDCIOutboundKpiExportStarted Začalo export odchozího klíčového ukazatele výkonuOutbound Kpi Export Started SekundySeconds CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
DCIOutboundKpiRecordCountDCIOutboundKpiRecordCount Počet záznamů odchozího ukazatele KPIOutbound Kpi Record Count SekundySeconds CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
DCIOutboundProfileExportCountDCIOutboundProfileExportCount Počet exportů odchozího profiluOutbound Profile Export Count SekundySeconds CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
DCIOutboundInitialProfileExportFailedDCIOutboundInitialProfileExportFailed Odchozí export počátečního profilu se nezdařil.Outbound Initial Profile Export Failed SekundySeconds CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
DCIOutboundInitialProfileExportSucceededDCIOutboundInitialProfileExportSucceeded Odchozí export počátečního profilu byl úspěšný.Outbound Initial Profile Export Succeeded SekundySeconds CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
DCIOutboundInitialKpiExportFailedDCIOutboundInitialKpiExportFailed Nepovedlo se exportovat výstupní počáteční klíčový ukazatel výkonu.Outbound Initial Kpi Export Failed SekundySeconds CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
DCIOutboundInitialKpiExportSucceededDCIOutboundInitialKpiExportSucceeded Odchozí počáteční klíč KPI se úspěšně exportoval.Outbound Initial Kpi Export Succeeded SekundySeconds CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
DCIOutboundInitialProfileExportDurationInSecondsDCIOutboundInitialProfileExportDurationInSeconds Doba neodchozího exportu počátečního profilu v sekundáchOutbound Initial Profile Export Duration In Seconds SekundySeconds CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
AdlaJobForStandardKpiFailedAdlaJobForStandardKpiFailed Úloha adla pro standardní klíčový ukazatel výkonu selhala během sekund.Adla Job For Standard Kpi Failed In Seconds SekundySeconds CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
AdlaJobForStandardKpiTimeOutAdlaJobForStandardKpiTimeOut Časový limit adla úlohy pro standardní klíčový ukazatel výkonu v sekundáchAdla Job For Standard Kpi TimeOut In Seconds SekundySeconds CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
AdlaJobForStandardKpiCompletedAdlaJobForStandardKpiCompleted Úloha adla pro standardní klíčový ukazatel výkonu se dokončila během sekund.Adla Job For Standard Kpi Completed In Seconds SekundySeconds CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
ImportASAValuesFailedImportASAValuesFailed Počet neúspěšných importování hodnot ASAImport ASA Values Failed Count CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
ImportASAValuesSucceededImportASAValuesSucceeded Počet úspěšně importovaných hodnot ASAImport ASA Values Succeeded Count CountCount CelkemTotal Žádné dimenzeNo Dimensions
DCIProfilesCountDCIProfilesCount Počet instancí profiluProfile Instance Count CountCount PosledníLast Žádné dimenzeNo Dimensions
DCIInteractionsPerMonthCountDCIInteractionsPerMonthCount Počet interakcí za měsícInteractions per Month Count CountCount PosledníLast Žádné dimenzeNo Dimensions
DCIKpisCountDCIKpisCount Počet klíčových ukazatelů výkonuKPI Count CountCount PosledníLast Žádné dimenzeNo Dimensions
DCISegmentsCountDCISegmentsCount Počet segmentůSegment Count CountCount PosledníLast Žádné dimenzeNo Dimensions
DCIPredictiveMatchPoliciesCountDCIPredictiveMatchPoliciesCount Počet prediktivních shodPredictive Match Count CountCount PosledníLast Žádné dimenzeNo Dimensions
DCIPredictionsCountDCIPredictionsCount Počet předpovědíPrediction Count CountCount PosledníLast Žádné dimenzeNo Dimensions

Microsoft.DataBoxEdge/dataBoxEdgeDevicesMicrosoft.DataBoxEdge/dataBoxEdgeDevices

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
NICReadThroughputNICReadThroughput Propustnost čtení (síť)Read Throughput (Network) BytesPerSecondBytesPerSecond AverageAverage Propustnost čtení síťového rozhraní na zařízení v období vykazování pro všechny svazky v bráněThe read throughput of the network interface on the device in the reporting period for all volumes in the gateway. InstanceNameInstanceName
NICWriteThroughputNICWriteThroughput Propustnost zápisu (síť)Write Throughput (Network) BytesPerSecondBytesPerSecond AverageAverage Propustnost zápisu síťového rozhraní na zařízení v období vykazování pro všechny svazky v bráněThe write throughput of the network interface on the device in the reporting period for all volumes in the gateway. InstanceNameInstanceName
CloudReadThroughputPerShareCloudReadThroughputPerShare Propustnost stahování cloudu (sdílená složka)Cloud Download Throughput (Share) BytesPerSecondBytesPerSecond AverageAverage Propustnost při stahování ze sdílené složky do Azure během období vykazováníThe download throughput to Azure from a share during the reporting period. SdíleníShare
CloudUploadThroughputPerShareCloudUploadThroughputPerShare Propustnost nahrávání cloudu (sdílená složka)Cloud Upload Throughput (Share) BytesPerSecondBytesPerSecond AverageAverage Propustnost při nahrávání ze sdílené složky do Azure během období vykazováníThe upload throughput to Azure from a share during the reporting period. SdíleníShare
BytesUploadedToCloudPerShareBytesUploadedToCloudPerShare Nahrané cloudové bajty (sdílená složka)Cloud Bytes Uploaded (Share) BBytes AverageAverage Celkový počet bajtů, který se nahrál do Azure ze sdílené složky během období vykazováníThe total number of bytes that is uploaded to Azure from a share during the reporting period. SdíleníShare
ÚložištěTotalCapacity Celková kapacitaTotal Capacity BBytes AverageAverage Celková kapacitaTotal Capacity Žádné dimenzeNo Dimensions
Availablecapacity;)AvailableCapacity Dostupná kapacitaAvailable Capacity BBytes AverageAverage Dostupná kapacita v bajtech během období vykazováníThe available capacity in bytes during the reporting period. Žádné dimenzeNo Dimensions
CloudUploadThroughputCloudUploadThroughput Propustnost nahrávání clouduCloud Upload Throughput BytesPerSecondBytesPerSecond AverageAverage Propustnost cloudu při nahrávání do Azure během období vykazováníThe cloud upload throughput to Azure during the reporting period. Žádné dimenzeNo Dimensions
CloudReadThroughputCloudReadThroughput Propustnost cloudu při stahováníCloud Download Throughput BytesPerSecondBytesPerSecond AverageAverage Propustnost cloudu při stahování do Azure během období vykazováníThe cloud download throughput to Azure during the reporting period. Žádné dimenzeNo Dimensions
BytesUploadedToCloudBytesUploadedToCloud Nahrané cloudové bajty (zařízení)Cloud Bytes Uploaded (Device) BBytes AverageAverage Celkový počet bajtů, který se nahrál do Azure ze zařízení během období vykazováníThe total number of bytes that is uploaded to Azure from a device during the reporting period. Žádné dimenzeNo Dimensions
HyperVVirtualProcessorUtilizationHyperVVirtualProcessorUtilization Výpočetní funkce Edge – procento využití procesoruEdge Compute - Percentage CPU PercentPercent AverageAverage Využití procesoru v procentechPercent CPU Usage InstanceNameInstanceName
HyperVMemoryUtilizationHyperVMemoryUtilization Výpočetní funkce Edge – využití pamětiEdge Compute - Memory Usage PercentPercent AverageAverage Množství využité paměti RAMAmount of RAM in Use InstanceNameInstanceName

Microsoft. DataFactory/DataFactoryMicrosoft.DataFactory/datafactories

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
FailedRunsFailedRuns Neúspěšná spuštěníFailed Runs CountCount CelkemTotal profilace, ActivitypipelineName, activityName
SuccessfulRunsSuccessfulRuns Úspěšná spuštěníSuccessful Runs CountCount CelkemTotal profilace, ActivitypipelineName, activityName

Microsoft. DataFactory/továrnyMicrosoft.DataFactory/factories

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
PipelineFailedRunsPipelineFailedRuns Neúspěšná metrika spuštění kanáluFailed pipeline runs metrics CountCount CelkemTotal FailureType, názevFailureType, Name
PipelineSucceededRunsPipelineSucceededRuns Úspěšné metriky spuštění kanáluSucceeded pipeline runs metrics CountCount CelkemTotal FailureType, názevFailureType, Name
ActivityFailedRunsActivityFailedRuns Neúspěšná aktivita spustí metrikyFailed activity runs metrics CountCount CelkemTotal ActivityType, název kanálu, FailureType, názevActivityType, PipelineName, FailureType, Name
ActivitySucceededRunsActivitySucceededRuns Úspěšná aktivita spustí metrikySucceeded activity runs metrics CountCount CelkemTotal ActivityType, název kanálu, FailureType, názevActivityType, PipelineName, FailureType, Name
TriggerFailedRunsTriggerFailedRuns Neúspěšná aktivační událost spustí metrikyFailed trigger runs metrics CountCount CelkemTotal Název, FailureTypeName, FailureType
TriggerSucceededRunsTriggerSucceededRuns Úspěšná aktivační událost spustí metrikySucceeded trigger runs metrics CountCount CelkemTotal Název, FailureTypeName, FailureType
IntegrationRuntimeCpuPercentageIntegrationRuntimeCpuPercentage Využití procesoru prostředí Integration runtimeIntegration runtime CPU utilization PercentPercent AverageAverage IntegrationRuntimeName, NodeNameIntegrationRuntimeName, NodeName
IntegrationRuntimeAvailableMemoryIntegrationRuntimeAvailableMemory Dostupná paměť modulu runtime integraceIntegration runtime available memory BBytes AverageAverage IntegrationRuntimeName, NodeNameIntegrationRuntimeName, NodeName
MaxAllowedResourceCountMaxAllowedResourceCount Maximální počet povolených entitMaximum allowed entities count CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
MaxAllowedFactorySizeInGbUnitsMaxAllowedFactorySizeInGbUnits Maximální povolená velikost továrny (jednotka GB)Maximum allowed factory size (GB unit) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
ResourceCountResourceCount Celkový počet entitTotal entities count CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions
FactorySizeInGbUnitsFactorySizeInGbUnits Celková velikost továrny (jednotka GB)Total factory size (GB unit) CountCount MaximumMaximum Žádné dimenzeNo Dimensions

Microsoft.DataLakeAnalytics/accountsMicrosoft.DataLakeAnalytics/accounts

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
JobEndedSuccessJobEndedSuccess Úspěšné úlohySuccessful Jobs CountCount CelkemTotal Počet úspěšných úlohCount of successful jobs. Žádné dimenzeNo Dimensions
JobEndedFailureJobEndedFailure Neúspěšné úlohyFailed Jobs CountCount CelkemTotal Počet neúspěšných úlohCount of failed jobs. Žádné dimenzeNo Dimensions
JobEndedCancelledJobEndedCancelled Zrušené úlohyCanceled Jobs CountCount CelkemTotal Počet zrušených úlohCount of canceled jobs. Žádné dimenzeNo Dimensions
JobAUEndedSuccessJobAUEndedSuccess Úspěšná doba AUSuccessful AU Time SekundySeconds CelkemTotal Celková doba AU pro úspěšné úlohy.Total AU time for successful jobs. Žádné dimenzeNo Dimensions
JobAUEndedFailureJobAUEndedFailure Neúspěšná doba aktualizace AUFailed AU Time SekundySeconds CelkemTotal Celková doba AU pro neúspěšné úlohy.Total AU time for failed jobs. Žádné dimenzeNo Dimensions
JobAUEndedCancelledJobAUEndedCancelled Zrušená čas AUCanceled AU Time SekundySeconds CelkemTotal Celková doba AU pro zrušené úlohy.Total AU time for canceled jobs. Žádné dimenzeNo Dimensions

Microsoft.DataLakeStore/accountsMicrosoft.DataLakeStore/accounts

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
TotalStorageTotalStorage Úložiště celkemTotal Storage BBytes MaximumMaximum Celková velikost dat uložených v účtu.Total amount of data stored in the account. Žádné dimenzeNo Dimensions
NapsánoDataWritten Zapsaná dataData Written BBytes CelkemTotal Celkové množství dat zapsaných na účet.Total amount of data written to the account. Žádné dimenzeNo Dimensions
DataReadDataRead Přečtená dataData Read BBytes CelkemTotal Celkový objem dat načtených z účtu.Total amount of data read from the account. Žádné dimenzeNo Dimensions
WriteRequestsWriteRequests Požadavky na zápisWrite Requests CountCount CelkemTotal Počet požadavků na zápis dat na účet.Count of data write requests to the account. Žádné dimenzeNo Dimensions
ReadRequestsReadRequests Žádosti o čteníRead Requests CountCount CelkemTotal Počet požadavků na čtení dat pro účet.Count of data read requests to the account. Žádné dimenzeNo Dimensions

Microsoft.DBforMariaDB/serversMicrosoft.DBforMariaDB/servers

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
cpu_percentcpu_percent Procento využití procesoruCPU percent PercentPercent AverageAverage Procento využití procesoruCPU percent Žádné dimenzeNo Dimensions
memory_percentmemory_percent Procentuální hodnota pamětiMemory percent PercentPercent AverageAverage Procentuální hodnota pamětiMemory percent Žádné dimenzeNo Dimensions
io_consumption_percentio_consumption_percent V/v procentaIO percent PercentPercent AverageAverage V/v procentaIO percent Žádné dimenzeNo Dimensions
storage_percentstorage_percent Procento úložištěStorage percent PercentPercent AverageAverage Procento úložištěStorage percent Žádné dimenzeNo Dimensions
storage_usedstorage_used Využité úložištěStorage used BBytes AverageAverage Využité úložištěStorage used Žádné dimenzeNo Dimensions
storage_limitstorage_limit Omezení úložištěStorage limit BBytes AverageAverage Omezení úložištěStorage limit Žádné dimenzeNo Dimensions
serverlog_storage_percentserverlog_storage_percent Procentuální hodnota úložiště protokolu serveruServer Log storage percent PercentPercent AverageAverage Procentuální hodnota úložiště protokolu serveruServer Log storage percent Žádné dimenzeNo Dimensions
serverlog_storage_usageserverlog_storage_usage Využité úložiště protokolu serveruServer Log storage used BBytes AverageAverage Využité úložiště protokolu serveruServer Log storage used Žádné dimenzeNo Dimensions
serverlog_storage_limitserverlog_storage_limit Limit úložiště protokolu serveruServer Log storage limit BBytes AverageAverage Limit úložiště protokolu serveruServer Log storage limit Žádné dimenzeNo Dimensions
active_connectionsactive_connections Aktivní připojeníActive Connections CountCount AverageAverage Aktivní připojeníActive Connections Žádné dimenzeNo Dimensions
connections_failedconnections_failed Chyba připojeníFailed Connections CountCount CelkemTotal Chyba připojeníFailed Connections Žádné dimenzeNo Dimensions
seconds_behind_masterseconds_behind_master Prodleva replikace v sekundáchReplication lag in seconds CountCount AverageAverage Prodleva replikace v sekundáchReplication lag in seconds Žádné dimenzeNo Dimensions
backup_storage_usedbackup_storage_used Využité úložiště zálohBackup Storage used BBytes AverageAverage Využité úložiště zálohBackup Storage used Žádné dimenzeNo Dimensions
network_bytes_egressnetwork_bytes_egress Síťové výstupyNetwork Out BBytes CelkemTotal Vyprší síť napříč aktivními připojenímiNetwork Out across active connections Žádné dimenzeNo Dimensions
network_bytes_ingressnetwork_bytes_ingress Síťové vstupyNetwork In BBytes CelkemTotal Síť v rámci aktivních připojeníNetwork In across active connections Žádné dimenzeNo Dimensions

Microsoft.DBforMySQL/serversMicrosoft.DBforMySQL/servers

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
cpu_percentcpu_percent Procento využití procesoruCPU percent PercentPercent AverageAverage Procento využití procesoruCPU percent Žádné dimenzeNo Dimensions
memory_percentmemory_percent Procentuální hodnota pamětiMemory percent PercentPercent AverageAverage Procentuální hodnota pamětiMemory percent Žádné dimenzeNo Dimensions
io_consumption_percentio_consumption_percent V/v procentaIO percent PercentPercent AverageAverage V/v procentaIO percent Žádné dimenzeNo Dimensions
storage_percentstorage_percent Procento úložištěStorage percent PercentPercent AverageAverage Procento úložištěStorage percent Žádné dimenzeNo Dimensions
storage_usedstorage_used Využité úložištěStorage used BBytes AverageAverage Využité úložištěStorage used Žádné dimenzeNo Dimensions
storage_limitstorage_limit Omezení úložištěStorage limit BBytes AverageAverage Omezení úložištěStorage limit Žádné dimenzeNo Dimensions
serverlog_storage_percentserverlog_storage_percent Procentuální hodnota úložiště protokolu serveruServer Log storage percent PercentPercent AverageAverage Procentuální hodnota úložiště protokolu serveruServer Log storage percent Žádné dimenzeNo Dimensions
serverlog_storage_usageserverlog_storage_usage Využité úložiště protokolu serveruServer Log storage used BBytes AverageAverage Využité úložiště protokolu serveruServer Log storage used Žádné dimenzeNo Dimensions
serverlog_storage_limitserverlog_storage_limit Limit úložiště protokolu serveruServer Log storage limit BBytes AverageAverage Limit úložiště protokolu serveruServer Log storage limit Žádné dimenzeNo Dimensions
active_connectionsactive_connections Aktivní připojeníActive Connections CountCount AverageAverage Aktivní připojeníActive Connections Žádné dimenzeNo Dimensions
connections_failedconnections_failed Chyba připojeníFailed Connections CountCount CelkemTotal Chyba připojeníFailed Connections Žádné dimenzeNo Dimensions
seconds_behind_masterseconds_behind_master Prodleva replikace v sekundáchReplication lag in seconds CountCount AverageAverage Prodleva replikace v sekundáchReplication lag in seconds Žádné dimenzeNo Dimensions
backup_storage_usedbackup_storage_used Využité úložiště zálohBackup Storage used BBytes AverageAverage Využité úložiště zálohBackup Storage used Žádné dimenzeNo Dimensions
network_bytes_egressnetwork_bytes_egress Síťové výstupyNetwork Out BBytes CelkemTotal Vyprší síť napříč aktivními připojenímiNetwork Out across active connections Žádné dimenzeNo Dimensions
network_bytes_ingressnetwork_bytes_ingress Síťové vstupyNetwork In BBytes CelkemTotal Síť v rámci aktivních připojeníNetwork In across active connections Žádné dimenzeNo Dimensions

Microsoft.DBforPostgreSQL/serversMicrosoft.DBforPostgreSQL/servers

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
cpu_percentcpu_percent Procento využití procesoruCPU percent PercentPercent AverageAverage Procento využití procesoruCPU percent Žádné dimenzeNo Dimensions
memory_percentmemory_percent Procentuální hodnota pamětiMemory percent PercentPercent AverageAverage Procentuální hodnota pamětiMemory percent Žádné dimenzeNo Dimensions
io_consumption_percentio_consumption_percent V/v procentaIO percent PercentPercent AverageAverage V/v procentaIO percent Žádné dimenzeNo Dimensions
storage_percentstorage_percent Procento úložištěStorage percent PercentPercent AverageAverage Procento úložištěStorage percent Žádné dimenzeNo Dimensions
storage_usedstorage_used Využité úložištěStorage used BBytes AverageAverage Využité úložištěStorage used Žádné dimenzeNo Dimensions
storage_limitstorage_limit Omezení úložištěStorage limit BBytes AverageAverage Omezení úložištěStorage limit Žádné dimenzeNo Dimensions
serverlog_storage_percentserverlog_storage_percent Procentuální hodnota úložiště protokolu serveruServer Log storage percent PercentPercent AverageAverage Procentuální hodnota úložiště protokolu serveruServer Log storage percent Žádné dimenzeNo Dimensions
serverlog_storage_usageserverlog_storage_usage Využité úložiště protokolu serveruServer Log storage used BBytes AverageAverage Využité úložiště protokolu serveruServer Log storage used Žádné dimenzeNo Dimensions
serverlog_storage_limitserverlog_storage_limit Limit úložiště protokolu serveruServer Log storage limit BBytes AverageAverage Limit úložiště protokolu serveruServer Log storage limit Žádné dimenzeNo Dimensions
active_connectionsactive_connections Aktivní připojeníActive Connections CountCount AverageAverage Aktivní připojeníActive Connections Žádné dimenzeNo Dimensions
connections_failedconnections_failed Chyba připojeníFailed Connections CountCount CelkemTotal Chyba připojeníFailed Connections Žádné dimenzeNo Dimensions
backup_storage_usedbackup_storage_used Využité úložiště zálohBackup Storage used BBytes AverageAverage Využité úložiště zálohBackup Storage used Žádné dimenzeNo Dimensions
network_bytes_egressnetwork_bytes_egress Síťové výstupyNetwork Out BBytes CelkemTotal Vyprší síť napříč aktivními připojenímiNetwork Out across active connections Žádné dimenzeNo Dimensions
network_bytes_ingressnetwork_bytes_ingress Síťové vstupyNetwork In BBytes CelkemTotal Síť v rámci aktivních připojeníNetwork In across active connections Žádné dimenzeNo Dimensions
pg_replica_log_delay_in_secondspg_replica_log_delay_in_seconds Prodleva replikyReplica Lag SekundySeconds MaximumMaximum Prodleva repliky v sekundáchReplica lag in seconds Žádné dimenzeNo Dimensions
pg_replica_log_delay_in_bytespg_replica_log_delay_in_bytes Maximální prodleva napříč replikamiMax Lag Across Replicas BBytes MaximumMaximum Prodleva z největšího zpoždění repliky v bajtechLag in bytes of the most lagging replica Žádné dimenzeNo Dimensions

Microsoft.DBforPostgreSQL/serversv2Microsoft.DBforPostgreSQL/serversv2

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
cpu_percentcpu_percent Procento využití procesoruCPU percent PercentPercent AverageAverage Procento využití procesoruCPU percent Žádné dimenzeNo Dimensions
memory_percentmemory_percent Procentuální hodnota pamětiMemory percent PercentPercent AverageAverage Procentuální hodnota pamětiMemory percent Žádné dimenzeNo Dimensions
IOPSiops IOPSIOPS CountCount AverageAverage Vstupně-výstupní operace za sekunduIO Operations per second Žádné dimenzeNo Dimensions
storage_percentstorage_percent Procento úložištěStorage percent PercentPercent AverageAverage Procento úložištěStorage percent Žádné dimenzeNo Dimensions
storage_usedstorage_used Využité úložištěStorage used BBytes AverageAverage Využité úložištěStorage used Žádné dimenzeNo Dimensions
active_connectionsactive_connections Aktivní připojeníActive Connections CountCount AverageAverage Aktivní připojeníActive Connections Žádné dimenzeNo Dimensions
network_bytes_egressnetwork_bytes_egress Síťové výstupyNetwork Out BBytes CelkemTotal Vyprší síť napříč aktivními připojenímiNetwork Out across active connections Žádné dimenzeNo Dimensions
network_bytes_ingressnetwork_bytes_ingress Síťové vstupyNetwork In BBytes CelkemTotal Síť v rámci aktivních připojeníNetwork In across active connections Žádné dimenzeNo Dimensions

Microsoft.Devices/IotHubsMicrosoft.Devices/IotHubs

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
d2c.telemetry.ingress.allProtocold2c.telemetry.ingress.allProtocol Počet pokusů o odeslání zprávy telemetrieTelemetry message send attempts CountCount CelkemTotal Počet zpráv typu zařízení-Cloud telemetrie, které se pokusily o odeslání do služby IoT HubNumber of device-to-cloud telemetry messages attempted to be sent to your IoT hub Žádné dimenzeNo Dimensions
d2c.telemetry.ingress.successd2c.telemetry.ingress.success Odeslané zprávy telemetrieTelemetry messages sent CountCount CelkemTotal Počet zpráv telemetrie typu zařízení-Cloud, které se úspěšně odeslaly do služby IoT HubNumber of device-to-cloud telemetry messages sent successfully to your IoT hub Žádné dimenzeNo Dimensions
c2d.commands.egress.complete.successc2d.commands.egress.complete.success Dokončené příkazyCommands completed CountCount CelkemTotal Počet příkazů typu cloud-zařízení úspěšně dokončených zařízenímNumber of cloud-to-device commands completed successfully by the device Žádné dimenzeNo Dimensions
c2d.commands.egress.abandon.successc2d.commands.egress.abandon.success Zrušené příkazyCommands abandoned CountCount CelkemTotal Počet příkazů typu cloud-zařízení, které zařízení opustiloNumber of cloud-to-device commands abandoned by the device Žádné dimenzeNo Dimensions
c2d.commands.egress.reject.successc2d.commands.egress.reject.success Odmítnuté příkazyCommands rejected CountCount CelkemTotal Počet příkazů typu cloud-zařízení odmítnutých zařízenímNumber of cloud-to-device commands rejected by the device Žádné dimenzeNo Dimensions
devices.totalDevicesdevices.totalDevices Celkem zařízení (zastaralé)Total devices (deprecated) CountCount CelkemTotal Počet zařízení zaregistrovaných ve službě IoT HubNumber of devices registered to your IoT hub Žádné dimenzeNo Dimensions
devices.connectedDevices.allProtocoldevices.connectedDevices.allProtocol Připojená zařízení (zastaralé)Connected devices (deprecated) CountCount CelkemTotal Počet zařízení připojených ke službě IoT HubNumber of devices connected to your IoT hub Žádné dimenzeNo Dimensions
d2c.telemetry.egress.successd2c.telemetry.egress.success Směrování: doručené zprávy telemetrieRouting: telemetry messages delivered CountCount CelkemTotal Počet pokusů o úspěšné doručení zpráv do všech koncových bodů pomocí směrování IoT Hub.The number of times messages were successfully delivered to all endpoints using IoT Hub routing. Pokud je zpráva směrována do více koncových bodů, tato hodnota se u každého úspěšného doručení zvyšuje o jednu.If a message is routed to multiple endpoints, this value increases by one for each successful delivery. Pokud se zpráva doručí do stejného koncového bodu víckrát, tato hodnota se u každého úspěšného doručení zvyšuje o jednu.If a message is delivered to the same endpoint multiple times, this value increases by one for each successful delivery. Žádné dimenzeNo Dimensions
d2c.telemetry.egress.droppedd2c.telemetry.egress.dropped Směrování: vyřazené zprávy telemetrieRouting: telemetry messages dropped  CountCount CelkemTotal Počet pokusů o vyřazení zpráv IoT Hub směrování z důvodu nedoručených koncových bodů.The number of times messages were dropped by IoT Hub routing due to dead endpoints. Tato hodnota nepočítá počet zpráv doručených do záložní trasy, protože se tam nedoručují vyřazené zprávy.This value does not count messages delivered to fallback route as dropped messages are not delivered there. Žádné dimenzeNo Dimensions
d2c.telemetry.egress.orphanedd2c.telemetry.egress.orphaned Směrování: osamocené zprávy telemetrieRouting: telemetry messages orphaned  CountCount CelkemTotal Počet, kolikrát byly zprávy osamocené IoT Hub směrování, protože neodpovídaly pravidlům směrování (včetně záložního pravidla).The number of times messages were orphaned by IoT Hub routing because they didn't match any routing rules (including the fallback rule).  Žádné dimenzeNo Dimensions
d2c.telemetry.egress.invalidd2c.telemetry.egress.invalid Směrování: nekompatibilní zprávy telemetrieRouting: telemetry messages incompatible CountCount CelkemTotal Počet, kolikrát IoT Hub směrování nedokázala doručovat zprávy z důvodu nekompatibility s koncovým bodem.The number of times IoT Hub routing failed to deliver messages due to an incompatibility with the endpoint. Tato hodnota nezahrnuje opakované pokusy.This value does not include retries. Žádné dimenzeNo Dimensions
d2c.telemetry.egress.fallbackd2c.telemetry.egress.fallback Směrování: zprávy doručené do záložního režimuRouting: messages delivered to fallback CountCount CelkemTotal Počet, kolikrát IoT Hub směrování doručených zpráv do koncového bodu přidruženého k záložní trase.The number of times IoT Hub routing delivered messages to the endpoint associated with the fallback route. Žádné dimenzeNo Dimensions
d2c.endpoints.egress.eventHubsd2c.endpoints.egress.eventHubs Směrování: zprávy doručené do centra událostíRouting: messages delivered to Event Hub CountCount CelkemTotal Počet, kolikrát IoT Hub směrování úspěšně doručuje zprávy do koncových bodů centra událostí.The number of times IoT Hub routing successfully delivered messages to Event Hub endpoints. Žádné dimenzeNo Dimensions
d2c.endpoints.latency.eventHubsd2c.endpoints.latency.eventHubs Směrování: latence zprávy pro centrum událostíRouting: message latency for Event Hub MilisekundyMilliseconds AverageAverage Průměrná latence (v milisekundách) mezi příchozími a příchozími zprávami IoT Hub a příchozími zprávami do koncového bodu centra událostí.The average latency (milliseconds) between message ingress to IoT Hub and message ingress into an Event Hub endpoint. Žádné dimenzeNo Dimensions
d2c.endpoints.egress.serviceBusQueuesd2c.endpoints.egress.serviceBusQueues Směrování: zprávy doručené do fronty Service BusRouting: messages delivered to Service Bus Queue CountCount CelkemTotal Počet, kolikrát IoT Hub směrování úspěšně doručuje zprávy do koncových bodů fronty Service BusThe number of times IoT Hub routing successfully delivered messages to Service Bus queue endpoints. Žádné dimenzeNo Dimensions
d2c.endpoints.latency.serviceBusQueuesd2c.endpoints.latency.serviceBusQueues Směrování: latence zprávy pro Service Bus frontuRouting: message latency for Service Bus Queue MilisekundyMilliseconds AverageAverage Průměrná latence (v milisekundách) mezi vstupem zprávy a IoT Hub a zpráv telemetrie do koncového bodu fronty Service BusThe average latency (milliseconds) between message ingress to IoT Hub and telemetry message ingress into a Service Bus queue endpoint. Žádné dimenzeNo Dimensions
d2c.endpoints.egress.serviceBusTopicsd2c.endpoints.egress.serviceBusTopics Směrování: zprávy doručené do Service Bus tématuRouting: messages delivered to Service Bus Topic CountCount CelkemTotal Počet, kolikrát IoT Hub směrování úspěšně doručuje zprávy do koncových bodů tématu Service Bus.The number of times IoT Hub routing successfully delivered messages to Service Bus topic endpoints. Žádné dimenzeNo Dimensions
d2c.endpoints.latency.serviceBusTopicsd2c.endpoints.latency.serviceBusTopics Směrování: latence zprávy pro Service Bus témaRouting: message latency for Service Bus Topic MilisekundyMilliseconds AverageAverage Průměrná latence (v milisekundách) mezi vstupem zprávy a IoT Hub a zpráv telemetrie do koncového bodu Service Bus tématu.The average latency (milliseconds) between message ingress to IoT Hub and telemetry message ingress into a Service Bus topic endpoint. Žádné dimenzeNo Dimensions
d2c.endpoints.egress.builtIn.eventsd2c.endpoints.egress.builtIn.events Směrování: zprávy doručené zprávám/událostemRouting: messages delivered to messages/events CountCount CelkemTotal Počet, kolikrát IoT Hub směrování úspěšně doručuje zprávy do integrovaného koncového bodu (zprávy/události).The number of times IoT Hub routing successfully delivered messages to the built-in endpoint (messages/events). Tato metrika začne pracovat pouze v případě, že https://aka.ms/iotrouting) je povoleno směrování (pro službu IoT Hub.This metric only starts working when routing is enabled (https://aka.ms/iotrouting) for the IoT hub. Žádné dimenzeNo Dimensions
d2c.endpoints.latency.builtIn.eventsd2c.endpoints.latency.builtIn.events Směrování: latence zpráv pro zprávy/událostiRouting: message latency for messages/events MilisekundyMilliseconds AverageAverage Průměrná latence (v milisekundách) mezi vstupem zprávy a IoT Hub a zprávou telemetrie do integrovaného koncového bodu (zprávy/události)The average latency (milliseconds) between message ingress to IoT Hub and telemetry message ingress into the built-in endpoint (messages/events). Tato metrika začne pracovat pouze v případě, že https://aka.ms/iotrouting) je povoleno směrování (pro službu IoT Hub.This metric only starts working when routing is enabled (https://aka.ms/iotrouting) for the IoT hub. Žádné dimenzeNo Dimensions
d2c.endpoints.egress.storaged2c.endpoints.egress.storage Směrování: zprávy doručené do úložištěRouting: messages delivered to storage CountCount CelkemTotal Počet pokusů, IoT Hub směrování úspěšně doručuje zprávy do koncových bodů úložiště.The number of times IoT Hub routing successfully delivered messages to storage endpoints. Žádné dimenzeNo Dimensions
D2C. Endpoints. latence. Storaged2c.endpoints.latency.storage Směrování: latence zpráv pro úložištěRouting: message latency for storage MilisekundyMilliseconds AverageAverage Průměrná latence (v milisekundách) mezi příchozími a příchozími zprávami pro IoT Hub a zprávy telemetrie do koncového bodu úložištěThe average latency (milliseconds) between message ingress to IoT Hub and telemetry message ingress into a storage endpoint. Žádné dimenzeNo Dimensions
d2c.endpoints.egress.storage.bytesd2c.endpoints.egress.storage.bytes Směrování: data Doručená do úložištěRouting: data delivered to storage BBytes CelkemTotal Množství dat (v bajtech) IoT Hub směrování doručené koncovým bodům úložiště.The amount of data (bytes) IoT Hub routing delivered to storage endpoints. Žádné dimenzeNo Dimensions
d2c.endpoints.egress.storage.blobsd2c.endpoints.egress.storage.blobs Směrování: objekty blob doručené do úložištěRouting: blobs delivered to storage CountCount CelkemTotal Počet pokusů IoT Hub směrování dodaných objektů blob do koncových bodů úložiště.The number of times IoT Hub routing delivered blobs to storage endpoints. Žádné dimenzeNo Dimensions
EventGridDeliveriesEventGridDeliveries Event Grid doručení (Preview)Event Grid deliveries (preview) CountCount CelkemTotal Počet událostí IoT Hub publikovaných do Event GridThe number of IoT Hub events published to Event Grid. Použijte výslednou dimenzi pro počet úspěšných a neúspěšných žádostí.Use the Result dimension for the number of successful and failed requests. Dimenze EventType zobrazuje typ události (https://aka.ms/ioteventgrid).EventType dimension shows the type of event (https://aka.ms/ioteventgrid). Výsledek, EventTypeResult, EventType
EventGridLatencyEventGridLatency Průměrná latence (v milisekundách) od okamžiku, kdy byla událost centra IoT vygenerována při publikování události do Event Grid.The average latency (milliseconds) from when the Iot Hub event was generated to when the event was published to Event Grid. Toto číslo je průměrem mezi všemi typy událostí.This number is an average between all event types. Použijte dimenzi EventType k zobrazení latence konkrétního typu události.Use the EventType dimension to see latency of a specific type of event. Typ událostiEventType
d2c.twin.read.successd2c.twin.read.success Úspěšné čtení ze zařízeníSuccessful twin reads from devices CountCount CelkemTotal Počet všech úspěšných zdvojených čtení iniciované zařízenímThe count of all successful device-initiated twin reads. Žádné dimenzeNo Dimensions
d2c.twin.read.failured2c.twin.read.failure Neúspěšná čtení ze zařízeníFailed twin reads from devices CountCount CelkemTotal Počet všech neúspěšných čtení, která byla iniciována zařízením.The count of all failed device-initiated twin reads. Žádné dimenzeNo Dimensions
d2c.twin.read.sized2c.twin.read.size Velikost odpovědi u dvojitých čtení ze zařízeníResponse size of twin reads from devices BBytes AverageAverage Průměrná, minimální a maximální hodnota všech úspěšných zdvojených čtení iniciované zařízenímThe average, min, and max of all successful device-initiated twin reads. Žádné dimenzeNo Dimensions
d2c.twin.update.successd2c.twin.update.success Úspěšné nedokončené změny ze zařízeníSuccessful twin updates from devices CountCount CelkemTotal Počet všech úspěšných nevyžádaných aktualizací iniciované zařízenímThe count of all successful device-initiated twin updates. Žádné dimenzeNo Dimensions
d2c.twin.update.failured2c.twin.update.failure Neúspěšné aktualizace ze zařízení se zdvojenými chybamiFailed twin updates from devices CountCount CelkemTotal Počet všech neúspěšných aktualizací inicializovaných zařízením.The count of all failed device-initiated twin updates. Žádné dimenzeNo Dimensions
d2c.twin.update.sized2c.twin.update.size Velikost dvojitě aktualizovaných aktualizací ze zařízeníSize of twin updates from devices BBytes AverageAverage Průměrná, minimální a maximální velikost všech úspěšných nevyžádaných aktualizací iniciované zařízenímThe average, min, and max size of all successful device-initiated twin updates. Žádné dimenzeNo Dimensions
c2d.methods.successc2d.methods.success Úspěšná volání přímé metodySuccessful direct method invocations CountCount CelkemTotal Počet všech úspěšných volání přímé metody.The count of all successful direct method calls. Žádné dimenzeNo Dimensions
C2D. Methods. Failurec2d.methods.failure Neúspěšná volání přímé metodyFailed direct method invocations CountCount CelkemTotal Počet všech neúspěšných volání metody DirectThe count of all failed direct method calls. Žádné dimenzeNo Dimensions
c2d.methods.requestSizec2d.methods.requestSize Velikost žádosti o vyvolání přímé metodyRequest size of direct method invocations BBytes AverageAverage Průměrně, minimální a maximální počet všech úspěšných požadavků na metodu Direct.The average, min, and max of all successful direct method requests. Žádné dimenzeNo Dimensions
c2d.methods.responseSizec2d.methods.responseSize Velikost odezvy volání přímých metodResponse size of direct method invocations BBytes AverageAverage Průměrných, minimálních a maximálních odpovědí všech úspěšných přímých metod.The average, min, and max of all successful direct method responses. Žádné dimenzeNo Dimensions
c2d.twin.read.successc2d.twin.read.success Úspěšné zdvojené čtení z back-enduSuccessful twin reads from back end CountCount CelkemTotal Počet všech úspěšných zdvojených čtení spouštěných back-endu.The count of all successful back-end-initiated twin reads. Žádné dimenzeNo Dimensions
c2d.twin.read.failurec2d.twin.read.failure Neúspěšné čtení z back-endu ze zadních vlákenFailed twin reads from back end CountCount CelkemTotal Počet všech neúspěšných čtení, která byla inicializována back-endu.The count of all failed back-end-initiated twin reads. Žádné dimenzeNo Dimensions
c2d.twin.read.sizec2d.twin.read.size Velikost odpovědi zdvojeného čtení z back-enduResponse size of twin reads from back end BBytes AverageAverage Průměrně, minimální a maximální počet všech úspěšných zdvojených čtení, které byly spuštěny na konci.The average, min, and max of all successful back-end-initiated twin reads. Žádné dimenzeNo Dimensions
c2d.twin.update.successc2d.twin.update.success Úspěšné zdvojené aktualizace z back-enduSuccessful twin updates from back end CountCount CelkemTotal Počet všech úspěšných dokončených aktualizací, které jsou úspěšně spouštěny po konci.The count of all successful back-end-initiated twin updates. Žádné dimenzeNo Dimensions
c2d.twin.update.failurec2d.twin.update.failure Neúspěšné zdvojené aktualizace z back-enduFailed twin updates from back end CountCount CelkemTotal Počet všech neúspěšných provolaných aktualizací, které selhaly po back-endu.The count of all failed back-end-initiated twin updates. Žádné dimenzeNo Dimensions
c2d.twin.update.sizec2d.twin.update.size Velikost dvojitě aktualizovaných aktualizací z back-enduSize of twin updates from back end BBytes AverageAverage Průměrná, minimální a maximální velikost všech úspěšných kompletních aktualizací spuštěných na konci.The average, min, and max size of all successful back-end-initiated twin updates. Žádné dimenzeNo Dimensions
twinQueries.successtwinQueries.success Úspěšné zdvojené dotazySuccessful twin queries CountCount CelkemTotal Počet všech úspěšných vlákenných dotazů.The count of all successful twin queries. Žádné dimenzeNo Dimensions
twinQueries.failuretwinQueries.failure Neúspěšné zdvojené dotazyFailed twin queries CountCount CelkemTotal Počet všech neúspěšných dotazů, které selhaly.The count of all failed twin queries. Žádné dimenzeNo Dimensions
twinQueries.resultSizetwinQueries.resultSize Velikost výsledku nevlákenných dotazůTwin queries result size BBytes AverageAverage Průměrnou, minimální a maximální velikost výsledku všech úspěšných vlákenných dotazů.The average, min, and max of the result size of all successful twin queries. Žádné dimenzeNo Dimensions
jobs.createTwinUpdateJob.successjobs.createTwinUpdateJob.success Úspěšné vytváření zdvojených úloh aktualizaceSuccessful creations of twin update jobs CountCount CelkemTotal Počet všech úspěšných vytvoření zdvojených úloh aktualizace.The count of all successful creation of twin update jobs. Žádné dimenzeNo Dimensions
jobs.createTwinUpdateJob.failurejobs.createTwinUpdateJob.failure Nepovedlo se vytvořit úlohy s dvojitou aktualizacíFailed creations of twin update jobs CountCount CelkemTotal Počet všech neúspěšných vytvoření zdvojených úloh aktualizace.The count of all failed creation of twin update jobs. Žádné dimenzeNo Dimensions
jobs.createDirectMethodJob.successjobs.createDirectMethodJob.success Úspěšné vytváření úloh vyvolání metodSuccessful creations of method invocation jobs CountCount CelkemTotal Počet všech úspěšných vytvoření úloh vyvolání přímé metody.The count of all successful creation of direct method invocation jobs. Žádné dimenzeNo Dimensions
jobs.createDirectMethodJob.failurejobs.createDirectMethodJob.failure Nepovedlo se vytvořit úlohy vyvolání metodyFailed creations of method invocation jobs CountCount CelkemTotal Počet všech neúspěšných vytvoření úloh volání přímé metody.The count of all failed creation of direct method invocation jobs. Žádné dimenzeNo Dimensions
jobs.listJobs.successjobs.listJobs.success Úspěšná volání na seznam úlohSuccessful calls to list jobs CountCount CelkemTotal Počet všech úspěšných volání pro výpis úloh.The count of all successful calls to list jobs. Žádné dimenzeNo Dimensions
jobs.listJobs.failurejobs.listJobs.failure Neúspěšná volání pro výpis úlohFailed calls to list jobs CountCount CelkemTotal Počet všech neúspěšných volání pro výpis úlohThe count of all failed calls to list jobs. Žádné dimenzeNo Dimensions
jobs.cancelJob.successjobs.cancelJob.success Úspěšná zrušení úlohySuccessful job cancellations CountCount CelkemTotal Počet všech úspěšných volání pro zrušení úlohy.The count of all successful calls to cancel a job. Žádné dimenzeNo Dimensions
jobs.cancelJob.failurejobs.cancelJob.failure Neúspěšná zrušení úlohFailed job cancellations CountCount CelkemTotal Počet všech neúspěšných volání pro zrušení úlohy.The count of all failed calls to cancel a job. Žádné dimenzeNo Dimensions
jobs.queryJobs.successjobs.queryJobs.success Úspěšné dotazy na úlohySuccessful job queries CountCount CelkemTotal Počet všech úspěšných volání úloh dotazů.The count of all successful calls to query jobs. Žádné dimenzeNo Dimensions
jobs.queryJobs.failurejobs.queryJobs.failure Neúspěšné dotazy na úlohyFailed job queries CountCount CelkemTotal Počet všech neúspěšných volání pro úlohy dotazu.The count of all failed calls to query jobs. Žádné dimenzeNo Dimensions
dokončené úlohyjobs.completed Dokončené úlohyCompleted jobs CountCount CelkemTotal Počet všech dokončených úloh.The count of all completed jobs. Žádné dimenzeNo Dimensions
úlohy. nezdařilo sejobs.failed Neúspěšné úlohyFailed jobs CountCount CelkemTotal Počet všech neúspěšných úloh.The count of all failed jobs. Žádné dimenzeNo Dimensions
d2c.telemetry.ingress.sendThrottled2c.telemetry.ingress.sendThrottle Počet chyb omezováníNumber of throttling errors CountCount CelkemTotal Počet chyb omezení z důvodu omezení propustnosti zařízeníNumber of throttling errors due to device throughput throttles Žádné dimenzeNo Dimensions
dailyMessageQuotaUseddailyMessageQuotaUsed Celkový počet použitých zprávTotal number of messages used CountCount AverageAverage Počet všech aktuálně využívaných zprávNumber of total messages used today. Jedná se o kumulativní hodnotu, která se každý den resetuje na nulu v 00:00 UTC.This is a cumulative value that is reset to zero at 00:00 UTC every day. Žádné dimenzeNo Dimensions
deviceDataUsagedeviceDataUsage Celkové využití dat zařízeníTotal device data usage BBytes CelkemTotal Bajtů přenesených do a ze všech zařízení připojených k IotHubBytes transferred to and from any devices connected to IotHub Žádné dimenzeNo Dimensions
totalDeviceCounttotalDeviceCount Celkem zařízení (Preview)Total devices (preview) CountCount AverageAverage Počet zařízení zaregistrovaných ve službě IoT HubNumber of devices registered to your IoT hub Žádné dimenzeNo Dimensions
connectedDeviceCountconnectedDeviceCount Připojená zařízení (Preview)Connected devices (preview) CountCount AverageAverage Počet zařízení připojených ke službě IoT HubNumber of devices connected to your IoT hub Žádné dimenzeNo Dimensions
konfiguračníchconfigurations Metriky konfiguraceConfiguration Metrics CountCount CelkemTotal Metriky pro operace konfiguraceMetrics for Configuration Operations Žádné dimenzeNo Dimensions

Microsoft.Devices/provisioningServicesMicrosoft.Devices/provisioningServices

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
RegistrationAttemptsRegistrationAttempts Pokusy o registraciRegistration attempts CountCount CelkemTotal Počet pokusů o registraci zařízeníNumber of device registrations attempted ProvisioningServiceName, IotHubName, statusProvisioningServiceName, IotHubName, Status
DeviceAssignmentsDeviceAssignments Přiřazená zařízeníDevices assigned CountCount CelkemTotal Počet zařízení přiřazených ke centru IoT HubNumber of devices assigned to an IoT hub ProvisioningServiceName, IotHubNameProvisioningServiceName, IotHubName
AttestationAttemptsAttestationAttempts Pokusy o ověření identityAttestation attempts CountCount CelkemTotal Počet pokusů o ověření identity zařízeníNumber of device attestations attempted ProvisioningServiceName, status, protokolProvisioningServiceName, Status, Protocol

Microsoft. DocumentDB/databaseAccountsMicrosoft.DocumentDB/databaseAccounts

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
AvailableStorageAvailableStorage Dostupné úložištěAvailable Storage BBytes CelkemTotal Celkové dostupné úložiště hlášené s členitosti 5 minutTotal available storage reported at 5 minutes granularity CollectionName, DatabaseName, regionCollectionName, DatabaseName, Region
CassandraConnectionClosuresCassandraConnectionClosures Ukončení připojení CassandraCassandra Connection Closures CountCount CelkemTotal Počet uzavřených připojení Cassandra, která se hlásí s členitou úrovní 1 minutyNumber of Cassandra connections that were closed, reported at a 1 minute granularity Oblast, ClosureReasonRegion, ClosureReason
CassandraRequestChargesCassandraRequestCharges Poplatky za žádosti CassandraCassandra Request Charges CountCount CelkemTotal Ru spotřebované pro vytvořené požadavky CassandraRUs consumed for Cassandra requests made DatabaseName, CollectionName, oblast, typem operace OperationType, ResourceTypeDatabaseName, CollectionName, Region, OperationType, ResourceType
CassandraRequestsCassandraRequests Žádosti CassandraCassandra Requests CountCount CountCount Počet provedených požadavků CassandraNumber of Cassandra requests made DatabaseName, CollectionName, oblast, typem operace OperationType, ResourceType, ErrorCodeDatabaseName, CollectionName, Region, OperationType, ResourceType, ErrorCode
Využití datausageDataUsage Využití datData Usage BBytes CelkemTotal Celkové využití dat nahlášené s členitosti 5 minutTotal data usage reported at 5 minutes granularity CollectionName, DatabaseName, regionCollectionName, DatabaseName, Region
DocumentCountDocumentCount Počet dokumentůDocument Count CountCount CelkemTotal Celkový počet dokumentů hlášených v rozmezí 5 minutTotal document count reported at 5 minutes granularity CollectionName, DatabaseName, regionCollectionName, DatabaseName, Region
DocumentQuotaDocumentQuota Kvóta dokumentuDocument Quota BBytes CelkemTotal Celková kvóta úložiště vykazovaná s členitosti 5 minutTotal storage quota reported at 5 minutes granularity CollectionName, DatabaseName, regionCollectionName, DatabaseName, Region
IndexUsageIndexUsage Využití indexuIndex Usage BBytes CelkemTotal Celkové využití indexu nahlášené s členitosti 5 minutTotal index usage reported at 5 minutes granularity CollectionName, DatabaseName, regionCollectionName, DatabaseName, Region
MetadataRequestsMetadataRequests Žádosti o metadataMetadata Requests CountCount CountCount Počet požadavků na metadataCount of metadata requests. Cosmos DB udržuje shromažďování systémových metadat pro každý účet, což vám umožní vytvořit výčet kolekcí, databází atd. a jejich konfigurací zdarma.Cosmos DB maintains system metadata collection for each account, that allows you to enumerate collections, databases, etc, and their configurations, free of charge. DatabaseName, CollectionName, region, StatusCodeDatabaseName, CollectionName, Region, StatusCode,
MongoRequestChargeMongoRequestCharge Poplatek za požadavek MongoMongo Request Charge CountCount CelkemTotal Spotřebované jednotky žádosti MongoMongo Request Units Consumed DatabaseName, CollectionName, region, příkaz, ErrorCodeDatabaseName, CollectionName, Region, CommandName, ErrorCode
MongoRequestsMongoRequests Žádosti MongoMongo Requests CountCount CountCount Počet provedených požadavků MongoNumber of Mongo Requests Made DatabaseName, CollectionName, region, příkaz, ErrorCodeDatabaseName, CollectionName, Region, CommandName, ErrorCode
ProvisionedThroughputProvisionedThroughput Zřízená propustnostProvisioned Throughput CountCount MaximumMaximum Zřízená propustnostProvisioned Throughput DatabaseName, CollectionNameDatabaseName, CollectionName
ReplicationLatencyReplicationLatency Latence replikace p99P99 Replication Latency MilisekundMilliSeconds AverageAverage Latence replikace p99 napříč zdrojovou a cílovou oblastí pro geograficky povolený účetP99 Replication Latency across source and target regions for geo-enabled account SourceRegion, TargetRegionSourceRegion, TargetRegion
ServiceAvailabilityServiceAvailability Dostupnost službyService Availability PercentPercent AverageAverage Dostupnost žádostí o účet v časovém rozmezí jedné hodiny, dne nebo měsíceAccount requests availability at one hour, day or month granularity Žádné dimenzeNo Dimensions
TotalRequestUnitsTotalRequestUnits Celkový počet jednotek žádostíTotal Request Units CountCount CelkemTotal Spotřebované jednotky žádostiRequest Units consumed DatabaseName, CollectionName, region, StatusCode, typem operace OperationTypeDatabaseName, CollectionName, Region, StatusCode, OperationType
TotalRequestsTotalRequests Požadavky celkemTotal Requests CountCount CountCount Počet provedených požadavkůNumber of requests made DatabaseName, CollectionName, region, StatusCode, typem operace OperationTypeDatabaseName, CollectionName, Region, StatusCode, OperationType

Microsoft.EventGrid/topicsMicrosoft.EventGrid/topics

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
PublishSuccessCountPublishSuccessCount Publikované událostiPublished Events CountCount CelkemTotal Celkový počet událostí publikovaných na toto témaTotal events published to this topic Žádné dimenzeNo Dimensions
PublishFailCountPublishFailCount Publikovat neúspěšné událostiPublish Failed Events CountCount CelkemTotal Celkový počet událostí neúspěšných publikování do tohoto tématuTotal events failed to publish to this topic ErrorType, chybaErrorType, Error
UnmatchedEventCountUnmatchedEventCount Nespárované událostiUnmatched Events CountCount CelkemTotal Celkový počet událostí nevyhovujících žádnému z odběrů událostí pro toto témaTotal events not matching any of the event subscriptions for this topic Žádné dimenzeNo Dimensions
PublishSuccessLatencyInMsPublishSuccessLatencyInMs Latence úspěšného publikováníPublish Success Latency CountCount CelkemTotal Latence úspěšného publikování v milisekundáchPublish success latency in milliseconds Žádné dimenzeNo Dimensions

Microsoft.EventGrid/eventSubscriptionsMicrosoft.EventGrid/eventSubscriptions

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
MatchedEventCountMatchedEventCount Odpovídající událostiMatched Events CountCount CelkemTotal Celkový počet událostí odpovídajících tomuto odběru událostiTotal events matched to this event subscription Žádné dimenzeNo Dimensions
DeliveryAttemptFailCountDeliveryAttemptFailCount Doručení – neúspěšné událostiDelivery Failed Events CountCount CelkemTotal Celkový počet událostí neúspěšných doručování do tohoto odběru událostiTotal events failed to deliver to this event subscription Chyba, ErrorTypeError, ErrorType
DeliverySuccessCountDeliverySuccessCount Doručené událostiDelivered Events CountCount CelkemTotal Celkový počet událostí doručených do tohoto předplatného událostiTotal events delivered to this event subscription Žádné dimenzeNo Dimensions
DestinationProcessingDurationInMsDestinationProcessingDurationInMs Doba trvání zpracování cíleDestination Processing Duration MilisekundyMilliseconds AverageAverage Doba zpracování cíle v milisekundáchDestination processing duration in milliseconds Žádné dimenzeNo Dimensions
DroppedEventCountDroppedEventCount Vyřazené událostiDropped Events CountCount CelkemTotal Celkový počet vyřazených událostí, které odpovídají tomuto odběru událostiTotal dropped events matching to this event subscription DropReasonDropReason
DeadLetteredCountDeadLetteredCount Nedoručené události s písmenyDead Lettered Events CountCount CelkemTotal Celkový počet nedoručených událostí, které odpovídají tomuto odběru událostiTotal dead lettered events matching to this event subscription DeadLetterReasonDeadLetterReason

Microsoft.EventGrid/extensionTopicsMicrosoft.EventGrid/extensionTopics

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
PublishSuccessCountPublishSuccessCount Publikované událostiPublished Events CountCount CelkemTotal Celkový počet událostí publikovaných na toto témaTotal events published to this topic Žádné dimenzeNo Dimensions
PublishFailCountPublishFailCount Neúspěšné událostiFailed Events CountCount CelkemTotal Celkový počet událostí neúspěšných publikování do tohoto tématuTotal events failed to publish to this topic ErrorType, chybaErrorType, Error
UnmatchedEventCountUnmatchedEventCount Nespárované událostiUnmatched Events CountCount CelkemTotal Celkový počet událostí nevyhovujících žádnému z odběrů událostí pro toto témaTotal events not matching any of the event subscriptions for this topic Žádné dimenzeNo Dimensions
PublishSuccessLatencyInMsPublishSuccessLatencyInMs Latence úspěšného publikováníPublish Success Latency CountCount CelkemTotal Latence úspěšného publikování v milisekundáchPublish success latency in milliseconds Žádné dimenzeNo Dimensions

Microsoft.EventHub/namespacesMicrosoft.EventHub/namespaces

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
SuccessfulRequestsSuccessfulRequests Úspěšné požadavkySuccessful Requests CountCount CelkemTotal Úspěšné požadavky pro Microsoft.EventHubSuccessful Requests for Microsoft.EventHub. EntityNameEntityName,
ServerErrorsServerErrors Chyby serveruServer Errors. CountCount CelkemTotal Chyby serveru pro Microsoft.EventHubServer Errors for Microsoft.EventHub. EntityNameEntityName,
UserErrorsUserErrors Chyby uživateleUser Errors. CountCount CelkemTotal Chyby uživatele pro Microsoft.EventHubUser Errors for Microsoft.EventHub. EntityNameEntityName,
QuotaExceededErrorsQuotaExceededErrors Chyby překročení kvótyQuota Exceeded Errors. CountCount CelkemTotal Chyby překročení kvóty pro Microsoft.EventHubQuota Exceeded Errors for Microsoft.EventHub. EntityNameEntityName,
ThrottledRequestsThrottledRequests Omezené požadavkyThrottled Requests. CountCount CelkemTotal Omezené požadavky pro Microsoft.EventHubThrottled Requests for Microsoft.EventHub. EntityNameEntityName,
IncomingRequestsIncomingRequests Příchozí požadavkyIncoming Requests CountCount CelkemTotal Příchozí požadavky pro Microsoft.EventHubIncoming Requests for Microsoft.EventHub. EntityNameEntityName
IncomingMessagesIncomingMessages Příchozí zprávyIncoming Messages CountCount CelkemTotal Příchozí zprávy pro Microsoft.EventHubIncoming Messages for Microsoft.EventHub. EntityNameEntityName
OutgoingMessagesOutgoingMessages Odchozí zprávyOutgoing Messages CountCount CelkemTotal Odchozí zprávy pro Microsoft.EventHubOutgoing Messages for Microsoft.EventHub. EntityNameEntityName
IncomingBytesIncomingBytes Příchozí bajtyIncoming Bytes. BBytes CelkemTotal Příchozí bajty pro Microsoft.EventHubIncoming Bytes for Microsoft.EventHub. EntityNameEntityName
OutgoingBytesOutgoingBytes Odchozí bajtyOutgoing Bytes. BBytes CelkemTotal Odchozí bajty pro Microsoft.EventHubOutgoing Bytes for Microsoft.EventHub. EntityNameEntityName
ActiveConnectionsActiveConnections ActiveConnectionsActiveConnections CountCount AverageAverage Celkový počet aktivních připojení pro Microsoft.EventHubTotal Active Connections for Microsoft.EventHub. Žádné dimenzeNo Dimensions
ConnectionsOpenedConnectionsOpened Otevřená připojeníConnections Opened. CountCount AverageAverage Otevřená připojení pro Microsoft.EventHubConnections Opened for Microsoft.EventHub. EntityNameEntityName
ConnectionsClosedConnectionsClosed Ukončená připojeníConnections Closed. CountCount AverageAverage Ukončená připojení pro Microsoft.EventHubConnections Closed for Microsoft.EventHub. EntityNameEntityName
CaptureBacklogCaptureBacklog Zachytit backlogCapture Backlog. CountCount CelkemTotal Zachytit backlog pro Microsoft.EventHubCapture Backlog for Microsoft.EventHub. EntityNameEntityName
CapturedMessagesCapturedMessages Zachycené zprávyCaptured Messages. CountCount CelkemTotal Zachycené zprávy pro Microsoft.EventHubCaptured Messages for Microsoft.EventHub. EntityNameEntityName
CapturedBytesCapturedBytes Zachycené bajtyCaptured Bytes. BBytes CelkemTotal Zachycené bajty pro Microsoft.EventHubCaptured Bytes for Microsoft.EventHub. EntityNameEntityName
SizeSize SizeSize BBytes AverageAverage Velikost centra událostí v bajtechSize of an EventHub in Bytes. EntityNameEntityName
INREQSINREQS Příchozí požadavky (zastaralé)Incoming Requests (Deprecated) CountCount CelkemTotal Celkový počet příchozích žádostí o odeslání pro obor názvů (zastaralé)Total incoming send requests for a namespace (Deprecated) Žádné dimenzeNo Dimensions
SUCCREQSUCCREQ Úspěšné požadavky (zastaralé)Successful Requests (Deprecated) CountCount CelkemTotal Celkový počet úspěšných žádostí pro obor názvů (zastaralé)Total successful requests for a namespace (Deprecated) Žádné dimenzeNo Dimensions
FAILREQFAILREQ Neúspěšné žádosti (zastaralé)Failed Requests (Deprecated) CountCount CelkemTotal Celkový počet neúspěšných žádostí pro obor názvů (zastaralé)Total failed requests for a namespace (Deprecated) Žádné dimenzeNo Dimensions
SVRBSYSVRBSY Chyby zaneprázdněnosti serveru (zastaralé)Server Busy Errors (Deprecated) CountCount CelkemTotal Celkový počet chyb zaneprázdněných serverem pro obor názvů (zastaralé)Total server busy errors for a namespace (Deprecated) Žádné dimenzeNo Dimensions
MEZI SEBOUINTERR Interní chyby serveru (zastaralé)Internal Server Errors (Deprecated) CountCount CelkemTotal Celkový počet interních chyb serveru pro obor názvů (zastaralé)Total internal server errors for a namespace (Deprecated) Žádné dimenzeNo Dimensions
MISCERRMISCERR Další chyby (zastaralé)Other Errors (Deprecated) CountCount CelkemTotal Celkový počet neúspěšných žádostí pro obor názvů (zastaralé)Total failed requests for a namespace (Deprecated) Žádné dimenzeNo Dimensions
INMSGSINMSGS Příchozí zprávy (zastaralé) (zastaralé)Incoming Messages (Deprecated) (Deprecated) CountCount CelkemTotal Celkový počet příchozích zpráv pro obor názvůTotal incoming messages for a namespace. Tato metrika je zastaralá.This metric is deprecated. Místo toho prosím použijte metriku příchozích zpráv (zastaralé).Please use Incoming Messages metric instead (Deprecated) Žádné dimenzeNo Dimensions
EHINMSGSEHINMSGS Příchozí zprávy (zastaralé)Incoming Messages (Deprecated) CountCount CelkemTotal Celkový počet příchozích zpráv pro obor názvů (zastaralé)Total incoming messages for a namespace (Deprecated) Žádné dimenzeNo Dimensions
OUTMSGSOUTMSGS Odchozí zprávy (zastaralé) (zastaralé)Outgoing Messages (Deprecated) (Deprecated) CountCount CelkemTotal Celkový počet odchozích zpráv pro obor názvůTotal outgoing messages for a namespace. Tato metrika je zastaralá.This metric is deprecated. Místo toho prosím použijte metriku odchozích zpráv (zastaralé).Please use Outgoing Messages metric instead (Deprecated) Žádné dimenzeNo Dimensions
EHOUTMSGSEHOUTMSGS Odchozí zprávy (zastaralé)Outgoing Messages (Deprecated) CountCount CelkemTotal Celkový počet odchozích zpráv pro obor názvů (zastaralé)Total outgoing messages for a namespace (Deprecated) Žádné dimenzeNo Dimensions
EHINMBSEHINMBS Příchozí bajty (zastaralé) (zastaralé)Incoming bytes (Deprecated) (Deprecated) BBytes CelkemTotal Propustnost příchozích zpráv centra událostí pro obor názvůEvent Hub incoming message throughput for a namespace. Tato metrika je zastaralá.This metric is deprecated. Místo toho prosím použijte metriku příchozích bajtů (zastaralé).Please use Incoming bytes metric instead (Deprecated) Žádné dimenzeNo Dimensions
EHINBYTESEHINBYTES Příchozí bajty (zastaralé)Incoming bytes (Deprecated) BBytes CelkemTotal Propustnost příchozích zpráv centra událostí pro obor názvů (zastaralé)Event Hub incoming message throughput for a namespace (Deprecated) Žádné dimenzeNo Dimensions
EHOUTMBSEHOUTMBS Odchozí bajty (zastaralé) (zastaralé)Outgoing bytes (Deprecated) (Deprecated) BBytes CelkemTotal Propustnost odchozích zpráv centra událostí pro obor názvůEvent Hub outgoing message throughput for a namespace. Tato metrika je zastaralá.This metric is deprecated. Místo toho prosím použijte metriku odchozích bajtů (zastaralé).Please use Outgoing bytes metric instead (Deprecated) Žádné dimenzeNo Dimensions
EHOUTBYTESEHOUTBYTES Odchozí bajty (zastaralé)Outgoing bytes (Deprecated) BBytes CelkemTotal Propustnost odchozích zpráv centra událostí pro obor názvů (zastaralé)Event Hub outgoing message throughput for a namespace (Deprecated) Žádné dimenzeNo Dimensions
EHABLEHABL Archivovat nevyřízené zprávy (zastaralé)Archive backlog messages (Deprecated) CountCount CelkemTotal Archivní zprávy centra událostí v backlogu pro obor názvů (zastaralé)Event Hub archive messages in backlog for a namespace (Deprecated) Žádné dimenzeNo Dimensions
EHAMSGSEHAMSGS Archivní zprávy (zastaralé)Archive messages (Deprecated) CountCount CelkemTotal Archivované zprávy centra událostí v oboru názvů (zastaralé)Event Hub archived messages in a namespace (Deprecated) Žádné dimenzeNo Dimensions
EHAMBSEHAMBS Propustnost zpráv archivu (zastaralé)Archive message throughput (Deprecated) BBytes CelkemTotal Propustnost archivovaných zpráv centra událostí v oboru názvů (zastaralé)Event Hub archived message throughput in a namespace (Deprecated) Žádné dimenzeNo Dimensions

Microsoft. EventHub/clusteryMicrosoft.EventHub/clusters

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
SuccessfulRequestsSuccessfulRequests Úspěšné požadavky (Preview)Successful Requests (Preview) CountCount CelkemTotal Úspěšné požadavky pro Microsoft.EventHubSuccessful Requests for Microsoft.EventHub. (Preview)(Preview) Žádné dimenzeNo Dimensions
ServerErrorsServerErrors Chyby serveruServer Errors. (Preview)(Preview) CountCount CelkemTotal Chyby serveru pro Microsoft.EventHubServer Errors for Microsoft.EventHub. (Preview)(Preview) Žádné dimenzeNo Dimensions
UserErrorsUserErrors Chyby uživateleUser Errors. (Preview)(Preview) CountCount CelkemTotal Chyby uživatele pro Microsoft.EventHubUser Errors for Microsoft.EventHub. (Preview)(Preview) Žádné dimenzeNo Dimensions
QuotaExceededErrorsQuotaExceededErrors Chyby překročení kvótyQuota Exceeded Errors. (Preview)(Preview) CountCount CelkemTotal Chyby překročení kvóty pro Microsoft.EventHubQuota Exceeded Errors for Microsoft.EventHub. (Preview)(Preview) Žádné dimenzeNo Dimensions
ThrottledRequestsThrottledRequests Omezené požadavkyThrottled Requests. (Preview)(Preview) CountCount CelkemTotal Omezené požadavky pro Microsoft.EventHubThrottled Requests for Microsoft.EventHub. (Preview)(Preview) Žádné dimenzeNo Dimensions
IncomingRequestsIncomingRequests Příchozí žádosti (Preview)Incoming Requests (Preview) CountCount CelkemTotal Příchozí požadavky pro Microsoft.EventHubIncoming Requests for Microsoft.EventHub. (Preview)(Preview) Žádné dimenzeNo Dimensions
IncomingMessagesIncomingMessages Příchozí zprávy (Preview)Incoming Messages (Preview) CountCount CelkemTotal Příchozí zprávy pro Microsoft.EventHubIncoming Messages for Microsoft.EventHub. (Preview)(Preview) Žádné dimenzeNo Dimensions
OutgoingMessagesOutgoingMessages Odchozí zprávy (Preview)Outgoing Messages (Preview) CountCount CelkemTotal Odchozí zprávy pro Microsoft.EventHubOutgoing Messages for Microsoft.EventHub. (Preview)(Preview) Žádné dimenzeNo Dimensions
IncomingBytesIncomingBytes Příchozí bajtyIncoming Bytes. (Preview)(Preview) BBytes CelkemTotal Příchozí bajty pro Microsoft.EventHubIncoming Bytes for Microsoft.EventHub. (Preview)(Preview) Žádné dimenzeNo Dimensions
OutgoingBytesOutgoingBytes Odchozí bajtyOutgoing Bytes. (Preview)(Preview) BBytes CelkemTotal Odchozí bajty pro Microsoft.EventHubOutgoing Bytes for Microsoft.EventHub. (Preview)(Preview) Žádné dimenzeNo Dimensions
ActiveConnectionsActiveConnections ActiveConnections (Preview)ActiveConnections (Preview) CountCount AverageAverage Celkový počet aktivních připojení pro Microsoft.EventHubTotal Active Connections for Microsoft.EventHub. (Preview)(Preview) Žádné dimenzeNo Dimensions
ConnectionsOpenedConnectionsOpened Otevřená připojeníConnections Opened. (Preview)(Preview) CountCount AverageAverage Otevřená připojení pro Microsoft.EventHubConnections Opened for Microsoft.EventHub. (Preview)(Preview) Žádné dimenzeNo Dimensions
ConnectionsClosedConnectionsClosed Ukončená připojeníConnections Closed. (Preview)(Preview) CountCount AverageAverage Ukončená připojení pro Microsoft.EventHubConnections Closed for Microsoft.EventHub. (Preview)(Preview) Žádné dimenzeNo Dimensions
CaptureBacklogCaptureBacklog Zachytit backlogCapture Backlog. (Preview)(Preview) CountCount CelkemTotal Zachytit backlog pro Microsoft.EventHubCapture Backlog for Microsoft.EventHub. (Preview)(Preview) Žádné dimenzeNo Dimensions
CapturedMessagesCapturedMessages Zachycené zprávyCaptured Messages. (Preview)(Preview) CountCount CelkemTotal Zachycené zprávy pro Microsoft.EventHubCaptured Messages for Microsoft.EventHub. (Preview)(Preview) Žádné dimenzeNo Dimensions
CapturedBytesCapturedBytes Zachycené bajtyCaptured Bytes. (Preview)(Preview) BBytes CelkemTotal Zachycené bajty pro Microsoft.EventHubCaptured Bytes for Microsoft.EventHub. (Preview)(Preview) Žádné dimenzeNo Dimensions
ProcesorCPU PROCESOR (Preview)CPU (Preview) PercentPercent MaximumMaximum Využití procesoru pro cluster centra událostí v procentechCPU utilization for the Event Hub Cluster as a percentage RoleRole
AvailableMemoryAvailableMemory Dostupná paměť (Preview)Available Memory (Preview) CountCount MaximumMaximum Paměť dostupná clusteru centra událostí v bajtechAvailable memory for the Event Hub Cluster in bytes RoleRole

Microsoft.HDInsight/clustersMicrosoft.HDInsight/clusters

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
GatewayRequestsGatewayRequests Žádosti o bránuGateway Requests CountCount CelkemTotal Počet žádostí o bránuNumber of gateway requests ClusterDnsName, HttpStatusClusterDnsName, HttpStatus
CategorizedGatewayRequestsCategorizedGatewayRequests Zařadit požadavky na bránuCategorized Gateway Requests CountCount CelkemTotal Počet požadavků brány podle kategorií (1xx/2xx/3xx/4xx/5xx)Number of gateway requests by categories (1xx/2xx/3xx/4xx/5xx) ClusterDnsName, HttpStatusClusterDnsName, HttpStatus
NumActiveWorkersNumActiveWorkers Počet aktivních pracovníkůNumber of Active Workers CountCount MaximumMaximum Počet aktivních pracovníkůNumber of Active Workers ClusterDnsName, metricClusterDnsName, MetricName

Microsoft.Insights/AutoscaleSettingsMicrosoft.Insights/AutoscaleSettings

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
ObservedMetricValueObservedMetricValue Zjištěná hodnota metrikyObserved Metric Value CountCount AverageAverage Hodnota vypočítaná automatickým škálováním při jeho spuštěníThe value computed by autoscale when executed MetricTriggerSourceMetricTriggerSource
MetricThresholdMetricThreshold Mezní hodnota metrikyMetric Threshold CountCount AverageAverage Konfigurovaná mezní hodnota automatického škálování, když se automatické škálování spustiloThe configured autoscale threshold when autoscale ran. MetricTriggerRuleMetricTriggerRule
ObservedCapacityObservedCapacity Zjištěná kapacitaObserved Capacity CountCount AverageAverage Kapacita ohlášená automatickému škálování při jeho spuštěníThe capacity reported to autoscale when it executed. Žádné dimenzeNo Dimensions
ScaleActionsInitiatedScaleActionsInitiated Zahájené akce škálováníScale Actions Initiated CountCount CelkemTotal Směr operace škálováníThe direction of the scale operation. ScaleDirectionScaleDirection

Microsoft. Insights/ComponentsMicrosoft.Insights/Components

(Public Preview)(Public Preview)

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
availabilityResults/availabilityPercentageavailabilityResults/availabilityPercentage DostupnostAvailability ProcentoPercent AverageAverage Procento úspěšně dokončených testů dostupnostiPercentage of successfully completed availability tests availabilityResult/název, availabilityResult/umístěníavailabilityResult/name, availabilityResult/location
availabilityResults/CountavailabilityResults/count Testy dostupnostiAvailability tests CountCount CountCount Počet testů dostupnostiCount of availability tests availabilityResult/název, availabilityResult/umístění, availabilityResult/úspěchavailabilityResult/name, availabilityResult/location, availabilityResult/success
availabilityResults/doba trváníavailabilityResults/duration Doba trvání testu dostupnostiAvailability test duration MilisekundMilliSeconds AverageAverage Doba trvání testu dostupnostiAvailability test duration availabilityResult/název, availabilityResult/umístění, availabilityResult/úspěchavailabilityResult/name, availabilityResult/location, availabilityResult/success
browserTimings/networkDurationbrowserTimings/networkDuration Čas síťového připojení při stahování stránkyPage load network connect time MilisekundMilliSeconds AverageAverage Doba mezi požadavkem uživatele a připojením k síti.Time between user request and network connection. Zahrnuje vyhledávání DNS a přenosové připojení.Includes DNS lookup and transport connection. Žádné dimenzeNo Dimensions
browserTimings/processingDurationbrowserTimings/processingDuration Čas klientského zpracováníClient processing time MilisekundMilliSeconds AverageAverage Doba mezi přijetím posledního bajtu dokumentu, dokud není načten DOM.Time between receiving the last byte of a document until the DOM is loaded. Je možné, že se stále zpracovávají asynchronní požadavky.Async requests may still be processing. Žádné dimenzeNo Dimensions
browserTimings/receiveDurationbrowserTimings/receiveDuration Čas přijetí odezvyReceiving response time MilisekundMilliSeconds AverageAverage Doba mezi prvním a posledním bajtem nebo do odpojeníTime between the first and last bytes, or until disconnection. Žádné dimenzeNo Dimensions
browserTimings/sendDurationbrowserTimings/sendDuration Čas odeslání žádostiSend request time MilisekundMilliSeconds AverageAverage Doba mezi síťovým připojením a přijetím prvního bajtuTime between network connection and receiving the first byte. Žádné dimenzeNo Dimensions
browserTimings/totalDurationbrowserTimings/totalDuration Čas načítání stránky prohlížečeBrowser page load time MilisekundMilliSeconds AverageAverage Doba od žádosti uživatele do načtení DOM, šablon stylů, skriptů a obrázkůTime from user request until DOM, stylesheets, scripts and images are loaded. Žádné dimenzeNo Dimensions
závislosti/početdependencies/count Volání závislostíDependency calls CountCount CountCount Počet volání prováděných aplikací vůči externím prostředkůmCount of calls made by the application to external resources. závislost/typ, závislost/performanceBucket, závislost/úspěch, provoz/syntetická, Cloud/roleInstance, Cloud/roleNamedependency/type, dependency/performanceBucket, dependency/success, operation/synthetic, cloud/roleInstance, cloud/roleName
závislosti/doba trvánídependencies/duration Doba trvání závislostiDependency duration MilisekundMilliSeconds AverageAverage Doba trvání volání prováděných aplikací vůči externím prostředkůmDuration of calls made by the application to external resources. závislost/typ, závislost/performanceBucket, závislost/úspěch, provoz/syntetická, Cloud/roleInstance, Cloud/roleNamedependency/type, dependency/performanceBucket, dependency/success, operation/synthetic, cloud/roleInstance, cloud/roleName
závislosti/selhánídependencies/failed Chyby při volání závislostíDependency call failures CountCount CountCount Počet neúspěšných volání závislostí prováděných aplikací vůči externím prostředkůmCount of failed dependency calls made by the application to external resources. závislost/typ, Dependency/performanceBucket, provoz/syntetické, Cloud/roleInstance, Cloud/roleNamedependency/type, dependency/performanceBucket, operation/synthetic, cloud/roleInstance, cloud/roleName
pageViews/CountpageViews/count Zobrazení stránekPage views CountCount CountCount Počet zobrazení stránkyCount of page views. operace/syntetickéoperation/synthetic
pageViews/doba trvánípageViews/duration Doba načtení zobrazení stránkyPage view load time MilisekundMilliSeconds AverageAverage Doba načtení zobrazení stránkyPage view load time operace/syntetickéoperation/synthetic
Čítače výkonu/requestExecutionTimeperformanceCounters/requestExecutionTime Doba provádění požadavku HTTPHTTP request execution time MilisekundMilliSeconds AverageAverage Doba provádění nejnovější žádostiExecution time of the most recent request. Cloud/roleInstancecloud/roleInstance
performanceCounters/requestsInQueueperformanceCounters/requestsInQueue Požadavky HTTP ve frontě aplikacíHTTP requests in application queue CountCount AverageAverage Délka fronty žádostí na aplikaceLength of the application request queue. Cloud/roleInstancecloud/roleInstance
performanceCounters/requestsPerSecondperformanceCounters/requestsPerSecond Četnost požadavků HTTPHTTP request rate CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Počet všech žádostí na aplikaci za sekundu z ASP.NETRate of all requests to the application per second from ASP.NET. Cloud/roleInstancecloud/roleInstance
performanceCounters/exceptionsPerSecondperformanceCounters/exceptionsPerSecond Frekvence výjimekException rate CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Počet zpracovaných a nezpracovaných výjimek hlášených systému Windows, včetně výjimek .NET a nespravovaných výjimek převedených na výjimky .NETCount of handled and unhandled exceptions reported to windows, including .NET exceptions and unmanaged exceptions that are converted into .NET exceptions. Cloud/roleInstancecloud/roleInstance
performanceCounters/processIOBytesPerSecondperformanceCounters/processIOBytesPerSecond Frekvence V/V procesuProcess IO rate BytesPerSecondBytesPerSecond AverageAverage Celkem bajtů čtených ze souborů, sítě a zařízení nebo do nich zapisovaných za sekunduTotal bytes per second read and written to files, network and devices. Cloud/roleInstancecloud/roleInstance
Čítače výkonu/processCpuPercentageperformanceCounters/processCpuPercentage Proces – procesorProcess CPU PercentPercent AverageAverage Procentuální hodnota uplynulého času, který všechny podprocesy procesu používají k provádění instrukcí.The percentage of elapsed time that all process threads used the processor to execute instructions. Může se lišit od 0 do 100.This can vary between 0 to 100. Tato metrika indikuje výkon samotného procesu W3wp.This metric indicates the performance of w3wp process alone. Cloud/roleInstancecloud/roleInstance
Čítače výkonu/processorCpuPercentageperformanceCounters/processorCpuPercentage Čas procesoruProcessor time PercentPercent AverageAverage Procento času, které procesor stráví na nečinných vláknechThe percentage of time that the processor spends in non-idle threads. Cloud/roleInstancecloud/roleInstance
Čítače výkonu/memoryAvailableBytesperformanceCounters/memoryAvailableBytes Dostupná paměťAvailable memory BBytes AverageAverage Okamžitě dostupná fyzická paměť pro přidělení procesu nebo pro systémové použitíPhysical memory immediately available for allocation to a process or for system use. Cloud/roleInstancecloud/roleInstance
performanceCounters/processPrivateBytesperformanceCounters/processPrivateBytes Privátní bajty procesuProcess private bytes BBytes AverageAverage Paměť exkluzivně přiřazená k procesům monitorované aplikaceMemory exclusively assigned to the monitored application's processes. Cloud/roleInstancecloud/roleInstance
žádosti/doba trvánírequests/duration Doba odezvy serveruServer response time MilisekundMilliSeconds AverageAverage Doba mezi přijetím žádosti HTTP a dokončením odesílání odpovědiTime between receiving an HTTP request and finishing sending the response. požadavek/performanceBucket, požadavky/resultCode, provoz/syntetické, cloudové/roleInstance, požadavky/úspěch, Cloud/roleNamerequest/performanceBucket, request/resultCode, operation/synthetic, cloud/roleInstance, request/success, cloud/roleName
požadavky/početrequests/count Požadavky serveruServer requests CountCount CountCount Počet dokončených žádostí HTTPCount of HTTP requests completed. požadavek/performanceBucket, požadavky/resultCode, provoz/syntetické, cloudové/roleInstance, požadavky/úspěch, Cloud/roleNamerequest/performanceBucket, request/resultCode, operation/synthetic, cloud/roleInstance, request/success, cloud/roleName
požadavky/selhánírequests/failed Neúspěšné požadavkyFailed requests CountCount CountCount Počet požadavků HTTP označených jako neúspěšnéCount of HTTP requests marked as failed. Ve většině případů se jedná o žádosti s kódem odpovědi > = 400 a nerovná se 401.In most cases these are requests with a response code >= 400 and not equal to 401. Request/performanceBucket, Request/resultCode, Operational/syntetické, Cloud/roleInstance, Cloud/roleNamerequest/performanceBucket, request/resultCode, operation/synthetic, cloud/roleInstance, cloud/roleName
žádosti/rychlostrequests/rate Počet požadavků serveruServer request rate CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Frekvence požadavků serveru za sekunduRate of server requests per second požadavek/performanceBucket, požadavky/resultCode, provoz/syntetické, cloudové/roleInstance, požadavky/úspěch, Cloud/roleNamerequest/performanceBucket, request/resultCode, operation/synthetic, cloud/roleInstance, request/success, cloud/roleName
výjimky/početexceptions/count VýjimkyExceptions CountCount CountCount Kombinovaný počet všech nezachycených výjimek.Combined count of all uncaught exceptions. Cloud/roleName, Cloud/roleInstance, klient/typcloud/roleName, cloud/roleInstance, client/type
výjimky/prohlížečexceptions/browser Výjimky prohlížečůBrowser exceptions CountCount CountCount Počet nezachycených výjimek vyvolaných v prohlížečiCount of uncaught exceptions thrown in the browser. Žádné dimenzeNo Dimensions
výjimky/Serverexceptions/server Serverové výjimkyServer exceptions CountCount CountCount Počet nezachycených výjimek vyvolaných v serverové aplikaciCount of uncaught exceptions thrown in the server application. Cloud/roleName, Cloud/roleInstancecloud/roleName, cloud/roleInstance
trasování/počettraces/count TrasováníTraces CountCount CountCount Počet dokumentů trasováníTrace document count Trace/severityLevel, provozní/syntetické, Cloud/roleName, Cloud/roleInstancetrace/severityLevel, operation/synthetic, cloud/roleName, cloud/roleInstance

Microsoft.KeyVault/vaultsMicrosoft.KeyVault/vaults

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
ServiceApiHitServiceApiHit Celkem přístupů k rozhraní API službyTotal Service Api Hits CountCount CountCount Celkový počet přístupů k rozhraní API službyNumber of total service api hits ActivityType, ActivityActivityType, ActivityName
ServiceApiLatencyServiceApiLatency Celková latence rozhraní API službyOverall Service Api Latency MilisekundyMilliseconds AverageAverage Celková latence požadavků na rozhraní API službyOverall latency of service api requests ActivityType, Activity, StatusCodeActivityType, ActivityName, StatusCode
ServiceApiResultServiceApiResult Celkem výsledků rozhraní API službyTotal Service Api Results CountCount CountCount Celkový počet výsledků rozhraní API službyNumber of total service api results ActivityType, Activity, StatusCodeActivityType, ActivityName, StatusCode

Microsoft.Kusto/ClustersMicrosoft.Kusto/Clusters

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
CacheUtilizationCacheUtilization Využití mezipamětiCache Utilization PercentPercent AverageAverage Úroveň využití v oboru clusteruUtilization level in the cluster scope ŽádnéNone
QueryDurationQueryDuration Doba trvání dotazuQuery Duration MilisekundyMilliseconds AverageAverage Doba trvání dotazů v sekundáchQueries’ duration in seconds Stav dotazuQuery Status
IngestionUtilizationIngestionUtilization Využití příjmuIngestion Utilization PercentPercent AverageAverage Poměr využitých slotů pro přijímání na clusteruRatio of used ingestion slots in the cluster ŽádnéNone
UdrženíKeepAlive Zachovat naživuKeep Alive CountCount AverageAverage Správnosti check indikuje, že cluster reaguje na dotazySanity check indicates the cluster responds to queries ŽádnéNone
IngestionVolumeInMBIngestionVolumeInMB Objem příjmu (v MB)Ingestion Volume (In MB) CountCount CelkemTotal Celkový objem zpracovaných dat do clusteru (v MB)Overall volume of ingested data to the cluster (in MB) DatabázeDatabase
IngestionLatencyInSecondsIngestionLatencyInSeconds Latence příjmu (v sekundách)Ingestion Latency (In seconds) SekundySeconds AverageAverage Doba ingestování ze zdroje (např. zpráva je v centru EventHub) do clusteru v řádu sekundIngestion time from the source (e.g. message is in EventHub) to the cluster in seconds ŽádnéNone
EventProcessedForEventHubsEventProcessedForEventHubs Zpracované události (pro Event Hubs)Events Processed (for Event Hubs) CountCount CelkemTotal Počet událostí zpracovaných clusterem při přijímání z centra událostíNumber of events processed by the cluster when ingesting from Event Hub ŽádnéNone
IngestionResultIngestionResult Výsledek ingestováníIngestion Result CountCount CountCount Počet operací ingestováníNumber of ingestion operations StavStatus
ProcesorCPU ProcesorCPU PercentPercent AverageAverage Úroveň využití procesoruCPU utilization level ŽádnéNone
ContinuousExportNumOfRecordsExportedContinuousExportNumOfRecordsExported Počet záznamů exportovaných při průběžném exportuNumber of records exported in continuous export CountCount CelkemTotal Počet záznamů exportovaných pro každý artefakt úložiště zapsaný během operace exportuNumber of records exported for every storage artifact written during the export operation ŽádnéNone
ExportUtilizationExportUtilization Využití exportuExport Utilization PercentPercent MaximumMaximum Využití exportuExport utilization ŽádnéNone
ContinuousExportPendingCountContinuousExportPendingCount Počet nevyřízených položek průběžného exportuContinuous Export Pending Count CountCount MaximumMaximum Počet probíhajících úloh průběžného exportu připravených k provedeníThe number of pending continuous export jobs ready for execution ŽádnéNone
ContinuousExportMaxLatenessMinutesContinuousExportMaxLatenessMinutes Maximální počet minut zpoždění pro průběžný exportContinuous Export Max Lateness Minutes CountCount MaximumMaximum Maximální doba v minutách pro všechny průběžné exporty, které čekají a jsou připravené ke spuštěníThe max time in minutes of all continuous exports which are pending and ready for execution ŽádnéNone

Microsoft. LocationBasedServices/účtyMicrosoft.LocationBasedServices/accounts

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
PoužitíUsage PoužitíUsage CountCount CountCount Počet volání rozhraní APICount of API calls ApiCategory, ApiNameApiCategory, ApiName

Microsoft.Logic/workflowsMicrosoft.Logic/workflows

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
RunsStartedRunsStarted Spuštěné běhyRuns Started CountCount CelkemTotal Počet spuštěných běhů pracovního postupu.Number of workflow runs started. Žádné dimenzeNo Dimensions
RunsCompletedRunsCompleted Dokončené běhyRuns Completed CountCount CelkemTotal Počet dokončených běhů pracovního postupu.Number of workflow runs completed. Žádné dimenzeNo Dimensions
RunsSucceededRunsSucceeded Úspěšné běhyRuns Succeeded CountCount CelkemTotal Počet úspěšných běhů pracovního postupu.Number of workflow runs succeeded. Žádné dimenzeNo Dimensions
RunsFailedRunsFailed Neúspěšné běhyRuns Failed CountCount CelkemTotal Počet neúspěšných běhů pracovního postupu.Number of workflow runs failed. Žádné dimenzeNo Dimensions
RunsCancelledRunsCancelled Zrušené běhyRuns Canceled CountCount CelkemTotal Počet zrušených běhů pracovního postupu.Number of workflow runs canceled. Žádné dimenzeNo Dimensions
RunLatencyRunLatency Latence běhuRun Latency SekundySeconds AverageAverage Latence dokončených běhů pracovního postupu.Latency of completed workflow runs. Žádné dimenzeNo Dimensions
RunSuccessLatencyRunSuccessLatency Latence úspěšných běhůRun Success Latency SekundySeconds AverageAverage Latence úspěšných běhů pracovního postupu.Latency of succeeded workflow runs. Žádné dimenzeNo Dimensions
RunThrottledEventsRunThrottledEvents Omezené události běhuRun Throttled Events CountCount CelkemTotal Počet akcí pracovního postupu nebo omezených událostí triggeru.Number of workflow action or trigger throttled events. Žádné dimenzeNo Dimensions
RunFailurePercentageRunFailurePercentage Procento selhání spuštěníRun Failure Percentage PercentPercent CelkemTotal Procento neúspěšných spuštění pracovních postupůPercentage of workflow runs failed. Žádné dimenzeNo Dimensions
ActionsStartedActionsStarted Spuštěné akceActions Started CountCount CelkemTotal Počet spuštěných akcí pracovního postupu.Number of workflow actions started. Žádné dimenzeNo Dimensions
ActionsCompletedActionsCompleted Dokončené akceActions Completed CountCount CelkemTotal Počet dokončených akcí pracovního postupu.Number of workflow actions completed. Žádné dimenzeNo Dimensions
ActionsSucceededActionsSucceeded Úspěšné akceActions Succeeded CountCount CelkemTotal Počet úspěšných akcí pracovního postupu.Number of workflow actions succeeded. Žádné dimenzeNo Dimensions
ActionsFailedActionsFailed Neúspěšné akceActions Failed CountCount CelkemTotal Počet neúspěšných akcí pracovního postupu.Number of workflow actions failed. Žádné dimenzeNo Dimensions
ActionsSkippedActionsSkipped Vynechané akceActions Skipped CountCount CelkemTotal Počet vynechaných akcí pracovního postupu.Number of workflow actions skipped. Žádné dimenzeNo Dimensions
ActionLatencyActionLatency Latence akcíAction Latency SekundySeconds AverageAverage Latence dokončených akcí pracovního postupu.Latency of completed workflow actions. Žádné dimenzeNo Dimensions
ActionSuccessLatencyActionSuccessLatency Latence úspěšných akcíAction Success Latency SekundySeconds AverageAverage Latence úspěšných akcí pracovního postupu.Latency of succeeded workflow actions. Žádné dimenzeNo Dimensions
ActionThrottledEventsActionThrottledEvents Omezené události akcíAction Throttled Events CountCount CelkemTotal Počet omezených událostí akcí pracovního postupu.Number of workflow action throttled events.. Žádné dimenzeNo Dimensions
TriggersStartedTriggersStarted Spuštěné triggeryTriggers Started CountCount CelkemTotal Počet spuštěných triggerů pracovního postupu.Number of workflow triggers started. Žádné dimenzeNo Dimensions
TriggersCompletedTriggersCompleted Dokončené triggeryTriggers Completed CountCount CelkemTotal Počet dokončených triggerů pracovního postupu.Number of workflow triggers completed. Žádné dimenzeNo Dimensions
TriggersSucceededTriggersSucceeded Úspěšné triggeryTriggers Succeeded CountCount CelkemTotal Počet úspěšných triggerů pracovního postupu.Number of workflow triggers succeeded. Žádné dimenzeNo Dimensions
TriggersFailedTriggersFailed Neúspěšné triggeryTriggers Failed CountCount CelkemTotal Počet neúspěšných triggerů pracovního postupu.Number of workflow triggers failed. Žádné dimenzeNo Dimensions
TriggersSkippedTriggersSkipped Vynechané triggeryTriggers Skipped CountCount CelkemTotal Počet vynechaných triggerů pracovního postupu.Number of workflow triggers skipped. Žádné dimenzeNo Dimensions
TriggersFiredTriggersFired Vyvolané triggeryTriggers Fired CountCount CelkemTotal Počet aktivovaných triggerů pracovního postupu.Number of workflow triggers fired. Žádné dimenzeNo Dimensions
TriggerLatencyTriggerLatency Latence triggeruTrigger Latency SekundySeconds AverageAverage Latence dokončených triggerů pracovního postupu.Latency of completed workflow triggers. Žádné dimenzeNo Dimensions
TriggerFireLatencyTriggerFireLatency Latence při vyvolání triggeruTrigger Fire Latency SekundySeconds AverageAverage Latence aktivovaných triggerů pracovního postupu.Latency of fired workflow triggers. Žádné dimenzeNo Dimensions
TriggerSuccessLatencyTriggerSuccessLatency Latence úspěšného triggeruTrigger Success Latency SekundySeconds AverageAverage Latence úspěšných triggerů pracovního postupu.Latency of succeeded workflow triggers. Žádné dimenzeNo Dimensions
TriggerThrottledEventsTriggerThrottledEvents Omezené události triggeruTrigger Throttled Events CountCount CelkemTotal Počet omezených událostí triggeru pracovního postupu.Number of workflow trigger throttled events. Žádné dimenzeNo Dimensions
BillableActionExecutionsBillableActionExecutions Fakturovatelné operace provedení akceBillable Action Executions CountCount CelkemTotal Počet fakturovaných provedení akcí pracovního postupuNumber of workflow action executions getting billed. Žádné dimenzeNo Dimensions
BillableTriggerExecutionsBillableTriggerExecutions Fakturovatelné operace provedení aktivačních událostíBillable Trigger Executions CountCount CelkemTotal Počet fakturovaných provedení aktivačních událostí pracovního postupuNumber of workflow trigger executions getting billed. Žádné dimenzeNo Dimensions
TotalBillableExecutionsTotalBillableExecutions Fakturovatelné operace provedení celkemTotal Billable Executions CountCount CelkemTotal Počet fakturovaných provedení pracovního postupuNumber of workflow executions getting billed. Žádné dimenzeNo Dimensions
BillingUsageNativeOperationBillingUsageNativeOperation Fakturace za použití provedení nativních operacíBilling Usage for Native Operation Executions CountCount CelkemTotal Počet fakturovaných provedení nativních operacíNumber of native operation executions getting billed. Žádné dimenzeNo Dimensions
BillingUsageStandardConnectorBillingUsageStandardConnector Fakturace za použití provedení standardních konektorůBilling Usage for Standard Connector Executions CountCount CelkemTotal Počet fakturovaných provedení standardních konektorůNumber of standard connector executions getting billed. Žádné dimenzeNo Dimensions
BillingUsageStorageConsumptionBillingUsageStorageConsumption Fakturace za použití provedení využití úložištěBilling Usage for Storage Consumption Executions CountCount CelkemTotal Počet fakturovaných provedení využití úložištěNumber of storage consumption executions getting billed. Žádné dimenzeNo Dimensions
BillingUsageNativeOperationBillingUsageNativeOperation Fakturace za použití provedení nativních operacíBilling Usage for Native Operation Executions CountCount CelkemTotal Počet fakturovaných provedení nativních operacíNumber of native operation executions getting billed. Žádné dimenzeNo Dimensions
BillingUsageStandardConnectorBillingUsageStandardConnector Fakturace za použití provedení standardních konektorůBilling Usage for Standard Connector Executions CountCount CelkemTotal Počet fakturovaných provedení standardních konektorůNumber of standard connector executions getting billed. Žádné dimenzeNo Dimensions
BillingUsageStorageConsumptionBillingUsageStorageConsumption Fakturace za použití provedení využití úložištěBilling Usage for Storage Consumption Executions CountCount CelkemTotal Počet fakturovaných provedení využití úložištěNumber of storage consumption executions getting billed. Žádné dimenzeNo Dimensions

Microsoft. Logic/integrationServiceEnvironmentsMicrosoft.Logic/integrationServiceEnvironments

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
RunsStartedRunsStarted Spuštěné běhyRuns Started CountCount CelkemTotal Počet spuštěných běhů pracovního postupu.Number of workflow runs started. Žádné dimenzeNo Dimensions
RunsCompletedRunsCompleted Dokončené běhyRuns Completed CountCount CelkemTotal Počet dokončených běhů pracovního postupu.Number of workflow runs completed. Žádné dimenzeNo Dimensions
RunsSucceededRunsSucceeded Úspěšné běhyRuns Succeeded CountCount CelkemTotal Počet úspěšných běhů pracovního postupu.Number of workflow runs succeeded. Žádné dimenzeNo Dimensions
RunsFailedRunsFailed Neúspěšné běhyRuns Failed CountCount CelkemTotal Počet neúspěšných běhů pracovního postupu.Number of workflow runs failed. Žádné dimenzeNo Dimensions
RunsCancelledRunsCancelled Zrušené běhyRuns Canceled CountCount CelkemTotal Počet zrušených běhů pracovního postupu.Number of workflow runs canceled. Žádné dimenzeNo Dimensions
RunLatencyRunLatency Latence běhuRun Latency SekundySeconds AverageAverage Latence dokončených běhů pracovního postupu.Latency of completed workflow runs. Žádné dimenzeNo Dimensions
RunSuccessLatencyRunSuccessLatency Latence úspěšných běhůRun Success Latency SekundySeconds AverageAverage Latence úspěšných běhů pracovního postupu.Latency of succeeded workflow runs. Žádné dimenzeNo Dimensions
RunThrottledEventsRunThrottledEvents Omezené události běhuRun Throttled Events CountCount CelkemTotal Počet akcí pracovního postupu nebo omezených událostí triggeru.Number of workflow action or trigger throttled events. Žádné dimenzeNo Dimensions
RunStartThrottledEventsRunStartThrottledEvents Omezené události spuštěníRun Start Throttled Events CountCount CelkemTotal Počet omezených událostí spuštění pracovního postupuNumber of workflow run start throttled events. Žádné dimenzeNo Dimensions
RunFailurePercentageRunFailurePercentage Procento selhání spuštěníRun Failure Percentage PercentPercent CelkemTotal Procento neúspěšných spuštění pracovních postupůPercentage of workflow runs failed. Žádné dimenzeNo Dimensions
ActionsStartedActionsStarted Spuštěné akceActions Started CountCount CelkemTotal Počet spuštěných akcí pracovního postupu.Number of workflow actions started. Žádné dimenzeNo Dimensions
ActionsCompletedActionsCompleted Dokončené akceActions Completed CountCount CelkemTotal Počet dokončených akcí pracovního postupu.Number of workflow actions completed. Žádné dimenzeNo Dimensions
ActionsSucceededActionsSucceeded Úspěšné akceActions Succeeded CountCount CelkemTotal Počet úspěšných akcí pracovního postupu.Number of workflow actions succeeded. Žádné dimenzeNo Dimensions
ActionsFailedActionsFailed Neúspěšné akceActions Failed CountCount CelkemTotal Počet neúspěšných akcí pracovního postupu.Number of workflow actions failed. Žádné dimenzeNo Dimensions
ActionsSkippedActionsSkipped Vynechané akceActions Skipped CountCount CelkemTotal Počet vynechaných akcí pracovního postupu.Number of workflow actions skipped. Žádné dimenzeNo Dimensions
ActionLatencyActionLatency Latence akcíAction Latency SekundySeconds AverageAverage Latence dokončených akcí pracovního postupu.Latency of completed workflow actions. Žádné dimenzeNo Dimensions
ActionSuccessLatencyActionSuccessLatency Latence úspěšných akcíAction Success Latency SekundySeconds AverageAverage Latence úspěšných akcí pracovního postupu.Latency of succeeded workflow actions. Žádné dimenzeNo Dimensions
ActionThrottledEventsActionThrottledEvents Omezené události akcíAction Throttled Events CountCount CelkemTotal Počet omezených událostí akcí pracovního postupu.Number of workflow action throttled events.. Žádné dimenzeNo Dimensions
TriggersStartedTriggersStarted Spuštěné triggeryTriggers Started CountCount CelkemTotal Počet spuštěných triggerů pracovního postupu.Number of workflow triggers started. Žádné dimenzeNo Dimensions
TriggersCompletedTriggersCompleted Dokončené triggeryTriggers Completed CountCount CelkemTotal Počet dokončených triggerů pracovního postupu.Number of workflow triggers completed. Žádné dimenzeNo Dimensions
TriggersSucceededTriggersSucceeded Úspěšné triggeryTriggers Succeeded CountCount CelkemTotal Počet úspěšných triggerů pracovního postupu.Number of workflow triggers succeeded. Žádné dimenzeNo Dimensions
TriggersFailedTriggersFailed Neúspěšné triggeryTriggers Failed CountCount CelkemTotal Počet neúspěšných triggerů pracovního postupu.Number of workflow triggers failed. Žádné dimenzeNo Dimensions
TriggersSkippedTriggersSkipped Vynechané triggeryTriggers Skipped CountCount CelkemTotal Počet vynechaných triggerů pracovního postupu.Number of workflow triggers skipped. Žádné dimenzeNo Dimensions
TriggersFiredTriggersFired Vyvolané triggeryTriggers Fired CountCount CelkemTotal Počet aktivovaných triggerů pracovního postupu.Number of workflow triggers fired. Žádné dimenzeNo Dimensions
TriggerLatencyTriggerLatency Latence triggeruTrigger Latency SekundySeconds AverageAverage Latence dokončených triggerů pracovního postupu.Latency of completed workflow triggers. Žádné dimenzeNo Dimensions
TriggerFireLatencyTriggerFireLatency Latence při vyvolání triggeruTrigger Fire Latency SekundySeconds AverageAverage Latence aktivovaných triggerů pracovního postupu.Latency of fired workflow triggers. Žádné dimenzeNo Dimensions
TriggerSuccessLatencyTriggerSuccessLatency Latence úspěšného triggeruTrigger Success Latency SekundySeconds AverageAverage Latence úspěšných triggerů pracovního postupu.Latency of succeeded workflow triggers. Žádné dimenzeNo Dimensions
TriggerThrottledEventsTriggerThrottledEvents Omezené události triggeruTrigger Throttled Events CountCount CelkemTotal Počet omezených událostí triggeru pracovního postupu.Number of workflow trigger throttled events. Žádné dimenzeNo Dimensions
IntegrationServiceEnvironmentWorkflowProcessorUsageIntegrationServiceEnvironmentWorkflowProcessorUsage Využití procesoru pracovního postupu pro prostředí integrační službyWorkflow Processor Usage for Integration Service Environment PercentPercent AverageAverage Využití procesoru pracovního postupu pro prostředí integrační službyWorkflow processor usage for integration service environment. Žádné dimenzeNo Dimensions
IntegrationServiceEnvironmentWorkflowMemoryUsageIntegrationServiceEnvironmentWorkflowMemoryUsage Využití paměti pracovního postupu pro prostředí integrační službyWorkflow Memory Usage for Integration Service Environment PercentPercent AverageAverage Využití paměti pracovního postupu pro prostředí integrační službyWorkflow memory usage for integration service environment. Žádné dimenzeNo Dimensions
IntegrationServiceEnvironmentConnectorProcessorUsageIntegrationServiceEnvironmentConnectorProcessorUsage Využití procesoru konektoru pro prostředí integrační službyConnector Processor Usage for Integration Service Environment PercentPercent AverageAverage Využití procesoru konektoru pro prostředí integrační službyConnector processor usage for integration service environment. Žádné dimenzeNo Dimensions
IntegrationServiceEnvironmentConnectorMemoryUsageIntegrationServiceEnvironmentConnectorMemoryUsage Využití paměti konektoru pro prostředí integrační službyConnector Memory Usage for Integration Service Environment PercentPercent AverageAverage Využití paměti konektoru pro prostředí integrační službyConnector memory usage for integration service environment. Žádné dimenzeNo Dimensions

Microsoft.MachineLearningServices/workspacesMicrosoft.MachineLearningServices/workspaces

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
Dokončená spuštěníCompleted Runs Dokončená spuštěníCompleted Runs CountCount CelkemTotal Počet spuštěných běhů pro tento pracovní prostor byl úspěšně dokončen.Number of runs completed successfully for this workspace ScénářScenario
Spuštěná spuštěníStarted Runs Spuštěná spuštěníStarted Runs CountCount CelkemTotal Počet spuštění spuštěných pro tento pracovní prostorNumber of runs started for this workspace ScénářScenario
Neúspěšná spuštěníFailed Runs Neúspěšná spuštěníFailed Runs CountCount CelkemTotal Počet spuštění se pro tento pracovní prostor nezdařil.Number of runs failed for this workspace ScénářScenario

Microsoft. Maps/AccountsMicrosoft.Maps/accounts

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
PoužitíUsage PoužitíUsage CountCount CountCount Počet volání rozhraní APICount of API calls ApiCategory, ApiName, ResultType, ResponseCodeApiCategory, ApiName, ResultType, ResponseCode
DostupnostAvailability DostupnostAvailability ProcentoPercent AverageAverage Dostupnost rozhraní APIAvailability of the APIs ApiCategory, ApiNameApiCategory, ApiName

Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/VolumesMicrosoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/Volumes

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
AverageOtherLatencyAverageOtherLatency Průměrná jiná latenceAverage other latency MS/opms/op AverageAverage Průměrná druhá latence (která není pro čtení nebo zápis) v milisekundách na operaciAverage other latency (that is not read or write) in milliseconds per operation Žádné dimenzeNo Dimensions
AverageReadLatencyAverageReadLatency Průměrná latence čteníAverage read latency MS/opms/op AverageAverage Průměrná latence čtení v milisekundách na operaciAverage read latency in milliseconds per operation Žádné dimenzeNo Dimensions
AverageTotalLatencyAverageTotalLatency Průměrná celková latenceAverage total latency MS/opms/op AverageAverage Průměrná celková latence v milisekundách na operaciAverage total latency in milliseconds per operation Žádné dimenzeNo Dimensions
AverageWriteLatencyAverageWriteLatency Průměrná latence zápisuAverage write latency MS/opms/op AverageAverage Průměrná latence zápisu v milisekundách na operaciAverage write latency in milliseconds per operation Žádné dimenzeNo Dimensions
FilesystemOtherOpsFilesystemOtherOps Jiná operace systému souborůFilesystem other ops OPSops AverageAverage Počet dalších operací systému souborů (které nejsou čteny nebo zapsány)Number of filesystem other operations (that is not read or write) Žádné dimenzeNo Dimensions
FilesystemReadOpsFilesystemReadOps Operace čtení systému souborůFilesystem read ops OPSops AverageAverage Počet operací čtení systému souborůNumber of filesystem read operations Žádné dimenzeNo Dimensions
FilesystemTotalOpsFilesystemTotalOps Celková operace systému souborůFilesystem total ops OPSops AverageAverage Součet všech operací systému souborůSum of all filesystem operations Žádné dimenzeNo Dimensions
FilesystemWriteOpsFilesystemWriteOps Operace zápisu do systému souborůFilesystem write ops OPSops AverageAverage Počet operací zápisu do systému souborůNumber of filesystem write operations Žádné dimenzeNo Dimensions
IoBytesPerOtherOpsIoBytesPerOtherOps Vstupně-výstupní bajty na jiné operaceIo bytes per other ops bajty/opbytes/op AverageAverage Počet vstupně-výstupních bajtů na jiné operace (které nejsou čtením nebo zápisem)Number of In/out bytes per other operations (that is not read or write) Žádné dimenzeNo Dimensions
IoBytesPerReadOpsIoBytesPerReadOps Vstupně-výstupní operace na operaci čteníIo bytes per read ops bajty/opbytes/op AverageAverage Počet vstupně-výstupních bajtů na operaci čteníNumber of In/out bytes per read operation Žádné dimenzeNo Dimensions
IoBytesPerTotalOpsIoBytesPerTotalOps Počet vstupně-výstupních bajtů za sekundu ve všech operacíchIo bytes per op across all operations bajty/opbytes/op AverageAverage Součet všech operací v/v bajtechSum of all In/out bytes operation Žádné dimenzeNo Dimensions
IoBytesPerWriteOpsIoBytesPerWriteOps Vstupně-výstupní operace na operaci zápisuIo bytes per write ops bajty/opbytes/op AverageAverage Počet vstupně-výstupních bajtů na operaci zápisuNumber of In/out bytes per write operation Žádné dimenzeNo Dimensions
OtherIopsOtherIops Další IOPSOther iops operace za sekunduoperations/second AverageAverage Další vstupně-výstupní operace za sekunduOther In/out operation per second Žádné dimenzeNo Dimensions
OtherThroughputOtherThroughput Jiná propustnostOther throughput ProcesorMBps AverageAverage Jiná propustnost (která není pro čtení nebo zápis) v megabajtech za sekunduOther throughput (that is not read or write) in megabytes per second Žádné dimenzeNo Dimensions
ReadIopsReadIops Čtení IOPSRead iops operace za sekunduoperations/second AverageAverage Načíst vstupně-výstupní operace za sekunduRead In/out operations per second Žádné dimenzeNo Dimensions
ReadThroughputReadThroughput Propustnost čteníRead throughput ProcesorMBps AverageAverage Propustnost čtení v megabajtech za sekunduRead throughput in megabytes per second Žádné dimenzeNo Dimensions
TotalIopsTotalIops Celkový počet IOPSTotal iops operace za sekunduoperations/second AverageAverage Součet všech vstupně-výstupních operací za sekunduSum of all In/out operations per second Žádné dimenzeNo Dimensions
TotalThroughputTotalThroughput Celková propustnostTotal throughput ProcesorMBps AverageAverage Součet veškeré propustnosti v megabajtech za sekunduSum of all throughput in megabytes per second Žádné dimenzeNo Dimensions
VolumeAllocatedSizeVolumeAllocatedSize Velikost přiděleného svazkuVolume allocated size bajtůbytes AverageAverage Přidělená velikost svazku (nejedná se o skutečně využité bajty)Allocated size of the volume (Not the actual used bytes) Žádné dimenzeNo Dimensions
VolumeLogicalSizeVolumeLogicalSize Logická velikost svazkuVolume logical size bajtůbytes AverageAverage Logická velikost svazku (použité bajty)Logical size of the volume (used bytes) Žádné dimenzeNo Dimensions
VolumeSnapshotSizeVolumeSnapshotSize Velikost snímku svazkuVolume snapshot size bajtůbytes AverageAverage Velikost všech snímků ve svazkuSize of all snapshots in volume Žádné dimenzeNo Dimensions
WriteIopsWriteIops Zápis IOPSWrite iops operace za sekunduoperations/second AverageAverage Zapsat vstupně-výstupní operace za sekunduWrite In/out operations per second Žádné dimenzeNo Dimensions
WriteThroughputWriteThroughput Propustnost zápisuWrite throughput ProcesorMBps AverageAverage Propustnost zápisu v megabajtech za sekunduWrite throughput in megabytes per second Žádné dimenzeNo Dimensions

Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPoolsMicrosoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
VolumePoolAllocatedSizeVolumePoolAllocatedSize Přidělená velikost fondu svazkůVolume pool allocated size bajtůbytes AverageAverage Přidělená velikost fondu (ne skutečné využité bajty)Allocated size of the pool (Not the actual used bytes) Žádné dimenzeNo Dimensions
VolumePoolAllocatedUsedVolumePoolAllocatedUsed Využití přiděleného fondu svazkůVolume pool allocated used bajtůbytes AverageAverage Přidělená velikost fondu, která se používáAllocated used size of the pool Žádné dimenzeNo Dimensions
VolumePoolTotalLogicalSizeVolumePoolTotalLogicalSize Celková logická velikost fondu svazkůVolume pool total logical size bajtůbytes AverageAverage Součet logické velikosti všech svazků patřících do fonduSum of the logical size of all the volumes belonging to the pool Žádné dimenzeNo Dimensions
VolumePoolTotalSnapshotSizeVolumePoolTotalSnapshotSize Celková velikost snímku fondu svazkůVolume pool total snapshot size bajtůbytes AverageAverage Součet všech snímků ve fonduSum of all snapshots in pool Žádné dimenzeNo Dimensions

Microsoft.Network/networkInterfacesMicrosoft.Network/networkInterfaces

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
BytesSentRateBytesSentRate Odeslané bajtyBytes Sent CountCount CelkemTotal Počet bajtů, které síťové rozhraní odeslaloNumber of bytes the Network Interface sent Žádné dimenzeNo Dimensions
BytesReceivedRateBytesReceivedRate Přijaté bajtyBytes Received CountCount CelkemTotal Počet bajtů, které síťové rozhraní přijaloNumber of bytes the Network Interface received Žádné dimenzeNo Dimensions
PacketsSentRatePacketsSentRate Odeslané paketyPackets Sent CountCount CelkemTotal Počet paketů, které síťové rozhraní odeslaloNumber of packets the Network Interface sent Žádné dimenzeNo Dimensions
PacketsReceivedRatePacketsReceivedRate Přijaté paketyPackets Received CountCount CelkemTotal Počet paketů, které síťové rozhraní přijaloNumber of packets the Network Interface received Žádné dimenzeNo Dimensions

Microsoft.Network/loadBalancersMicrosoft.Network/loadBalancers

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
VipAvailabilityVipAvailability Dostupnost cesty k datůmData Path Availability CountCount AverageAverage Průměrná dostupnost cesty k datům Load Balancer za dobu trváníAverage Load Balancer data path availability per time duration FrontendIPAddress, FrontendPortFrontendIPAddress, FrontendPort
DipAvailabilityDipAvailability Stav sondy stavuHealth Probe Status CountCount AverageAverage Průměrný stav testu stavu Load Balancer za dobu trváníAverage Load Balancer health probe status per time duration Typprotokolu, BackendPort, FrontendIPAddress, FrontendPort, BackendIPAddressProtocolType, BackendPort, FrontendIPAddress, FrontendPort, BackendIPAddress
ByteCountByteCount Počet bajtůByte Count CountCount CelkemTotal Celkový počet odeslaných bajtů v časovém obdobíTotal number of Bytes transmitted within time period FrontendIPAddress, FrontendPort, směrFrontendIPAddress, FrontendPort, Direction
PacketCountPacketCount Počet paketůPacket Count CountCount CelkemTotal Celkový počet odeslaných paketů v časovém obdobíTotal number of Packets transmitted within time period FrontendIPAddress, FrontendPort, směrFrontendIPAddress, FrontendPort, Direction
SYNCountSYNCount Počet SYNSYN Count CountCount CelkemTotal Celkový počet odeslaných paketů SYN v časovém obdobíTotal number of SYN Packets transmitted within time period FrontendIPAddress, FrontendPort, směrFrontendIPAddress, FrontendPort, Direction
SnatConnectionCountSnatConnectionCount Počet připojení SNATSNAT Connection Count CountCount CelkemTotal Celkový počet nových připojení SNAT vytvořených během časového obdobíTotal number of new SNAT connections created within time period FrontendIPAddress, BackendIPAddress, vlastnost ConnectionStateFrontendIPAddress, BackendIPAddress, ConnectionState
AllocatedSnatPortsAllocatedSnatPorts Přidělené porty SNAT (Preview)Allocated SNAT Ports (Preview) CountCount CelkemTotal Celkový počet portů SNAT přidělených v rámci časového obdobíTotal number of SNAT ports allocated within time period FrontendIPAddress, BackendIPAddress, TypprotokoluFrontendIPAddress, BackendIPAddress, ProtocolType
UsedSnatPortsUsedSnatPorts Využité porty SNAT (Preview)Used SNAT Ports (Preview) CountCount CelkemTotal Celkový počet portů SNAT používaných během časového obdobíTotal number of SNAT ports used within time period FrontendIPAddress, BackendIPAddress, TypprotokoluFrontendIPAddress, BackendIPAddress, ProtocolType

Microsoft.Network/dnszonesMicrosoft.Network/dnszones

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
QueryVolumeQueryVolume Svazek dotazuQuery Volume CountCount CelkemTotal Počet dotazů poskytovaných pro zónu DNSNumber of queries served for a DNS zone Žádné dimenzeNo Dimensions
RecordSetCountRecordSetCount Počet sad záznamůRecord Set Count CountCount MaximumMaximum Počet sad záznamů v zóně DNSNumber of Record Sets in a DNS zone Žádné dimenzeNo Dimensions
RecordSetCapacityUtilizationRecordSetCapacityUtilization Využití kapacity sady záznamůRecord Set Capacity Utilization PercentPercent MaximumMaximum Procento kapacity sady záznamů využité zónou DNSPercent of Record Set capacity utilized by a DNS zone Žádné dimenzeNo Dimensions

Microsoft.Network/publicIPAddressesMicrosoft.Network/publicIPAddresses

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
PacketsInDDoSPacketsInDDoS DDoS příchozích paketůInbound packets DDoS CountPerSecondCountPerSecond MaximumMaximum DDoS příchozích paketůInbound packets DDoS Žádné dimenzeNo Dimensions
PacketsDroppedDDoSPacketsDroppedDDoS Vynechané příchozí pakety DDoSInbound packets dropped DDoS CountPerSecondCountPerSecond MaximumMaximum Vynechané příchozí pakety DDoSInbound packets dropped DDoS Žádné dimenzeNo Dimensions
PacketsForwardedDDoSPacketsForwardedDDoS DDoS předaných příchozích paketůInbound packets forwarded DDoS CountPerSecondCountPerSecond MaximumMaximum DDoS předaných příchozích paketůInbound packets forwarded DDoS Žádné dimenzeNo Dimensions
TCPPacketsInDDoSTCPPacketsInDDoS DDoS příchozí pakety TCPInbound TCP packets DDoS CountPerSecondCountPerSecond MaximumMaximum DDoS příchozí pakety TCPInbound TCP packets DDoS Žádné dimenzeNo Dimensions
TCPPacketsDroppedDDoSTCPPacketsDroppedDDoS Zrušené příchozí pakety protokolu TCP DDoSInbound TCP packets dropped DDoS CountPerSecondCountPerSecond MaximumMaximum Zrušené příchozí pakety protokolu TCP DDoSInbound TCP packets dropped DDoS Žádné dimenzeNo Dimensions
TCPPacketsForwardedDDoSTCPPacketsForwardedDDoS DDoS předaných paketů příchozího protokolu TCPInbound TCP packets forwarded DDoS CountPerSecondCountPerSecond MaximumMaximum DDoS předaných paketů příchozího protokolu TCPInbound TCP packets forwarded DDoS Žádné dimenzeNo Dimensions
UDPPacketsInDDoSUDPPacketsInDDoS Příchozí pakety UDP DDoSInbound UDP packets DDoS CountPerSecondCountPerSecond MaximumMaximum Příchozí pakety UDP DDoSInbound UDP packets DDoS Žádné dimenzeNo Dimensions
UDPPacketsDroppedDDoSUDPPacketsDroppedDDoS Zrušené příchozí pakety UDP DDoSInbound UDP packets dropped DDoS CountPerSecondCountPerSecond MaximumMaximum Zrušené příchozí pakety UDP DDoSInbound UDP packets dropped DDoS Žádné dimenzeNo Dimensions
UDPPacketsForwardedDDoSUDPPacketsForwardedDDoS Příchozí pakety UDP předané DDoSInbound UDP packets forwarded DDoS CountPerSecondCountPerSecond MaximumMaximum Příchozí pakety UDP předané DDoSInbound UDP packets forwarded DDoS Žádné dimenzeNo Dimensions
BytesInDDoSBytesInDDoS Příchozí bajty DDoSInbound bytes DDoS BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum Příchozí bajty DDoSInbound bytes DDoS Žádné dimenzeNo Dimensions
BytesDroppedDDoSBytesDroppedDDoS Příchozí bajty vynechané DDoSInbound bytes dropped DDoS BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum Příchozí bajty vynechané DDoSInbound bytes dropped DDoS Žádné dimenzeNo Dimensions
BytesForwardedDDoSBytesForwardedDDoS Příchozí bajty předané DDoSInbound bytes forwarded DDoS BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum Příchozí bajty předané DDoSInbound bytes forwarded DDoS Žádné dimenzeNo Dimensions
TCPBytesInDDoSTCPBytesInDDoS Příchozí bajty DDoS TCPInbound TCP bytes DDoS BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum Příchozí bajty DDoS TCPInbound TCP bytes DDoS Žádné dimenzeNo Dimensions
TCPBytesDroppedDDoSTCPBytesDroppedDDoS Příchozí bajty protokolu TCP vyhozené DDoSInbound TCP bytes dropped DDoS BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum Příchozí bajty protokolu TCP vyhozené DDoSInbound TCP bytes dropped DDoS Žádné dimenzeNo Dimensions
TCPBytesForwardedDDoSTCPBytesForwardedDDoS Příchozí DDoS předaných bajtů protokolu TCPInbound TCP bytes forwarded DDoS BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum Příchozí DDoS předaných bajtů protokolu TCPInbound TCP bytes forwarded DDoS Žádné dimenzeNo Dimensions
UDPBytesInDDoSUDPBytesInDDoS Příchozí bajty UDP DDoSInbound UDP bytes DDoS BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum Příchozí bajty UDP DDoSInbound UDP bytes DDoS Žádné dimenzeNo Dimensions
UDPBytesDroppedDDoSUDPBytesDroppedDDoS Zrušené Příchozí bajty UDP DDoSInbound UDP bytes dropped DDoS BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum Zrušené Příchozí bajty UDP DDoSInbound UDP bytes dropped DDoS Žádné dimenzeNo Dimensions
UDPBytesForwardedDDoSUDPBytesForwardedDDoS Příchozí DDoS předávaných bajtů UDPInbound UDP bytes forwarded DDoS BytesPerSecondBytesPerSecond MaximumMaximum Příchozí DDoS předávaných bajtů UDPInbound UDP bytes forwarded DDoS Žádné dimenzeNo Dimensions
IfUnderDDoSAttackIfUnderDDoSAttack V části útok DDoS nebo neUnder DDoS attack or not CountCount MaximumMaximum V části útok DDoS nebo neUnder DDoS attack or not Žádné dimenzeNo Dimensions
DDoSTriggerTCPPacketsDDoSTriggerTCPPackets Příchozí pakety TCP pro aktivaci zmírnění DDoSInbound TCP packets to trigger DDoS mitigation CountPerSecondCountPerSecond MaximumMaximum Příchozí pakety TCP pro aktivaci zmírnění DDoSInbound TCP packets to trigger DDoS mitigation Žádné dimenzeNo Dimensions
DDoSTriggerUDPPacketsDDoSTriggerUDPPackets Příchozí pakety UDP pro aktivaci zmírnění DDoSInbound UDP packets to trigger DDoS mitigation CountPerSecondCountPerSecond MaximumMaximum Příchozí pakety UDP pro aktivaci zmírnění DDoSInbound UDP packets to trigger DDoS mitigation Žádné dimenzeNo Dimensions
DDoSTriggerSYNPacketsDDoSTriggerSYNPackets Příchozí pakety SYN pro aktivaci zmírnění DDoSInbound SYN packets to trigger DDoS mitigation CountPerSecondCountPerSecond MaximumMaximum Příchozí pakety SYN pro aktivaci zmírnění DDoSInbound SYN packets to trigger DDoS mitigation Žádné dimenzeNo Dimensions
VipAvailabilityVipAvailability Dostupnost cesty k datůmData Path Availability CountCount AverageAverage Průměrná dostupnost IP adresy za dobu trváníAverage IP Address availability per time duration PortPort
ByteCountByteCount Počet bajtůByte Count CountCount CelkemTotal Celkový počet odeslaných bajtů v časovém obdobíTotal number of Bytes transmitted within time period Port, směrPort, Direction
PacketCountPacketCount Počet paketůPacket Count CountCount CelkemTotal Celkový počet odeslaných paketů v časovém obdobíTotal number of Packets transmitted within time period Port, směrPort, Direction
SynCountSynCount Počet SYNSYN Count CountCount CelkemTotal Celkový počet odeslaných paketů SYN v časovém obdobíTotal number of SYN Packets transmitted within time period Port, směrPort, Direction

Microsoft. Network/azurefirewallsMicrosoft.Network/azurefirewalls

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
ApplicationRuleHitApplicationRuleHit Počet volání pravidel aplikaceApplication rules hit count CountCount CelkemTotal Počet přístupů k pravidlům aplikaceNumber of times Application rules were hit Stav, důvod, protokolStatus, Reason, Protocol
NetworkRuleHitNetworkRuleHit Počet volání síťových pravidelNetwork rules hit count CountCount CelkemTotal Počet přístupů k síťovým pravidlůmNumber of times Network rules were hit Stav, důvod, protokolStatus, Reason, Protocol

Microsoft.Network/applicationGatewaysMicrosoft.Network/applicationGateways

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
PropustnostThroughput PropustnostThroughput BytesPerSecondBytesPerSecond CelkemTotal Počet bajtů za sekundu, které Application Gateway zasloužilyNumber of bytes per second the Application Gateway has served Žádné dimenzeNo Dimensions
UnhealthyHostCountUnhealthyHostCount Počet hostitelů není v pořádkuUnhealthy Host Count CountCount AverageAverage Počet nezdravých hostitelů back-enduNumber of unhealthy backend hosts BackendSettingsPoolBackendSettingsPool
HealthyHostCountHealthyHostCount Počet hostitelů v pořádkuHealthy Host Count CountCount AverageAverage Počet nefunkčních hostitelů back-enduNumber of healthy backend hosts BackendSettingsPoolBackendSettingsPool
TotalRequestsTotalRequests Požadavky celkemTotal Requests CountCount CelkemTotal Počet úspěšných požadavků, které Application Gateway obsluhoványCount of successful requests that Application Gateway has served BackendSettingsPoolBackendSettingsPool
FailedRequestsFailedRequests Neúspěšné žádostiFailed Requests CountCount CelkemTotal Počet neúspěšných žádostí, které Application Gateway obsluhoványCount of failed requests that Application Gateway has served BackendSettingsPoolBackendSettingsPool
ResponseStatusResponseStatus Stav odpovědiResponse Status CountCount CelkemTotal Stav odpovědi HTTP vrácený Application GatewayHttp response status returned by Application Gateway HttpStatusGroupHttpStatusGroup
CurrentConnectionsCurrentConnections Aktuální připojeníCurrent Connections CountCount CelkemTotal Počet aktuálních připojení vytvořených pomocí Application GatewayCount of current connections established with Application Gateway Žádné dimenzeNo Dimensions
CapacityUnitsCapacityUnits Aktuální jednotky kapacityCurrent Capacity Units CountCount AverageAverage Spotřebované jednotky kapacityCapacity Units consumed Žádné dimenzeNo Dimensions

Microsoft.Network/virtualNetworkGatewaysMicrosoft.Network/virtualNetworkGateways

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
AverageBandwidthAverageBandwidth Šířka pásma S2S brányGateway S2S Bandwidth BytesPerSecondBytesPerSecond AverageAverage Průměrná šířka pásma brány mezi lokalitami v bajtech za sekunduAverage site-to-site bandwidth of a gateway in bytes per second Žádné dimenzeNo Dimensions
P2SBandwidthP2SBandwidth Šířka pásma P2S brányGateway P2S Bandwidth BytesPerSecondBytesPerSecond AverageAverage Průměrná šířka pásma sítě typu Point-to-site brány v bajtech za sekunduAverage point-to-site bandwidth of a gateway in bytes per second Žádné dimenzeNo Dimensions
P2SConnectionCountP2SConnectionCount Počet připojení P2SP2S Connection Count CountCount MaximumMaximum Počet připojení typu Point-to-site brányPoint-to-site connection count of a gateway ProtocolProtocol
TunnelAverageBandwidthTunnelAverageBandwidth Šířka pásma tuneluTunnel Bandwidth BytesPerSecondBytesPerSecond AverageAverage Průměrná šířka pásma tunelu v bajtech za sekunduAverage bandwidth of a tunnel in bytes per second ConnectionName, RemoteIPConnectionName, RemoteIP
TunnelEgressBytesTunnelEgressBytes Výstupní bajty tuneluTunnel Egress Bytes BBytes CelkemTotal Odchozí bajty tuneluOutgoing bytes of a tunnel ConnectionName, RemoteIPConnectionName, RemoteIP
TunnelIngressBytesTunnelIngressBytes Vstupní bajty tunelového propojeníTunnel Ingress Bytes BBytes CelkemTotal Příchozí bajty tuneluIncoming bytes of a tunnel ConnectionName, RemoteIPConnectionName, RemoteIP
TunnelEgressPacketsTunnelEgressPackets Odchozí tunelové paketyTunnel Egress Packets CountCount CelkemTotal Počet odchozích paketů tuneluOutgoing packet count of a tunnel ConnectionName, RemoteIPConnectionName, RemoteIP
TunnelIngressPacketsTunnelIngressPackets Tunelové pakety pro příchozí připojeníTunnel Ingress Packets CountCount CelkemTotal Počet příchozích paketů tuneluIncoming packet count of a tunnel ConnectionName, RemoteIPConnectionName, RemoteIP
TunnelEgressPacketDropTSMismatchTunnelEgressPacketDropTSMismatch Odpojení odchozího paketu o neshodě tunelového propojení TSTunnel Egress TS Mismatch Packet Drop CountCount CelkemTotal Počet odchozích odkládacích paketů z výběrů neshody tunelového propojeníOutgoing packet drop count from traffic selector mismatch of a tunnel ConnectionName, RemoteIPConnectionName, RemoteIP
TunnelIngressPacketDropTSMismatchTunnelIngressPacketDropTSMismatch Přetažení paketů neshody TS s tunelem pro příchozí přenosyTunnel Ingress TS Mismatch Packet Drop CountCount CelkemTotal Počet odkládacích paketů ze seznamu neshody pro výběr odchozího přenosu tuneluIncoming packet drop count from traffic selector mismatch of a tunnel ConnectionName, RemoteIPConnectionName, RemoteIP

Microsoft.Network/expressRouteCircuitsMicrosoft.Network/expressRouteCircuits

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
BitsInPerSecondBitsInPerSecond BitsInPerSecondBitsInPerSecond CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Počet příchozích přenosů Azure za sekundu v bitechBits ingressing Azure per second PeeringTypePeeringType
BitsOutPerSecondBitsOutPerSecond BitsOutPerSecondBitsOutPerSecond CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage BITS – výstup Azure za sekunduBits egressing Azure per second PeeringTypePeeringType

Microsoft. Network/expressRouteCircuits/peeringMicrosoft.Network/expressRouteCircuits/peerings

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
BitsInPerSecondBitsInPerSecond BitsInPerSecondBitsInPerSecond CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Počet příchozích přenosů Azure za sekundu v bitechBits ingressing Azure per second Žádné dimenzeNo Dimensions
BitsOutPerSecondBitsOutPerSecond BitsOutPerSecondBitsOutPerSecond CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage BITS – výstup Azure za sekunduBits egressing Azure per second Žádné dimenzeNo Dimensions

Microsoft. Network/připojeníMicrosoft.Network/connections

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
BitsInPerSecondBitsInPerSecond BitsInPerSecondBitsInPerSecond CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage Počet příchozích přenosů Azure za sekundu v bitechBits ingressing Azure per second Žádné dimenzeNo Dimensions
BitsOutPerSecondBitsOutPerSecond BitsOutPerSecondBitsOutPerSecond CountPerSecondCountPerSecond AverageAverage BITS – výstup Azure za sekunduBits egressing Azure per second Žádné dimenzeNo Dimensions

Microsoft.Network/trafficManagerProfilesMicrosoft.Network/trafficManagerProfiles

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
QpsByEndpointQpsByEndpoint Dotazy podle vráceného koncového boduQueries by Endpoint Returned CountCount CelkemTotal Počet vrácených Traffic Managerho koncového bodu v daném časovém rámciNumber of times a Traffic Manager endpoint was returned in the given time frame EndpointNameEndpointName
ProbeAgentCurrentEndpointStateByProfileResourceIdProbeAgentCurrentEndpointStateByProfileResourceId Stav koncového bodu podle koncového boduEndpoint Status by Endpoint CountCount MaximumMaximum 1, pokud je stav testu koncového bodu zapnuto, 0 jinak.1 if an endpoint's probe status is "Enabled", 0 otherwise. EndpointNameEndpointName

Microsoft.Network/networkWatchers/connectionMonitorsMicrosoft.Network/networkWatchers/connectionMonitors

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
ProbesFailedPercentProbesFailedPercent % PROBE selhalo% Probes Failed PercentPercent AverageAverage % sond monitorování připojení selhalo.% of connectivity monitoring probes failed Žádné dimenzeNo Dimensions
AverageRoundtripMsAverageRoundtripMs Střední Doba odezvy (MS)Avg. Round-trip Time (ms) MilisekundMilliSeconds AverageAverage Průměrná doba odezvy sítě (MS) pro testy monitorování připojení odesílané mezi zdrojem a cílemAverage network round-trip time (ms) for connectivity monitoring probes sent between source and destination Žádné dimenzeNo Dimensions

Microsoft. Network/frontdoorsMicrosoft.Network/frontdoors

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
RequestCountRequestCount Počet požadavkůRequest Count CountCount CelkemTotal Počet požadavků klientů obsluhovaných proxy HTTP/SThe number of client requests served by the HTTP/S proxy HttpStatus, HttpStatusGroup, ClientRegion, ClientCountryHttpStatus, HttpStatusGroup, ClientRegion, ClientCountry
RequestSizeRequestSize Velikost požadavkuRequest Size BBytes CelkemTotal Počet bajtů odeslaných jako požadavek od klientů na proxy server HTTP/SThe number of bytes sent as requests from clients to the HTTP/S proxy HttpStatus, HttpStatusGroup, ClientRegion, ClientCountryHttpStatus, HttpStatusGroup, ClientRegion, ClientCountry
ResponseSizeResponseSize Velikost odpovědiResponse Size BBytes CelkemTotal Počet bajtů odeslaných jako odpověď z proxy serveru HTTP/S na klientyThe number of bytes sent as responses from HTTP/S proxy to clients HttpStatus, HttpStatusGroup, ClientRegion, ClientCountryHttpStatus, HttpStatusGroup, ClientRegion, ClientCountry
BackendRequestCountBackendRequestCount Počet požadavků back-enduBackend Request Count CountCount CelkemTotal Počet požadavků odeslaných z proxy serveru HTTP/S do back-enduThe number of requests sent from the HTTP/S proxy to backends HttpStatus, HttpStatusGroup, BackendHttpStatus, HttpStatusGroup, Backend
BackendRequestLatencyBackendRequestLatency Latence žádosti back-enduBackend Request Latency MilisekundMilliSeconds AverageAverage Čas vypočítaný z doby, kdy byl požadavek odeslán proxy HTTP/S do back-endu do back-endu, dokud proxy protokolu HTTP/S nedostalo poslední bajt odpovědi z back-enduThe time calculated from when the request was sent by the HTTP/S proxy to the backend until the HTTP/S proxy received the last response byte from the backend Back-endBackend
TotalLatencyTotalLatency Celková latenceTotal Latency MilisekundMilliSeconds AverageAverage Čas vypočítaný z doby, kdy byl požadavek klienta přijat serverem HTTP/S, dokud klient nepotvrdí poslední bajt odpovědi z proxy serveru HTTP/SThe time calculated from when the client request was received by the HTTP/S proxy until the client acknowledged the last response byte from the HTTP/S proxy HttpStatus, HttpStatusGroup, ClientRegion, ClientCountryHttpStatus, HttpStatusGroup, ClientRegion, ClientCountry
BackendHealthPercentageBackendHealthPercentage Procento stavu back-enduBackend Health Percentage PercentPercent AverageAverage Procento úspěšných sond stavu z proxy serveru HTTP/S do back-enduThe percentage of successful health probes from the HTTP/S proxy to backends Back-end, problémovýchBackend, BackendPool
WebApplicationFirewallRequestCountWebApplicationFirewallRequestCount Počet požadavků firewallu webových aplikacíWeb Application Firewall Request Count CountCount CelkemTotal Počet požadavků klientů zpracovaných bránou firewall webových aplikacíThe number of client requests processed by the Web Application Firewall Policy, Rule, ActionPolicyName, RuleName, Action

Microsoft.NotificationHubs/Namespaces/NotificationHubsMicrosoft.NotificationHubs/Namespaces/NotificationHubs

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
registrace. všeregistration.all Registrace – operaceRegistration Operations CountCount CelkemTotal Počet všech úspěšných operací s registrací (vytvoření, aktualizace, dotazy a odstranění)The count of all successful registration operations (creations updates queries and deletions). Žádné dimenzeNo Dimensions
registration.createregistration.create Registrace – vytvořit operaceRegistration Create Operations CountCount CelkemTotal Počet všech úspěšných vytvoření registracíThe count of all successful registration creations. Žádné dimenzeNo Dimensions
registration.updateregistration.update Registrace – aktualizovat operaceRegistration Update Operations CountCount CelkemTotal Počet všech úspěšných aktualizací registracíThe count of all successful registration updates. Žádné dimenzeNo Dimensions
registration.getregistration.get Registrace – přečíst operaceRegistration Read Operations CountCount CelkemTotal Počet všech úspěšných dotazů registracíThe count of all successful registration queries. Žádné dimenzeNo Dimensions
registration.deleteregistration.delete Registrace – odstranit operaceRegistration Delete Operations CountCount CelkemTotal Počet všech úspěšných odstranění registracíThe count of all successful registration deletions. Žádné dimenzeNo Dimensions
přijímanincoming Příchozí zprávyIncoming Messages CountCount CelkemTotal Počet všech úspěšných volání rozhraní API, pomocí kterých se odesílají dataThe count of all successful send API calls. Žádné dimenzeNo Dimensions
incoming.scheduledincoming.scheduled Odeslaná plánovaná nabízená oznámeníScheduled Push Notifications Sent CountCount CelkemTotal Plánovaná nabízená oznámení zrušenaScheduled Push Notifications Canceled Žádné dimenzeNo Dimensions
incoming.scheduled.cancelincoming.scheduled.cancel Plánovaná nabízená oznámení zrušenaScheduled Push Notifications Canceled CountCount CelkemTotal Plánovaná nabízená oznámení zrušenaScheduled Push Notifications Canceled Žádné dimenzeNo Dimensions
naplánováno. čeká nascheduled.pending Čekající plánovaná oznámeníPending Scheduled Notifications CountCount CelkemTotal Čekající plánovaná oznámeníPending Scheduled Notifications Žádné dimenzeNo Dimensions
instalace. všeinstallation.all Operace správy instalaceInstallation Management Operations CountCount CelkemTotal Operace správy instalaceInstallation Management Operations Žádné dimenzeNo Dimensions
installation.getinstallation.get Operace získání instalaceGet Installation Operations CountCount CelkemTotal Operace získání instalaceGet Installation Operations Žádné dimenzeNo Dimensions
installation.upsertinstallation.upsert Vytvořit nebo aktualizovat operace instalaceCreate or Update Installation Operations CountCount CelkemTotal Vytvořit nebo aktualizovat operace instalaceCreate or Update Installation Operations Žádné dimenzeNo Dimensions
instalace. patchinstallation.patch Opravit operace instalacePatch Installation Operations CountCount CelkemTotal Opravit operace instalacePatch Installation Operations Žádné dimenzeNo Dimensions
installation.deleteinstallation.delete Operace odstranění instalaceDelete Installation Operations CountCount CelkemTotal Operace odstranění instalaceDelete Installation Operations Žádné dimenzeNo Dimensions
odchozí. allpns. úspěchoutgoing.allpns.success Úspěšná oznámeníSuccessful notifications CountCount CelkemTotal Počet všech úspěšných oznámeníThe count of all successful notifications. Žádné dimenzeNo Dimensions
odchozí. allpns. invalidpayloadoutgoing.allpns.invalidpayload Chyby datové částiPayload Errors CountCount CelkemTotal Počet nabídek, které nebyly úspěšné, protože systém oznámení platformy vrátil chybu, která se týká chybné datové částiThe count of pushes that failed because the PNS returned a bad payload error. Žádné dimenzeNo Dimensions
odchozí. allpns. pnserroroutgoing.allpns.pnserror Chyby externího systému oznámeníExternal Notification System Errors CountCount CelkemTotal Počet nabídek, které nebyly úspěšné, protože při komunikaci se systémem oznámení platformy došlo k problému (nezahrnuje problémy s ověřováním)The count of pushes that failed because there was a problem communicating with the PNS (excludes authentication problems). Žádné dimenzeNo Dimensions
outgoing.allpns.channelerroroutgoing.allpns.channelerror Chyby kanálůChannel Errors CountCount CelkemTotal Počet nabídek, které nebyly úspěšné, protože kanál nebyl platný nebo přidružený ke správné aplikaci, byl omezený, nebo jeho platnost vypršelaThe count of pushes that failed because the channel was invalid not associated with the correct app throttled or expired. Žádné dimenzeNo Dimensions
outgoing.allpns.badorexpiredchanneloutgoing.allpns.badorexpiredchannel Chyby – chybný kanál nebo vypršení časového limitu kanáluBad or Expired Channel Errors CountCount CelkemTotal Počet nabídek, které nebyly úspěšné, protože v registraci vypršel nebo není platný kanál, token nebo ID registraceThe count of pushes that failed because the channel/token/registrationId in the registration was expired or invalid. Žádné dimenzeNo Dimensions
odchozí. WNS. úspěchoutgoing.wns.success WNS – úspěšná oznámeníWNS Successful Notifications CountCount CelkemTotal Počet všech úspěšných oznámeníThe count of all successful notifications. Žádné dimenzeNo Dimensions
odchozí. WNS. invalidcredentialsoutgoing.wns.invalidcredentials WNS – chyby autorizace (neplatné přihlašovací údaje)WNS Authorization Errors (Invalid Credentials) CountCount CelkemTotal Počet nabídek, které nebyly úspěšné, protože systém oznámení platformy nepřijal poskytnuté přihlašovací údaje, nebo jsou přihlašovací údaje blokovanéThe count of pushes that failed because the PNS did not accept the provided credentials or the credentials are blocked. (Windows Live nerozpoznává přihlašovací údaje.)(Windows Live does not recognize the credentials). Žádné dimenzeNo Dimensions
outgoing.wns.badchanneloutgoing.wns.badchannel WNS – chyba špatného kanáluWNS Bad Channel Error CountCount CelkemTotal Počet nabídek, které nebyly úspěšné, protože parametr channeluri v registraci nebyl rozpoznán (stav WNS: 404 nebyl nalezen).The count of pushes that failed because the ChannelURI in the registration was not recognized (WNS status: 404 not found). Žádné dimenzeNo Dimensions
outgoing.wns.expiredchanneloutgoing.wns.expiredchannel WNS – chyba vypršení časového limitu kanáluWNS Expired Channel Error CountCount CelkemTotal Počet nabídek, které nebyly úspěšné, protože platnost parametr channeluri vypršela (stav WNS: 410 zmizelo).The count of pushes that failed because the ChannelURI is expired (WNS status: 410 Gone). Žádné dimenzeNo Dimensions
odchozí. WNS. omezeníoutgoing.wns.throttled WNS – omezená oznámeníWNS Throttled Notifications CountCount CelkemTotal Počet nabídek, které nebyly úspěšné, protože WNS omezuje tuto aplikaci (stav WNS: 406 není přijatelné).The count of pushes that failed because WNS is throttling this app (WNS status: 406 Not Acceptable). Žádné dimenzeNo Dimensions
outgoing.wns.tokenproviderunreachableoutgoing.wns.tokenproviderunreachable WNS – chyby autorizace (nedostupné)WNS Authorization Errors (Unreachable) CountCount CelkemTotal Služby Windows Live nejsou dostupné.Windows Live is not reachable. Žádné dimenzeNo Dimensions
odchozí. WNS. invalidtokenoutgoing.wns.invalidtoken WNS – chyby autorizace (neplatný token)WNS Authorization Errors (Invalid Token) CountCount CelkemTotal Token poskytnutý pro WNS není platný (stav WNS: 401 Neautorizováno).The token provided to WNS is not valid (WNS status: 401 Unauthorized). Žádné dimenzeNo Dimensions
outgoing.wns.wrongtokenoutgoing.wns.wrongtoken WNS – chyby autorizace (chybný token)WNS Authorization Errors (Wrong Token) CountCount CelkemTotal Token poskytnutý pro WNS je platný, ale pro jinou aplikaci (stav WNS: 403 zakázáno).The token provided to WNS is valid but for another application (WNS status: 403 Forbidden). K tomu může dojít, pokud je parametr channeluri v registraci přidružen k jiné aplikaci.This can happen if the ChannelURI in the registration is associated with another app. Ověřte, že je klientská aplikace přidružená ke stejné aplikaci, jejíž přihlašovací údaje jsou v centru oznámení.Check that the client app is associated with the same app whose credentials are in the notification hub. Žádné dimenzeNo Dimensions
odchozí. WNS. invalidnotificationformatoutgoing.wns.invalidnotificationformat WNS – neplatný formát oznámeníWNS Invalid Notification Format CountCount CelkemTotal Formát oznámení je neplatný (stav WNS: 400).The format of the notification is invalid (WNS status: 400). Všimněte si, že WNS neumožňuje odmítat všechny neplatné datové části.Note that WNS does not reject all invalid payloads. Žádné dimenzeNo Dimensions
odchozí. WNS. invalidnotificationsizeoutgoing.wns.invalidnotificationsize WNS – chyba neplatné velikosti oznámeníWNS Invalid Notification Size Error CountCount CelkemTotal Datová část oznámení je příliš velká (stav WNS: 413).The notification payload is too large (WNS status: 413). Žádné dimenzeNo Dimensions
outgoing.wns.channelthrottledoutgoing.wns.channelthrottled WNS – omezený kanálWNS Channel Throttled CountCount CelkemTotal Oznámení bylo vyřazeno, protože parametr channeluri v registraci je omezené (hlavička odpovědi WNS: X-WNS-NotificationStatus: channelThrottled).The notification was dropped because the ChannelURI in the registration is throttled (WNS response header: X-WNS-NotificationStatus:channelThrottled). Žádné dimenzeNo Dimensions
odchozí. WNS. channeldisconnectedoutgoing.wns.channeldisconnected WNS – odpojený kanálWNS Channel Disconnected CountCount CelkemTotal Oznámení bylo vyřazeno, protože parametr channeluri v registraci je omezené (hlavička odpovědi WNS: X-WNS-DeviceConnectionStatus: odpojeno).The notification was dropped because the ChannelURI in the registration is throttled (WNS response header: X-WNS-DeviceConnectionStatus: disconnected). Žádné dimenzeNo Dimensions
outgoing.wns.droppedoutgoing.wns.dropped WNS – vynechaná oznámeníWNS Dropped Notifications CountCount CelkemTotal Oznámení se ignoruje, protože v registraci se omezuje parametr ChannelURI (X-WNS-NotificationStatus: dropped, ale ne X-WNS-DeviceConnectionStatus: disconnected).The notification was dropped because the ChannelURI in the registration is throttled (X-WNS-NotificationStatus: dropped but not X-WNS-DeviceConnectionStatus: disconnected). Žádné dimenzeNo Dimensions
odchozí. WNS. pnserroroutgoing.wns.pnserror WNS – chybyWNS Errors CountCount CelkemTotal Oznámení se nedoručilo kvůli chybám při komunikaci se Službou nabízených oznámení Windows.Notification not delivered because of errors communicating with WNS. Žádné dimenzeNo Dimensions
outgoing.wns.authenticationerroroutgoing.wns.authenticationerror WNS – chyby ověřováníWNS Authentication Errors CountCount CelkemTotal Oznámení se nedoručilo kvůli chybám při komunikaci s Windows Live, neplatným přihlašovacím údajům, nebo chybnému tokenu.Notification not delivered because of errors communicating with Windows Live invalid credentials or wrong token. Žádné dimenzeNo Dimensions
outgoing.apns.successoutgoing.apns.success APNS – úspěšná oznámeníAPNS Successful Notifications CountCount CelkemTotal Počet všech úspěšných oznámeníThe count of all successful notifications. Žádné dimenzeNo Dimensions
outgoing.apns.invalidcredentialsoutgoing.apns.invalidcredentials Chyby autorizace APNsAPNS Authorization Errors CountCount CelkemTotal Počet nabídek, které nebyly úspěšné, protože systém oznámení platformy nepřijal poskytnuté přihlašovací údaje, nebo jsou přihlašovací údaje blokovanéThe count of pushes that failed because the PNS did not accept the provided credentials or the credentials are blocked. Žádné dimenzeNo Dimensions
outgoing.apns.badchanneloutgoing.apns.badchannel Chyba APNS – špatný kanálAPNS Bad Channel Error CountCount CelkemTotal Počet nabídek, které nebyly úspěšné, protože token je neplatný (kód stavu binárního protokolu APNS: 8.The count of pushes that failed because the token is invalid (APNS binary protocol status code: 8. Stavový kód protokolu HTTP služby APN: 400 s "BadDeviceToken").APNS HTTP protocol status code: 400 with "BadDeviceToken"). Žádné dimenzeNo Dimensions
outgoing.apns.expiredchanneloutgoing.apns.expiredchannel Chyba APNS – kanálu vypršel časový limitAPNS Expired Channel Error CountCount CelkemTotal Počet tokenů, kterým kanál zpětné vazby APNs zrušil platnostThe count of token that were invalidated by the APNS feedback channel. Žádné dimenzeNo Dimensions
odchozí. APNs. invalidnotificationsizeoutgoing.apns.invalidnotificationsize APNS – chyba neplatné velikosti oznámeníAPNS Invalid Notification Size Error CountCount CelkemTotal Počet nabídek, které nebyly úspěšné, protože datová část byla příliš velká (Stavový kód binárního protokolu APNS: 7).The count of pushes that failed because the payload was too large (APNS binary protocol status code: 7). Žádné dimenzeNo Dimensions
outgoing.apns.pnserroroutgoing.apns.pnserror APNS – chybyAPNS Errors CountCount CelkemTotal Počet nabídek, které nebyly úspěšné kvůli chybám při komunikaci s APNsThe count of pushes that failed because of errors communicating with APNS. Žádné dimenzeNo Dimensions
outgoing.gcm.successoutgoing.gcm.success GCM – úspěšná oznámeníGCM Successful Notifications CountCount CelkemTotal Počet všech úspěšných oznámeníThe count of all successful notifications. Žádné dimenzeNo Dimensions
odchozí. GCM. invalidcredentialsoutgoing.gcm.invalidcredentials GCM – chyby autorizace (neplatné přihlašovací údaje)GCM Authorization Errors (Invalid Credentials) CountCount CelkemTotal Počet nabídek, které nebyly úspěšné, protože systém oznámení platformy nepřijal poskytnuté přihlašovací údaje, nebo jsou přihlašovací údaje blokovanéThe count of pushes that failed because the PNS did not accept the provided credentials or the credentials are blocked. Žádné dimenzeNo Dimensions
outgoing.gcm.badchanneloutgoing.gcm.badchannel GCM – chyba špatného kanáluGCM Bad Channel Error CountCount CelkemTotal Počet nabídek, které nebyly úspěšné, protože registrationId v registraci nebyl rozpoznán (výsledek GCM: Neplatná registrace.The count of pushes that failed because the registrationId in the registration was not recognized (GCM result: Invalid Registration). Žádné dimenzeNo Dimensions
outgoing.gcm.expiredchanneloutgoing.gcm.expiredchannel GCM – chyba vypršení časového limitu kanáluGCM Expired Channel Error CountCount CelkemTotal Počet nabídek, které nebyly úspěšné, protože vypršela platnost registrationId v registraci (výsledek GCM: NotRegistered).The count of pushes that failed because the registrationId in the registration was expired (GCM result: NotRegistered). Žádné dimenzeNo Dimensions
odchozí. GCM. omezeníoutgoing.gcm.throttled GCM – omezená oznámeníGCM Throttled Notifications CountCount CelkemTotal Počet nabídek, které nebyly úspěšné, protože aplikace GCM omezila tuto aplikaci (Stavový kód GCM: 501-599 nebo výsledek: nedostupný)The count of pushes that failed because GCM throttled this app (GCM status code: 501-599 or result:Unavailable). Žádné dimenzeNo Dimensions
odchozí. GCM. invalidnotificationformatoutgoing.gcm.invalidnotificationformat GCM – neplatný formát oznámeníGCM Invalid Notification Format CountCount CelkemTotal Počet nabídek, které nebyly úspěšné, protože datová část nebyla správně naformátována (výsledek GCM: InvalidDataKey nebo InvalidTtl).The count of pushes that failed because the payload was not formatted correctly (GCM result: InvalidDataKey or InvalidTtl). Žádné dimenzeNo Dimensions
odchozí. GCM. invalidnotificationsizeoutgoing.gcm.invalidnotificationsize GCM – chyba neplatné velikosti oznámeníGCM Invalid Notification Size Error CountCount CelkemTotal Počet nabídek, které nebyly úspěšné, protože datová část byla příliš velká (výsledek GCM: MessageTooBig).The count of pushes that failed because the payload was too large (GCM result: MessageTooBig). Žádné dimenzeNo Dimensions
outgoing.gcm.wrongchanneloutgoing.gcm.wrongchannel GCM – chyba nesprávného kanáluGCM Wrong Channel Error CountCount CelkemTotal Počet nabídek, které nebyly úspěšné, protože registrationId v registraci není přidružená k aktuální aplikaci (výsledek GCM: InvalidPackageName).The count of pushes that failed because the registrationId in the registration is not associated to the current app (GCM result: InvalidPackageName). Žádné dimenzeNo Dimensions
outgoing.gcm.pnserroroutgoing.gcm.pnserror GCM – chybyGCM Errors CountCount CelkemTotal Počet nabídek, které nebyly úspěšné kvůli chybám při komunikaci s GCMThe count of pushes that failed because of errors communicating with GCM. Žádné dimenzeNo Dimensions
outgoing.gcm.authenticationerroroutgoing.gcm.authenticationerror Chyby ověřování GCMGCM Authentication Errors CountCount CelkemTotal Počet nabídek, které nebyly úspěšné, protože PNS nepřijal zadané přihlašovací údaje. přihlašovací údaje jsou blokované nebo SenderId není v aplikaci správně nakonfigurovaný (výsledek GCM: MismatchedSenderId).The count of pushes that failed because the PNS did not accept the provided credentials the credentials are blocked or the SenderId is not correctly configured in the app (GCM result: MismatchedSenderId). Žádné dimenzeNo Dimensions
outgoing.mpns.successoutgoing.mpns.success MPNS – úspěšná oznámeníMPNS Successful Notifications CountCount CelkemTotal Počet všech úspěšných oznámeníThe count of all successful notifications. Žádné dimenzeNo Dimensions
outgoing.mpns.invalidcredentialsoutgoing.mpns.invalidcredentials MPNS – neplatné přihlašovací údajeMPNS Invalid Credentials CountCount CelkemTotal Počet nabídek, které nebyly úspěšné, protože systém oznámení platformy nepřijal poskytnuté přihlašovací údaje, nebo jsou přihlašovací údaje blokovanéThe count of pushes that failed because the PNS did not accept the provided credentials or the credentials are blocked. Žádné dimenzeNo Dimensions
outgoing.mpns.badchanneloutgoing.mpns.badchannel MPNS – chyba špatného kanáluMPNS Bad Channel Error CountCount CelkemTotal Počet nabídek, které nebyly úspěšné, protože parametr channeluri v registraci nebyl rozpoznán (stav MPNS: 404 nebyl nalezen).The count of pushes that failed because the ChannelURI in the registration was not recognized (MPNS status: 404 not found). Žádné dimenzeNo Dimensions
outgoing.mpns.throttledoutgoing.mpns.throttled MPNS – omezená oznámeníMPNS Throttled Notifications CountCount CelkemTotal Počet nabídek, které nebyly úspěšné, protože MPNS omezuje tuto aplikaci (WNS MPNS: 406 není přijatelné).The count of pushes that failed because MPNS is throttling this app (WNS MPNS: 406 Not Acceptable). Žádné dimenzeNo Dimensions
odchozí. MPNS. invalidnotificationformatoutgoing.mpns.invalidnotificationformat MPNS – neplatný formát oznámeníMPNS Invalid Notification Format CountCount CelkemTotal Počet nabídek, které nebyly úspěšné, protože datová část v oznámení byla moc velkáThe count of pushes that failed because the payload of the notification was too large. Žádné dimenzeNo Dimensions
outgoing.mpns.channeldisconnectedoutgoing.mpns.channeldisconnected MPNS – odpojený kanálMPNS Channel Disconnected CountCount CelkemTotal Počet nabídek, které nebyly úspěšné, protože parametr channeluri v registraci byl odpojen (stav MPNS: 412 nebyl nalezen).The count of pushes that failed because the ChannelURI in the registration was disconnected (MPNS status: 412 not found). Žádné dimenzeNo Dimensions
outgoing.mpns.droppedoutgoing.mpns.dropped MPNS – vynechaná oznámeníMPNS Dropped Notifications CountCount CelkemTotal Počet nabídek, které byly vyřazeny pomocí MPNS (hlavička odpovědi MPNS: X-NotificationStatus: QueueFull nebo potlačeno).The count of pushes that were dropped by MPNS (MPNS response header: X-NotificationStatus: QueueFull or Suppressed). Žádné dimenzeNo Dimensions
outgoing.mpns.pnserroroutgoing.mpns.pnserror MPNS – chybyMPNS Errors CountCount CelkemTotal Počet nabídek, které nebyly úspěšné kvůli chybám při komunikaci s MPNSThe count of pushes that failed because of errors communicating with MPNS. Žádné dimenzeNo Dimensions
outgoing.mpns.authenticationerroroutgoing.mpns.authenticationerror MPNS – chyby ověřováníMPNS Authentication Errors CountCount CelkemTotal Počet nabídek, které nebyly úspěšné, protože systém oznámení platformy nepřijal poskytnuté přihlašovací údaje, nebo jsou přihlašovací údaje blokovanéThe count of pushes that failed because the PNS did not accept the provided credentials or the credentials are blocked. Žádné dimenzeNo Dimensions
notificationhub. pushnotificationhub.pushes Všechna odchozí oznámeníAll Outgoing Notifications CountCount CelkemTotal Všechna odchozí oznámení centra oznámeníAll outgoing notifications of the notification hub Žádné dimenzeNo Dimensions
incoming.all.requestsincoming.all.requests Všechny příchozí požadavkyAll Incoming Requests CountCount CelkemTotal Celkový počet příchozích požadavků pro centrum oznámeníTotal incoming requests for a notification hub Žádné dimenzeNo Dimensions
příchozí. All. failedrequestsincoming.all.failedrequests Všechny neúspěšné příchozí požadavkyAll Incoming Failed Requests CountCount CelkemTotal Celkový počet neúspěšných příchozích požadavků pro centrum oznámeníTotal incoming failed requests for a notification hub Žádné dimenzeNo Dimensions

Microsoft.OperationalInsights/workspacesMicrosoft.OperationalInsights/workspaces

MetrikaMetric Metriky zobrazovaný názevMetric Display Name JednotkaUnit Typ agregaceAggregation Type PopisDescription DimenzeDimensions
Average_% Free uzlů inodeAverage_% Free Inodes % Bezplatného uzlů inode% Free Inodes CountCount AverageAverage Average_% Free uzlů inodeAverage_% Free Inodes Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_% volného místaAverage_% Free Space % Volného místa% Free Space CountCount AverageAverage Average_% volného místaAverage_% Free Space Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_% využití uzlů inodeAverage_% Used Inodes % Použitého uzlů inode% Used Inodes CountCount AverageAverage Average_% využití uzlů inodeAverage_% Used Inodes Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_ využité místoAverage_% Used Space % Využitého místa% Used Space CountCount AverageAverage Average_ využité místoAverage_% Used Space Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_Disk přečtených bajtů za sekunduAverage_Disk Read Bytes/sec Bajty čtení z disku/sDisk Read Bytes/sec CountCount AverageAverage Average_Disk přečtených bajtů za sekunduAverage_Disk Read Bytes/sec Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_Disk čtení za sekunduAverage_Disk Reads/sec Čtení disku/sDisk Reads/sec CountCount AverageAverage Average_Disk čtení za sekunduAverage_Disk Reads/sec Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_Disk přenosy za sekunduAverage_Disk Transfers/sec Přenosy disku/sDisk Transfers/sec CountCount AverageAverage Average_Disk přenosy za sekunduAverage_Disk Transfers/sec Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_Disk zapsané bajty/sAverage_Disk Write Bytes/sec Bajty zapisování na disk/sDisk Write Bytes/sec CountCount AverageAverage Average_Disk zapsané bajty/sAverage_Disk Write Bytes/sec Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_Disk zápisy za sekunduAverage_Disk Writes/sec Zápis disku/sDisk Writes/sec CountCount AverageAverage Average_Disk zápisy za sekunduAverage_Disk Writes/sec Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_Free megabajtůAverage_Free Megabytes Volné megabajtyFree Megabytes CountCount AverageAverage Average_Free megabajtůAverage_Free Megabytes Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_Logical disk bajty/sAverage_Logical Disk Bytes/sec Bajtů logického disku/sLogical Disk Bytes/sec CountCount AverageAverage Average_Logical disk bajty/sAverage_Logical Disk Bytes/sec Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_ dostupná paměť v%Average_% Available Memory % Dostupné paměti% Available Memory CountCount AverageAverage Average_ dostupná paměť v%Average_% Available Memory Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_% dostupného odkládacího prostoruAverage_% Available Swap Space % Dostupného odkládacího prostoru% Available Swap Space CountCount AverageAverage Average_% dostupného odkládacího prostoruAverage_% Available Swap Space Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_ využité pamětiAverage_% Used Memory % Využité paměti% Used Memory CountCount AverageAverage Average_ využité pamětiAverage_% Used Memory Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_% využitého místa odkládacího souboruAverage_% Used Swap Space % Využitého místa odkládacího souboru% Used Swap Space CountCount AverageAverage Average_% využitého místa odkládacího souboruAverage_% Used Swap Space Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Paměť Average_Available v MBAverage_Available MBytes Memory Dostupná paměť v MBAvailable MBytes Memory CountCount AverageAverage Paměť Average_Available v MBAverage_Available MBytes Memory Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_Available MB – swapAverage_Available MBytes Swap Dostupný počet MB swapAvailable MBytes Swap CountCount AverageAverage Average_Available MB – swapAverage_Available MBytes Swap Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_Page čtení za sekunduAverage_Page Reads/sec Čtení stránek/sPage Reads/sec CountCount AverageAverage Average_Page čtení za sekunduAverage_Page Reads/sec Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_Page zápisy za sekunduAverage_Page Writes/sec Zápisy stránek/sPage Writes/sec CountCount AverageAverage Average_Page zápisy za sekunduAverage_Page Writes/sec Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_Pages/sAverage_Pages/sec Stránky/sPages/sec CountCount AverageAverage Average_Pages/sAverage_Pages/sec Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_Used počet MB odkládacího prostoruAverage_Used MBytes Swap Space Využité místo odkládacího souboru v MBUsed MBytes Swap Space CountCount AverageAverage Average_Used počet MB odkládacího prostoruAverage_Used MBytes Swap Space Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Paměť Average_Used MB pamětiAverage_Used Memory MBytes Využitá paměť v MBUsed Memory MBytes CountCount AverageAverage Paměť Average_Used MB pamětiAverage_Used Memory MBytes Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Přenesené bajty Average_TotalAverage_Total Bytes Transmitted Celkový počet bajtů přenesenýchTotal Bytes Transmitted CountCount AverageAverage Přenesené bajty Average_TotalAverage_Total Bytes Transmitted Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Přijaté bajty Average_TotalAverage_Total Bytes Received Celkový počet přijatých bajtůTotal Bytes Received CountCount AverageAverage Přijaté bajty Average_TotalAverage_Total Bytes Received Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_Total bajtyAverage_Total Bytes Bajty celkemTotal Bytes CountCount AverageAverage Average_Total bajtyAverage_Total Bytes Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Odeslané pakety Average_TotalAverage_Total Packets Transmitted Celkový počet odeslaných paketůTotal Packets Transmitted CountCount AverageAverage Odeslané pakety Average_TotalAverage_Total Packets Transmitted Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Přijaté pakety Average_TotalAverage_Total Packets Received Celkový počet přijatých paketůTotal Packets Received CountCount AverageAverage Přijaté pakety Average_TotalAverage_Total Packets Received Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_Total chyby příjmuAverage_Total Rx Errors Celkový počet chyb příjmuTotal Rx Errors CountCount AverageAverage Average_Total chyby příjmuAverage_Total Rx Errors Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Chyby Average_Total TXAverage_Total Tx Errors Chyby odesílání celkemTotal Tx Errors CountCount AverageAverage Chyby Average_Total TXAverage_Total Tx Errors Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_Total kolizíAverage_Total Collisions Celkový počet kolizíTotal Collisions CountCount AverageAverage Average_Total kolizíAverage_Total Collisions Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_Avg.Average_Avg. Doba disku/čteníDisk sec/Read Střední Doba disku/čteníAvg. Disk sec/Read CountCount AverageAverage Average_Avg.Average_Avg. Doba disku/čteníDisk sec/Read Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_Avg.Average_Avg. Doba disku/přenosDisk sec/Transfer Střední Doba disku/přenosAvg. Disk sec/Transfer CountCount AverageAverage Average_Avg.Average_Avg. Doba disku/přenosDisk sec/Transfer Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_Avg.Average_Avg. Doby disku/zápisDisk sec/Write Střední Doby disku/zápisAvg. Disk sec/Write CountCount AverageAverage Average_Avg.Average_Avg. Doby disku/zápisDisk sec/Write Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_Physical disk bajty/sAverage_Physical Disk Bytes/sec Bajty fyzického disku/sPhysical Disk Bytes/sec CountCount AverageAverage Average_Physical disk bajty/sAverage_Physical Disk Bytes/sec Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_Pct privilegovaného časuAverage_Pct Privileged Time Privilegovaný čas protokolu PCTPct Privileged Time CountCount AverageAverage Average_Pct privilegovaného časuAverage_Pct Privileged Time Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Čas uživatele Average_PctAverage_Pct User Time Doba uživatele v protokolu PCTPct User Time CountCount AverageAverage Čas uživatele Average_PctAverage_Pct User Time Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_Used kB pamětiAverage_Used Memory kBytes Využitá paměť v kilobajtechUsed Memory kBytes CountCount AverageAverage Average_Used kB pamětiAverage_Used Memory kBytes Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Sdílená paměť Average_VirtualAverage_Virtual Shared Memory Virtuální sdílená paměťVirtual Shared Memory CountCount AverageAverage Sdílená paměť Average_VirtualAverage_Virtual Shared Memory Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_% času DPCAverage_% DPC Time % Času DPC% DPC Time CountCount AverageAverage Average_% času DPCAverage_% DPC Time Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_% času nečinnostiAverage_% Idle Time % Času nečinnosti% Idle Time CountCount AverageAverage Average_% času nečinnostiAverage_% Idle Time Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_% času přerušeníAverage_% Interrupt Time % Času přerušení% Interrupt Time CountCount AverageAverage Average_% času přerušeníAverage_% Interrupt Time Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_% času čekání na v/vAverage_% IO Wait Time % Času čekání na v/v% IO Wait Time CountCount AverageAverage Average_% času čekání na v/vAverage_% IO Wait Time Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_% dobrý časAverage_% Nice Time % Dobrý čas% Nice Time CountCount AverageAverage Average_% dobrý časAverage_% Nice Time Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_% privilegovaného časuAverage_% Privileged Time % Privilegovaného času% Privileged Time CountCount AverageAverage Average_% privilegovaného časuAverage_% Privileged Time Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_% času procesoruAverage_% Processor Time % Času procesoru% Processor Time CountCount AverageAverage Average_% času procesoruAverage_% Processor Time Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_% uživatelského časuAverage_% User Time % Uživatelského času% User Time CountCount AverageAverage Average_% uživatelského časuAverage_% User Time Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_Free fyzická paměťAverage_Free Physical Memory Volná fyzická paměťFree Physical Memory CountCount AverageAverage Average_Free fyzická paměťAverage_Free Physical Memory Počítač, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystemComputer, ObjectName, InstanceName, CounterPath, SourceSystem
Average_Free místo ve strán