Sleva za plán softwaru AzureAzure software plan discount

Plány softwaru Azure pro SUSE a RedHat jsou rezervace, které platí pro nasazené virtuální počítače.Azure software plans for SUSE and RedHat are reservations that apply to deployed VMs. Sleva za plán softwaru se uplatňuje na využívání softwaru v nasazených virtuálních počítačích, které odpovídají rezervaci.The software plan discount is applied to the software usage of deployed VMs that match the reservation.

Když určitý virtuální počítač vypnete, sleva se automaticky použije na jiný odpovídající virtuální počítač, pokud takový existuje.When you shut down a VM, the discount is automatically applied to another matching VM, if available. Plán softwaru pokrývá náklady na provoz softwaru na virtuálním počítači.A software plan covers the cost of running the software on a VM. Další poplatky, například za výpočetní prostředky, úložiště a prostředky sítě, se účtují zvlášť.Other charges such as compute, storage, and networking are charged separately.

Pokud si chcete zvolit správný plán, je potřeba nejprve porozumět využití vašich virtuálních počítačů a zjistit si počet vCPU na těchto virtuálních počítačích.To buy the right plan, you need to understand your VM usage and the number of vCPUs on those VMs. Následující části vám na základě vašich dat o využití pomůžou určit, který plán si máte koupit.Use the following sections to help identify what plan to buy, based on your usage data.

Jak se uplatňuje sleva za rezervaciHow reservation discount is applied

Nevyužité slevy se nenahrazují.A reservation discount is "use-it-or-lose-it". Pokud tedy nemáte na každou hodinu odpovídající prostředky, o rezervované množství za danou hodinu přijdete.So, if you don't have matching resources for any hour, then you lose a reservation quantity for that hour. Nevyužité rezervované hodiny vám nemůžeme převést.You can't carry forward unused reserved hours.

Když vypnete určitý prostředek, sleva za rezervaci se automaticky uplatní na další vyhovující prostředek v zadaném rozsahu.When you shut down a resource, the reservation discount automatically applies to another matching resource in the specified scope. Pokud se v zadaném rozsahu nenajdou žádné vyhovující prostředky, o rezervované hodiny přijdete.If no matching resources are found in the specified scope, then the reserved hours are lost.

Kontrola využití virtuálních počítačů se softwarem RedHat před nákupemReview RedHat VM usage before you buy

V datech o využití si zjistěte název produktu a zakupte si plán softwaru RedHat stejného typu a velikosti.Get the product name from your usage data and buy the RedHat plan with the same type and size.

Pokud například využíváte produkt Red Hat Enterprise Linux – licence na virtuální počítač s 1–4 vCPU, měli byste si zakoupit Red Hat Enterprise Linux pro virtuální počítač s 1–4 vCPU.For example, if your usage has product Red Hat Enterprise Linux - 1-4 vCPU VM License, you should purchase Red Hat Enterprise Linux for 1-4 vCPU VM.

Kontrola využití virtuálních počítačů se softwarem SUSE před nákupemReview SUSE VM usage before you buy

V datech o využití si zjistěte název produktu a zakupte si plán softwaru SUSE stejného typu a velikosti.Get the product name from your usage data and buy the SUSE plan with the same type and size.

Pokud například využíváte produkt SUSE Linux Enterprise Server Priority – podpora virtuálních počítačů s 2–4 vCPU, měli byste si zakoupit SUSE Linux Enterprise Server Priority pro 2–4 vCPU.For example, if your usage is for product SUSE Linux Enterprise Server Priority - 2-4 vCPU VM Support, you should purchase SUSE Linux Enterprise Server Priority for 2-4 vCPU.

Příklad výběru produktu k zakoupení

U plánů SUSE se sleva vztahuje na různé velikosti virtuálních počítačůDiscount applies to different VM sizes for SUSE plans

Plány SUSE, podobně rezervované instance virtuálních počítačů, nabízejí flexibilitu velikosti instance.Like Reserved VM Instances, SUSE plan purchases offer instance size flexibility. To znamená, že vaše sleva platí i v případě, že nasadíte virtuální počítač s jiným počtem vCPU.This means that your discount applies even when you deploy a VM with a different vCPU count. Sleva se vztahuje na různé velikosti virtuálních počítačů v rámci softwarového plánu.The discount applies to different VM sizes within the software plan.

Výše slevy závisí na koeficientu uvedeném v následujících tabulkách.The discount amount depends on the ratio listed in the following tables. Koeficient zohledňuje relativní využití paměti pro každý měřič v dané skupině.The ratio compares the relative footprint for each meter in that group. Koeficient závisí na počtu vCPU virtuálního počítače.The ratio depends on the VM vCPUs. Pomocí koeficientu můžete vypočítat, kolik instancí virtuálních počítačů bude mít nárok na slevu za plán SUSE.Use the ratio value to calculate how many VM instances get the SUSE Linux plan discount.

Pokud si například zakoupíte plán softwaru SUSE Linux Enterprise Server for HPC Priority pro virtuální počítač se 3 nebo 4 vCPU, má daná rezervace koeficient 2.For example, if you buy a plan for SUSE Linux Enterprise Server for HPC Priority for a VM with 3 or 4 vCPUs, the ratio for that reservation is 2. Sleva pokryje náklady na software SUSE pro:The discount covers the SUSE software cost for:

 • 2 nasazené virtuální počítače s 1 nebo 2 vCPU2 deployed VMs with 1 or 2 vCPUs,
 • 1 nasazený virtuální počítač se 3 nebo 4 vCPU1 deployed VM with 3 or 4 vCPUs,
 • Nebo 0,77, tedy asi 77 % virtuálního počítače s 5 nebo více vCPUor 0.77 or about 77% of a VM with 5 or more vCPUs.

Koeficient při 5 nebo více vCPU činí 2,6.The ratio for 5 or more vCPUs is 2.6. Z toho důvodu rezervace softwaru SUSE pro virtuální počítač s 5 nebo více vCPU pokrývá jen určitou část nákladů na software, zhruba ve výši 77 %.So a reservation for SUSE with a VM with 5 or more vCPUs covers a only portion of the software cost, which is about 77%.

Následující tabulky představují softwarové plány, na které si můžete koupit rezervaci, související měřiče využití a příslušné koeficienty.The following tables show the software plans you can buy a reservation for, their associated usage meters, and the ratios for each.

SUSE Linux Enterprise Server for HPC PrioritySUSE Linux Enterprise Server for HPC Priority

Název z Marketplace na webu Azure Portal:Azure portal marketplace name:

 • SLES 12 SP3 pro HPC (Priority)SLES 12 SP3 for HPC (Priority)
Virtuální počítač se softwarem SUSESUSE VM MeterIdMeterId KoeficientRatio Velikost ukázkového virtuálního počítačeExample VM size
SLES pro HPC pro 1–2 vCPUSLES for HPC 1-2 vCPUs e275a668-ce79-44e2-a659-f43443265e98e275a668-ce79-44e2-a659-f43443265e98 11 D2s_v3D2s_v3
SLES pro HPC pro 3–4 vCPUSLES for HPC 3-4 vCPUs e531e1c0-09c9-4d83-b7d0-a2c6741faa22e531e1c0-09c9-4d83-b7d0-a2c6741faa22 22 D4s_v3D4s_v3
SLES pro HPC pro 5 a více vCPUSLES for HPC 5+ vCPUs 4edcd5a5-8510-49a8-a9fc-c9721f5019134edcd5a5-8510-49a8-a9fc-c9721f501913 2,62.6 D8s_v3D8s_v3

SUSE Linux Enterprise Server for HPC StandardSUSE Linux Enterprise Server for HPC Standard

Název z Marketplace na webu Azure Portal:Azure portal marketplace name:

 • SLES 12 SP3 pro HPCSLES 12 SP3 for HPC
Virtuální počítač se softwarem SUSESUSE VM MeterIdMeterId KoeficientRatio Velikost ukázkového virtuálního počítačeExample VM size
SLES pro HPC pro 1–2 vCPUSLES for HPC 1-2 vCPUs 8c94ad45-b93b-4772-aab1-ff92fcec66108c94ad45-b93b-4772-aab1-ff92fcec6610 11 D2s_v3D2s_v3
SLES pro HPC pro 3–4 vCPUSLES for HPC 3-4 vCPUs 4ed70d2d-e2bb-4dcd-b6fa-42da71861a1c4ed70d2d-e2bb-4dcd-b6fa-42da71861a1c 1,923081.92308 D4s_v3D4s_v3
SLES pro HPC pro 5 a více vCPUSLES for HPC 5+ vCPUs 907a85de-024f-4dd6-969c-347d47a1bdff907a85de-024f-4dd6-969c-347d47a1bdff 2,923082.92308 D8s_v3D8s_v3

SUSE Linux Enterprise Server for SAP PrioritySUSE Linux Enterprise Server for SAP Priority

Názvy z Marketplace na webu Azure Portal:Azure portal marketplace names:

 • SLES pro SAP 15 (Priority)SLES for SAP 15 (Priority)
 • SLES pro SAP 12 SP3 (Priority)SLES for SAP 12 SP3 (Priority)
 • SLES pro SAP 12 SP2 (Priority)SLES for SAP 12 SP2 (Priority)
Virtuální počítač se softwarem SUSESUSE VM MeterIdMeterId KoeficientRatio Velikost ukázkového virtuálního počítačeExample VM size
SLES pro SAP Priority pro 1–2 vCPUSLES for SAP Priority 1-2 vCPUs 497fe0b6-fa3c-4e3d-a66b-836097244142497fe0b6-fa3c-4e3d-a66b-836097244142 11 D2s_v3D2s_v3
SLES pro SAP Priority pro 3–4 vCPUSLES for SAP Priority 3-4 vCPUs 847887de-68ce-4adc-8a33-7a3f4133312f847887de-68ce-4adc-8a33-7a3f4133312f 22 D4s_v3D4s_v3
SLES pro SAP Priority pro 5 a více vCPUSLES for SAP Priority 5+ vCPUs 18ae79cd-dfce-48c9-897b-ebd3053c605818ae79cd-dfce-48c9-897b-ebd3053c6058 2,411762.41176 D8s_v3D8s_v3

SUSE Linux Enterprise Server PrioritySUSE Linux Enterprise Server Priority

Názvy z Marketplace na webu Azure Portal:Azure portal marketplace names:

 • SLES 15 (PRIORITY)SLES 15 (PRIORITY)
 • SLES 12 SP3 (Priority)SLES 12 SP3 (Priority)
 • SLES 11 SP4 (Priority)SLES 11 SP4 (Priority)
Virtuální počítač se softwarem SUSESUSE VM MeterIdMeterId KoeficientRatio Velikost ukázkového virtuálního počítačeExample VM size
SLES pro 1 vCPUSLES 1 vCPU 462cd632-ec6b-4663-b79f-39715f4e8b38462cd632-ec6b-4663-b79f-39715f4e8b38 11 B1msB1ms
SLES pro 2–4 vCPUSLES 2-4 vCPUs 924bee71-5eb8-424f-83ed-a58823c33908924bee71-5eb8-424f-83ed-a58823c33908 22 D4s_v3D4s_v3
SLES pro 2–4 vCPUSLES 2-4 vCPUs 60b3ae9d-e77a-46b2-9cdf-92fa8740796960b3ae9d-e77a-46b2-9cdf-92fa87407969 22 D4s_v3D4s_v3
SLES pro 6 vCPUSLES 6 vCPUs e8862232-6131-4dbe-bde4-e2ae383afc6fe8862232-6131-4dbe-bde4-e2ae383afc6f 33
SLES pro 8 vCPUSLES 8 vCPUs e11331a8-fd32-4e71-b60e-4de2a818c67ae11331a8-fd32-4e71-b60e-4de2a818c67a 3,23.2 D8s_v3D8s_v3
SLES pro 12 jader vCPUSLES 12 core vCPUs a5afd00d-d3ef-4bcd-8b42-f158b2799782a5afd00d-d3ef-4bcd-8b42-f158b2799782 3,23.2
SLES pro 16 vCPUSLES 16 vCPUs bb21066f-fe46-46d3-8006-b326b1663e52bb21066f-fe46-46d3-8006-b326b1663e52 3,23.2 D16s_v3D16s_v3
SLES pro 20 vCPUSLES 20 vCPUs c5228804-1de6-4bd4-a61c-501d9003acc8c5228804-1de6-4bd4-a61c-501d9003acc8 3,23.2
SLES pro 24 jader vCPUSLES 24 cores vCPUs -005d-4075-ac11-822ccde9e8f6-005d-4075-ac11-822ccde9e8f6 3,23.2 ND24sND24s
SLES pro 32 vCPUSLES 32 vCPUs 180c1a0a-b0a5-4de3-a032-f92925a4bf90180c1a0a-b0a5-4de3-a032-f92925a4bf90 3,23.2 D32s_v3D32s_v3
SLES pro 40 jader vCPUSLES 40 cores vCPUs a161d3d3-0592-4956-9b64-6829678b6506a161d3d3-0592-4956-9b64-6829678b6506 3,23.2
SLES pro 64 vCPUSLES 64 vCPUs 7f5a36ed-d5b5-4732-b6bb-837dbf0fb9d87f5a36ed-d5b5-4732-b6bb-837dbf0fb9d8 3,23.2 D64s_v3D64s_v3
SLES pro 72 jader vCPUSLES 72 cores vCPUs 93329a72-24d7-4faa-93d9-203f367ed33493329a72-24d7-4faa-93d9-203f367ed334 3,23.2 F72s_v2F72s_v2
SLES pro 96 jader vCPUSLES 96 cores vCPUs 2018c3a8-ff13-41f8-b64d-9558c52065472018c3a8-ff13-41f8-b64d-9558c5206547 3,23.2
SLES pro 128 jader vCPUSLES 128 cores vCPUss ac27e4d7-44b5-4fee-bc1a-78ac5b4abaf7ac27e4d7-44b5-4fee-bc1a-78ac5b4abaf7 3,23.2 M128msM128ms

SUSE Linux Enterprise Server StandardSUSE Linux Enterprise Server Standard

Názvy z Marketplace na webu Azure Portal:Azure portal marketplace names:

 • SLES 15SLES 15
 • SLES 15 (Standard)SLES 15 (Standard)
 • SLES 12 SP3 (Standard)SLES 12 SP3 (Standard)
Virtuální počítač se softwarem SUSESUSE VM MeterIdMeterId KoeficientRatio Velikost ukázkového virtuálního počítačeExample VM size
SLES pro 1–2 jádra vCPUSLES 1-2 cores vCPUs 4b2fecfc-b110-4312-8f9d-807db1cb79ae4b2fecfc-b110-4312-8f9d-807db1cb79ae 11 D2s_v3D2s_v3
SLES pro 3–4 jádra vCPUSLES 3-4 cores vCPUs 0c3ebb4c-db7d-4125-b45a-0534764d4bda0c3ebb4c-db7d-4125-b45a-0534764d4bda 1,923081.92308 D4s_v3D4s_v3
SLES pro 5 a více vCPUSLES 5+ vCPUs 7b349b65-d906-42e5-833f-b2af385134687b349b65-d906-42e5-833f-b2af38513468 2,307692.30769 D8s_v3D8s_v3

Potřebujete pomoc?Need help? Kontaktujte násContact us

Pokud máte dotazy nebo potřebujete pomoc, vytvořte žádost o podporu.If you have questions or need help, create a support request.

Další krokyNext steps

Další informace o rezervacích najdete v následujících článcích:To learn more about reservations, see the following articles: