Co je síť pro doručování obsahu v Azure?What is a content delivery network on Azure?

Síť pro doručování obsahu (CDN) je distribuovaná síť serverů umožňující efektivní doručování webového obsahu uživatelům.A content delivery network (CDN) is a distributed network of servers that can efficiently deliver web content to users. Sítě CDN za účelem minimalizace latence uchovávají obsah uložený v mezipaměti na hraničních serverech, které jsou v lokalitách POP (Point of Presence) blízko koncovým uživatelům.CDNs store cached content on edge servers in point-of-presence (POP) locations that are close to end users, to minimize latency.

Azure Content Delivery Network (CDN) nabízí vývojářům globální řešení pro rychlé doručování širokopásmového obsahu uživatelům díky ukládání obsahu do mezipaměti na fyzických uzlech strategicky umístěných po celém světě.Azure Content Delivery Network (CDN) offers developers a global solution for rapidly delivering high-bandwidth content to users by caching their content at strategically placed physical nodes across the world. Azure CDN může zrychlit také dynamický obsah, který není možné ukládat do mezipaměti, díky využití různých optimalizací sítě pomocí lokalit POP v síti CDN.Azure CDN can also accelerate dynamic content, which cannot be cached, by leveraging various network optimizations using CDN POPs. Například pomocí optimalizace tras může obejít protokol BGP (Border Gateway Protocol).For example, route optimization to bypass Border Gateway Protocol (BGP).

Mezi výhody používání Azure CDN k doručování webových prostředků patří:The benefits of using Azure CDN to deliver web site assets include:

 • Lepší výkon a zdokonalené uživatelské prostředí pro koncové uživatele, zejména při používání aplikací, ve kterých se k načtení obsahu vyžaduje vícenásobný přenos.Better performance and improved user experience for end users, especially when using applications in which multiple round-trips are required to load content.
 • Velké škálování pro lepší zvládání náhlého vysokého zatížení, například při uvádění produktu na trh.Large scaling to better handle instantaneous high loads, such as the start of a product launch event.
 • Distribuce uživatelských požadavků a poskytování obsahu přímo z hraničních serverů pro zajištění nižšího provozu ke zdrojovému serveru.Distribution of user requests and serving of content directly from edge servers so that less traffic is sent to the origin server.

Aktuální seznam umístění uzlů CDN najdete v tématu Lokality POP v Azure CDN.For a list of current CDN node locations, see Azure CDN POP locations.

Jak to fungujeHow it works

Přehled CDN

 1. Uživatel (Alice) požaduje soubor (také označovaný jako prostředek) pomocí adresy URL se speciálním názvem domény, například <název_koncového_bodu> .azureedge.net.A user (Alice) requests a file (also called an asset) by using a URL with a special domain name, such as <endpoint name>.azureedge.net. Tímto názvem může být název hostitele koncového bodu nebo vlastní doména.This name can be an endpoint hostname or a custom domain. DNS přesměruje požadavek do nejvýkonnější lokality POP, což je obvykle lokalita POP, která je geograficky nejblíže uživateli.The DNS routes the request to the best performing POP location, which is usually the POP that is geographically closest to the user.

 2. Pokud žádné hraniční servery v lokalitě POP nemají soubor v mezipaměti, lokalita POP si soubor vyžádá ze zdrojového serveru.If no edge servers in the POP have the file in their cache, the POP requests the file from the origin server. Zdrojovým serverem může být webová aplikace Azure, cloudová služba Azure, účet Azure Storage nebo jakýkoli veřejně přístupný webový server.The origin server can be an Azure Web App, Azure Cloud Service, Azure Storage account, or any publicly accessible web server.

 3. Zdrojový server vrátí soubor do hraničního serveru v lokalitě POP.The origin server returns the file to an edge server in the POP.

 4. Hraniční server v lokalitě POP soubor uloží do mezipaměti a vrátí ho původnímu žadateli (Alici).An edge server in the POP caches the file and returns the file to the original requestor (Alice). Soubor zůstane uložený v mezipaměti na hraničním serveru v lokalitě POP, dokud nevyprší hodnota TTL (Time to Live) zadaná v jeho hlavičkách HTTP.The file remains cached on the edge server in the POP until the time-to-live (TTL) specified by its HTTP headers expires. Pokud zdrojový server nezadal hodnotu TTL, je výchozí hodnota TTL sedm dnů.If the origin server didn't specify a TTL, the default TTL is seven days.

 5. Další uživatelé pak můžou stejný soubor požadovat pomocí stejné adresy URL, kterou použila Alice, a můžou se také přesměrovat do stejné lokality POP.Additional users can then request the same file by using the same URL that Alice used, and can also be directed to the same POP.

 6. Pokud hodnota TTL souboru nevypršela, vrátí hraniční server POP soubor přímo z mezipaměti.If the TTL for the file hasn't expired, the POP edge server returns the file directly from the cache. Tento proces má za následek rychlejší a rychleji reagující uživatelské prostředí.This process results in a faster, more responsive user experience.

PožadavkyRequirements

Pokud chcete využívat Azure CDN, musíte vlastnit alespoň jedno předplatné Azure.To use Azure CDN, you must own at least one Azure subscription. Musíte také vytvořit alespoň jeden profil CDN, což je kolekce koncových bodů CDN.You also need to create at least one CDN profile, which is a collection of CDN endpoints. Každý koncový bod CDN představuje konkrétní konfiguraci chování při doručování a přístupu k obsahu.Every CDN endpoint represents a specific configuration of content deliver behavior and access. K uspořádání koncových bodů CDN podle internetové domény, webové aplikace nebo jiných kritérií můžete použít několik profilů.To organize your CDN endpoints by internet domain, web application, or some other criteria, you can use multiple profiles. Vzhledem k tomu, že se ceny Azure CDN vztahují na úroveň profilu CDN, musíte v případě, že chcete využít kombinaci cenových úrovní, vytvořit několik profilů CDN.Because Azure CDN pricing is applied at the CDN profile level, you must create multiple CDN profiles if you want to use a mix of pricing tiers. Další informace o struktuře fakturace Azure CDN najdete v principech fakturace Azure CDN.For information about the Azure CDN billing structure, see Understanding Azure CDN billing.

OmezeníLimitations

Každé předplatné Azure má výchozí omezení pro následující prostředky:Each Azure subscription has default limits for the following resources:

 • Počet profilů CDN, které je možné vytvořit.The number of CDN profiles that can be created.
 • Počet koncových bodů, které je možné vytvořit v profilu CDN.The number of endpoints that can be created in a CDN profile.
 • Počet vlastních domén, které je možné namapovat na koncový bod.The number of custom domains that can be mapped to an endpoint.

Další informace o omezeních předplatného CDN najdete v tématu věnovaném omezením CDN.For more information about CDN subscription limits, see CDN limits.

Funkce Azure CDNAzure CDN features

Azure CDN nabízí následující klíčové funkce:Azure CDN offers the following key features:

Úplný seznam funkcí, které jednotlivé produkty Azure CDN podporují, najdete v porovnání funkcí produktů Azure CDN.For a complete list of features that each Azure CDN product supports, see Compare Azure CDN product features.

Další krokyNext steps