Osvědčené postupy migrace hostitele VMware pro AzureVMware host migration best practices for Azure

Migrace hostitele VMware do Azure dokáže zrychlit standardní metodiku používanou v rámci architektury pro přijetí do cloudu a tady je napsaný obrázek.Migrating VMware host to Azure can accelerate the standard methodology outlined in the Cloud Adoption Framework, and pictured here.

Diagram modelu migrace rámce pro přijetí do cloudu Obrázek 1Diagram of Cloud Adoption Framework migration model. Figure 1

Obsah na levé straně popisuje osvědčené postupy napříč více webovými vlastnostmi společnosti Microsoft.The table of contents on the left outlines best practices across multiple Microsoft web properties. Tyto osvědčené postupy mohou pořídit provádění migrace hostitele VMware do řešení Azure VMware.These best practices can guide the execution of your VMware host migration to Azure VMware Solution. Záložkou na tuto stránku můžete rychle odkázat na úplný seznam osvědčených postupů.Bookmark this page to quickly reference the full list of best practices.