Obchodní priority: zachování zarovnáníBusiness priorities: Maintaining alignment

Transformace se často definuje jako dramatická nebo spontánní změna.Transformation is often defined as a dramatic or spontaneous change. Na úrovni správní rady může změna vypadat jako dramatická transformace.At the board level, change can look like a dramatic transformation. Pro ty, kteří se procesem změny zabývají v organizaci, je ale pojem transformace poněkud zavádějící.However, for those who work through the process of change in an organization, transformation is a bit misleading. Na této úrovni se transformace popisuje spíše jako série vhodně realizovaných přechodů od jednoho stavu k jinému.Under the surface, transformation is better described as a series of properly executed transitions from one state to another.

Množství času potřebné k odůvodnění nebo přechodu úlohy se bude lišit v závislosti na technické složitosti.The amount of time required to rationalize or transition a workload will vary, depending on the technical complexity involved. I když lze tento proces rychle aplikovat na jednu úlohu nebo skupinu aplikací, prosazení významných změn mezi uživatelskou základnou chce svůj čas.However, even when this process can be applied to a single workload or group of applications quickly, it takes time to produce substantial changes among a user base. Rozšíření změn skrze různé úrovně existujících obchodních procesů trvá déle.It takes longer for changes to propagate through various layers of existing business processes. Pokud se od transformace očekává, že změní vzorce chování uživatelů, mohou se významné výsledky projevit později.If transformation is expected to shape behavior patterns in consumers, the results can take longer to produce significant results.

Trh ale bohužel nečeká, až firma přechod dokončí.Unfortunately, the market doesn't wait for businesses to transition. Vzorce chování uživatelů se mění samy, a to často neočekávaně.Consumer behavior patterns change on their own, often unexpectedly. Vnímání firmy a jejích produktů na trhu může být ovlivněno sociálními médii nebo pozicí konkurence.The market's perception of a company and its products can be swayed by social media or a competitor's positioning. Rychlé a neočekávané změny na trhu vyžadují, aby firmy byly pohotové a rychle reagovaly.Fast and unexpected market changes require companies to be nimble and responsive.

Schopnost realizovat procesy a technické přechody vyžaduje konzistentní a stabilní úsilí.The ability to execute processes and technical transitions requires a consistent, stable effort. Reakce na podmínky trhu vyžaduje rychlá rozhodnutí a hbité akce.Quick decisions and nimble actions are needed to respond to market conditions. To si navzájem odporuje, takže se snadno může stát, že priority nejsou v souladu.These two are at odds, making it easy for priorities to fall out of alignment. Tento článek popisuje přístupy pro zachování souladu během migrace.This article describes approaches to maintaining transitional alignment during migration efforts.

Jak mohou obchodní a technické priority zůstat během migrace v souladu?How can business and technical priorities stay aligned during a migration?

Tým přechodu na cloud a tým zásad správného řízení cloudu se zaměřují na realizaci aktuální iterace a aktuální verze.The cloud adoption team and the cloud governance team focus on the execution of the current iteration and current release. Iterace zajišťují stabilní přírůstky technických prací a zabraňují tak nákladným náhlým změnám, které by jinak zpomalily prostup migrace.Iterations provide stable increments of technical work, thus avoiding costly disruptions that would otherwise slow the progress of migration efforts. Verze zajišťují, aby technické úsilí a energie zůstaly zaměřené na obchodní cíle migrace úloh.Releases ensure that the technical effort and energy stay focused on the business objectives of the workload migration. Projekt migrace může vyžadovat spoustu verzí za dlouhé období.A migration project could require many releases over an extended period. Do jeho dokončení se pravděpodobně výrazně změní podmínky na trhu.By the time it is completed, market conditions have likely changed significantly.

Tým cloudové strategie se souběžně soustředí na realizaci plánu obchodních změn a přípravu na příští verzi.In parallel, the cloud strategy team focuses on executing the business change plan and preparing for the next release. Tým cloudové strategie obecně sleduje alespoň jednu verzi dopředu a monitoruje měnící se podmínky na trhu a odpovídajícím způsobem upravuje backlog migrace.The cloud strategy team generally looks at least one release ahead, and it monitors for changing market conditions and adjusts the migration backlog accordingly. Toto zaměření na řízení transformace a úpravy plánu vytváří přirozené oblasti, ve kterých probíhají technické práce.This focus of managing transformation and adjusting the plan creates natural pivots around the technical work. Když se změní obchodní priority, je jejich převzetí jen jednu verzi pozadu, což zajišťuje technickou a obchodní agilitu.When business priorities change, adoption is only one release behind, creating technical and business agility.

Otázky k obchodní rovnovázeBusiness alignment questions

Následující otázky mohou týmu cloudové strategie pomoci zformovat a stanovit prioritu backlogu migrace tak, aby bylo transformační úsilí v souladu s aktuálními obchodními potřebami.The following questions can help the cloud strategy team shape and prioritize the migration backlog to help ensure that the transformation effort best aligns with current business needs.

  • Identifikoval tým přechodu na cloud seznam úloh připravených k migraci?Has the cloud adoption team identified a list of workloads ready for migration?
  • Vybral tým přechodu na cloud z tohoto seznamu úloh jednoho kandidáta na počáteční migraci?Has the cloud adoption team selected a single candidate for an initial migration from that list of workloads?
  • Mají tým přechodu na cloud a tým zásad správného řízení cloudu všechna nezbytná data týkající se úloh a cloudového prostředí, aby uspěly?Do the cloud adoption team and the cloud governance team have all of the necessary data regarding the workload and cloud environment to be successful?
  • Má kandidátská úloha nejvýznamnější dopad na firmu v příští verzi?Does the candidate workload deliver the most relevant impact for the business in the next release?
  • Jsou některé jiné úlohy lepšími kandidáty pro migraci?Are there other workloads that are better candidates for migration?

Konkrétní akceTangible actions

Během realizace plánu obchodních změn monitoruje tým cloudové strategie pozitivní a negativní výsledky.During the execution of the business change plan, the cloud strategy team monitors for positive and negative results. Pokud z těchto pozorování vyplyne technická změna, doplní se úpravy ve formě pracovních položek do backlogu verze a upřednostní se v příští iteraci.When those observations require technical change, the adjustments are added as work items to the release backlog to be prioritized in the next iteration.

Při změně na trhu spolupracuje tým cloudové strategie s firmou, aby porozuměl tomu, jak na tyto změny nejlépe reagovat.When the market changes, the cloud strategy team works with the business to understand how to best respond to the changes. Pokud tato reakce vyžaduje změnu v prioritách migrace, upraví se backlog migrace.When that response requires a change in migration priorities, the migration backlog is adjusted. Úlohy, které měly dříve nižší prioritu, se tak přesunou nahoru.This moves up workloads that were previously lower in priority.

Další krokyNext steps

Díky řádně zarovnaným obchodním prioritám může tým pro přijetí do cloudu bez obav začít hodnotit úlohy pro vývoj architektury a plánů migrace.With properly aligned business priorities, the cloud adoption team can confidently begin to evaluate workloads to develop architecture and migration plans.