Monitorování a generování sestav v AzureMonitoring and reporting in Azure

Azure nabízí řadu služeb, které společně poskytují komplexní řešení pro shromažďování dat, analýzy a akce na základě telemetrie z vašich aplikací a prostředků Azure, které je podporují.Azure offers many services that together provide a comprehensive solution for collecting, analyzing, and acting on telemetry from your applications and the Azure resources that support them. Navíc jde tyto služby rozšířit na monitorování důležitých místních prostředků s cílem poskytovat prostředí hybridního monitorování.In addition, these services can extend to monitoring critical on-premises resources to provide a hybrid monitoring environment.

Azure Monitor poskytuje jedno společné centrum pro všechna data monitorování a diagnostiky v Azure.Azure Monitor provides a single unified hub for all monitoring and diagnostics data in Azure. Můžete ho použít k získání přehledu o prostředcích.You can use it to get visibility across your resources. Pomocí Azure Monitoru můžete najít a vyřešit problémy a optimalizovat výkon.With Azure Monitor, you can find and fix problems and optimize performance. Můžete také pochopit chování zákazníků.You also can understand customer behavior.

  • Monitorování a vizualizace metrik.Monitor and visualize metrics. Metriky jsou číselné hodnoty dodávané prostředky Azure, které nabízejí informace o stavu vašich systémů.Metrics are numerical values available from Azure resources that help you understand the health of your systems. Grafy můžete přizpůsobit pro řídicí panely a ke generování sestav používat sešity.Customize charts for your dashboards, and use workbooks for reporting.

  • Dotazování a analýza protokolů.Query and analyze logs. Mezi protokoly patří protokoly aktivit a diagnostické protokoly z Azure.Logs include activity logs and diagnostic logs from Azure. Shromažďujte další protokoly pro vaše cloudové nebo místní prostředky z jiných řešení pro monitorování a správu.Collect additional logs from other monitoring and management solutions for your cloud or on-premises resources. Log Analytics slouží jako centrální úložiště pro agregaci všech těchto dat.Log Analytics provides a central repository to aggregate all this data. Odtud můžete spouštět dotazy, které vám pomůžou řešit potíže nebo vizualizovat data.From there, you can run queries to help troubleshoot issues or to visualize data.

  • Nastavení upozornění a akcí.Set up alerts and actions. Upozornění vás aktivně informují o kritických stavech.Alerts proactively notify you of critical conditions. Na základě triggerů z metrik, protokolů nebo problémů se stavem služby je možné provádět opravné akce.Corrective actions can be taken based on triggers from metrics, logs, or service health issues. Můžete nastavit různá oznámení a akce a odesílat data do vašich nástrojů pro správu IT služeb.You can set up different notifications and actions and send data to your IT service management tools.

Zahájení monitorování pro:Start monitoring your:

Pokud chcete monitorovat jiné prostředky, vyhledejte další řešení na webu Azure Marketplace.To monitor other resources, find additional solutions in the Azure Marketplace.

Pokud chcete prozkoumat Azure Monitor, přejděte na Azure Portal.To explore Azure Monitor, go to the Azure portal.

Další informaceLearn more

Další informace najdete v dokumentaci ke službě Azure Monitor.To learn more, see Azure Monitor documentation.

AkceAction