PřehledOverview

Dotaz Kusto je požadavek jen pro čtení na zpracování dat a vrácení výsledků.A Kusto query is a read-only request to process data and return results. Požadavky se uvádí v prostém textu s využitím modelu toku dat, který je navržený pro snadné čtení, vytváření a automatizaci syntaxe.The request is stated in plain text, using a data-flow model designed to make the syntax easy to read, author, and automate. Dotazy využívají entity schématu uspořádané do hierarchie podobné jazyku SQL: databáze, tabulky a sloupce.The query uses schema entities that are organized in a hierarchy similar to SQL's: databases, tables, and columns.

Dotaz se skládá z posloupnosti příkazů dotazu oddělených středníkem (;), kde alespoň jeden příkaz musí být příkaz tabulkového výrazu, což je příkaz, který generuje data uspořádaná do sloupců a řádků podobně jako v tabulce.The query consists of a sequence of query statements, delimited by a semicolon (;), with at least one statement being a tabular expression statement which is a statement that produces data arranged in a table-like mesh of columns and rows. Příkazy tabulkových výrazů dotazu generují výsledky dotazu.The query's tabular expression statements produce the results of the query.

Syntaxe příkazu tabulkového výrazu obsahuje tok tabulkových dat z jednoho tabulkového operátoru dotazu do jiného, který začíná zdrojem dat (např. tabulka v databázi nebo operátor generující data) a pokračuje sadou operátorů transformace dat, které jsou svázané pomocí oddělovače v podobě svislé čáry (|).The syntax of the tabular expression statement has tabular data flow from one tabular query operator to another, starting with data source (e.g. a table in a database, or an operator that produces data) and then flowing through a set of data transformation operators that are bound together through the use of the pipe (|) delimiter.

Například následující dotaz Kusto obsahuje jediný příkaz, což je příkaz tabulkového výrazu.For example, the following Kusto query has a single statement, which is a tabular expression statement. Příkaz začíná odkazem na tabulku StormEvents (databáze hostující tuto tabulku tady není explicitně uvedená a je součástí informací o připojení).The statement starts with a reference to a table called StormEvents (the database that host this table is implicit here, and part of the connection information). Data (řádky) této tabulky se potom filtrují podle hodnoty sloupce StartTime a pak podle hodnoty sloupce State.The data (rows) for that table are then filtered by the value of the StartTime column, and then filtered by the value of the State column. Dotaz pak vrátí počet zbývajících řádků.The query then returns the count of "surviving" rows.

StormEvents 
| where StartTime >= datetime(2007-11-01) and StartTime < datetime(2007-12-01)
| where State == "FLORIDA"  
| count 

Tento dotaz můžete spustit kliknutím sem.To run this query, click here. V tomto případě výsledek bude:In this case, the result will be:

PočetCount
2323