SHOW CREATE TABLE

Vrátí příkaz CREATE TABLE nebo příkaz Create View , který byl použit k vytvoření dané tabulky nebo zobrazení. SHOW CREATE TABLE v neexistující tabulce nebo dočasném zobrazení vyvolá výjimku.

Syntaxe

SHOW CREATE TABLE table_identifier

Parametry

 • table_identifier

  Název tabulky nebo zobrazení, volitelně kvalifikovaný s názvem databáze.

  Syntaxe:[database_name.] table_name

Příklady

CREATE TABLE test (c INT) ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
  STORED AS TEXTFILE
  TBLPROPERTIES ('prop1' = 'value1', 'prop2' = 'value2');

SHOW CREATE TABLE test;
+----------------------------------------------------+
|                   createtab_stmt|
+----------------------------------------------------+
|CREATE TABLE `default`.`test` (`c` INT)
 USING text
 TBLPROPERTIES (
  'transient_lastDdlTime' = '1586269021',
  'prop1' = 'value1',
  'prop2' = 'value2')
+----------------------------------------------------+