Kurz: Hostování vaší domény v Azure DNSTutorial: Host your domain in Azure DNS

Služba Azure DNS umožňuje hostování vaší domény DNS a správu vašich záznamů DNS.You can use Azure DNS to host your DNS domain and manage your DNS records. Pokud svoje domény hostujete v Azure, můžete spravovat svoje DNS záznamy pomocí stejných přihlašovacích údajů, rozhraní API a nástrojů a za stejných fakturačních podmínek jako u ostatních služeb Azure.By hosting your domains in Azure, you can manage your DNS records using the same credentials, APIs, tools, and billing as your other Azure services.

Předpokládejme například, že od registrátora názvů domén zakoupíte doménu contoso.net a potom v Azure DNS vytvoříte zónu s názvem contoso.net.Suppose you buy the domain contoso.net from a domain name registrar and then create a zone with the name contoso.net in Azure DNS. Jako vlastníkovi domény vám registrátor nabídne možnost konfigurovat pro vaši doménu záznamy názvového serveru (tj. záznamy NS).Because you're the owner of the domain, your registrar offers you the option to configure the name server (NS) records for your domain. Doménový registrátor uloží tyto záznamy NS v nadřazené zóně, v tomto případě .net.The registrar stores the NS records in the .net parent zone. To umožní přesměrování uživatelů internetu po celém světě na vaši doménu ve vaší zóně Azure DNS, když se pokusí o překlad názvů DNS z domény contoso.net.Internet users around the world are then directed to your domain in your Azure DNS zone when they're trying to resolve DNS records in contoso.net.

V tomto kurzu se naučíte:In this tutorial, you learn how to:

 • Vytvoření zóny DNSCreate a DNS zone
 • Načtení seznamu názvových serverůRetrieve a list of name servers
 • Delegování doményDelegate the domain
 • Ověření toho, jestli funguje delegováníVerify that the delegation is working

Pokud ještě nemáte předplatné Azure, vytvořte si bezplatný účet před tím, než začnete.If you don’t have an Azure subscription, create a free account before you begin.

Vytvoření zóny DNSCreate a DNS zone

 1. Přihlaste se k portálu Azure.Sign in to the Azure portal.
 2. V levém horním rohu vyberte Vytvořit prostředek > Sítě > Zóna DNS. Otevře se stránka Vytvořit zónu DNS.On the upper left, select Create a resource > Networking > DNS zone to open the Create DNS zone page.

  Zóna DNS

 3. Na stránce Vytvořit zónu DNS zadejte následující hodnoty a pak vyberte Vytvořit:On the Create DNS zone page, enter the following values, and then select Create:

  NastaveníSetting HodnotaValue PodrobnostiDetails
  NázevName [název vaší domény][your domain name] Název domény, kterou jste si zakoupili.The domain name you bought. V tomto kurzu se jako příklad používá doména contoso.net.This tutorial uses contoso.net as an example.
  PředplatnéSubscription [Vaše předplatné][Your subscription] Vyberte předplatné, ve kterém se má zóna vytvořit.Select a subscription to create the zone in.
  Skupina prostředkůResource group Vytvořit novou: contosoRGCreate new: contosoRG Vytvořte skupinu prostředků.Create a resource group. Název skupiny prostředků musí být v rámci vybraného předplatného jedinečný.The resource group name must be unique within the subscription that you selected.
  UmístěníLocation USA – východEast US

Poznámka

Umístění skupiny prostředků nemá žádný vliv na zónu DNS.The location of the resource group has no impact on the DNS zone. Umístění zóny DNS je vždy globální a nezobrazuje se.The DNS zone location is always "global," and is not shown.

Načtení názvových serverůRetrieve name servers

Předtím, než budete moci svoji zónu DNS delegovat do Azure DNS, musíte znát názvové servery pro vaši zónu.Before you can delegate your DNS zone to Azure DNS, you need to know the name servers for your zone. Azure DNS přiděluje názvové servery z fondu vždy, když je vytvořena zóna.Azure DNS allocates name servers from a pool each time a zone is created.

 1. Když máte vytvořenou zónu DNS, na webu Azure Portal v podokně Oblíbené vyberte Všechny prostředky.With the DNS zone created, in the Azure portal Favorites pane, select All resources. Na stránce Všechny prostředky vyberte svoji zónu DNS.On the All resources page, select your DNS zone. Pokud předplatné, které jste vybrali, už obsahovalo nějaké prostředky, můžete zadat název své domény do pole Filtrovat podle názvu a snadno se tak dostat k bráně aplikace.If the subscription that you selected already has several resources in it, you can type your domain name in the Filter by name box to easily access the application gateway.

 2. Načtěte názvové servery ze stránky zóny DNS.Retrieve the name servers from the DNS zone page. V tomto příkladu má zóna contoso.net přiřazené názvové servery ns1-01.azure-dns.com, ns2-01.azure-dns.net, ns3-01.azure-dns.org a ns4-01.azure-dns.info:In this example, the zone contoso.net has been assigned name servers ns1-01.azure-dns.com, ns2-01.azure-dns.net, ns3-01.azure-dns.org, and ns4-01.azure-dns.info:

  Seznam názvových serverů

Azure DNS automaticky vytvoří ve vaší zóně autoritativní záznamy NS pro přiřazené názvové servery.Azure DNS automatically creates authoritative NS records in your zone for the assigned name servers.

Delegování doményDelegate the domain

Teď, když je vytvořena zóna DNS a máte názvové servery, je potřeba aktualizovat nadřazenou doménu s názvovými servery Azure DNS.Now that the DNS zone is created and you have the name servers, you need to update the parent domain with the Azure DNS name servers. Každý registrátor má vlastní nástroje pro správu DNS, které umožňují měnit záznamy názvových serverů pro doménu.Each registrar has its own DNS management tools to change the name server records for a domain. Na stránce správy DNS vašeho registrátora upravte záznamy NS a nahraďte je názvovými servery Azure DNS.In the registrar's DNS management page, edit the NS records and replace the NS records with the Azure DNS name servers.

Při delegování domény do Azure DNS musíte použít názvové servery, které poskytuje Azure DNS.When you're delegating a domain to Azure DNS, you must use the name servers that Azure DNS provides. Doporučuje se vždycky použít všechny čtyři názvové servery bez ohledu na název domény.We recommend that you use all four name servers, regardless of the name of your domain. Delegování domény nevyžaduje, aby názvový server měl stejnou doménu nejvyšší úrovně jako vaše doména.Domain delegation does not require a name server to use the same top-level domain as your domain.

Poznámka

Až budete kopírovat jednotlivé adresy názvových serverů, nezapomeňte zkopírovat i tečku na konci každé adresy.When you copy each name server address, make sure you copy the trailing period at the end of the address. Tečka na konci znamená konec plně kvalifikovaného názvu domény.The trailing period indicates the end of a fully qualified domain name. Pokud názvový server nemá na konci tečku, někteří registrátoři ji můžou připojovat.Some registrars may append the period if the NS name doesn't have it at the end. Abyste ale dodržovali specifikace DNS RFC, měli byste tečku na konci zahrnout, protože se nedá předpokládat, že ji každý registrátor připojí za vás.But to be compliant with the DNS RFC, you should include the trailing period as you can't assume every registrar append it for you.

Delegování pomocí názvových serverů ve vaší vlastní zóně, někdy označovaných jako jednoduché názvové servery, v současné době není v Azure DNS podporované.Delegations that use name servers in your own zone, sometimes called vanity name servers, are not currently supported in Azure DNS.

Ověření toho, jestli funguje delegováníVerify that the delegation is working

Po dokončení delegování můžete ověřit jeho funkčnost pomocí nástroje, jako je třeba nslookup, který se dotáže na záznam SOA (Start of Authority) pro vaši zónu.After you complete the delegation, you can verify that it is working by using a tool such as nslookup to query the Start of Authority (SOA) record for your zone. Záznam SOA se automaticky vytvoří při vytváření zóny.The SOA record is automatically created when the zone is created. Po dokončení delegování bude možná potřeba počkat 10 minut nebo i delší dobu, než budete moct úspěšně ověřit jeho funkčnost.You may need to wait 10 minutes or longer after you complete the delegation before you can successfully verify that it is working. Může nějakou dobu trvat, než se změny rozšíří do celého systému DNS.It can take a while for changes to propagate through the DNS system.

Nemusíte určit názvové servery Azure DNS.You do not have to specify the Azure DNS name servers. Pokud bylo delegování správně nastaveno, normální proces překladu DNS najde názvové servery automaticky.If the delegation is set up correctly, the normal DNS resolution process finds the name servers automatically.

Na příkazový řádek zadejte příkaz nslookup podobný tomuto:From a command prompt, type a nslookup command similar to following:

nslookup -type=SOA contoso.net

Tady je příklad odpovědi z předchozího příkazu:Here's an example response from the preceding command:

Server: ns1-04.azure-dns.com
Address: 208.76.47.4

contoso.net
primary name server = ns1-04.azure-dns.com
responsible mail addr = msnhst.microsoft.com
serial = 1
refresh = 900 (15 mins)
retry = 300 (5 mins)
expire = 604800 (7 days)
default TTL = 300 (5 mins)

Vyčištění prostředkůClean up resources

Pokud máte v plánu projít si i následující kurz, můžete si skupinu prostředků contosoRG ponechat.You can keep the contosoRG resource group if you intend to do the next tutorial. V opačném případě skupinu prostředků contosoRG odstraňte, aby se odstranily všechny prostředky vytvořené v tomto kurzu.Otherwise, delete the contosoRG resource group to delete the resources created in this tutorial. Pokud chcete skupinu prostředků odebrat, klikněte na skupinu prostředků contosoRG a potom klikněte na Odstranit skupinu prostředků.To do so, click the contosoRG resource group and then click Delete resource group.

Další krokyNext steps

V tomto kurzu jste vytvořili zónu DNS pro svoji doménu a delegovali ji do Azure DNS.In this tutorial, you've created a DNS zone for your domain and delegated it to Azure DNS. Další informace o Azure DNS a webových aplikacích získáte v kurzu o webových aplikacích.To learn about Azure DNS and web apps, continue with the tutorial for web apps.