Delegování domény do Azure DNSDelegate a domain to Azure DNS

Azure DNS můžete použít k hostování zóny DNS a správě záznamů DNS pro doménu v Azure.You can use Azure DNS to host a DNS zone and manage the DNS records for a domain in Azure. Aby se dotazy DNS pro doménu dostaly až k Azure DNS, musí být doména delegovaná do Azure DNS z nadřazené domény.For a domain's DNS queries to reach Azure DNS, the domain has to be delegated to Azure DNS from the parent domain. Pamatujte, že Azure DNS není doménový registrátor.Keep in mind that Azure DNS is not the domain registrar. Tento článek vysvětluje, jak delegovat doménu do Azure DNS.This article explains how to delegate your domain to Azure DNS.

U domén zakoupených od doménového registrátora nabídne registrátor možnost nastavit záznamy NS (názvových serverů).For domains that you purchase from a registrar, your registrar offers the option to set up the NS records. Pro vytvoření zóny DNS s daným názvem domény v Azure DNS nemusíte tuto doménu vlastnit.You don't have to own a domain to create a DNS zone with that domain name in Azure DNS. Chcete-li však u registrátora nastavit delegování domény do Azure DNS, musíte tuto doménu vlastnit.However, you do need to own the domain to set up the delegation to Azure DNS with the registrar.

Předpokládejme například, že zakoupíte doménu contoso.net a v Azure DNS vytvoříte zónu s názvem contoso.net.For example, suppose you purchase the domain contoso.net and create a zone with the name contoso.net in Azure DNS. Jako vlastníkovi domény vám registrátor nabídne možnost konfigurovat pro vaši doménu adresy názvových serverů (tj. záznamů NS).Because you're the owner of the domain, your registrar offers you the option to configure the name server addresses (that is, the NS records) for your domain. Doménový registrátor uloží tyto záznamy NS v nadřazené doméně, v tomto případě .net.The registrar stores these NS records in the parent domain, .net. Klienti po celém světě pak mohou být při pokusu o překlad adresy z domény contoso.net pomocí DNS přesměrováni na vaši doménu v zóně Azure DNS.Clients around the world can then be directed to your domain in the Azure DNS zone when they're trying to resolve DNS records in contoso.net.

Vytvoření zóny DNSCreate a DNS zone

 1. Přihlaste se k portálu Azure.Sign in to the Azure portal.
 2. V nabídce Centrum vyberte Nový > Sítě > Zóna DNS. Otevře se stránka Vytvořit zónu DNS.On the Hub menu, select New > Networking > DNS zone to open the Create DNS zone page.

  Zóna DNS

 3. Na stránce Vytvořit zónu DNS zadejte následující hodnoty a pak vyberte Vytvořit:On the Create DNS zone page, enter the following values, and then select Create:

  NastaveníSetting HodnotaValue PodrobnostiDetails
  NázevName contoso.netcontoso.net Zadejte název zóny DNS.Provide the name of the DNS zone.
  PředplatnéSubscription [Vaše předplatné][Your subscription] Vyberte předplatné, ve kterém se má služba Application Gateway vytvořit.Select a subscription to create the application gateway in.
  Skupina prostředkůResource group Vytvořit novou: contosoRGCreate new: contosoRG Vytvořte skupinu prostředků.Create a resource group. Název skupiny prostředků musí být v rámci vybraného předplatného jedinečný.The resource group name must be unique within the subscription that you selected. Další informace o skupinách prostředků najdete v přehledovém článku Azure Resource Manager.To learn more about resource groups, read the Azure Resource Manager overview article.
  UmístěníLocation Západní USAWest US

Poznámka

Umístění skupiny prostředků nemá žádný vliv na zónu DNS.The location of the resource group has no impact on the DNS zone. Umístění zóny DNS je vždy globální a nezobrazuje se.The DNS zone location is always "global," and is not shown.

Načtení názvových serverůRetrieve name servers

Předtím, než budete moci svoji zónu DNS delegovat do Azure DNS, musíte znát názvové servery pro vaši zónu.Before you can delegate your DNS zone to Azure DNS, you need to know the name servers for your zone. Azure DNS přiděluje názvové servery z fondu vždy, když je vytvořena zóna.Azure DNS allocates name servers from a pool each time a zone is created.

 1. Když máte vytvořenou zónu DNS, na webu Azure Portal v podokně Oblíbené vyberte Všechny prostředky.With the DNS zone created, in the Azure portal Favorites pane, select All resources. Na stránce Všechny prostředky vyberte zónu DNS contoso.net.On the All resources page, select the contoso.net DNS zone. Pokud předplatné, které jste vybrali, už obsahovalo nějaké prostředky, můžete zadat contoso.net do pole Filtrovat podle názvu a snadno se tak dostat k bráně aplikace.If the subscription that you selected already has several resources in it, you can enter contoso.net in the Filter by name box to easily access the application gateway.

 2. Načtěte názvové servery ze stránky zóny DNS.Retrieve the name servers from the DNS zone page. V tomto příkladu byly pro zónu contoso.net přiřazené názvové servery ns1-01.azure-dns.com, ns2-01.azure-dns.net, ns3-01.azure-dns.org a ns4-01.azure-dns.info:In this example, the zone contoso.net has been assigned name servers ns1-01.azure-dns.com, ns2-01.azure-dns.net, ns3-01.azure-dns.org, and ns4-01.azure-dns.info:

  Seznam názvových serverů

Azure DNS automaticky vytvoří ve vaší zóně autoritativní záznamy NS, které obsahují přiřazené názvové servery.Azure DNS automatically creates authoritative NS records in your zone to contain the assigned name servers. Chcete-li zobrazit názvové servery prostřednictvím Azure PowerShellu nebo Azure CLI, stačí jednoduše načíst tyto záznamy.To see the name servers via Azure PowerShell or Azure CLI, retrieve these records.

Následující příklady popisují také postup načtení názvových serverů pro zónu v Azure DNS pomocí PowerShellu a Azure CLI.The following examples provide the steps to retrieve the name servers for a zone in Azure DNS by using PowerShell and Azure CLI.

PowerShellPowerShell

# The record name "@" is used to refer to records at the top of the zone.
$zone = Get-AzureRmDnsZone -Name contoso.net -ResourceGroupName contosoRG
Get-AzureRmDnsRecordSet -Name "@" -RecordType NS -Zone $zone

Dalším příkladem je tato odpověď:The following example is the response:

Name       : @
ZoneName     : contoso.net
ResourceGroupName : contosorg
Ttl        : 172800
Etag       : 03bff8f1-9c60-4a9b-ad9d-ac97366ee4d5
RecordType    : NS
Records      : {ns1-07.azure-dns.com., ns2-07.azure-dns.net., ns3-07.azure-dns.org.,
          ns4-07.azure-dns.info.}
Metadata     :

Azure CLIAzure CLI

az network dns record-set list --resource-group contosoRG --zone-name contoso.net --type NS --name @

Dalším příkladem je tato odpověď:The following example is the response:

{
 "etag": "03bff8f1-9c60-4a9b-ad9d-ac97366ee4d5",
 "id": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/contosoRG/providers/Microsoft.Network/dnszones/contoso.net/NS/@",
 "metadata": null,
 "name": "@",
 "nsRecords": [
  {
   "nsdname": "ns1-07.azure-dns.com."
  },
  {
   "nsdname": "ns2-07.azure-dns.net."
  },
  {
   "nsdname": "ns3-07.azure-dns.org."
  },
  {
   "nsdname": "ns4-07.azure-dns.info."
  }
 ],
 "resourceGroup": "contosoRG",
 "ttl": 172800,
 "type": "Microsoft.Network/dnszones/NS"
}

Delegování doményDelegate the domain

Teď, když je vytvořena zóna DNS a máte názvové servery, je potřeba aktualizovat nadřazenou doménu s názvovými servery Azure DNS.Now that the DNS zone is created and you have the name servers, you need to update the parent domain with the Azure DNS name servers. Každý registrátor má vlastní nástroje pro správu DNS, které umožňují měnit záznamy názvových serverů pro doménu.Each registrar has its own DNS management tools to change the name server records for a domain. Na stránce správy DNS vašeho registrátora upravte záznamy NS a nahraďte je záznamy NS vytvořenými v Azure DNS.In the registrar's DNS management page, edit the NS records and replace the NS records with the ones that Azure DNS created.

Při delegování domény do Azure DNS musíte použít názvové servery, které poskytuje Azure DNS.When you're delegating a domain to Azure DNS, you must use the name servers that Azure DNS provides. Doporučuje se vždycky použít všechny čtyři názvové servery bez ohledu na název domény.We recommend that you use all four name servers, regardless of the name of your domain. Delegování domény nevyžaduje, aby názvový server měl stejnou doménu nejvyšší úrovně jako vaše doména.Domain delegation does not require a name server to use the same top-level domain as your domain.

Pro odkazování na IP adresy názvových serverů Azure DNS nepoužívejte spojovací záznamy (glue records), protože se tyto IP adresy mohou v budoucnu měnit.Do not use glue records to point to the Azure DNS name server IP addresses, because these IP addresses might change in future. Delegování pomocí názvových serverů ve vaší vlastní zóně, někdy označovaných jako jednoduché názvové servery, v současné době není v Azure DNS podporované.Delegations that use name servers in your own zone, sometimes called vanity name servers, are not currently supported in Azure DNS.

Ověření, že překlad názvů fungujeVerify that name resolution is working

Po dokončení delegování můžete ověřit, že překlad názvů funguje, pomocí nástroje, jako je například nslookup, který se dotáže na záznam SOA pro vaši zónu.After you complete the delegation, you can verify that name resolution is working by using a tool such as nslookup to query the SOA record for your zone. (Záznam SOA se automaticky vytvoří při vytváření zóny.)(The SOA record is automatically created when the zone is created.)

Nemusíte určit názvové servery Azure DNS.You do not have to specify the Azure DNS name servers. Pokud bylo delegování správně nastaveno, normální proces překladu DNS najde názvové servery automaticky.If the delegation is set up correctly, the normal DNS resolution process finds the name servers automatically.

nslookup -type=SOA contoso.com

Následuje příklad odpovědi z předchozího příkazu:The following is an example response from the preceding command:

Server: ns1-04.azure-dns.com
Address: 208.76.47.4

contoso.com
primary name server = ns1-04.azure-dns.com
responsible mail addr = msnhst.microsoft.com
serial = 1
refresh = 900 (15 mins)
retry = 300 (5 mins)
expire = 604800 (7 days)
default TTL = 300 (5 mins)

Delegování subdomén v Azure DNSDelegate subdomains in Azure DNS

Chcete-li nastavit samostatnou podřízenou zónu, můžete subdoménu delegovat v Azure DNS.If you want to set up a separate child zone, you can delegate a subdomain in Azure DNS. Předpokládejme například, že v Azure DNS vytvoříte delegovanou doménu contoso.net.For example, suppose that you set up and delegated contoso.net in Azure DNS. Teď chcete vytvořit samostatnou podřízenou zónu, partners.contoso.net.You now want to set up a separate child zone, partners.contoso.net.

 1. Vytvořte podřízenou zónu partners.contoso.net v Azure DNS.Create the child zone partners.contoso.net in Azure DNS.
 2. Vyhledejte autoritativní NS záznamy v podřízené zóně, získáte tak názvové servery hostující podřízenou zónu v Azure DNS.Look up the authoritative NS records in the child zone to obtain the name servers that host the child zone in Azure DNS.
 3. Delegujte podřízenou zónu pomocí konfigurace záznamů NS v nadřazené zóně tak, aby ukazovaly na podřízenou zónu.Delegate the child zone by configuring NS records in the parent zone that point to the child zone.

Vytvoření zóny DNSCreate a DNS zone

 1. Přihlaste se k portálu Azure.Sign in to the Azure portal.
 2. V nabídce Centrum vyberte Nový > Sítě > Zóna DNS. Otevře se stránka Vytvořit zónu DNS.On the Hub menu, select New > Networking > DNS zone to open the Create DNS zone page.

  Zóna DNS

 3. Na stránce Vytvořit zónu DNS zadejte následující hodnoty a pak vyberte Vytvořit:On the Create DNS zone page, enter the following values, and then select Create:

  NastaveníSetting HodnotaValue PodrobnostiDetails
  NázevName partners.contoso.netpartners.contoso.net Zadejte název zóny DNS.Provide the name of the DNS zone.
  PředplatnéSubscription [Vaše předplatné][Your subscription] Vyberte předplatné, ve kterém se má služba Application Gateway vytvořit.Select a subscription to create the application gateway in.
  Skupina prostředkůResource group Použít existující: contosoRGUse Existing: contosoRG Vytvořte skupinu prostředků.Create a resource group. Název skupiny prostředků musí být v rámci vybraného předplatného jedinečný.The resource group name must be unique within the subscription that you selected. Další informace o skupinách prostředků najdete v článku s přehledem Resource Manageru.To learn more about resource groups, read the Resource Manager overview article.
  UmístěníLocation Západní USAWest US

Poznámka

Umístění skupiny prostředků nemá žádný vliv na zónu DNS.The location of the resource group has no impact on the DNS zone. Umístění zóny DNS je vždy globální a nezobrazuje se.The DNS zone location is always "global," and is not shown.

Načtení názvových serverůRetrieve name servers

 1. Když máte vytvořenou zónu DNS, na webu Azure Portal v podokně Oblíbené vyberte Všechny prostředky.With the DNS zone created, in the Azure portal Favorites pane, select All resources. Na stránce Všechny prostředky vyberte zónu DNS partners.contoso.net.Select the partners.contoso.net DNS zone on the All resources page. Pokud předplatné, které jste vybrali, už obsahovalo nějaké prostředky, můžete zadat contoso.net do pole Filtrovat podle názvu a snadno se tak dostat k zóně DNS.If the subscription that you selected already has several resources in it, you can enter partners.contoso.net in the Filter by name box to easily access the DNS zone.

 2. Načtěte názvové servery ze stránky zóny DNS.Retrieve the name servers from the DNS zone page. V tomto příkladu byly pro zónu contoso.net přiřazené názvové servery ns1-01.azure-dns.com, ns2-01.azure-dns.net, ns3-01.azure-dns.org a ns4-01.azure-dns.info:In this example, the zone contoso.net has been assigned name servers ns1-01.azure-dns.com, ns2-01.azure-dns.net, ns3-01.azure-dns.org, and ns4-01.azure-dns.info:

  Seznam názvových serverů

Azure DNS automaticky vytvoří ve vaší zóně autoritativní záznamy NS, které obsahují přiřazené názvové servery.Azure DNS automatically creates authoritative NS records in your zone to contain the assigned name servers. Chcete-li zobrazit názvové servery prostřednictvím Azure PowerShellu nebo Azure CLI, stačí jednoduše načíst tyto záznamy.To see the name servers via Azure PowerShell or Azure CLI, retrieve these records.

Vytvoření záznamu názvového serveru v nadřazené zóněCreate a name server record in the parent zone

 1. Na webu Azure Portal přejděte k zóně DNS contoso.net.In the Azure portal, browse to the contoso.net DNS zone.
 2. Vyberte + Sada záznamů.Select + Record set.
 3. Na stránce Přidat sadu záznamů zadejte následující hodnoty a vyberte OK:On the Add record set page, enter the following values, and then select OK:

  NastaveníSetting HodnotaValue PodrobnostiDetails
  NázevName partnerspartners Zadejte název podřízené zóny DNS.Enter the name of the child DNS zone.
  TypType NSNS Pro záznamy názvového serveru použijte NS.Use NS for name server records.
  Hodnota TTLTTL 11 Zadejte hodnotu TTL (Time to Live).Enter the time to live.
  Jednotka hodnoty TTLTTL unit HodinyHours Nastavte jednotku hodnoty TTL (Time to Live) na hodiny.Set the time-to-live unit to hours.
  NÁZVOVÝ SERVERNAME SERVER {názvové servery ze zóny partners.contoso.net}{name servers from partners.contoso.net zone} Zadejte všechny čtyři názvové servery ze zóny partners.contoso.net.Enter all four of the name servers from the partners.contoso.net zone.

  Hodnoty pro záznam názvového serveru

Delegování subdomén v Azure DNS pomocí jiných nástrojůDelegate subdomains in Azure DNS by using other tools

Následující příklady popisují postup delegování subdomén v Azure DNS pomocí PowerShellu a Azure CLI.The following examples provide the steps to delegate subdomains in Azure DNS by using PowerShell and Azure CLI.

PowerShellPowerShell

Následující příklad PowerShell ukazuje, jak to funguje.The following PowerShell example demonstrates how this works. Stejný postup lze provést prostřednictvím webu Azure Portal nebo víceplatformového nástroje v Azure CLI.You can complete the same steps via the Azure portal, or via the cross-platform Azure CLI tool.

# Create the parent and child zones. These can be in the same resource group or different resource groups, because Azure DNS is a global service.
$parent = New-AzureRmDnsZone -Name contoso.net -ResourceGroupName contosoRG
$child = New-AzureRmDnsZone -Name partners.contoso.net -ResourceGroupName contosoRG

# Retrieve the authoritative NS records from the child zone as shown in the next example. This information contains the name servers assigned to the child zone.
$child_ns_recordset = Get-AzureRmDnsRecordSet -Zone $child -Name "@" -RecordType NS

# Create the corresponding NS record set in the parent zone to complete the delegation. The record set name in the parent zone matches the child zone name (in this case, "partners").
$parent_ns_recordset = New-AzureRmDnsRecordSet -Zone $parent -Name "partners" -RecordType NS -Ttl 3600
$parent_ns_recordset.Records = $child_ns_recordset.Records
Set-AzureRmDnsRecordSet -RecordSet $parent_ns_recordset

Pomocí rutiny nslookup můžete vyhledat záznam SOA podřízené zóny a ověřit tak, že je všechno správně nastavené.Use nslookup to verify that everything is set up correctly by looking up the SOA record of the child zone.

nslookup -type=SOA partners.contoso.com
Server: ns1-08.azure-dns.com
Address: 208.76.47.8

partners.contoso.com
  primary name server = ns1-08.azure-dns.com
  responsible mail addr = msnhst.microsoft.com
  serial = 1
  refresh = 900 (15 mins)
  retry = 300 (5 mins)
  expire = 604800 (7 days)
  default TTL = 300 (5 mins)

Azure CLIAzure CLI

#!/bin/bash

# Create the parent and child zones. These can be in the same resource group or different resource groups, because Azure DNS is a global service.
az network dns zone create -g contosoRG -n contoso.net
az network dns zone create -g contosoRG -n partners.contoso.net

Načtěte z výstupu názvové servery pro zónu partners.contoso.net.Retrieve the name servers for the partners.contoso.net zone from the output.

{
 "etag": "00000003-0000-0000-418f-250de2b2d201",
 "id": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/contosorg/providers/Microsoft.Network/dnszones/partners.contoso.net",
 "location": "global",
 "maxNumberOfRecordSets": 5000,
 "name": "partners.contoso.net",
 "nameServers": [
  "ns1-09.azure-dns.com.",
  "ns2-09.azure-dns.net.",
  "ns3-09.azure-dns.org.",
  "ns4-09.azure-dns.info."
 ],
 "numberOfRecordSets": 2,
 "resourceGroup": "contosorg",
 "tags": {},
 "type": "Microsoft.Network/dnszones"
}

Vytvořte pro každý názvový server sadu záznamů a záznamy NS.Create the record set and NS records for each name server.

#!/bin/bash

# Create the record set
az network dns record-set ns create --resource-group contosorg --zone-name contoso.net --name partners

# Create an NS record for each name server.
az network dns record-set ns add-record --resource-group contosorg --zone-name contoso.net --record-set-name partners --nsdname ns1-09.azure-dns.com.
az network dns record-set ns add-record --resource-group contosorg --zone-name contoso.net --record-set-name partners --nsdname ns2-09.azure-dns.net.
az network dns record-set ns add-record --resource-group contosorg --zone-name contoso.net --record-set-name partners --nsdname ns3-09.azure-dns.org.
az network dns record-set ns add-record --resource-group contosorg --zone-name contoso.net --record-set-name partners --nsdname ns4-09.azure-dns.info.

Odstranění všech prostředkůDelete all resources

Pokud chcete odstranit všechny prostředky vytvořené v rámci tohoto článku, proveďte následující kroky:To delete all resources created in this article, complete the following steps:

 1. Na webu Azure Portal v podokně Oblíbené vyberte Všechny prostředky.In the Azure portal Favorites pane, select All resources. Na stránce Všechny prostředky vyberte skupinu prostředků contosorg.On the All resources page, select the contosorg resource group. Pokud předplatné, které jste vybrali, už obsahovalo nějaké prostředky, můžete zadat contoso.net do pole Filtrovat podle názvu a snadno se tak dostat ke skupině prostředků.If the subscription that you selected already has several resources in it, you can enter contosorg in the Filter by name box to easily access the resource group.
 2. Na stránce contosorg vyberte Odstranit.On the contosorg page, select the Delete button.
 3. Portál požaduje, abyste zadali název skupiny prostředků pro potvrzení, že ji skutečně chcete odstranit.The portal requires you to type the name of the resource group to confirm that you want to delete it. Jako název skupiny prostředků zadejte contosorg a pak vyberte Odstranit.Type contosorg for the resource group name, and then select Delete.

Odstranění skupiny prostředků odstraní všechny prostředky, které v ní jsou.Deleting a resource group deletes all resources in the resource group. Před odstraněním vždy zkontrolujte obsah skupiny prostředků.Always be sure to confirm the contents of a resource group before you delete it. Portál odstraní všechny prostředky v rámci skupiny prostředků a potom odstraní samotnou skupinu prostředků.The portal deletes all resources in the resource group, and then deletes the resource group itself. Tento proces trvá několik minut.This process takes several minutes.

Další krokyNext steps

Správa zón DNSManage DNS zones

Správa záznamů DNSManage DNS records