Uživatelská příručka aplikace pro sdílení obsahu Rights ManagementRights Management sharing application user guide

Platí pro: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 s aktualizací SP1, Windows 8, Windows 8.1Applies to: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 7 with SP1, Windows 8, Windows 8.1

Důležité

Oznámení o konci podpory: Aplikace pro sdílení obsahu Rights Management pro Windows se nahrazuje klientem služby Azure Information Protection.End of support notification: The Rights Management sharing application for Windows is being replaced by the Azure Information Protection client. Podpora pro tuto aplikaci starší zastaví 31. ledna 2019.Support for this older application will stop January 31, 2019.

Aplikace pro sdílení obsahu Microsoft Rights Management (RMS) pro Windows vám pomáhá chránit důležité dokumenty a obrázky před lidmi, kterým by se neměly zobrazovat, a to i v případě, že je pošlete e-mailem nebo je uložíte na jiné zařízení.The Microsoft Rights Management (RMS) sharing application for Windows helps you keep important documents and pictures safe from people who shouldn’t see them, even if you email them or save them to another device. Pomocí této aplikace se dají taky otevírat a používat soubory, které jiní lidé chrání pomocí stejné ochranné technologie Rights Management.You can also use this application to open and use files that other people have protected by using the same Rights Management protection technology.

Potřebujete jenom počítač, na kterém je aspoň Windows 7 s aktualizací Service Pack 1.All you need is a computer that runs at least Windows 7 with Service Pack 1. Pak si tuto bezplatnou aplikaci od Microsoftu stáhněte a nainstalujte.Then download and install this free application from Microsoft.

Pokud máte otázky, na které v této příručce nenajdete odpovědi, podívejte se do části Nejčastější dotazy k aplikaci pro sdílení obsahu Microsoft Rights Management pro Windows.If you have questions that are not answered by this guide, see FAQ for Microsoft Rights Management Sharing Application for Windows. Pokud narazíte na problémy, najdete na této stránce taky některé informace o odstraňování potíží.This page also has some troubleshooting information, if you run into problems.

Příklady používání aplikace pro sdílení obsahu RMSExamples for using the RMS sharing application

Tady je pár příkladů, jak můžete pomocí aplikace Sdílení RMS chránit svoje soubory.Here are just some examples of how you might use the RMS sharing application, to help protect your files.

Chci...I want to …. PostupHow to do this
…bezpečně sdílet finanční informace s někým, komu důvěřuji a kdo pracuje v jiné organizaci… safely share financial information with somebody I trust who works for another organization

Spolupracujete s partnerskou firmou a chcete jim e-mailem poslat excelovou tabulku, která obsahuje očekávané prodejní výsledky.You work with a partner company and want to email them an Excel spreadsheet that contains projected sales figures. Chcete, aby mohli údaje zobrazit, ale nemohli je změnit.You want them to be able to view the figures but not change them.
Použijete v Excelu na pásu karet tlačítko Sdílet chráněné, zadáte e-mailové adresy dvou osob, se kterými v partnerské firmě spolupracujete, vyberete na posuvníku možnost Čtenář – jenom prohlížení a kliknete na Odeslat.You use the Share Protected button on the ribbon in Excel, type the email addresses of the two people that you work with in the partner company, select Viewer – View Only, and click Send.

Když e-mail přijde do partnerské firmy, budou moct příjemci e-mailu tabulku jenom zobrazit, ale nebudou ji moct uložit, upravit, vytisknout ani přeposlat.When the email arrives at the partner company, only the recipients in the email can view the spreadsheet and they cannot save, edit, print, or forward it.

Podrobný postup: Ochrana souboru sdíleného e-mailem pomocí aplikace pro sdílení obsahu Rights Management.Step-by-step: Protect a file that you share by email by using the Rights Management sharing application.
…bezpečně poslat dokument e-mailem někomu, kdo používá zařízení s iOS… safely send a document by email to somebody who uses an iOS device

Chcete poslat e-mailem vysoce důvěrný wordový dokument spolupracovníkovi, o kterém víte, že pravidelně kontroluje e-maily na svém zařízení s iOS.You want to email a highly confidential Word document to a coworker, who you know, regularly checks email on their iOS device.
V Průzkumníkovi souborů kliknete pravým tlačítkem na daný soubor a vyberete Sdílet chráněné.You use File Explorer to right-click the file, and select Share Protected to. a odešlete spolupracovníkovi soubor jako přílohu.send the file as an attachment to your coworker.

Příjemce dostane e-mail na svoje zařízení s iOS.The recipient receives the email on their iOS device. Protože nemá Office pro iPad a iPhone, klikne v e-mailu na odkaz se sdělením, jak stáhnout aplikaci pro sdílení obsahu, nainstaluje ji na svoje zařízení s iOS a potom dokument zobrazí¹.Because she doesn't have Office for iPad and iPhone, she clicks the link in the email that tells her how to download the sharing application, installs the version for iOS devices, and then views the document¹.

Podrobný postup: Ochrana souboru sdíleného e-mailem pomocí aplikace pro sdílení obsahu Rights Management.Step-by-step: Protect a file that you share by email by using the Rights Management sharing application.
…zkontrolovat, kdo a kdy moje chráněné dokumenty otevřel, a v případě potřeby k nim odvolat přístup… check who’s opened my protected documents and when, and revoke access if necessary

Dokument obsahující důvěrný návrh jste bezpečně sdíleli s potenciálními dodavateli a teď chcete vědět, kdo, kdy a odkud k tomuto dokumentu přistupoval.You safely shared a confidential design document with potential suppliers and now you want to see who accessed it, when, and from where. Když potom jeden z dodavatelů zakázku získá, chcete přístup k původnímu dokumentu odvolat, aby ho už lidé, se kterými byl sdílený, nemohli dál číst.Then, when one of the suppliers is awarded the business, you want to revoke access to the original document so the people you shared it with can no longer read it.
Po sdílení dokumentu e-mailem přejdete na web pro sledování dokumentů, abyste zkontrolovali, kdo a kdy k dokumentu přistupoval.After you share a document by email, you go to the document tracking site to check who has access that document and when. Pokud chcete ukončit jeho sdílení, vyberete možnost pro odvolání přístupu.When you need to stop sharing it, you select the option to revoke access.

Podrobné pokyny: Sledování dokumentů a odvolání přístupu k dokumentům při používání aplikace pro sdílení obsahu RMS.Step-by-step: Track and revoke your documents when you use the RMS sharing application.
…si přečíst přílohu, která přišla v e-mailové zprávě obsahující bezpečně sdílený soubor s přílohou, ale nemůžu, protože naše společnost nepoužívá Rights Management… read an attachment I’ve received in an email message that has a securely shared file attachment but I can’t read it because my company doesn’t use Rights Management

Odesílatelem e-mailu je osoba, které důvěřujete, protože jste s ní v minulosti spolupracovali. Domníváte se, že vám posílá informace o potenciální nové obchodní příležitosti.The email sender is somebody who you trust because you’ve done business with them in the past and you suspect that they might be sending you information about a potential new business opportunity.
Postupujte podle pokynů v e-mailu a klikněte na odkaz pro registraci aplikace Microsoft Rights Management.You follow the instructions in the email and click the link to sign up for Microsoft Rights Management. Microsoft potvrdí, že vaše organizace nemá předplatné, které zahrnuje Azure Information Protection, pošle vám e-mail pro dokončení procesu bezplatné registrace a vy se přihlásíte pomocí svého nového účtu.Microsoft confirms that your organization does not have a subscription that includes Azure Information Protection, sends you an email to complete the free sign-up process, and you sign in with your new account. Kliknete na druhý odkaz v e-mailu, abyste nainstalovali aplikaci pro sdílení obsahu Rights Management, a potom budete moct přílohu e-mailu otevřít a přečíst si informace o nové obchodní příležitosti.You click the second link in the email to install the Rights Management sharing app and can then open the email attachment to read about the new business opportunity.

Podrobné pokyny: Prohlížení a používání souborů chráněných službou Rights ManagementStep-by-step: View and use files that have been protected by Rights Management.
…ochránit důvěrné soubory společnosti na svém přenosném počítači, aby k nim neměli přístup lidé, kteří nepracují v naší společnosti… protect company-confidential files on my laptop so they can’t be accessed by people outside my company

Hodně cestujete a svůj přenosný počítač používáte k přístupu a aktualizacím souborů ve složce, kterou je nutné zabezpečit před neoprávněným přístupem.You travel a lot and use your laptop to access and update files in a folder that must be secured against unauthorized access.
Máte na svém přenosném počítači nainstalovanou aplikaci pro sdílení obsahu RMS.You have the RMS sharing application installed on your laptop. Chráníte soubory v Průzkumníkovi souborů pomocí šablony, která poskytuje rychlou ochranu souborů.You use File Explorer to protect the files by using a template, which quickly protects the files. V případě krádeže vašeho přenosného počítače budete mít jistotu, že k těmto dokumentům nebude mít přístup nikdo, kdo do vaší společnosti nepatří.If your laptop is stolen, you have peace of mind that nobody outside your company can access these documents.

Podrobné pokyny: Ochrana souboru v zařízení (místní ochrana) pomocí aplikace pro sdílení obsahu Rights ManagementStep-by-step: Protect a file on a device (protect in-place) by using the Rights Management sharing application.

¹ Zobrazování souborů PDF používá technologii společnosti Foxit.¹ PDF Rendering Powered by Foxit. Copyright © 2003–2014 Foxit Corporation.Copyright © 2003–2014 by Foxit Corporation.

Co chcete udělat?What do you want to do?

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.