Ostatní aplikace podporující rozhraní API služby Rights ManagementOther applications that support the Rights Management APIs

Platí pro: Azure Information Protection, Office 365Applies to: Azure Information Protection, Office 365

Následující informace vám pomůžou pochopit, jak může služba Azure Rights Management z Azure Information Protection podporovat jiné aplikace při ochraně dat vaší organizace.Use the following information to help you understand how the Azure Rights Management service from Azure Information Protection can support other applications to protect your organization’s data.

Pomocí sad SDK služby Azure Information Protection můžou interní vývojáři psát obchodní aplikace s nativní podporou služby Azure Rights Management.By using the Azure Information Protection SDKs, your internal developers can write line-of-business applications to natively support the Azure Rights Management service. Způsob integrace ochrany informací do těchto aplikací závisí na tom, jak jsou napsány.How information protection is integrated with these applications depends on how they are written. Integrace může být například použita automaticky bez větší součinnosti uživatele, anebo lze přizpůsobit prostředí tím, že budou uživatelé vyzváni ke konfiguraci nastavení použití ochrany informací na soubory.For example, the integration might be automatically applied with minimal user interaction required, or for a more customized experience, users might be prompted to configure settings to apply information protection to files. Další informace najdete v Příručce pro vývojáře.For more information, see the Developer's Guide.

Obdobně mnozí dodavatelé softwaru poskytují aplikace k zajištění řešení ochrany informací známé také jako produkty podnikové správy přístupových práv (ERM).Similarly, many software vendors provide applications to provide information protection solutions, also known as enterprise rights management (ERM) products. Oblíbeným příkladem je program ke čtení souborů PDF, který u konkrétních platforem podporuje službu Azure Rights Management.A popular example is a PDF reader that supports the Azure Rights Management service for specific platforms. Pomocí tabulky uvedené v článku Aplikace podporující ochranu dat pomocí služby Azure Rights Management můžete identifikovat aplikace, které podporují službu Rights Management (aplikace podporující službu RMS). Příslušnou aplikaci můžete vyhledat na webu a potom koupit nebo stáhnout.You can use the table in Applications that support Azure Rights Management data protection to identify applications that support Rights Management (RMS-enlightened applications), and then use a web search to purchase or download the application.

Další krokyNext steps

Pokud chcete zjistit, jak službu Azure Rights Management podporují další aplikace a služby, přečtete si článek Podpora aplikací pro službu Azure Rights Management.To see how other applications and services support the Azure Rights Management service, see How Applications Support the Azure Rights Management service.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.