Převzetí služby při selhání a navrácení služby po obnovení pro virtuální počítače Azure mezi oblastmi AzureFail over and fail back Azure VMs between Azure regions

Služba Azure Site Recovery přispívá ke strategii zotavení po havárii tím, že spravuje a orchestruje replikaci, převzetí služeb při selhání a navrácení služeb po obnovení pro místní počítače a virtuální počítače Azure.The Azure Site Recovery service contributes to your disaster recovery strategy by managing and orchestrating replication, failover, and failback of on-premises machines, and Azure virtual machines (VMs).

Tento kurz popisuje, jak provést převzetí služeb při selhání jednoho virtuálního počítače Azure do sekundární oblasti Azure.This tutorial describes how to fail over a single Azure VM to a secondary Azure region. Po převzetí služeb při selhání navrátíte služby po obnovení do primární oblasti, až bude dostupná.After you've failed over, you fail back to the primary region when it's available. V tomto kurzu se naučíte:In this tutorial, you learn how to:

 • Převzetí služeb při selhání virtuálního počítače AzureFail over the Azure VM
 • Znovunastavení ochrany sekundárního virtuálního počítače Azure, aby se replikoval do primární oblastiReprotect the secondary Azure VM, so that it replicates to the primary region
 • Navrácení služeb po obnovení sekundárního virtuálního počítačeFail back the secondary VM
 • Znovunastavení ochrany primárního virtuálního počítače do sekundární oblastiReprotect the primary VM back to the secondary region

Poznámka

Cílem tohoto kurzu je provést uživatele postupem převzetí služeb při selhání do cílové oblasti a zpět s minimálním přizpůsobením. Pokud se chcete dozvědět více o různých aspektech souvisejících s převzetím služeb při selhání, včetně důležitých aspektů sítí, automatizace nebo řešení potíží, prostudujte si dokumenty v části Postupy pro virtuální počítače Azure.This tutorial is intended to guide the user through the steps to fail over to a target region and back with minimum customization; in case you want to learn more about the various aspects associated with failover, including networking considerations, automation or troubleshooting, refer to the documents under 'How To' for Azure VMs.

PožadavkyPrerequisites

 • Ujistěte se, že jste dokončením postupu zotavení po havárii zkontrolovali, že vše funguje podle očekávání.Make sure that you've completed a disaster recovery drill to check everything is working as expected.
 • Před spuštěním testovacího převzetí služeb při selhání ověřte vlastnosti virtuálního počítače.Verify the VM properties before you run the test failover. Virtuální počítač musí splňovat požadavky Azure.The VM must comply with Azure requirements.

Spuštění převzetí služeb při selhání do sekundární oblastiRun a failover to the secondary region

 1. V části Replikované položky vyberte virtuální počítač, u kterého chcete provést převzetí služeb při selhání, a vyberte Převzít služby při selhání.In Replicated items, select the VM that you want to fail over > Failover

  Převzetí služeb při selhání

 2. V části Převzetí služeb při selhání vyberte Bod obnovení, ke kterému se mají převzít služby při selhání.In Failover, select a Recovery Point to fail over to. Můžete použít jednu z následujících možností:You can use one of the following options:

  • Nejnovější (výchozí): Tato možnost zpracuje všechna data ve službě Site Recovery a poskytuje nejnižší cíl bodu obnovení (RPO).Latest (default): This option processes all the data in the Site Recovery service and provides the lowest Recovery Point Objective (RPO).
  • Nejnovější zpracovaný: Tato možnost vrátí virtuální počítač k nejnovějšímu bodu obnovení zpracovanému službou Site Recovery.Latest processed: This option reverts the virtual machine to the latest recovery point that has been processed by Site Recovery service.
  • Vlastní: Tuto možnost použijte k převzetí služeb při selhání do konkrétnímu bodu obnovení.Custom: Use this option to fail over to a particular recovery point. Tato možnost je užitečná při provádění testovacího převzetí služeb při selhání.This option is useful for performing a test failover.
 3. Vyberte možnost Před spuštěním převzetí služeb při selhání vypnout počítač, pokud chcete, aby se služba Site Recovery pokusila před aktivací převzetí služeb při selhání vypnout zdrojové virtuální počítače.Select Shut down machine before beginning failover if you want Site Recovery to attempt to do a shutdown of source virtual machines before triggering the failover. Převzetí služeb při selhání bude pokračovat i v případě, že se vypnutí nepovede.Failover continues even if shutdown fails.

 4. Průběh převzetí služeb při selhání můžete sledovat na stránce Úlohy.Follow the failover progress on the Jobs page.

 5. Po převzetí služeb při selhání ověřte virtuální počítač tím, že se k němu připojíte.After the failover, validate the virtual machine by logging in to it. Pokud chcete u virtuálního počítače přejít k jinému bodu obnovení, můžete použít možnost Změnit bod obnovení.If you want to go another recovery point for the virtual machine, then you can use Change recovery point option.

 6. Jakmile budete spokojeni s virtuálním počítačem, u kterého došlo k převzetí služeb při selhání, můžete převzetí služeb při selhání Potvrdit.Once you are satisfied with the failed over virtual machine, you can Commit the failover. Potvrzením dojde k odstranění všech bodů obnovení, které jsou ve službě k dispozici.Committing deletes all the recovery points available with the service. Možnost Změnit bod obnovení už nebude dostupná.The Change recovery point option is no longer available.

Znovunastavení ochrany sekundárního virtuálního počítačeReprotect the secondary VM

Po převzetí služeb při selhání virtuálního počítače pro něj musíte znovu nastavit ochranu, aby se replikoval zpět do primární oblasti.After failover of the VM, you need to reprotect it so that it replicates back to the primary region.

 1. Ujistěte se, že je virtuální počítač ve stavu Převzetí služeb při selhání potvrzeno, zkontrolujte dostupnost primární oblasti a ověřte, že v ní můžete vytvářet nové prostředky a přistupovat k nim.Make sure that the VM is in the Failover committed state, and check that the primary region is available, and you're able to create and access new resources in it.
 2. V části Trezor > Replikované položky klikněte pravým tlačítkem na virtuální počítač, u kterého došlo k převzetí služeb při selhání, a pak vyberte Znovu nastavit ochranu.In Vault > Replicated items, right-click the VM that's been failed over, and then select Re-Protect.

  Kliknutí pravým tlačítkem a znovunastavení ochrany

 3. Všimněte si, že je již vybraný směr ochrany ze sekundární do primární oblasti.Notice that the direction of protection, secondary to primary region, is already selected.

 4. Zkontrolujte informace o skupině prostředků, síti, úložišti a skupinách dostupnosti.Review the Resource group, Network, Storage, and Availability sets information. Všechny prostředky označené jako (nové) se vytvoří v rámci operace znovunastavení ochrany.Any resources marked (new) are created as part of the reprotect operation.
 5. Kliknutím na OK aktivujte úlohu znovunastavení ochrany.Click OK to trigger a reprotect job. Tato úloha přidá do cílové lokality nejnovější data.This job seeds the target site with the latest data. Pak replikuje rozdíly do primární oblasti.Then, it replicates the deltas to the primary region. Virtuální počítač je teď v chráněném stavu.The VM is now in a protected state.

Navrácení služeb po obnovení do primární oblastiFail back to the primary region

Po znovunastavení ochrany virtuálních počítačů můžete podle potřeby provést navrácení služeb po obnovení do primární oblasti.After VMs are reprotected, you can fail back to the primary region as you need to. To uděláte tak, že nastavíte převzetí služeb při selhání ze sekundární do primární oblasti, jak popisuje tento článek.To do this, set up a failover from the secondary to primary region, as described in this article.