Podpora řešení StorSimpleStorSimple solution support

Podpora StorSimpleStorSimple support

Microsoft nabízí flexibilní možnosti podpory pro zákazníky StorSimple Enterprise Storage.Microsoft offers flexible support options for StorSimple enterprise storage customers. Jsme se zavázali, že poskytujeme vysoce kvalitní prostředí, které vám umožní maximalizovat dopad vaší investice do řešení StorSimple a Microsoft Azure.We are deeply committed to delivering a high-quality support experience that allows you to maximize the impact of your investment in the StorSimple solution and Microsoft Azure. Jako zákazník StorSimple obdržíte tyto kroky:As a StorSimple customer, you receive:

 • Nepřetržitá možnost odesílat lístky podpory prostřednictvím Azure Portal.24x7 ability to submit support tickets through the Azure portal.
 • Přístup do helpdesku pro obecné dotazy podpory a hloubkovou technickou pomocHelp desk access for general support queries and deep technical assistance.
 • Podpora místních jazyků tam, kde je k dispozici.Local language support where available.
 • Zřizování a správa výstrah pro přehledy o stavu a výkonu.Alert provisioning and management for health and performance insights.
 • Přístup k aktualizacím softwaru pokrývající opravy hlavních, vedlejších a údržby.Access to software updates covering major, minor, and maintenance fixes.
 • Podpora polí úložiště řady StorSimple 8000 a virtuálních polí StorSimple v jednom balíčku.Support for StorSimple 8000 Series Storage Arrays and StorSimple Virtual Arrays in a single package.

Plány podpory StorSimpleStorSimple support plans

STANDARDNÍ 1STANDARD 1 ÚROVEŇ PREMIUM 1PREMIUM 1
Fakturace a správa předplatnéhoBilling and subscription management
Odeslání lístku Azure PortalAzure portal ticket submission
Přístup k portálu Online SupportOnline support portal access
Zřizování a správa výstrahAlert provisioning and management
Doba první odezvy na technickou podporu – nepřetržité odesílání lístků podporyHelpdesk initial response time 24x7 support ticket submission
Doba první odezvy na základě závažnosti 2Initial response time based on Severity 2
Závažnost A: Do 2 hodinSeverity A: Within 2 hours
Závažnost B: Do 4 hodinSeverity B: Within 4 hours
Závažnost C: Do 8 hodinSeverity C: Within 8 hours
Závažnost A: Do 60 minutSeverity A: Within 60 mins
Závažnost B: Do 2 hodinSeverity B: Within 2 hours
Závažnost C: Do 4 hodinSeverity C: Within 4 hours
Telefonická podpora (zpětné volání)Phone support (call back)
Nahrazení pokročilých součástí (jenom řada StorSimple 8000) 3Advanced parts replacement (StorSimple 8000 series only) 3 Další pracovní den 4Next business day 4 Do 4 hodinWithin 4 hours
Technický pracovník služeb pro pole na pracovišti (jenom řada StorSimple 8000) 3On-site field services engineer (StorSimple 8000 series only) 3 Není dostupnéNot available Do 4 hodinWithin 4 hours
Virtuální pole StorSimple 5StorSimple Virtual Array 5
Instance virtuálního pole StorSimple 5Instances of StorSimple Virtual Array 5 Bez omezeníNo limit Bez omezeníNo limit
ZÁRUKA NA HARDWARE A SOFTWAREHARDWARE AND SOFTWARE WARRANTY
Nahrazení hardwarových částí (pouze řada StorSimple 8000 ) 6Hardware parts replacement (StorSimple 8000 series only) 6
Bezplatné aktualizace softwaruFree software updates

1 podpora poskytovaná zákazníkovi až do doby příštího výročí EA.1 Support provided to customer until next EA anniversary. Zákazníci musí prodloužit podporu na den smlouvy EA, aby měli nárok na podporu StorSimple.Customers must renew support at EA anniversary to be eligible for StorSimple support. Kontaktujte Microsoft a požádejte ho o zeměpisné pokrytí.Contact Microsoft for geographical coverage. Pokrytí Premium se může lišit podle města.Premium coverage may vary by city. Před zakoupením podpory StorSimple Premium kontaktujte tým účet Microsoft/Sales pro geografické pokrytí.Contact Microsoft account/sales team for geographical coverage before purchasing StorSimple Premium Support.

2 . závažnost je definována takto:2 Severity defined as follows:

 • Závažnost A: Významná ztráta nebo snížení úrovně služebSeverity A: Significant loss or degradation of services

 • Závažnost B: Střední ztráta nebo snížení úrovně, ale práce může pokračovat v neomezeném způsobuSeverity B: Moderate loss or degradation but work can continue in an impaired manner

 • Závažnost C: Podstatné fungování s menšími nebo nedůležitými překážkami funkcí systémuSeverity C: Substantially functioning with minor or no impediments to system functionality

  Microsoft může snížit úroveň závažnosti případu, pokud zákazník nemůže poskytnout dostatečné prostředky nebo odpovědi, aby Microsoft mohl pokračovat v řešení problémů.Microsoft may downgrade the severity level of a Severity A case if the customer is unable to provide adequate resources or responses to enable Microsoft to continue with problem resolution. Očekávaná doba odezvy na základě nepřetržité podpory v angličtině pro závažnost A, místní pracovní dobu pro závažnosti B a C.Expected response time based on 24x7 support in English for Severity A, local business hours for Severity B and C.

3 služba začíná až po dokončení identifikace hlavní příčiny a Microsoft doporučuje cestu k řešení problémů.3 Service begins only after root cause identification is complete and Microsoft recommended a path for problem resolution.

4 další části pracovního dne se dodávají na nejvyšší úrovni a můžou podléhat prodlevám.4 Next business day parts delivery is performed on a best-effort basis and may be subject to delays.

5 zákazníků, kteří používají jenom virtuální pole StorSimple, musí koupit plány podpory StorSimple Standard nebo Premium.5 Customers using only StorSimple Virtual Arrays must purchase either StorSimple Standard or Premium support plans. Pokud si chcete koupit podporu StorSimple, kontaktujte prosím tým účet Microsoft/Sales.Please contact your Microsoft account/sales team to purchase StorSimple support.

6 Chcete-li urychlit záruční nároky hardwaru, jsou náhradní díly dodávány zákazníkovi před příjmem vadných částí.6 To expedite hardware warranty claims, replacement parts are shipped to the customer before receiving defective parts. Zákazník zodpovídá za včasné vrácení vadných částí.Customer is responsible for timely return shipment of defective parts.

Pokud vaše smlouva o podpoře vypršela, mějte na paměti, že v závislosti na tom, jak dlouho vypršela platnost smlouvy o podpoře, může trvat až tři týdny po dokončení zpracování obnovení, než se část doručí, že místní skladové umístění vaší smlouvy nebude v případě, že se po zpracování vaší smlouvy skladují náhradní části pro vaše zařízení.If your support contract has expired, be aware, depending on how long the support contract has been expired, it may take up to three weeks after the renewal processing has completed before a part is delivered as the local stocking location for your contract will not be stocked with replacement parts for your device until after your contract is processed.

Podpora místních jazykůLocal language support

Kromě angličtiny je podpora místního jazyka k dispozici v následujících jazycích v pracovní době: Španělština, portugalština, japonština, korejština, Tchaj-tá a tradiční čínština.In addition to English, local language support is provided in the following languages during business hours: Spanish, Portuguese, Japanese, Korean, Taiwanese, and Traditional Chinese.

Rozsah podporySupport scope

Podpora pro záležitosti související s fakturací a správou předplatných je dostupná na všech úrovních podpory.Support for billing and subscription management-related issues is available at all support levels. Aby bylo možné získat podporu StorSimple, musí být zákazník aktivně zaregistrovaný buď pro plány podpory StorSimple Standard nebo Premium.In order to receive StorSimple support, customer must be actively enrolled for either StorSimple Standard or Premium support plans. Tým podpory StorSimple bude zodpovědný za řešení všech problémů, které mají vliv na řešení StorSimple.StorSimple support team will be responsible for resolving all issues that impact the StorSimple solution. Aby bylo možné získat podporu pro problémy související se službou Azure, které přímo nesouvisejí s StorSimple, musí být zákazník zaregistrovaný v příslušném plánu podpory Azure.In order to receive support for Azure-related issues that are not directly related to StorSimple, customer needs to be enrolled in an appropriate Azure support plan. Podrobnosti najdete tady .Refer here for details. Tým podpory odkazuje na neStorSimpleé případy podpory týmu Azure, který vám umožní další postup na základě nároků zákazníků na podporu Azure.The support team refers non-StorSimple support cases to the Azure team for followup based on customer entitlements for Azure support.

ZÁVAŽNOSTSEVERITY SITUACE ZÁKAZNÍKACUSTOMER'S SITUATION OČEKÁVANÁ ODPOVĚĎ MICROSOFTU 2EXPECTED MICROSOFT RESPONSE 2 OČEKÁVANÁ ODPOVĚĎ ZÁKAZNÍKAEXPECTED CUSTOMER RESPONSE
AA Závažný dopad na chod firmy:Critical business impact:

 • Zákazníci s podnikáním mají významnou ztrátu nebo snížení úrovně služeb.Customers business has significant loss or degradation of services. 11
 • Vyžaduje okamžitou pozornost.Needs immediate attention.
Počáteční odpověď: 1Initial response: 1

 • 1 hodina nebo méně pro prémii1 hour or less for Premium.
 • 2 hodiny a méně pro Standard2 hours or less for Standard.
 • Nepřetržité úsilí každý den.Continuous effort all day, every day.
 • Přidělení příslušných prostředků, aby mohla práce na řešení probíhat nepřetržitě.Allocation of appropriate resources to sustain continuous effort all day, every day.
 • Přesné kontaktní informace pro vlastníka případuAccurate contact information for case owner.
BB Středně závažný dopad na chod firmy:Moderate business impact:

 • Firma zákazníka má mírné ztráty nebo snížení úrovně služeb, ale práce může rozumně pokračovat v neomezeném způsobu.Customer's business has moderate loss or degradation of services, but work can reasonably continue in an impaired manner.
Počáteční odpověď: 1Initial response: 1

 • 2 hodiny nebo méně pro Premium2 hours or less for Premium.
 • 4 hodiny a méně pro Standard4 hours or less for Standard.
 • Přidělování vhodných prostředků pro udržení nepřetržité úsilí v pracovní době, pokud se zákazníci nežádají o výslovný souhlas.Allocation of appropriate resources to sustain continuous effort during business hours unless customer requests to opt out of 24x7.
 • Přesné kontaktní informace pro vlastníka případuAccurate contact information for case owner.
CC Minimální vliv na chod firmy:Minimum business impact:

 • Podnikání zákazníka je v podstatě funkční s menšími nebo bezpřekážkou pro služby.Customer's business is substantially functioning with minor or no impediments to services.
Počáteční odpověď: 1Initial response: 1

 • 4 hodiny a méně pro Premium4 hours or less for Premium.
 • 8 hodin a méně pro standard.8 hours or less for Standard.
 • Přesné kontaktní informace pro vlastníka případuAccurate contact information for case owner

1 Microsoft může snížit úroveň závažnosti v případě závažnosti případu, pokud zákazník nemůže poskytnout dostatečné prostředky nebo odpovědi, aby Microsoft mohl pokračovat v řešení problémů.1 Microsoft may downgrade the severity level of a Severity A case if the customer is not able to provide adequate resources or responses to enable Microsoft to continue with problem resolution efforts.

2 očekávané doby odezvy jsou založené na nepřetržité podpoře v angličtině pro závažnost a a v místní pracovní době pro závažnosti B a C a podpora místní pracovní doby v zbývajících místních jazycích: Japonština, Tchaj-tá, tradiční čínština a korejština.2 Expected response times are based on 24x7 support in English for Severity A and local business hours for Severity B and C, and local business hours support in the remaining local languages: Japanese, Taiwanese, Traditional Chinese, and Korean.

Zásady zrušeníCancellation policy

Aby bylo možné získat podporu StorSimple, zákazník musí zakoupit plán podpory Standard nebo Premium po dobu trvání období předplatného.In order to receive StorSimple support, customer must purchase Standard or Premium support plans for the duration of the subscription term. Zrušení nemá za následek poměrnou refundaci.Cancellation does not result in a prorated refund. Plány podpory StorSimple jsou omezením, které se vztahuje na výročí EA.StorSimple support plans are reduction eligible at EA anniversary. Společnost Microsoft ale nemůže poskytovat podporu zákazníkům StorSimple bez platné smlouvy o podpoře.However, Microsoft is unable to provide support to StorSimple customers without valid support contracts.

Zásady obnoveníRenewal policy

Po zakoupení polí úložiště řady StorSimple 8000 je podpora poskytována prostřednictvím příštího výročí EA.Upon the purchase of StorSimple 8000 Series Storage Arrays, support is provided through the next EA anniversary. Zákazník musí prodloužit podporu StorSimple na výročí smlouvy EA.Customer must renew StorSimple support at EA anniversary. Objednávky plánu podpory StorSimple jsou coterminous.StorSimple support plan orders are coterminous. Zákazníci se sdělují prostřednictvím e-mailu s blížícím se koncem platnosti podpory pro pole úložiště řady StorSimple 8000 a očekává se, že se dodržíte s týmy pro účet Microsoft/prodej nebo s jejich partnerem Microsoftu pro obnovení StorSimple.Customers are notified via e-mail about impending support expiry for StorSimple 8000 Series Storage Arrays and are expected to follow up with the Microsoft account/sales teams or their Microsoft Licensing Solution Partner (LSP) to renew StorSimple support.

Standardní podpora Azure nepokrývá StorSimple hardwarovou podporu.Standard Azure support does not cover StorSimple hardware support. Pokud se zabýváte podporou Premier nebo sjednocené podpory Microsoftu, musíte si i nadále zakoupit standardní obnovení podpory StorSimple.If you are covered under Premier or Unified Microsoft support, you must still purchase Standard StorSimple support renewal. Obnovení podpory StorSimple se dá zarovnávat s datem výročí smlouvy EA tím, že získá požadovanou SKLADOVOU položku podpory s množstvím licencí, které se rovná počtu zařízení, a množství objednaného množství podle zbývajícího počtu měsíců potřebných pro podporu, a to až do EA. Datum výročí, pokud mají všechny jednotky stejné datum vypršení platnosti smlouvy o podpoře.StorSimple support renewal can be aligned with EA anniversary date by acquiring the required support SKU with the license quantity equal to the number of the appliances and the unit quantity ordered being the remaining number of months of support needed until the EA anniversary date if all the units have the same support contract expiration date. Pokud mají jednotky odlišná data vypršení platnosti kontraktu podpory, musí být každé zařízení pokryté jednou jednotkou podpory s množstvím objednaného počtu měsíců, který je pro každé zařízení potřebný k datu výročí EA.If the units have different support contract expiration dates, each appliance must be covered with one support SKU with the unit quantity ordered being the remaining number of months of support needed until the EA anniversary date per each appliance.

Podpora polí úložiště řady StorSimple 8000 je poskytována na základě toho, jak bylo pole StorSimple koupeno.StorSimple 8000 Series Storage Arrays support is provided based on how the StorSimple array was purchased.

SKU podporySupport SKUs Model předplatnéhoSubscription Model Model co nejdříveASAP + Model
Standardní podporaStandard support
[CWZ-00023][CWZ-00023]
AzureStorSimple ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StdSpprtAzureStorSimple ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StdSpprt
Zahrnuje.Included. • Poskytuje zákazníkům s počátečním nákupem v další smlouvě EA.Provided to customers with initial purchase through the next EA anniversary.
 • Zákazník musí zakoupit podporu v následujících letech, protože žádné náhradní součásti hardwaru nelze odeslat bez aktivní smlouvy StorSimple support.Customer must purchase support in subsequent years as no replacement hardware parts can be dispatched without an active StorSimple support contract.


* Podpora úrovně PremiumPremium* support
[CWZ-00024][CWZ-00024]
AzureStorSimple ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PremSpprtAzureStorSimple ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PremSpprt

Vzhledem k tomu, že Standard Support je automaticky zahrnutý v rámci předplatného, přečtěte si standard pro upgrade na verzi PremiumSince standard support is automatically included with Subscription, refer to the Standard to Premium Upgrade. • Zákazníci, na které se vztahují smlouvy Microsoft Premier Support, by se měli obrátit na upgrade Standard na prémii.Customers covered by Microsoft Premier support contracts should refer to the standard to premium upgrade.
 • Zákazníci, kteří se nezabývá smlouvou Microsoft Premier a chtějí mít podporu Premium StorSimple, by měli tuto skladovou jednotku koupit v době obnovení.Customers who are not covered by a Microsoft Premier contract and wish to have Premium StorSimple Support should purchase this SKU at renewal time.Upgrade Standard na verzi Premium * *Standard to Premium** upgrade
[CWZ- 00025][CWZ- 00025]
AzureStorSimple ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Spprt- StepuptoPremAzureStorSimple ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Spprt- StepuptoPrem
Zákazníci, na které se vztahuje smlouva Microsoft Premier Supporte v době nákupu StorSimple, se automaticky upgradují na prémiovou podporu StorSimple zdarma, a to po dobu, po kterou zůstanou pokrytá podporou Premier.Customers covered by Microsoft Premier Support contract at the time of StorSimple purchase are automatically upgraded to Premium StorSimple support free of charge for the duration of the time they remain covered by Premier support. Pokud zákazníci získají Premier Support později, můžete získat bezplatný upgrade podpory StorSimple prostřednictvím žádosti SSSupOps@microsoft.com.If customers acquire Premier Support later, a free StorSimple support upgrade can be obtained by requesting it via SSSupOps@microsoft.com.
Zákazníci, kteří nejsou na úrovni Premier, si můžou během smlouvy smlouva Enterprise (EA) zakoupit Standard StorSimple na verzi Premium (CWZ-00025).Non-Premier customers can purchase the StorSimple Standard to Premium upgrade SKU [CWZ-00025] anytime during the Enterprise Agreement(EA) contract. • Zákazníci, na které se vztahuje smlouva Microsoft Premier Supporte, si můžou koupit Standard Support SKLADOVOU položku [CWZ-00023] a smlouva StorSimple Standard Support se automaticky upgraduje, a to bez dalších poplatků, a to po dobu, po kterou zůstanou pokrytá. Podpora Premier.Customers covered by Microsoft Premier Support contract can purchase the Standard Support SKU [CWZ-00023] and the StorSimple Standard Support contract will be automatically upgraded, at no additional charges, for the duration of the time they remain covered by Premier support.
 • Pokud zákazníci získají Premier Support později, můžete získat bezplatný upgrade podpory StorSimple prostřednictvím žádosti SSSupOps@microsoft.com.If customers acquire Premier Support later, a free StorSimple support upgrade can be obtained by requesting it via SSSupOps@microsoft.com.
 • Zákazníci, kteří nejsou na úrovni Premium, na které patří StorSimple Standard Support, můžou během smlouvy smlouva Enterprise (EA) zakoupit během smlouvy (EA) položku aktualizace SKU [CWZ-00025].Non-Premier customers covered by StorSimple Standard support can purchase the Premium upgrade SKU [CWZ-00025] anytime during the Enterprise Agreement(EA) contract. Příští rok: při obnovování smlouvy o podpoře by si zákazníci měli koupit přímo SKU podpory úrovně Premium [CWZ-00024], a ne jenom pomocí SKU pro upgrade [CWZ-00025].Next year, when renewing Support contract, customers should purchase directly the Premium Support SKU [CWZ-00024] and not just the upgrade SKU [CWZ-00025].

Pokrytí Premium není k dispozici ve všech umístěních. Před nákupem podpory@StorSimple Premium kontaktujte Microsoftu na adrese SSSupOps Microsoft.com pro zeměpisné pokrytí.* * Premium coverage is not available in all locations. Contact Microsoft at SSSupOps@microsoft.com for geographical coverage before purchasing StorSimple Premium Support.

**Zařízení StorSimple se musí nasadit v oblasti, kde se na zákazníka vztahuje podpora Premier, aby bylo možné využívat bezplatný upgrade na podporu Premium StorSimple.**The StorSimple appliance must be deployed in a region where the customer is covered by Premier support in order to be eligible for a free upgrade to premium StorSimple support.

A co se zákazníci můžou přepnout na model předplatného, ve kterém je zahrnutá standardní podpora.ASAP+ customers can switch to subscription model where standard support is included. Použijte cenovou kalkulačku StorSimple pro ceny předplatného a kontaktujte SSSupOps@microsoft.com všechny otázky.Use the StorSimple pricing calculator for subscription pricing and contact SSSupOps@microsoft.com for any questions. Přepínání je jedním ze způsobů, jak z co nejdříve do předplatného.Switching is one way only from ASAP+ to Subscription.