Typy IP adres a metody přidělování v AzureIP address types and allocation methods in Azure

Přiřazením IP adres k prostředkům Azure umožníte komunikaci s ostatními prostředky Azure, místní sítí a internetem.You can assign IP addresses to Azure resources to communicate with other Azure resources, your on-premises network, and the Internet. Existují dva typy IP adres, které můžete v Azure využít:There are two types of IP addresses you can use in Azure:

 • Veřejné IP adresy: Slouží ke komunikaci s internetem, včetně veřejně přístupných služeb Azure.Public IP addresses: Used for communication with the Internet, including Azure public-facing services.
 • Privátní IP adresy: Slouží ke komunikaci v rámci virtuální sítě Azure (VNet) a místní sítě, pokud použijete VPN Gateway nebo okruh ExpressRoute pro rozšíření vaší sítě do Azure.Private IP addresses: Used for communication within an Azure virtual network (VNet), and your on-premises network, when you use a VPN gateway or ExpressRoute circuit to extend your network to Azure.

Prostřednictvím předpony veřejné IP adresy můžete vytvořit také souvislý rozsah statických veřejných IP adres.You can also create a contiguous range of static public IP addresses through a public IP prefix. Informace o předponě veřejné IP adresyLearn about a public IP prefix.

Poznámka

Azure má dva různé modely nasazení pro vytváření prostředků a práci s nimi: Resource Manager a klasický model.Azure has two different deployment models for creating and working with resources: Resource Manager and classic. Tento článek se věnuje modelu nasazení Resource Manager, který Microsoft doporučuje pro většinu nových nasazení namísto klasického modelu nasazení.This article covers using the Resource Manager deployment model, which Microsoft recommends for most new deployments instead of the classic deployment model.

Pokud už klasický model nasazení znáte, prohlédněte si rozdíly v IP adresování mezi klasickým nasazením a nasazením Resource Manageru.If you are familiar with the classic deployment model, check the differences in IP addressing between classic and Resource Manager.

Veřejné IP adresyPublic IP addresses

Veřejné IP adresy umožňují internetovým prostředkům příchozí komunikaci s prostředky Azure.Public IP addresses allow Internet resources to communicate inbound to Azure resources. Veřejné IP adresy taky umožňují prostředkům Azure odchozí komunikaci s internetovými službami a veřejně přístupnými službami Azure prostřednictvím IP adresy přiřazené prostředku.Public IP addresses also enable Azure resources to communicate outbound to Internet and public-facing Azure services with an IP address assigned to the resource. Adresa je pro prostředek vyhrazená, dokud její přiřazení nezrušíte.The address is dedicated to the resource, until it is unassigned by you. Pokud není k prostředku přiřazená veřejná IP adresa, prostředek stále může využívat odchozí komunikaci s internetem, ale Azure dynamicky přiřadí dostupnou IP adresu, která není pro prostředek vyhrazená.If a public IP address is not assigned to a resource, the resource can still communicate outbound to the Internet, but Azure dynamically assigns an available IP address that is not dedicated to the resource. Další informace o odchozích připojeních v Azure najdete v tématu Principy odchozích připojení.For more information about outbound connections in Azure, see Understand outbound connections.

Veřejná IP adresa v Azure Resource Manageru je prostředek, který má svoje vlastní vlastnosti.In Azure Resource Manager, a public IP address is a resource that has its own properties. Mezi prostředky, ke kterým můžete přiřadit prostředek s veřejnou IP adresou, patří:Some of the resources you can associate a public IP address resource with are:

 • Síťová rozhraní virtuálního počítačeVirtual machine network interfaces
 • Internetové nástroje pro vyrovnávání zatíženíInternet-facing load balancers
 • Brány VPN GatewayVPN gateways
 • Application GatewayApplication gateways

Verze IP adresyIP address version

Veřejné IP adresy se vytvářejí s IPv4 nebo IPv6 adresou.Public IP addresses are created with an IPv4 or IPv6 address.

Skladová položkaSKU

Veřejné IP adresy se vytvářejí s jednou z následujících SKU:Public IP addresses are created with one of the following SKUs:

Důležité

Pro nástroj pro vyrovnávání zatížení a veřejné prostředky IP se musí použít odpovídající SKU.Matching SKUs must be used for load balancer and public IP resources. Není možné kombinovat prostředky z SKU Basic s prostředky z SKU Standard.You can't have a mixture of basic SKU resources and standard SKU resources. Samostatné virtuální počítače, virtuální počítače v prostředku skupiny dostupnosti ani prostředky škálovacích sad virtuálních počítačů není možné připojit k oběma SKU zároveň.You can't attach standalone virtual machines, virtual machines in an availability set resource, or a virtual machine scale set resources to both SKUs simultaneously. Při nových návrzích by se měla zvážit možnost použít prostředky SKU Standard.New designs should consider using Standard SKU resources. Podrobnosti najdete v článku o nástroji pro vyrovnávání zatížení úrovně Standard.Please review Standard Load Balancer for details.

Úroveň BasicBasic

Všechny veřejné IP adresy vytvořené před zavedením skladových položek jsou veřejné IP adresy základních SKU.All public IP addresses created before the introduction of SKUs are Basic SKU public IP addresses. Se zavedením skladových položek máte možnost pro veřejnou IP adresu určit požadovanou SKU.With the introduction of SKUs, you have the option to specify which SKU you would like the public IP address to be. Adresy základních SKU:Basic SKU addresses are:

 • Jsou přiřazované pomocí metody statického nebo dynamického přidělení.Assigned with the static or dynamic allocation method.
 • Musí mít nastavitelný časový limit nečinnosti příchozího výstupního toku 4-30 minut, výchozí hodnota je 4 minuty a pevný časový limit odchozího pocházejícího toku je 4 minuty.Have an adjustable inbound originated flow idle timeout of 4-30 minutes, with a default of 4 minutes, and fixed outbound originated flow idle timeout of 4 minutes.
 • Jsou standardně otevřené.Are open by default. K omezení příchozího a odchozího provozu se doporučuje použít skupiny zabezpečení sítě, ale není to nezbytné.Network security groups are recommended but optional for restricting inbound or outbound traffic.
 • Jsou přiřazované k jakémukoli prostředku Azure, ke kterému může být přiřazena veřejná IP adresa, jako jsou například síťová rozhraní, brány VPN Gateway, brány Application Gateway a internetové nástroje pro vyrovnávání zatížení.Assigned to any Azure resource that can be assigned a public IP address, such as network interfaces, VPN Gateways, Application Gateways, and Internet-facing load balancers.
 • Nepodporují scénáře zón dostupnosti.Do not support Availability Zone scenarios. Pro scénáře zón dostupnosti je třeba použít veřejnou IP adresu standardního SKU.You need to use Standard SKU public IP for Availability Zone scenarios. Další informace o zónách dostupnosti najdete v článku s přehledem zón dostupnosti a v článku o nástroji pro vyrovnávání zatížení úrovně Standard a zónách dostupnosti.To learn more about availability zones, see Availability zones overview and Standard Load Balancer and Availability Zones.

Úroveň StandardStandard

Veřejné IP adresy standardních SKU jsou:Standard SKU public IP addresses are:

 • Vždy použít metodu statického přidělení.Always use static allocation method.
 • Musí mít nastavitelný časový limit nečinnosti příchozího výstupního toku 4-30 minut, výchozí hodnota je 4 minuty a pevný časový limit odchozího pocházejícího toku je 4 minuty.Have an adjustable inbound originated flow idle timeout of 4-30 minutes, with a default of 4 minutes, and fixed outbound originated flow idle timeout of 4 minutes.
 • Standardně zabezpečené a uzavřené vůči příchozímu provozu.Are secure by default and closed to inbound traffic. Příchozí provoz je nutné explicitně povolit pomocí skupiny zabezpečení sítě.You must explicit whitelist allowed inbound traffic with a network security group.
 • Přiřazeno k síťovým rozhraním, standardním veřejným nástrojům pro vyrovnávání zatížení, aplikačním branám nebo branám VPN.Assigned to network interfaces, Standard public Load Balancers, Application Gateways, or VPN Gateways. Další informace o Standard Load Balancer najdete v tématu Azure Standard Load Balancer.For more information about Standard Load Balancer, see Azure Standard Load Balancer.
 • Zóna redundantní ve výchozím nastavení a volitelná oblast (lze vytvořit oblast a zaručit ji v konkrétní zóně dostupnosti).Zone redundant by default and optionally zonal (can be created zonal and guaranteed in a specific availability zone). Další informace o zónách dostupnosti najdete v článku s přehledem zón dostupnosti a v článku o nástroji pro vyrovnávání zatížení úrovně Standard a zónách dostupnosti.To learn more about availability zones, see Availability zones overview and Standard Load Balancer and Availability Zones.

Poznámka

Příchozí komunikace se zdrojem standardní skladové položky selže, dokud nevytvoříte a nepřidružíte skupinu zabezpečení sítě a výslovně nepovolíte požadovaný příchozí provoz.Inbound communication with a Standard SKU resource fails until you create and associate a network security group and explicitly allow the desired inbound traffic.

Poznámka

Při použití služby metadata instance IMDSjsou k dispozici pouze veřejné IP adresy se základní SKU.Only Public IP addresses with basic SKU are available when using instance metadata service IMDS. Standardní SKU se nepodporuje.Standard SKU is not supported.

Metoda přidělováníAllocation method

Veřejné IP adresy SKU Basic i Standard podporují metodu statického přidělení.Both basic and standard SKU public IP addresses support the static allocation method. Prostředku se při vytváření přiřadí IP adresa, která se po odstranění prostředku zase uvolní.The resource is assigned an IP address at the time it is created and the IP address is released when the resource is deleted.

Veřejné IP adresy SKU Basic navíc podporují metodu dynamického přidělení, což je výchozí metoda pro případ, že se žádná metoda přidělení nezadá.Basic SKU public IP addresses also support a dynamic allocation method, which is the default if allocation method is not specified. Když se pro prostředek veřejné IP adresy úrovně Basic vybere metoda dynamického přidělení, IP adresa se nepřidělí během vytváření prostředku.Selecting dynamic allocation method for a basic public IP address resource means the IP address is not allocated at the time of the resource creation. Přidělí se až při přidružení veřejné IP adresy k virtuálnímu počítači nebo po umístění první instance virtuálního počítače do back-endového fondu nástroje pro vyrovnávání zatížení úrovně Basic.The public IP address is allocated when you associate the public IP address with a virtual machine or when you place the first virtual machine instance into the backend pool of a basic load balancer. Když tento prostředek zastavíte (nebo odstraníte), IP adresa se uvolní.The IP address is released when you stop (or delete) the resource. Po uvolnění z prostředku A je možné IP adresu například přiřadit jinému prostředku.After being released from resource A, for example, the IP address can be assigned to a different resource. Pokud IP adresu přiřadíte k jinému prostředku, zatímco je prostředek A zastavený, po restartování prostředku A se mu přiřadí jiná IP adresa.If the IP address is assigned to a different resource while resource A is stopped, when you restart resource A, a different IP address is assigned. Pokud změníte metodu přidělení prostředku veřejné IP adresy úrovně Basic ze statického přidělení na dynamické, adresa se uvolní.If you change the allocation method of a basic public IP address resource from static to dynamic, the address is released. Pokud chcete zajistit, aby IP adresa přidruženého prostředku zůstala stejná, můžete explicitně nastavit statickou metodu přidělování.To ensure the IP address for the associated resource remains the same, you can set the allocation method explicitly to static. Statická IP adresa se přiřadí okamžitě.A static IP address is assigned immediately.

Poznámka

Ani při nastavení statické metody přidělování není možné určit vlastní IP adresu přiřazenou k prostředku s veřejnou IP adresou.Even when you set the allocation method to static, you cannot specify the actual IP address assigned to the public IP address resource. Azure přiřazuje IP adresu z fondu dostupných IP adres v umístění Azure, ve kterém je prostředek vytvořený.Azure assigns the IP address from a pool of available IP addresses in the Azure location the resource is created in.

Statické veřejné IP adresy se obvykle používají v následujících scénářích:Static public IP addresses are commonly used in the following scenarios:

 • Když potřebujete aktualizovat pravidla brány firewall pro komunikaci s prostředky Azure.When you must update firewall rules to communicate with your Azure resources.
 • Překlad názvů DNS, kde by změna IP adresy vyžadovala aktualizace záznamů A.DNS name resolution, where a change in IP address would require updating A records.
 • Vaše prostředky Azure komunikují s ostatními aplikacemi nebo službami, které využívají model zabezpečení založený na IP adresách.Your Azure resources communicate with other apps or services that use an IP address-based security model.
 • Využíváte certifikáty SSL propojené k IP adrese.You use SSL certificates linked to an IP address.

Poznámka

Azure přiřazuje veřejné IP adresy z rozsahu, který je pro každou oblast v každém cloudu Azure jedinečný.Azure allocates public IP addresses from a range unique to each region in each Azure cloud. Můžete si stáhnout seznam rozsahů (předpon) pro veřejný cloud Azure a cloudy Azure US Government, China a Germany.You can download the list of ranges (prefixes) for the Azure Public, US government, China, and Germany clouds.

Překlad názvů hostitelů DNSDNS hostname resolution

Můžete zadat popisek názvu domény DNS pro veřejný IP prostředek. Na serverech DNS spravovaných Azure se vytvoří mapování popisek_názvu_domény.umístění.cloudapp.azure.com na veřejnou IP adresu.You can specify a DNS domain name label for a public IP resource, which creates a mapping for domainnamelabel.location.cloudapp.azure.com to the public IP address in the Azure-managed DNS servers. Pokud například vytvoříte prostředek s veřejnou IP adresou, který jako popisek_názvu_doménycontoso a jako umístění v Azure používá Západní USA, plně kvalifikovaný název domény (FQDN) contoso.westus.cloudapp.azure.com se přeloží na veřejnou IP adresu tohoto prostředku.For instance, if you create a public IP resource with contoso as a domainnamelabel in the West US Azure location, the fully qualified domain name (FQDN) contoso.westus.cloudapp.azure.com resolves to the public IP address of the resource.

Důležité

Každý vytvořený popisek názvu domény musí být v rámci příslušného umístění Azure jedinečný.Each domain name label created must be unique within its Azure location.

Osvědčené postupy DNSDNS Best Practices

Pokud budete někdy potřebovat migrovat do jiné oblasti, nemůžete migrovat plně kvalifikovaný název domény vaší veřejné IP adresy.If you ever need to migrate to a different region, you cannot migrate the FQDN of your public IP Address. Jako osvědčený postup můžete použít plně kvalifikovaný název domény k vytvoření vlastního záznamu CNAME domény odkazujícího na veřejnou IP adresu v Azure.As a best practice, you can use the FQDN to create a custom domain CNAME record pointing to the public IP address in Azure. Pokud potřebujete přejít na jinou veřejnou IP adresu, bude potřeba aktualizovat záznam CNAME, aniž byste museli ručně aktualizovat plně kvalifikovaný název domény na novou adresu.If you need to move to a different public IP, it will require an update to the CNAME record instead of having to manually update the FQDN to the new address. Pro záznam DNS můžete použít Azure DNS nebo externího poskytovatele DNS.You can use Azure DNS or an external DNS provider for your DNS Record.

Virtuální počítačeVirtual machines

Veřejnou IP adresu můžete k virtuálnímu počítači s Windows nebo Linuxem přidružit tak, že ji přiřadíte jeho síťovému rozhraní.You can associate a public IP address with a Windows or Linux virtual machine by assigning it to its network interface. Virtuálnímu počítači můžete přiřadit dynamickou nebo statickou veřejnou IP adresu.You can assign either a dynamic or a static public IP address to a virtual machine. Další informace o přiřazování IP adres k síťovým rozhraním.Learn more about assigning IP addresses to network interfaces.

Internetové nástroje pro vyrovnávání zatíženíInternet-facing load balancers

Veřejnou IP adresu vytvořenou s kteroukoli SKU můžete přiřadit službě Azure Load Balancer tak, že ji přiřadíte konfiguraci front-endu tohoto nástroje pro vyrovnávání zatížení.You can associate a public IP address created with either SKU with an Azure Load Balancer, by assigning it to the load balancer frontend configuration. Veřejná IP adresa slouží jako virtuální IP adresa (VIP) s vyrovnáváním zatížení.The public IP address serves as a load-balanced virtual IP address (VIP). Front-endu nástroje pro vyrovnávání zatížení můžete přiřadit dynamickou nebo statickou veřejnou IP adresu.You can assign either a dynamic or a static public IP address to a load balancer front-end. Front-endu nástroje pro vyrovnávání zatížení můžete také přiřadit několik veřejných IP adres, což umožňuje použití scénářů s několika VIP, jako je víceklientské prostředí s weby využívajícími SSL.You can also assign multiple public IP addresses to a load balancer front-end, which enables multi-VIP scenarios like a multi-tenant environment with SSL-based websites. Další informace o skladových položkách nástroje pro vyrovnávání zatížení Azure najdete v tématu věnovaném standardní SKU nástroje pro vyrovnávání zatížení Azure.For more information about Azure load balancer SKUs, see Azure load balancer standard SKU.

Brány VPN GatewayVPN gateways

Azure VPN Gateway připojuje virtuální síť Azure k dalším virtuálním sítím Azure nebo k místní síti.An Azure VPN Gateway connects an Azure virtual network to other Azure virtual networks, or to an on-premises network. Aby služba VPN Gateway mohla komunikovat se vzdálenou sítí, přiřadí se jí veřejná IP adresa.A public IP address is assigned to the VPN Gateway to enable it to communicate with the remote network. Službě VPN Gateway můžete přiřadit pouze dynamickou veřejnou IP adresu úrovně Basic.You can only assign a dynamic basic public IP address to a VPN gateway.

Application GatewayApplication gateways

Veřejnou IP adresu můžete přiřadit službě Azure Application Gateway tak, že ji přiřadíte konfiguraci front-endu této brány.You can associate a public IP address with an Azure Application Gateway, by assigning it to the gateway's frontend configuration. Tato veřejná IP adresa slouží jako virtuální IP adresa (VIP) s vyrovnáváním zatížení.This public IP address serves as a load-balanced VIP. Konfiguraci front-endu služby Application Gateway v1 můžete přiřadit jenom dynamickou základní veřejnou IP adresu a jenom STATICKOU standardní adresu SKU na konfiguraci front-endu v2.You can only assign a dynamic basic public IP address to an application gateway V1 front-end configuration, and only a static standard SKU address to a V2 front-end configuration.

PřehledněAt-a-glance

Následující tabulka ukazuje konkrétní vlastnost, jejímž prostřednictvím je možné veřejnou IP adresu přiřadit prostředku nejvyšší úrovně, a metody přidělení (dynamické nebo statické), které je možné použít.The following table shows the specific property through which a public IP address can be associated to a top-level resource, and the possible allocation methods (dynamic or static) that can be used.

Prostředek nejvyšší úrovněTop-level resource Přidružení IP adresyIP Address association DynamickýDynamic StatickýStatic
Virtuální počítačVirtual machine Síťové rozhraníNetwork interface AnoYes AnoYes
Internetový nástroj pro vyrovnávání zatíženíInternet-facing Load balancer Konfigurace front-enduFront-end configuration AnoYes AnoYes
VPN GatewayVPN gateway Konfigurace protokolu IP brányGateway IP configuration AnoYes NeNo
Application GatewayApplication gateway Konfigurace front-enduFront-end configuration Ano (jenom V1)Yes (V1 only) Ano (jenom v2)Yes (V2 only)

Privátní IP adresyPrivate IP addresses

Privátní IP adresy umožňují prostředkům Azure komunikovat s ostatními prostředky ve virtuální nebo místní síti prostřednictvím brány sítě VPN nebo okruhu ExpressRoute, a to bez použití IP adresy dostupné na internetu.Private IP addresses allow Azure resources to communicate with other resources in a virtual network or an on-premises network through a VPN gateway or ExpressRoute circuit, without using an Internet-reachable IP address.

V modelu nasazení Azure Resource Manager se IP adresa přidruží k následujícím typům prostředků Azure:In the Azure Resource Manager deployment model, a private IP address is associated to the following types of Azure resources:

 • Síťová rozhraní virtuálního počítačeVirtual machine network interfaces
 • Interní nástroje pro vyrovnávání zatíženíInternal load balancers (ILBs)
 • Application GatewayApplication gateways

Metoda přidělováníAllocation method

Privátní IP adresa se přiděluje z rozsahu adres podsítě virtuální sítě, ve které je prostředek nasazený.A private IP address is allocated from the address range of the virtual network subnet a resource is deployed in. Azure si v rozsahu adres každé podsítě vyhrazuje první čtyři adresy, takže se tyto adresy nepřiřazují prostředkům.Azure reserves the first four addresses in each subnet address range, so the addresses cannot be assigned to resources. Pokud je například rozsah adres podsítě 10.0.0.0/16, adresy 10.0.0.0-10.0.0.3 a 10.0.255.255 nelze přiřadit k prostředkům.For example, if the subnet's address range is 10.0.0.0/16, addresses 10.0.0.0-10.0.0.3 and 10.0.255.255 cannot be assigned to resources. IP adresy v rámci rozsahu adres podsítě je možné v každém okamžiku přiřadit jenom jednomu prostředku.IP addresses within the subnet's address range can only be assigned to one resource at a time.

Existují dvě metody přidělování privátní IP adresy:There are two methods in which a private IP address is allocated:

 • Dynamická: Azure přiřadí další dostupnou nepřiřazenou nebo nevyhrazenou IP adresu v rozsahu adres podsítě.Dynamic: Azure assigns the next available unassigned or unreserved IP address in the subnet's address range. Azure novému prostředku například přiřadí 10.0.0.10, pokud adresy 10.0.0.4-10.0.0.9 jsou už přiřazené jiným prostředkům.For example, Azure assigns 10.0.0.10 to a new resource, if addresses 10.0.0.4-10.0.0.9 are already assigned to other resources. Dynamická metoda přidělování je výchozí metoda.Dynamic is the default allocation method. Jakmile jsou dynamické IP adresy přiřazené, uvolní se pouze v případě odstranění síťového rozhraní, jeho přiřazení k jiné podsíti ve stejné virtuální síti nebo změně metody přidělování na statickou a zadání jiné IP adresy.Once assigned, dynamic IP addresses are only released if a network interface is deleted, assigned to a different subnet within the same virtual network, or the allocation method is changed to static, and a different IP address is specified. Když změníte metodu přidělování z dynamické na statickou, Azure ve výchozím nastavení jako statickou IP adresu přiřadí dříve dynamicky přiřazenou adresu.By default, Azure assigns the previous dynamically assigned address as the static address when you change the allocation method from dynamic to static.
 • Statická: Vyberete a přiřadíte libovolnou nepřiřazenou nebo nevyhrazenou IP adresu v rozsahu adres podsítě.Static: You select and assign any unassigned or unreserved IP address in the subnet's address range. Pokud rozsah adres podsítě je například 10.0.0.0/16 a adresy 10.0.0.4-10.0.0.9 jsou už přiřazené jiným prostředkům, můžete přiřadit libovolnou adresu mezi 10.0.0.10 a 10.0.255.254.For example, if a subnet's address range is 10.0.0.0/16 and addresses 10.0.0.4-10.0.0.9 are already assigned to other resources, you can assign any address between 10.0.0.10 - 10.0.255.254. Statické adresy se uvolní pouze v případě odstranění síťového rozhraní.Static addresses are only released if a network interface is deleted. Pokud změníte metodu přidělování na dynamickou, Azure jako dynamickou adresu dynamicky přiřadí dříve přiřazenou statickou IP adresu, a to i v případě, že tato adresa není další dostupnou adresou v rozsahu adres podsítě.If you change the allocation method to dynamic, Azure dynamically assigns the previously assigned static IP address as the dynamic address, even if the address isn't the next available address in the subnet's address range. Adresa se změní také v případě přiřazení síťového rozhraní k jiné podsíti ve stejné virtuální síti. Pokud však chcete síťové rozhraní přiřadit k jiné podsíti, musíte nejprve změnit metodu přidělování ze statické na dynamickou.The address also changes if the network interface is assigned to a different subnet within the same virtual network, but to assign the network interface to a different subnet, you must first change the allocation method from static to dynamic. Jakmile přiřadíte síťové rozhraní k jiné podsíti, můžete metodu přidělování změnit zpět na statickou a přiřadit IP adresu z rozsahu adres nové podsítě.Once you've assigned the network interface to a different subnet, you can change the allocation method back to static, and assign an IP address from the new subnet's address range.

Virtuální počítačeVirtual machines

Jedna nebo několik privátních IP adres se přiřazuje k jednomu nebo několika síťovým rozhraním virtuálního počítače s Windows nebo Linuxem.One or more private IP addresses are assigned to one or more network interfaces of a Windows or Linux virtual machine. Pro každou privátní IP adresu můžete určit dynamickou nebo statickou metodu přidělování.You can specify the allocation method as either dynamic or static for each private IP address.

Interní překlad názvů hostitelů DNS (pro virtuální počítače)Internal DNS hostname resolution (for virtual machines)

Všechny virtuální počítače Azure jsou ve výchozím nastavení nakonfigurované se servery DNS spravovanými Azure (pokud explicitně nenakonfigurujete vlastní servery DNS).All Azure virtual machines are configured with Azure-managed DNS servers by default, unless you explicitly configure custom DNS servers. Tyto servery DNS poskytují interní překlad IP adres pro virtuální počítače umístěné ve stejné virtuální síti.These DNS servers provide internal name resolution for virtual machines that reside within the same virtual network.

Když vytvoříte virtuální počítač, do serverů DNS spravovaných Azure se přidá mapování názvu hostitele na jeho privátní IP adresu.When you create a virtual machine, a mapping for the hostname to its private IP address is added to the Azure-managed DNS servers. Pokud má virtuální počítač několik síťových rozhraní nebo několik konfigurací IP pro síťové rozhraní, název hostitele se mapuje na privátní IP adresu primární konfigurace IP primárního síťového rozhraní.If a virtual machine has multiple network interfaces, or multiple IP configurations for a network interface the hostname is mapped to the private IP address of the primary IP configuration of the primary network interface.

Virtuální počítače nakonfigurované se servery DNS spravovanými Azure můžou překládat názvy hostitelů všech virtuálních počítačů v rámci stejné virtuální sítě na jejich privátní IP adresy.Virtual machines configured with Azure-managed DNS servers are able to resolve the hostnames of all virtual machines within the same virtual network to their private IP addresses. K překladu názvů hostitelů virtuálních počítačů v propojených virtuálních sítích musíte použít vlastní server DNS.To resolve host names of virtual machines in connected virtual networks, you must use a custom DNS server.

Interní nástroje pro vyrovnávání a Application GatewayInternal load balancers (ILB) & Application gateways

Privátní IP adresu můžete přiřadit konfiguraci front-endu nástroje Azure Internal Load Balancer (ILB) nebo služby Azure Application Gateway.You can assign a private IP address to the front-end configuration of an Azure Internal Load Balancer (ILB) or an Azure Application Gateway. Tato privátní IP adresa slouží jako interní koncový bod, který je přístupný pouze pro prostředky v příslušné virtuální síti a ve vzdálených sítích připojených k virtuální síti.This private IP address serves as an internal endpoint, accessible only to the resources within its virtual network and the remote networks connected to the virtual network. Konfiguraci front-endu můžete přiřadit dynamickou nebo statickou privátní IP adresu.You can assign either a dynamic or static private IP address to the front-end configuration.

PřehledněAt-a-glance

Následující tabulka ukazuje konkrétní vlastnost, jejímž prostřednictvím je možné privátní IP adresu přiřadit prostředku nejvyšší úrovně, a metody přidělení (dynamické nebo statické), které je možné použít.The following table shows the specific property through which a private IP address can be associated to a top-level resource, and the possible allocation methods (dynamic or static) that can be used.

Prostředek nejvyšší úrovněTop-level resource Přidružení IP adresyIP address association DynamickýDynamic StatickýStatic
Virtuální počítačVirtual machine Síťové rozhraníNetwork interface AnoYes AnoYes
Nástroj pro vyrovnávání zatíženíLoad balancer Konfigurace front-enduFront-end configuration AnoYes AnoYes
Application GatewayApplication gateway Konfigurace front-enduFront-end configuration AnoYes AnoYes

OmezeníLimits

Omezení IP adresování jsou uvedená v kompletní sadě omezení sítě v Azure.The limits imposed on IP addressing are indicated in the full set of limits for networking in Azure. Omezení platí pro jednotlivé oblasti a jednotlivá předplatná.The limits are per region and per subscription. Pokud chcete v závislosti na svých obchodních potřebách zvýšit výchozí omezení na povolené maximum, kontaktujte podporu.You can contact support to increase the default limits up to the maximum limits based on your business needs.

CenyPricing

Za veřejné IP adresy se může účtovat nominální poplatek.Public IP addresses may have a nominal charge. Další informace o cenách IP adres v Azure najdete na stránce Ceny IP adres.To learn more about IP address pricing in Azure, review the IP address pricing page.

Další krokyNext steps