Nasazení aktualizací softwaruDeploy software updates

Platí pro: System Center Configuration Manager (Current Branch)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Fáze nasazení aktualizace softwaru je proces nasazení aktualizací softwaru.The software update deployment phase is the process of deploying software updates. Bez ohledu na způsob nasazení aktualizací softwaru lokalitě:No matter how you deploy software updates, the site:

 • Přidá aktualizace do skupiny aktualizací softwaruAdds the updates to a software update group
 • Distribuuje aktualizace obsahu do distribučních bodůDistributes the update content to distribution points
 • Nasadí skupinu aktualizace do klientůDeploys the update group to clients

Po vytvoření nasazení se tato lokalita odesílá zásadu aktualizace přidruženém softwaru cílené klientům.After you create the deployment, the site sends an associated software update policy to targeted clients. Klienti stáhnou soubory obsahu aktualizace softwaru ze zdroje obsahu do místní mezipaměti.The clients download the software update content files from a content source to their local cache. Klienti na Internetu vždy stahují obsah z cloudové služby Microsoft Update.Clients on the internet always download content from the Microsoft Update cloud service. Aktualizace softwaru jsou pak k dispozici pro instalaci klienta.The software updates are then available for installation by the client.

Tip

Pokud distribuční bod není k dispozici, klienti v intranetu můžete také stáhnout softwarové aktualizace ze služby Microsoft Update.If a distribution point isn't available, clients on the intranet can also download software updates from Microsoft Update.

Poznámka

Na rozdíl od jiných typů nasazení jsou všechny aktualizace softwaru staženy do mezipaměti klienta.Unlike other deployment types, software updates are all downloaded to the client cache. Toto je bez ohledu na to, nastavení maximální velikosti mezipaměti na straně klienta.This is regardless of the maximum cache size setting on the client. Další informace o nastavení mezipaměti klienta najdete v tématu konfigurace mezipaměti klienta pro klienty nástroje Configuration Manager.For more information about the client cache setting, see Configure the client cache for Configuration Manager clients.

Chcete-li konfigurovat požadované nasazení aktualizace softwaru, aktualizace softwaru budou automaticky nainstalovány v plánovaném termínu.If you configure a required software update deployment, the software updates are automatically installed at the scheduled deadline. Případně může uživatel na klientském počítači naplánovat nebo zahájit instalaci aktualizace softwaru před termínem.Alternatively, the user on the client computer can schedule or initiate the software update installation prior to the deadline. Po pokusu o instalaci klientské počítače odešlou stavové zprávy zpět na server lokality, což značí úspěšnou instalaci aktualizace softwaru.After the attempted installation, client computers send state messages back to the site server to report whether the software update installation was successful. Další informace o nasazení aktualizace softwaru najdete v tématu Pracovní postupy nasazení aktualizací softwaru.For more information about software update deployments, see Software update deployment workflows.

Existují tři základní scénáře nasazení aktualizací softwaru:There are three main scenarios for deploying software updates:

Obvykle začnete tím, že Ruční nasazení aktualizací softwaru, aby se vytvořila základna pro klienty, a pak spravovat aktualizace softwaru na klientských počítačích pomocí automatické nebo postupné nasazení.Typically, you start by manually deploying software updates to create a baseline for your clients, and then you manage software updates on clients by using an automatic or phased deployment.

Poznámka

Pravidlo automatického nasazení nelze použít s postupné nasazování.You can't use an automatic deployment rule with a phased deployment.

Ruční nasazení aktualizací softwaruManually deploy software updates

Vyberte aktualizace softwaru v konzole nástroje Configuration Manager a ručně zahájíte proces nasazení.Select software updates in the Configuration Manager console and manually start the deployment process. Tato metoda nasazení se běžně využívá:You typically use this method of deployment to:

 • Udržení aktuálního stavu klientů pomocí požadovaných aktualizací softwaru před vytvořením pravidla automatického nasazení, které spravují měsíčního nasazeníGet clients up-to-date with required software updates before you create automatic deployment rules that manage monthly deployments

 • Nasazení aktualizací softwaru out-of-bandDeploy out-of-band software updates

Následující seznam shrnuje obecný postup ručního nasazení aktualizací softwaru:The following list provides the general workflow for manual deployment of software updates:

 1. Vyfiltrování aktualizací softwaru využívajících konkrétní požadavky.Filter for software updates that use specific requirements. Například zadejte kritéria, která vyvolají všechny zabezpečení nebo kritické aktualizace softwaru vyžadované na víc než 50 klientských počítačích.For example, provide criteria that retrieves all security or critical software updates that are required on more than 50 clients.

 2. Vytvoření skupiny aktualizací softwaru, která obsahuje aktualizace softwaru.Create a software update group that contains the software updates.

 3. Stažení obsahu aktualizací softwaru ve skupině aktualizací softwaru.Download the content for the software updates in the software update group.

 4. Ruční nasazení skupiny aktualizací softwaru.Manually deploy the software update group.

Další informace a podrobné kroky najdete v tématu Ruční nasazení aktualizací softwaru.For more information and detailed steps, see Manually deploy software updates.

Tip

Když ručně nasazujete aktualizace klientů Office 365, najdete je v aktualizace Office 365 pod uzlem správu klientů Office 365 z softwarová knihovna pracovního prostoru.When manually deploying Office 365 client updates, find them in the Office 365 Updates node under Office 365 Client Management of the Software Library workspace.

Automatické nasazení aktualizací softwaruAutomatically deploy software updates

Konfigurovat automatické nasazení aktualizací softwaru pomocí pravidla automatického nasazení (ADR).Configure automatic software updates deployment by using an automatic deployment rule (ADR). Tato metoda nasazení je běžné měsíční aktualizace softwaru (obvykle označované jako "Patch Tuesday") a ke správě aktualizací definic.This method of deployment is common for monthly software updates (typically known as "Patch Tuesday") and for managing definition updates. Můžete definovat kritéria pro pravidla automatického nasazení pro automatizaci procesu nasazení.You define the criteria for an ADR to automate the deployment process. Následující seznam shrnuje obecný postup automaticky nasazovat aktualizace softwaru:The following list provides the general workflow to automatically deploy software updates:

 1. Vytvoření pravidla automatického nasazení, které definuje nastavení nasazení.Create an ADR that specifies deployment settings.

 2. Lokalitu přidá aktualizace softwaru do skupiny aktualizací softwaru.The site adds the software updates to a software update group.

 3. Webu nasadí skupinu aktualizace softwaru na klienty v cílové kolekci.The site deploys the software update group to the clients in the target collection.

Nejdřív zjistěte strategie nasazení softwaru automatické aktualizace.First, determine your automatic software update deployment strategy. Například vytvořte pravidla automatického nasazení zpočátku cílovou kolekci testovacích klientů.For example, create the ADR to initially target a collection of test clients. Až ověříte, že testovací skupině úspěšně nainstalovaná aktualizace softwaru, přidání nového nasazení do pravidla.After you verify the test group successfully installed the software updates, add a new deployment to the rule. Můžete také změnit cílové kolekce v existující nasazení na takový, který obsahuje s větším počtem klientů.You could also change the targeted collection in the existing deployment to one that includes a larger set of clients. Při rozhodování o strategie použití vezměte v úvahu následující chování:Consider the following behaviors when deciding upon the strategy to use:

 • Mohli jste k úpravě vlastností objektů aktualizací softwaru, které vytvoří pravidlo automatického nasazení.You're able to modify the properties of the software update objects that the ADR creates.

 • Pravidla automatického nasazení automaticky nasadí aktualizace softwaru do klientů, kdy je přidáte do cílové kolekce.The ADR automatically deploys software updates to clients when you add them to the target collection.

 • Pokud vy nebo pravidla automatického nasazení přidá nové aktualizace softwaru do skupiny aktualizací softwaru, webu automaticky nasadí do klientů v cílové kolekci.When you or the ADR adds new software updates to the software update group, the site automatically deploys them to the clients in the target collection.

 • Zapnout nebo vypnout nasazení v každém okamžiku pravidla automatického nasazení.Enable or disable deployments at any time for the ADR.

Po vytvoření pravidla automatického nasazení do pravidla přidáte další nasazení.After you create an ADR, add additional deployments to the rule. Tato akce pomáhá zvládnout složité nasazení různých aktualizací do různých kolekcí.This action helps you manage the complexity of deploying different updates to different collections. Každé nové nasazení má plný rozsah funkcí a možností monitorování.Each new deployment has the full range of functionality and deployment monitoring experience.

Každé nové nasazení, které přidáte:Each new deployment that you add:

 • Používá stejnou skupinu aktualizací a balíček, který vytvoří pravidlo automatického nasazení, při prvním spuštěníUses the same update group and package, which the ADR creates when it first runs
 • Můžete cílit na jinou kolekciCan target a different collection
 • Podporuje jedinečné vlastnosti nasazení včetně vlastností:Supports unique deployment properties including:
  • Čas aktivaceActivation time
  • TermínDeadline
  • Činnost koncového uživateleUser experience
  • Samostatné výstrahy pro jednotlivá nasazeníSeparate alerts for each deployment

Další informace a podrobné kroky najdete v tématu automatické nasazení aktualizací softwaruFor more information and detailed steps, see Automatically deploy software updates

Nasazení aktualizací softwaru ve fázíchDeploy software updates in phases

Od verze 1810 se vytvoření postupného nasazení pro aktualizace softwaru.Starting in version 1810, create phased deployments for software updates. Postupná nasazení umožňují organizovat koordinované, postupné uvádění softwaru na základě přizpůsobitelných kritérii a skupiny.Phased deployments allow you to orchestrate a coordinated, sequenced rollout of software based on customizable criteria and groups.

Další informace najdete v tématu vytvořit postupné nasazení.For more information, see Create phased deployments.