Řídicí panel pro správu klientů Office 365Office 365 Client Management dashboard

Od verze Configuration Manager 1802 můžete zkontrolovat informace o klientech Office 365 z řídicího panelu pro správu klientů 365 Office.Beginning in Configuration Manager version 1802, you can review Office 365 client information from the Office 365 Client Management dashboard. Řídicí panel pro správu klientů Office 365 zobrazuje seznam relevantních zařízení, když jsou vybrány oddíly grafu.The Office 365 client management dashboard displays a list of relevant devices when graph sections are selected.

Požadované součástiPrerequisites

Povolit inventář hardwaruEnable hardware inventory

Data zobrazená na řídicím panelu pro správu klientů Office 365 pocházejí z inventáře hardwaru.The data that is displayed in the Office 365 Client Management dashboard comes from hardware inventory. Povolte inventář hardwaru a pro data, která se mají zobrazit na řídicím panelu, vyberte třídu inventáře hardwaru Office 365 ProPlus Configurations .Enable hardware inventory and select the Office 365 ProPlus Configurations hardware inventory class for data to display in the dashboard.

 1. Povolte inventář hardwaru, pokud ještě není povolený.Enable hardware inventory, if it isn't yet enabled. Podrobnosti najdete v tématu Konfigurace inventáře hardwaru.For details, see Configure hardware inventory.
 2. V konzole Configuration Manager přejděte na správa > nastavení klienta > výchozí nastavení klienta.In the Configuration Manager console, navigate to Administration > Client Settings > Default Client Settings.
 3. Na kartě Domů ve skupině Vlastnosti klikněte na možnost Vlastnosti.On the Home tab, in the Properties group, click Properties.
 4. V dialogovém okně Výchozí nastavení klienta klikněte na Inventář hardwaru.In the Default Client Settings dialog box, click Hardware Inventory.
 5. V seznamu Nastavení zařízení klikněte na Nastavit třídy.In the Device Settings list, click Set Classes.
 6. V dialogovém okně třídy inventáře hardwaru vyberte Konfigurace Office 365 ProPlus.In the Hardware Inventory Classes dialog box, select Office 365 ProPlus Configurations.
 7. Kliknutím na OK uložíte změny a zavřete dialogové okno Třídy inventáře hardwaru .Click OK to save your changes and close the Hardware Inventory Classes dialog box.

Řídicí panel pro správu klientů Office 365 začne zobrazovat data při hlášení inventáře hardwaru.The Office 365 Client Management dashboard starts displaying data as hardware inventory is reported.

Připojení k Internetu pro klientyInternet connectivity for clients

(Představené ve verzi 1906 jako předpoklad)(Introduced in version 1906 as a prerequisite)

Počínaje verzí 1906 musí zařízení s nainstalovaným Office vyžadovat připojení k Internetu, aby bylo možné naplnit informace o doplňku pro řídicí panel připravenosti na upgrade sady office 365.Starting in version 1906, devices that have Office installed need internet connectivity to populate add-in information for the Office 365 ProPlus upgrade readiness dashboard. Zařízení stáhnou soubor připravenosti doplňku z Office Content Delivery Network.Devices download an add-in readiness file from the Office Content Delivery Network. Tento soubor obsahuje úplný seznam doplňků, které společnost Microsoft zná, a podrobnosti o očekávaném výkonu v Office 365 ProPlus.This file contains the full list of add-ins that are known to Microsoft and details of their expected performance on Office 365 ProPlus. Každé zařízení používá informace ze souboru k určení kompatibility doplňku.Each device uses the information from the file to determine add-in compatibility. Pokud zařízení nemůže soubor stáhnout, bude mít pro vás stav připravenosti doplňku potřebného přezkoumání.If a device can't download the file, it will have an add-in readiness status of Needs Review.

Připojení pro server lokality nejvyšší úrovněConnectivity for top level site server

(Představené ve verzi 1906 jako předpoklad)(Introduced in version 1906 as a prerequisite)

Webový server nejvyšší úrovně potřebuje přístup k následujícímu koncovému bodu ke stažení souboru připravenosti:Your top level site server needs access to the following endpoint to download the readiness file:

https://contentstorage.osi.office.net/sccmreadinessppe/sot_sccm_addinreadiness.cab

Povolit shromažďování dat pro Office 365 ProPlusEnable data collection for Office 365 ProPlus

(Představené ve verzi 1910 jako předpoklad)(Introduced in version 1910 as a prerequisite)

Počínaje verzí 1910 budete muset povolit shromažďování dat pro Office 365 ProPlus, abyste mohli naplnit informace v pilotním a řídicím panelu pro sadu office 365.Starting in version 1910, you'll need to enable data collection for Office 365 ProPlus to populate information in the Office 365 ProPlus Pilot and Health Dashboard. Data jsou uložená v databázi lokality Configuration Manager a neodesílají se do Microsoftu.The data is stored in the Configuration Manager site database and not sent to Microsoft. Tato data se liší od diagnostických dat, která je možné odeslat.This data is different from diagnostic data, which can be sent. Další informace najdete v tématu diagnostická data odesílaná ze sady Office 365 ProPlus do společnosti Microsoft.For more information, see Diagnostic data sent from Office 365 ProPlus to Microsoft. Kolekci můžete povolit buď pomocí Zásady skupiny, nebo úpravou registru.You can enable the collection using either Group Policy or editing the registry.

Povolit shromažďování dat z Zásady skupinyEnable data collection from Group Policy

 1. Stáhněte si nejnovější soubory šablon pro správu z webu Microsoft Download Center.Download the latest Administrative Template files from the Microsoft Download Center.
 2. V části User Configuration\Policies\Administrative Templates\Microsoft Office 2016\Telemetry Dashboardpovolte nastavení zásady pro Zapnutí shromažďování dat telemetrie .Enable the Turn on telemetry data collection policy setting under User Configuration\Policies\Administrative Templates\Microsoft Office 2016\Telemetry Dashboard.
  • Případně použijte nastavení zásad ve službě Office Cloud Policy.Alternatively, apply the policy setting with the Office cloud policy service.
  • Nastavení této zásady se používá i na řídicím panelu telemetrie Office, který nemusíte pro tuto kolekci dat nasazovat.The policy setting is also used by the Office Telemetry Dashboard, which you don't need to deploy for this data collection.

Povolit shromažďování dat z registruEnable data collection from the registry

Níže uvedený příkaz ukazuje, jak povolit shromažďování dat z registru:The command below is an example of how to enable the data collection from the registry:

reg add HKCU\Software\Policies\Microsoft\office\16.0\OSM /v EnableLogging /t REG_DWORD /d 1

Zobrazení řídicího panelu pro správu klientů Office 365Viewing the Office 365 Client Management dashboard

Pokud chcete zobrazit řídicí panel pro správu klientů Office 365 v konzole Configuration Manager, přečtěte si informace v části > softwarová knihovna > Správa klientů Office 365.To view the Office 365 Client Management dashboard in the Configuration Manager console, go to Software Library > Overview > Office 365 Client Management. V horní části řídicího panelu pomocí rozevíracího seznamu kolekce můžete data řídicího panelu filtrovat podle členů určité kolekce.At the top of the dashboard, use the Collection drop-down setting to filter the dashboard data by members of a specific collection. Configuration Manager počínaje verzí 1802 se na řídicím panelu pro správu klientů Office 365 po výběru sekcí grafů zobrazuje seznam relevantních zařízení.Beginning in Configuration Manager version 1802, the Office 365 client management dashboard displays a list of relevant devices when graph sections are selected.

Řídicí panel pro správu klientů Office 365 poskytuje grafy pro následující informace:The Office 365 Client Management dashboard provides charts for the following information:

Integrace pro Office 365 ProPlus ReadinessIntegration for Office 365 ProPlus readiness

Configuration Manager počínaje verzí 1902 můžete řídicí panel použít k identifikaci zařízení s vysokou jistotou, která je připravená k upgradu na Office 365 ProPlus.Starting in Configuration Manager version 1902, you can use the dashboard to identify devices with high confidence that are ready to upgrade to Office 365 ProPlus. Tato integrace poskytuje přehled o potenciálních problémech s kompatibilitou pro doplňky a makra Office ve vašem prostředí.This integration provides insights into potential compatibility issues with Office add-ins and macros in your environment. Pak použijte Configuration Manager k nasazení Office do připravených zařízení.Then use Configuration Manager to deploy Office to ready devices.

Řídicí panel pro správu klientů Office 365 obsahuje novou dlaždici, sadu Office 365 ProPlus upgrade Readiness.The Office 365 client management dashboard includes a new tile, Office 365 ProPlus Upgrade Readiness. Tato dlaždice je pruhový graf zařízení v následujících stavech:This tile is a bar chart of devices in the following states:

 • NehodnocenoNot assessed
 • Připraveno k upgraduReady to upgrade
 • Vyžaduje kontroluNeeds review

Vyberte stav pro přechod k seznamu zařízení.Select a state to drill-through to a device list. Tato sestava připravenosti zobrazuje více podrobností o zařízeních.This readiness report shows more detail about devices. Obsahuje sloupce pro stav kompatibility obou doplňků a maker pro Office.It includes columns for the compatibility state of both Office add-ins and macros.

Předpoklady pro integraci produktů Office 365 a ReadinessPrerequisites for Office 365 ProPlus readiness integration

 • Povolit inventář hardwaru v nastavení klienta.Enable hardware inventory in client settings. Další informace najdete v části požadavky .For more information, see the Prerequisites section.

 • Aby bylo možné stáhnout soubor připravenosti doplňku, musí se zařízení připojit k síti pro doručování obsahu (CDN) pro Office.The device needs connectivity to the Office content delivery network (CDN) to download an add-in readiness file. Další informace najdete v tématu Content Delivery Networks.For more information, see Content delivery networks. Pokud zařízení nemůže tento soubor stáhnout, je nutné zkontrolovatstav doplňky.If the device can't download this file, the add-ins state is Needs review.

  Poznámka

  Pro tuto funkci se Microsoftu neodesílají žádná data.No data is sent to Microsoft for this feature.

Podrobná připravenost na makroDetailed macro readiness

Ve výchozím nastavení vyhledává agent vyhledávání v jednotlivých zařízeních seznam naposledy použitých souborů (MRU).By default, the scanning agent looks at the most recently used (MRU) files list on each device. Počítá soubory v tomto seznamu, které podporují makra.It counts the files in this list that support macros. Mezi tyto soubory patří následující typy:These files include the following types:

 • Formáty souborů sady Office s povolenými makry (. xlsm) nebo dokument s povolenými makry (. docm) aplikace Excel.Macro-enabled Office file formats, such as Excel macro-enabled workbooks (.xlsm) or Word macro-enabled document (.docm)
 • Starší formáty Office, které neoznačují, zda je k dispozici obsah makra.Older Office formats that don't indicate whether there's macro content. Například sešit Excel 97-2003 (. xls).For example, an Excel 97-2003 workbook (.xls).

Pokud potřebujete podrobnější informace o kompatibilitě maker, nasaďte sadu nástrojů Readiness pro Office , abyste mohli analyzovat kód v souborech maker.If you need a more detailed information about macro compatibility, deploy the Readiness Toolkit for Office to analyze the code within the macro files. Kontroluje, zda existují potenciální problémy s kompatibilitou.It checks if there are any potential compatibility concerns. Soubor například používá funkci, která se změnila v novější verzi Office.For example, the file uses a function that changed in a more recent version of Office. Po spuštění sady nástrojů Readiness Toolkit pro Office může Configuration Manager použít její výsledky.After you run the Readiness Toolkit for Office, Configuration Manager can use its results. Tato další data zlepšují výpočet připravenosti na zařízení.This additional data enhances the device readiness calculation. Další informace najdete v tématu použití sady nástrojů Readiness Toolkit pro Office k vyhodnocení kompatibility aplikací pro office 365 ProPlus.For more information, see Use the Readiness Toolkit for Office to assess application compatibility for Office 365 ProPlus.

Řídicí panel připravenosti na upgrade pro Office 365 ProPlusOffice 365 ProPlus upgrade readiness dashboard

(Představené ve verzi 1906)(Introduced in version 1906)

Abychom vám pomohli určit, která zařízení jsou připravená k upgradu na Office 365 ProPlus, je k dispozici řídicí panel připravenosti začínající na verzi 1906.To help you determine which devices are ready to upgrade to Office 365 ProPlus, there's a readiness dashboard starting in version 1906. Zahrnuje dlaždici připravenosti na upgrade sady Office 365 , která byla vydaná ve Configuration Manager aktuální verze větve 1902.It includes the Office 365 ProPlus upgrade readiness tile that released in Configuration Manager current branch version 1902. Následující nové dlaždice na tomto řídicím panelu vám pomůžou zhodnotit Doplňky Office a připravenost makra:The following new tiles on this dashboard help you evaluate Office add-in and macro readiness:

 • nasazeníDeployment
 • Připravenost zařízeníDevice readiness
 • Připravenost doplňkuAdd-in readiness
 • Příkazy podpory doplňkuAdd-in support statements
 • Horní doplňky podle počtu verzíTop add-ins by count of version
 • Počet zařízení, která mají makraNumber of devices that have macros
 • Připravenost makraMacro readiness
 • Poradci makerMacro advisories

Používání řídicího panelu připravenosti na upgrade pro Office 365 ProPlusUsing the Office 365 ProPlus upgrade readiness dashboard

Po ověření splnění požadavkůpoužijte následující pokyny pro použití řídicího panelu:After verifying you have the prerequisites, use the following instructions to use the dashboard:

 1. V konzole Configuration Manager otevřete pracovní prostor Knihovna softwaru , rozbalte položku správa klientů Office 365.In the Configuration Manager console, go to the Software Library workspace, expand Office 365 Client Management.
 2. Vyberte uzel ProPlus upgrade Readiness Office 365 .Select the Office 365 ProPlus Upgrade Readiness node.
 3. Změňte architekturu kolekce a cílové sady Office , aby se změnily informace předané na řídicím panelu.Change the Collection and Target Office Architecture to change the information relayed in the dashboard.

Řídicí panel připravenosti na upgrade pro Office 365 ProPlus

Řídicí panel připravenosti na upgrade pro Office 365 ProPlus

Řídicí panel připravenosti na upgrade pro Office 365 ProPlus

Informace o připravenosti na zařízeníDevice Readiness information

Po vyhodnocení inventáře doplňku a makra na jednotlivých zařízeních se pak zařízení seskupí podle informací.Once the add-in and macro inventory on each device is evaluated, the devices are then grouped according to the information. Zařízení, jejichž stav je uveden jako připraveno k upgradu , pravděpodobně nebudou mít problémy s kompatibilitou.Devices whose status are listed as Ready to upgrade aren't likely to have any compatibility issues.

Výběrem kategorie připraveno k upgradu v grafu zobrazíte další podrobnosti o zařízeních v omezování kolekce.Selecting the Ready to upgrade category on the graph shows more details about the devices in the limiting collection. Můžete si prohlédnout seznam zařízení, vybrat si podle svých podnikových požadavků a vytvořit novou kolekci zařízení z výběru.You can review the device list, make selections according to your business requirements, and create a new device collection from your selection. Pomocí nové kolekce nasaďte Office 365 ProPlus s Configuration Manager.Use your new collection to deploy Office 365 ProPlus with Configuration Manager.

Zařízení, která mohou být ohrožena při potížích s kompatibilitou, jsou označena jako potřebná kontrola.Devices that might be at risk for compatibility issues are marked as Needs review. Tato zařízení můžou vyžadovat, abyste před upgradem na Office 365 ProPlus udělali akci.These devices may need action to be taken before upgrading them to Office 365 ProPlus. Například je možné aktualizovat důležité Doplňky na novější verzi.For example, you might update critical add-ins to a more recent version.

Informace o doplňkuAdd-in information

V každém zařízení se shromáždí inventář všech nainstalovaných doplňků.On each device, an inventory of all installed add-ins is collected. Inventář se pak porovná s informacemi, které Microsoft má o výkonu doplňku v Office 365 ProPlus.The inventory is then compared with the information Microsoft has about the add-in performance on Office 365 ProPlus. Pokud je nalezen doplněk, který bude po upgradu nejspíš způsobovat problémy, pak jsou všechna zařízení s doplňkem označena ke kontrole.If an add-in is found which is likely to cause issues after upgrading, then all devices with the add-in are flagged for review.

Informace o makruMacro information

Configuration Manager na každém zařízení prohlíží naposledy použité soubory.Configuration Manager looks at the most recently used files on each device. Počítá soubory v tomto seznamu, které podporují makra, včetně následujících typů:It counts the files in this list that support macros, including the following types:

 • Formáty souborů Office s podporou makerMacro-enabled Office file formats.
 • Starší formáty Office, které neoznačují, jestli je obsah makra.Older Office formats, which don't indicate if there's macro content.

Pokud potřebujete podrobnější informace o kompatibilitě maker, nasaďte sadu nástrojů Readiness pro Office , abyste mohli analyzovat kód v souborech maker.If you need a more detailed information about macro compatibility, deploy the Readiness Toolkit for Office to analyze the code within the macro files. Výsledky je možné vyskladnit pomocí agenta pro inventář hardwaru Configuration Manager, když vyberete možnost pro naposledy použité dokumenty Office a nainstalované doplňky v tomto počítači.The results can be picked up by Configuration Manager's hardware inventory agent when you select the option for Most recently used Office documents and installed add-ins on this computer. Další data mohou vylepšit výpočet připravenosti na zařízení.The additional data can enhance the device readiness calculation. Další informace najdete v tématu použití sady nástrojů Readiness Toolkit pro Office k vyhodnocení kompatibility aplikací pro office 365 ProPlus.For more information, see Use the Readiness Toolkit for Office to assess application compatibility for Office 365 ProPlus.

Pilotní a řídicí panel pro Office 365-plusOffice 365 ProPlus pilot and health dashboard

(Představené ve verzi 1910)(Introduced in version 1910)

Počínaje verzí 1910 se pilotní a řídicí panel pro office 365 a řídicí panel stavů vám pomohou naplánovat, nasadit pilotní prostředí a provést nasazení sady office s 365 ProPlus.Starting in version 1910, the Office 365 ProPlus Pilot and Health Dashboard helps you plan, pilot, and perform your Office 365 ProPlus deployment. Řídicí panel poskytuje přehledy stavu pro zařízení s Office 365 ProPlus, které vám pomůžou identifikovat možné problémy, které můžou mít vliv na vaše plány nasazení.The dashboard provides health insights for devices with Office 365 ProPlus to help identify possible issues that may affect your deployment plans. Pilotní a řídicí panel pro sadu Office 365 poskytuje doporučení pro pilotní zařízení založená na inventáři doplňku.The Office 365 ProPlus Pilot and Health Dashboard provides a recommendation for pilot devices based on add-in inventory. Na řídicím panelu jsou následující dlaždice:The following tiles are in the dashboard:

 • Generování pilotního projektuGenerate pilot
 • Doporučená zařízení pilotního nasazeníRecommended pilot devices
 • Nasazení pilotního projektuDeploy pilot
 • Zařízení odesílající data o stavuDevices sending health data
 • Zařízení nesplňující cíle stavuDevices not meeting health goals
 • Doplňky nesplňující cíle stavuAdd-ins not meeting health goals
 • Makra nesplňující cíle stavuMacros not meeting health goals

Použití pilotního řídicího panelu Office 365 ProPlus a stavuUsing the Office 365 ProPlus pilot and health dashboard

Po ověření splnění požadavkůpoužijte následující pokyny pro použití řídicího panelu:After verifying you have the prerequisites, use the following instructions to use the dashboard:

 1. V konzole Configuration Manager otevřete pracovní prostor Knihovna softwaru , rozbalte položku správa klientů Office 365.In the Configuration Manager console, go to the Software Library workspace, expand Office 365 Client Management.
 2. Vyberte pilotní modul Office 365 a uzel stav .Select the Office 365 Pilot and Health node.

Pilotní a řídicí panel pro Office 365-plus

Generování pilotního projektuGenerate pilot

Vygenerujte pilotní doporučení z omezené kolekce při kliknutí na tlačítko.Generate a pilot recommendation from a limiting collection at the click of a button. Po spuštění akce spustí úloha na pozadí výpočet zkušební kolekce.As soon as the action is launched, a background task starts calculating your pilot collection. Vaše omezení kolekce musí obsahovat aspoň jedno zařízení s verzí Office, která není ProPlus.Your limiting collection must contain at least one device with an Office version that isn't ProPlus.

Doporučená pilotní zařízení představují minimální sadu zařízení, která představují všechny instalované doplňky v rámci omezení kolekce, kterou jste použili při generování pilotního projektu.Recommended pilot devices are a minimal set of devices representing all installed add-ins across the limiting collection you used when generating the pilot. Přejděte k podrobnostem a získejte seznam těchto zařízení.Drill down to get a list of these devices. Pak použijte podrobnosti a v případě potřeby vylučte všechna zařízení z pilotního projektu.Then use the details to exclude any devices from the pilot if needed. Pokud jsou všechny doplňky již na zařízeních se systémem Office 365 ProPlus, zařízení s těmito doplňky nebudou zahrnuta do výpočtu.If all of your add-ins are already on Office 365 ProPlus devices, then devices with those add-ins won't be included in the calculation. To také znamená, že v pilotní kolekci nebudete mít žádné výsledky, protože všechny vaše doplňky se zobrazily na zařízeních, kde je nainstalovaná sada Office 365 ProPlus.This also means it's possible that you won't get any results in your pilot collection since all of your add-ins have been seen on devices where Office 365 ProPlus is installed.

Nasazení pilotního projektuDeploy pilot

Po přijetí pilotních zařízení nasaďte Office 365 ProPlus do pilotní kolekce pomocí Průvodce vytvořením postupného nasazení.Once you accept your pilot devices, deploy Office 365 Proplus to the pilot collection using the phased deployment wizard. Správci mohou definovat pilotní a omezující kolekci v průvodci pro správu nasazení.Admins can define the pilot and limiting collection in the wizard to manage deployments.

Data o stavuHealth data

Po instalaci Office 365 ProPlus povolte data o stavu na pilotních zařízeních.Once Office 365 Proplus is installed, enable health data on your pilot devices. Data o stavu poskytují přehled o tom, které doplňky a makra nesplňují cíle stavu.The health data gives you insight into which add-ins and macros don't meet health goals. Zařízení připravená k nasazení grafu identifikují nepilotní zařízení, která jsou připravená k nasazení, pomocí přehledů stavu.The Devices ready to deploy chart identifies non-pilot devices that are ready for deployment by using the health insights. Získejte počet zařízení, která odesílají data o stavu ze zařízení odesílajících data o stavu .Get a count of devices that are sending health data from the Devices sending health data chart.

Zařízení nesplňující cíle stavuDevices not meeting health goals

Tato dlaždice shrnuje zařízení, která mají problémy s doplňky, makry nebo obojím.This tile summarizes devices that have issues with add-ins, macros, or both.

Doplňky nesplňující cíle stavuAdd-ins not meeting health goals

 • Selhání načtení: doplněk se nepovedlo spustit.Load failures: The add-in failed to start.
 • Zhroucení: během běhu doplňku došlo k chybě doplňku.Crashes: The add-in failed while it was running.
 • Chyba: doplněk ohlásil chybu.Error: The add-in reported an error.
 • Více problémů: doplněk má více než jeden z výše uvedených problémů.Multiple issues: The add-in has more than one of the above issues.

Makra nesplňující cíle stavuMacros not meeting health goals

 • Selhání načtení: dokument se nepovedlo načíst.Load failures: The document failed to load.
 • Chyby za běhu: při běhu makra došlo k chybě.Runtime errors: An error happened while the macro was running. Tyto chyby můžou být závislé na vstupech, takže nemusí vždy dojít k tomu.These errors can be dependent on the inputs so may not always occur.
 • Chyby kompilace: makro nebylo správně zkompilováno, takže se nepokouší spustit.Compile errors: The macro didn't compile correctly so it won't attempt to run.
 • Více problémů: makro obsahuje více než jeden z výše uvedených problémů.Multiple issues: The macro has more than one of the above issues.

Známé problémyKnown issues

Došlo k známému problému s dlaždicí nasazení pilotního nasazení .There is a known issue with the Deploy Pilot tile. V tuto chvíli se nedá použít k nasazení do pilotního projektu.At this time it can't be used to deploy to a pilot. Alternativním řešením je stávající pracovní postup nasazení aplikace pomocí Průvodce dvoufázové nasazení.The workaround is the existing workflow for deploying an application using the Phased Deployment Wizard.

Další krokyNext steps

Správa Office 365 ProPlus v Configuration ManageruManage Office 365 ProPlus with Configuration Manager