Konfigurace klasifikací a produktů k synchronizaciConfigure classifications and products to synchronize

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Metadata aktualizací softwaru se načítají během procesu synchronizace v Configuration Manager v závislosti na nastavení, která zadáte ve vlastnostech komponenty bodu aktualizace softwaru.Software updates metadata is retrieved during the synchronization process in Configuration Manager based on the settings that you specify in the Software Update Point component properties. Po první synchronizaci aktualizací softwaru nebo při vydání nových produktů a klasifikací musíte přejít na vlastnosti a vybrat nové položky.After you synchronize software updates for the first time, or when new products and classifications are released, you must go to the properties to select the new items. Pomocí následujícího postupu proveďte konfiguraci klasifikací a produktů k synchronizaci.Use the following procedure to configure classifications and products to synchronize.

Poznámka

Postup z této části použijte pouze v lokalitě nejvyšší úrovně.Use the procedure from this section only on the top-level site.

Konfigurace klasifikací a produktů k synchronizaciTo configure classifications and products to synchronize

 1. V konzole Configuration Manager přejděte na Správa > Konfigurace lokality > lokality.In the Configuration Manager console, navigate to Administration > Site Configuration > Sites.

 2. Vyberte lokalitu centrální správy nebo samostatnou primární lokalitu.Select the central administration site or the stand-alone primary site.

 3. Na kartě Domů v části Nastavení klikněte na Konfigurovat součásti pracovištěa potom na možnost Bod aktualizace softwaru.On the Home tab, in the Settings group, click Configure Site Components, and then click Software Update Point.

 4. Na kartě Klasifikace určete klasifikace aktualizace softwaru, pro které chcete aktualizace softwaru synchronizovat.On the Classifications tab, specify the software update classifications for which you want to synchronize software updates.

  Každá aktualizace softwaru je definována pomocí klasifikace aktualizace, která pomáhá organizovat různé typy aktualizací.Every software update is defined with an update classification that helps to organize the different types of updates. Při procesu synchronizace se synchronizují metadata aktualizace softwaru pro zadané klasifikace.During the synchronization process, the software updates metadata for the specified classifications are synchronized. Configuration Manager poskytuje možnost synchronizovat aktualizace softwaru s následujícími klasifikacemi aktualizací:Configuration Manager provides the ability to synchronize software updates with the following update classifications:

  • Kritické aktualizace: Určuje široce vydanou opravu pro určitý problém, která řeší kritickou chybu nesouvisející se zabezpečením.Critical Updates: Specifies a widely released fix for a specific problem that addresses a critical, non-security-related bug.
  • Aktualizace definic: Určuje široce vydanou a častou aktualizaci softwaru, která obsahuje dodatky k databázi definicí produktu.Definition Updates: Specifies a widely released and frequent software update that contains additions to a product's definition database.
  • Balíčky funkcí: označuje nové funkce produktu, které jsou nejdříve distribuované mimo vydání produktu, a které jsou obvykle zahrnuté v příštím plném vydání produktu.Feature Packs: Specifies new product functionality that is first distributed outside of a product release and that's typically included in the next full product release.
  • Aktualizace zabezpečení: Určuje široce vydanou opravu ohrožení zabezpečení souvisejícího s konkrétním produktem.Security Updates: Specifies a widely released fix for a product-specific, security-related vulnerability.
  • Aktualizace Service Pack: Určuje testovaný a kumulativní sadu všech oprav hotfix, aktualizací zabezpečení, důležitých aktualizací a aktualizací, které se vztahují na produkt.Service Packs: Specifies a tested, cumulative set of all hotfixes, security updates, critical updates, and updates that are applied to a product. Kromě toho mohou aktualizace Service Pack obsahovat další opravy pro problémy, které se nacházejí interně od vydání produktu.Additionally, service packs may contain additional fixes for problems that are found internally since the release of the product.
  • Nástroje: Určuje nástroj nebo funkci, která pomáhá dokončit jednu nebo více úloh.Tools: Specifies a utility or feature that helps to complete one or more tasks.
  • Kumulativní aktualizace: Určuje testovaný, kumulativní sadu oprav hotfix, aktualizace zabezpečení, důležité aktualizace a aktualizace, které jsou zabaleny společně pro snadné nasazení.Update Rollups: Specifies a tested, cumulative set of hotfixes, security updates, critical updates, and updates that are packaged together for easy deployment. Kumulativní aktualizace obecně řeší určitou oblast, například zabezpečení nebo součást produktu.An update rollup generally addresses a specific area, such as a security or product component.
  • Aktualizace: Určuje široce vydanou opravu konkrétního problému.Updates: Specifies a widely released fix for a specific problem. Aktualizace řeší nekritickou chybu, která nesouvisí se zabezpečením.An update addresses a non-critical, non-security-related bug.
  • Upgrade: Určuje upgrade pro funkce a funkce Windows 10.Upgrade: Specifies an upgrade for Windows 10 features and functionality. Abyste získali klasifikaci upgradu , musí být v lokalitách a bodech aktualizace softwaru spuštěn minimálně WSUS 6,2 s opravou hotfix 3095113 .Your software update points and sites must run a minimum of WSUS 6.2 with the hotfix 3095113 to get the Upgrade classification. Další informace o instalaci této aktualizace a dalších aktualizacích pro upgradynajdete v tématu předpoklady pro aktualizace softwaru.For more information about installing this update and other updates for Upgrades, see Prerequisites for software updates.

  Poznámka

  Zaškrtnutím políčka zahrnout ovladače Microsoft Surface a aktualizace firmwaru můžete synchronizovat ovladače Microsoft Surface.You can select the Include Microsoft Surface drivers and firmware updates checkbox to synchronize Microsoft Surface drivers. Další informace najdete v části zahrnuté ovladače Microsoft Surface a aktualizace firmwaru .For more information, see the Include Microsoft Surface drivers and firmware updates section.

 5. Na kartě Produkty vyberte produkty, pro které chcete aktualizace softwaru synchronizovat, a potom klikněte na Zavřít.On the Products tab, specify the products for which you want to synchronize software updates, and then click Close.

  • Configuration Manager ukládá seznam produktů a rodin produktů, ze kterých si můžete vybrat při první instalaci bodu aktualizace softwaru.Configuration Manager stores a list of products and product families from which you can choose when you first install the software update point. Produkty a řady produktů vydané po vydání Configuration Manager nemusí být k dispozici pro výběr, dokud nedokončíte synchronizaci aktualizací softwaru, čímž aktualizujete seznam dostupných produktů a rodin produktů, ze kterých můžete výběrem.Products and product families that are released after Configuration Manager is released might not be available to select until you complete software updates synchronization, which updates the list of available products and product families from which you can choose.

  • Metadata jednotlivých aktualizací softwaru definují produkty, na které lze aktualizaci použít.The metadata for each software update defines the products for which the update is applicable. Produkt je určité vydání operačního systému nebo aplikace, třeba Windows Server 2012.A product is a specific edition of an operating system or application, such as Windows Server 2012. Rodina produktů je základní operační systém nebo aplikace, z nichž je konkrétní produkt odvozen.A product family is the base operating system or application from which the individual products are derived. Příkladem produktové řady je systém Windows a systém Windows Server 2012 je jejím členem.An example of a product family is Windows, of which Windows Server 2012 is a member. Je možné určit řadu produktů nebo jednotlivé produkty dané řady.You can specify a product family or individual products within a product family. Čím více produktů vyberete, tím déle bude synchronizace aktualizací softwaru trvat.The more products that you select, the longer it takes to synchronize software updates.

  • Pokud se aktualizace softwaru vztahují k více produktům a pro synchronizaci byl vybrán alespoň jeden z nich, v konzole Configuration Manager se zobrazí všechny produkty, i když některé z nich nebyly vybrány.When software updates are applicable to multiple products, and at least one of the products was selected for synchronization, all of the products appear in the Configuration Manager console even if some products weren't selected. Například pokud je Windows Server 2012 jediným operačním systémem, který jste vybrali, a pokud se aktualizace softwaru vztahuje na systémy Windows 8 a Windows Server 2012, v konzole Configuration Manager se zobrazí oba produkty.For example, if Windows Server 2012 is the only operating system that you selected, and if a software update applies to Windows 8 and Windows Server 2012, both products are displayed in the Configuration Manager console.

  Poznámka

  Windows 10 verze 1903 a novější se přidala do Microsoft Update jako vlastní produkt, a ne jako součást produktu Windows 10 , jako je třeba předchozí verze.Windows 10, version 1903 and later was added to Microsoft Update as its own product rather than being part of the Windows 10 product like earlier versions. Tato změna způsobila, že provedete několik ručních kroků, abyste zajistili, že se tyto aktualizace zobrazí u klientů.This change caused you to do a number of manual steps to ensure that your clients see these updates. Pomohli jsme snížit počet ručních kroků, které je třeba provést pro nový produkt ve verzi Configuration Manager 1906.We've helped reduce the number of manual steps you have to take for the new product in Configuration Manager version 1906.

  Když aktualizujete na Configuration Manager verze 1906 a produkt Windows 10 je vybraný pro synchronizaci, automaticky se provedou následující akce:When you update to Configuration Manager version 1906 and have the Windows 10 product selected for synchronization, the following actions occur automatically:

  • Pro synchronizaci se přidá Windows 10 verze 1903 a novější .The Windows 10, version 1903 and later product is added for synchronization.
  • Pravidla automatického nasazení obsahující produkt Windows 10 se budou aktualizovat tak, aby zahrnovala Windows 10, verze 1903 a novější.Automatic Deployment Rules containing the Windows 10 product will be updated to include Windows 10, version 1903 and later.
  • Plány údržby se aktualizují tak, aby zahrnovaly Windows 10, verze 1903 a novější produkt.Servicing plans are updated to include the Windows 10, version 1903 and later product.

Zahrnout ovladače a aktualizace firmwaru Microsoft SurfaceInclude Microsoft Surface drivers and firmware updates

Zaškrtnutím políčka zahrnout ovladače Microsoft Surface a aktualizace firmwaru můžete synchronizovat ovladače Microsoft Surface.You can select the Include Microsoft Surface drivers and firmware updates checkbox to synchronize Microsoft Surface drivers. Všechny body aktualizace softwaru musí mít nainstalovaný systém Windows Server 2016 s kumulativní aktualizací KB4025339 nebo novějším, aby bylo možné úspěšně synchronizovat ovladače Surface.All software update points must run Windows Server 2016 with cumulative update KB4025339 or later installed to successfully synchronize Surface drivers. Pokud povolíte bod aktualizace softwaru na počítači s Windows Serverem 2012 po povolení ovladačů Surface, výsledky kontroly pro aktualizace ovladačů nejsou přesné.If you enable a software update point on a computer running Windows Server 2012 after you enable Surface drivers, the scan results for the driver updates are not accurate. Výsledkem jsou nesprávná data o dodržování předpisů zobrazená v konzole Configuration Manager a v sestavách Configuration Manager.This results in incorrect compliance data displayed in the Configuration Manager console and in Configuration Manager reports.

 • Tato funkce byla poprvé představena ve verzi 1706 jako funkce předběžné verze.This feature was first introduced in version 1706 as a pre-release feature. Počínaje verzí 1710 Tato funkce už není součástí předběžné verze.Beginning with version 1710, this feature is no longer a pre-release feature.
 • Configuration Manager ve výchozím nastavení nepovolí tuto volitelnou funkci.Configuration Manager doesn't enable this optional feature by default. Tuto funkci musíte před použitím povolit.You must enable this feature before using it. Další informace naleznete v části Enable optional features from updates.For more information, see Enable optional features from updates.
 • Ovladače pro zařízení ARM nejsou podporované pro synchronizaci.Drivers for ARM devices aren't supported for synchronization.

Konfigurace produktů pro verze Windows 10Configuring products for versions of Windows 10

Windows 10 verze 1909Windows 10, version 1909

Windows 10 verze 1909 sdílí společný základní operační systém se systémem Windows 10 verze 1903.Windows 10, version 1909 shares a common core operating system with Windows 10, version 1903. Obě tyto verze jsou obsluhované se stejnými kumulativními aktualizacemi.Both of these versions are serviced with the same cumulative updates. Další informace o Windows 10 verze 1909 najdete v příspěvku na blogu Možnosti pro doručení ve Windows 10, verze 1909 .For more information about Windows 10, version 1909, see the Windows 10, version 1909 delivery options blog post.

Aby se zajistilo, že klienti s Windows 10 verze 1909 a Windows 10, verze 1903, nainstalují aktualizace z Configuration Manager:To make sure both your Windows 10 version 1909 and Windows 10, version 1903 clients install updates from Configuration Manager:

 • Schválí aktualizace pro verze 1909 a 1903 systému Windows 10.Approve updates for both the 1909 and 1903 versions of Windows 10.
  • Aktualizace mají různé názvy a pravidla použitelnosti pro každou verzi operačního systému.The updates have different titles and applicability rules for each OS version.
  • Schválení každé aktualizace na verzi a architektury operačního systému udržuje běžný proces schvalování správců.Approving each update per version and architecture of the OS maintains the normal approval process for admins.
 • Instalační soubory kumulativní aktualizace jsou stejné pro verze 1909 a 1903 systému Windows 10.The cumulative update installation files are the same for both the 1909 and 1903 versions of Windows 10.
  • Configuration Manager stáhne pouze ty zdrojové soubory aktualizace.Configuration Manager will only download the update source files once.

Aktualizace funkcí pro Windows 10 verze 1909Feature Updates for Windows 10, version 1909

Když schválíte aktualizace funkcí pro Windows 10 verze 1909, zobrazí se několik různých možností:When you approve feature updates for Windows 10, version 1909, there are a few different options you'll see:

 • Klientům se systémem Windows 10, verze 1903 jsou nabízeny balíčky pro povolenívydané 12. listopadu 2019.Windows 10, version 1903 clients are offered an Enablement Package, released November 12, 2019.

  • Balíček pro povolení je malý, rychle nainstalovaný soubor, který aktivuje funkce Windows 10, verze 1909 a restartuje zařízení.The enablement package is a small, quick to install file that activates the Windows 10, version 1909 features and restarts the device.

  • Požadavky balíčku pro povolení zahrnují:Prerequisites for the enablement package include:

   • Minimální kumulativní aktualizace KB4517389vydaná 8. října 2019.A minimum cumulative update of KB4517389, released October 8, 2019.
   • Minimální aktualizace servisního zásobníku KB4520390vydané 24. září 2019.A minimum servicing stack update of KB4520390, released September 24, 2019.
  • Tato aktualizace, stejně jako jakákoli jiná aktualizace funkcí, není k dispozici pro import z https:\\catalog.update.microsoft.com.This update, like any other Feature Update, isn't available for import from https:\\catalog.update.microsoft.com.

  • Aktualizace se automaticky synchronizuje se službou WSUS, pokud máte Windows 10, verze 1903 a novější klasifikace produktů a upgradů vybrané k synchronizaci.The update will automatically synchronize with WSUS if you have the Windows 10, version 1903 and later product and Upgrades classification selected for synchronization.

  • V konzole Configuration Manager otevřete pracovní prostor Knihovna softwaru , rozbalte položku Údržba Windows 10a vyberte uzel všechny aktualizace Windows 10 .In the Configuration Manager console, go to the Software Library workspace, expand Windows 10 Servicing, and select the All Windows 10 Updates node. Vyhledejte výraz "Enable" nebo "4517245".Search for the terms "enablement" or "4517245".

   Tip

   Vzhledem k tomu, že se jedná o aktualizace funkcí, nejsou v uzlu všechny aktualizace softwaru .Since these are feature updates, they aren't in the All Software Updates node.

 • Klienti s Windows 10, verze 1809 a starší se upgradují s jednou přímou aktualizací funkcí.Windows 10, version 1809 and earlier clients are upgraded with a single direct feature update.

  • Jedná se stejně jako všechny ostatní předchozí instalace pro aktualizace funkcí, které jste provedli pro Windows 10.This is just like all other previous installations for Feature Updates that you've done for Windows 10.

Poznámka

Balíček povolení i tradiční aktualizace funkcí pro Windows 10 verze 1909 se v hlášení zobrazí jako "nainstalované", a to bez ohledu na to, jaká cesta se použila k její instalaci.Both the enablement package and the traditional feature update for Windows 10, version 1909 will show as "Installed" in reporting, regardless of which path was used to install it.

Windows 10 verze 1903 a novějšíWindows 10, version 1903 and later

Windows 10 verze 1903 a novější se přidala do Microsoft Update jako vlastní produkt, a ne jako součást produktu Windows 10 , jako je třeba předchozí verze.Windows 10, version 1903 and later was added to Microsoft Update as its own product rather than being part of the Windows 10 product like earlier versions. Tato změna způsobila, že provedete několik ručních kroků, abyste zajistili, že se tyto aktualizace zobrazí u klientů.This change caused you to do a number of manual steps to ensure that your clients see these updates. Pomohli jsme snížit počet ručních kroků, které je třeba provést pro nový produkt ve verzi Configuration Manager 1906.We've helped reduce the number of manual steps you have to take for the new product in Configuration Manager version 1906.

Windows 10 verze 1903 a novější s Configuration Manager verze 1906Windows 10, version 1903 and later with Configuration Manager version 1906

Když aktualizujete na Configuration Manager verze 1906 a produkt Windows 10 je vybraný pro synchronizaci, automaticky se provedou následující akce:When you update to Configuration Manager version 1906 and have the Windows 10 product selected for synchronization, the following actions occur automatically:

 • Pro synchronizaci se přidá Windows 10 verze 1903 a novější .The Windows 10, version 1903 and later product is added for synchronization.
 • Pravidla automatického nasazení obsahující produkt Windows 10 se budou aktualizovat tak, aby zahrnovala Windows 10, verze 1903 a novější.Automatic Deployment Rules containing the Windows 10 product will be updated to include Windows 10, version 1903 and later.
 • Plány údržby se aktualizují tak, aby zahrnovaly Windows 10, verze 1903 a novější produkt.Servicing plans are updated to include the Windows 10, version 1903 and later product.

Windows 10 verze 1903 a novější s Configuration Manager verze 1902Windows 10, version 1903 and later with Configuration Manager version 1902

Pokud používáte Configuration Manager 1902 s Windows 10, klienty verze 1903, budete potřebovat:If you are using Configuration Manager 1902 with Windows 10,version 1903 clients, you'll need to:

 • Vyberte Windows 10, verze 1903 a novější produkt pro synchronizaci.Select the Windows 10, version 1903 and later product for synchronization.
 • Aktualizujte všechna pravidla automatického nasazení pro klienty se systémem Windows 10 verze 1903.Update any Automatic Deployment Rules for Windows 10, version 1903 clients.
 • Aktualizujte plány údržby pro klienty se systémem Windows 10 verze 1903.Update Servicing plans for Windows 10, version 1903 clients.

Program Windows InsiderWindows Insider Program

Od září 2019 můžete obsluhovat a aktualizovat zařízení s Windows Insider Preview Builds pomocí Configuration Manager.Starting in September 2019, you can service and update devices running Windows Insider Preview builds with Configuration Manager. Tato změna znamená, že můžete spravovat tato zařízení beze změny normálních procesů nebo povolení web Windows Update pro firmy.This change means you can manage these devices without changing your normal processes or enabling Windows Update for Business. Aktualizace funkcí a kumulativní aktualizace pro buildy Windows Insider Preview si můžete stáhnout do Configuration Manager stejně jako všechny ostatní aktualizace nebo upgrady Windows 10.You can download Feature Updates and Cumulative Updates for Windows Insider Preview builds into Configuration Manager just like any other Windows 10 update or upgrade. Další informace najdete v příspěvku na blogu služby WSUS v tématu publikování předběžných verzí Windows 10 .For more information, see the Publishing pre-release Windows 10 Feature Updates to WSUS blog post.

Další informace o podpoře Windows Insider v Configuration Manager najdete v tématu Podpora pro Windows 10.For more information about support for Windows Insider in Configuration Manager, see Support for Windows 10.

PožadavkyPrerequisites

Povolit upgrady a aktualizace Windows InsiderEnable Windows Insider upgrades and updates

Je potřeba povolit produkty a klasifikace pro upgrady a aktualizace Windows Insider.You need to enable the products and classifications for Windows Insider upgrades and updates. Aktualizace funkcí, kumulativní aktualizace a další aktualizace programu Windows Insider jsou uvedené v kategorii produkt Předběžná verze Windows Insider .Feature Updates, Cumulative updates, and other updates for Windows Insider are under the Windows Insider Pre-Release product category.

 1. V konzole Configuration Manager přejděte na Správa > Konfigurace lokality > lokality.In the Configuration Manager console, navigate to Administration > Site Configuration > Sites.
 2. Vyberte lokalitu centrální správy nebo samostatnou primární lokalitu.Select the central administration site or the stand-alone primary site.
 3. Na kartě Domů v části Nastavení klikněte na Konfigurovat součásti pracovištěa potom na možnost Bod aktualizace softwaru.On the Home tab, in the Settings group, click Configure Site Components, and then click Software Update Point.
 4. Na kartě produkty zajistěte, aby byly pro synchronizaci vybrány následující produkty:On the Products tab, make sure the following products are selected for synchronization:
  • Předběžná verze Windows InsiderWindows Insider Pre-Release
  • Windows 10 verze 1903 a novějšíWindows 10, version 1903 and later
 5. Na kartě klasifikace ověřte, zda jsou pro synchronizaci vybrány následující klasifikace:On the Classifications tab, make sure the following classifications are selected for synchronization:
  • ProgramůUpgrades
  • Aktualizace zabezpečeníSecurity Updates
  • Aktualizace (volitelné)Updates (optional)
 6. Kliknutím na tlačítko OK zavřete Vlastnosti komponenty bodu aktualizace softwaru.Click OK to close the Software Update Point Component Properties.

Upgrade zařízení se systémem Windows InsiderUpgrading Windows Insider devices

Po synchronizaci upgradů pro Windows Insider je můžete zobrazit z knihovny softwaru > údržba Windows 10 > všechny aktualizace Windows 10.Once the upgrades for Windows Insiders are synchronized, you can see them from Software Library > Windows 10 Servicing > All Windows 10 Updates.

Aktualizace funkcí Windows Insider pro údržbu Windows 10

Nasaďte aktualizace funkcí pro Windows Insider do cílové kolekce stejně jako všechny ostatní upgrady.Deploy Feature Updates for Windows Insider to your target collection just like any other upgrade. Při nasazení těchto aktualizací funkcí ale budete chtít mít na paměti následující věci:However, you'll want to keep the following items in mind when you're deploying these Feature Updates:

Další informace o tom, jak nasadit upgrady, najdete v tématu Správa systému Windows jako služby.For more information on how to deploy upgrades, see Manage Windows as a service.

Udržování aktuálního stavu zařízení InsiderKeeping Insider devices up-to date

Kumulativní aktualizace pro Windows Insider budou dostupné pro službu WSUS a rozšíření pro Configuration Manager.Cumulative Updates for Windows Insider will be available for WSUS and by extension for Configuration Manager. Tyto kumulativní aktualizace budou vydány s frekvencí podobnou kumulativními aktualizacemi Windows 10 verze 1903.These Cumulative Updates will be released at a frequency similar to Windows 10 version 1903 Cumulative Updates. Kumulativní aktualizace programu Windows Insider jsou v kategorii produktů Windows Insider pre-Release a klasifikované jako aktualizace zabezpečení nebo aktualizace.The Windows Insider Cumulative updates are in the Windows Insider Pre-Release product category and classified as either Security Updates or Updates. Kumulativní aktualizace pro Windows Insider můžete nasadit pomocí běžného procesu aktualizace softwaru, jako je například použití pravidel automatického nasazení nebo dvoufázové nasazení.You can deploy the Cumulative Updates for Windows Insider using your regular software update process like using automatic deployment rules or phased deployments.

Rozšířené aktualizace zabezpečení a Configuration ManagerExtended Security Updates and Configuration Manager

Program Extended Security Updates (EVJ) je poslední možností pro zákazníky, kteří potřebují spouštět některé starší verze produktů Microsoftu po skončení podpory.The Extended Security Updates (ESU) program is a last resort option for customers who need to run certain legacy Microsoft products past the end of support. Zahrnuje kritické a/nebo důležité aktualizace zabezpečení (definované centrem MSRC (Microsoft Security Response Center)po dobu delší než tři roky po ukončení rozšířené podpory produktu.It includes Critical and/or Important security updates (as defined by the Microsoft Security Response Center (MSRC)) for a maximum of three years after the product’s End of Extended Support date.

Produkty, které přesahují životní cyklus podpory, se nepodporují pro použití s Configuration Manager.Products that are beyond their support lifecycle aren't supported for use with Configuration Manager. To zahrnuje všechny produkty, které jsou pokryté v programu EVJ.This includes any products that are covered under the ESU program. Například Windows 7.For example, Windows 7. Aktualizace zabezpečení vydané v rámci programu EVJ budou publikovány ve službě Windows Server Update Services (WSUS).Security updates released under the ESU program will be published to Windows Server Update Services (WSUS). Tyto aktualizace se zobrazí v konzole Configuration Manager.These updates will appear in the Configuration Manager console. I když produkty, které jsou pokryté programem EVJ, už nejsou podporované pro použití s Configuration Manager, nejnovější vydanou verzi Configuration Manager aktuální větev můžete použít k nasazení a instalaci aktualizací zabezpečení systému Windows vydaných v rámci programu.While products that are covered under the ESU program are no longer supported for use with Configuration Manager, the latest released version of Configuration Manager current branch can be used to deploy and install Windows security updates released under the program. Nejnovější vydanou verzi je taky možné použít k nasazení Windows 10 na zařízení s Windows 7.The latest released version can also be used to deploy Windows 10 to devices running Windows 7.

Funkce správy klientů, které nesouvisejí se správou aktualizací softwaru systému Windows nebo nasazení operačního systému, již nebudou testovány v operačních systémech, které jsou zahrnuty v rámci programu EVJ, a nezaručujeme, že budou nadále fungovat.Client management features not related to Windows software update management or OS deployment will no longer be tested on the operating systems covered under the ESU program and we don't guarantee that they'll continue to function. Pro příjem podpory správy klientů doporučujeme, abyste v nejbližší době provedli upgrade nebo migraci na aktuální verzi operačních systémů.It's highly recommended to upgrade or migrate to a current version of the operating systems as soon as possible to receive client management support.

Další krokyNext steps

Spustí synchronizaci aktualizací softwaru, aby se načetly aktualizace softwaru na základě nových kritérií.Start software updates synchronization to retrieve software updates based on the new criteria. Další informace najdete v tématu synchronizace aktualizací softwaru.For more information, see Synchronize software updates.