System Center aktualizuje Publisher 2011System Center Updates Publisher

Platí pro: System Center Updates PublisherApplies to: System Center Updates Publisher

System Center Updates Publisher (Updates Publisher) je samostatný nástroj, který umožňuje nezávislým výrobcům softwaru nebo vývojářům obchodních aplikací spravovat vlastní aktualizace.System Center Updates Publisher (Updates Publisher) is a stand-alone tool that enables independent software vendors or line-of-business application developers to manage custom updates. Tato vlastní Správa aktualizací obsahuje aktualizace, které mají závislosti, jako jsou ovladače a sady aktualizací.This custom updates management includes updates that have dependencies, like drivers and update bundles.

Pomocí nástroje Updates Publisher můžete:Using Updates Publisher, you can:

 • Naimportujte aktualizace z externích katalogů (katalogy aktualizací od jiných společností než Microsoft).Import updates from external catalogs (non-Microsoft update catalogs).
 • Upravte definice aktualizací včetně použitelnosti a metadat nasazení.Modify update definitions including applicability, and deployment metadata.
 • Exportujte aktualizace do externích katalogů.Export updates to external catalogs.
 • Publikování aktualizací na server aktualizací.Publish updates to an update server.

Po publikování aktualizací na server aktualizací můžete použít Configuration Manager k detekci a nasazení těchto aktualizací do spravovaných zařízení.After you publish updates to an update server, you can then use Configuration Manager to detect and deploy those updates to your managed devices.

Pracovní prostoryWorkspaces

Po otevření nástroje Updates Publisher se použije výchozí uzel přehled v pracovním prostoru aktualizace.When you open Updates Publisher, it defaults to the Overview node of the Updates Workspace.

Aktualizuje konzolu vydavatele.

Aplikace Updates Publisher má čtyři pracovní prostory, které jim usnadňují uspořádání.Updates Publisher has four workspaces to help organize it.

Pracovní prostor aktualizace: Tento pracovní prostor slouží k vytváření a správě aktualizací softwaru a sad aktualizací.Updates Workspace: Use this workspace to create and manage software updates and update bundles. Tento pracovní prostor zahrnuje přiřazení aktualizací a sad k publikování, publikování a exportu do jiného úložiště pro aktualizace.This workspace includes assigning updates and bundles to a publication, publishing, and exporting to another Updates Publisher repository.

Pracovní prostor publikace: V tomto pracovním prostoru můžete spravovat publikace.Publications Workspace: This workspace is where you manage publications. Publikace je skupina aktualizací, které vytvoříte pro zjednodušení exportu a publikování aktualizací.A publication is group of updates you create to simplify the export and publishing of the updates.

Správa publikací zahrnuje publikování aktualizací na serveru, aby je klienti mohli najít a nainstalovat, exportovat aktualizace a sady pro použití jinými aktualizacemi instalace aplikace Publisher nebo úpravou obsahu nebo podrobností publikace.Managing publications includes publishing updates to a server so your clients can find and install them, exporting updates and bundles for use by other Updates Publisher installations, or modifying the contents of or details of a publication.

Pracovní prostor pravidla: Tady je místo, kde můžete Spravovat pravidla použitelnosti , která se dají uložit a pak použít s aktualizacemi, které nasadíte.Rules Workspace: Here is where you manage applicability rules that can be saved and then used with updates you deploy. Existují dva typy pravidel:There are two types of rules:

 • Instalovatelný pravidla – tato pravidla vám pomůžou určit, jestli má klient nainstalovat aktualizaci.Installable rules – These rules help determine if a client should install an update.
 • Nainstalovaná pravidla – tato pravidla ověřují, jestli je aktualizace už nainstalovaná.Installed rules – These rules verify if an update is already installed.

Pracovní prostor katalogů: Pomocí tohoto pracovního prostoru můžete přidat a Spravovat katalogy aktualizací softwaru.Catalogs Workspace: Use this workspace to add and manage software update catalogs. Tento pracovní prostor zahrnuje import aktualizací softwaru z těchto katalogů do úložiště aplikace Updates.This workspace includes the import of software updates from those catalogs to the Updates Publisher repository.

Co je nového v System Center Updates PublisherWhat's new in System Center Updates Publisher

Poznámka

Nejnovější verzi System Center Updates Publisher vydaná 6. listopadu 2019.The latest version of System Center Updates Publisher was released on November 6, 2019. Další informace najdete v části Historie verzí .For more information, see the Release history section.

K dispozici je nový režim vytváření System Center Updates Publisher, který vám může pomáhat s vytvářením aktualizací.There's a new authoring mode System Center Updates Publisher to help you author your updates. Když povolíte režim vytváření, do úvodní obrazovky se přidá pracovní prostor kategorie .When you enable authoring mode, a Categories Workspace is added to the start screen. Nové tlačítko Detectoid je také přidáno do pracovního prostoru aktualizace , když je povolen režim vytváření obsahu.A new Detectoid button is also added to the Updates Workspace when authoring mode is enabled.

Postup povolení režimu vytvářeníTo enable authoring mode

 1. V levém horním rohu konzoly klikněte na kartu vlastnosti nástroje Updates Publisher a pak zvolte Možnosti.In upper left corner of the console, click on the Updates Publisher Properties tab, and then choose Options.
 2. Přejít na možnosti vytváření obsahu .Go to the Authoring options.
 3. Zaškrtněte políčko Povolit režim vytváření obsahu.Check the box for Enable authoring mode.

Povolit režim vytváření pro nástroj Updates Publisher

O pracovním prostoru kategorieAbout the categories workspace

Pracovní prostor kategorie umožňuje autorům aktualizací uspořádat aktualizace, které patří dohromady.The categories workspace enables update authors to organize updates that belong together. Pokud jste například výrobcem OEM, možná budete chtít uspořádat aktualizace na základě modelů nebo produktů produktu.For instance, if you're an OEM, you might wish to organize your updates based on models or product lines. Můžete definovat více kategorií a podřízených kategorií, ale ne celkových podřízených kategorií, protože jsou omezeny na dvě úrovně.You can define multiple categories and child categories but not grand child categories as you're limited to two levels.

Snímek obrazovky pracovního prostoru kategorie

Přiřazení aktualizace ke kategoriiAssign an update to a category

Po vytvoření aktualizace ji můžete přiřadit ke kategorii tak, že ji vyberete a potom kliknete na tlačítko zařadit do kategorií .Once you've authored your update, you can assign it to a category by selecting the update then clicking the Categorize button. Můžete také kliknout pravým tlačítkem na aktualizaci a vybrat kategorizovat.You can also right-click the update and select Categorize.

Snímek obrazovky s kategorií aktualizace

O detectoidsAbout detectoids

Po povolení režimu vytváření obsahu můžete vytvořit detectoids pro aktualizace.Once authoring mode is enabled, you can create detectoids for updates. Detectoids jsou užitečné v případě, že máte více aktualizací, které používají stejné pravidlo (nebo sadu pravidel) k určení použitelnosti.Detectoids are useful when you have multiple updates that use the same rule (or a set of rules) to determine applicability. V těchto případech byste vytvořili detectoid a přiřadíte ho jako požadavek pro aktualizaci.In those instances, you would create a detectoid and assign it as a prerequisite for an update. K vytvořené aktualizaci můžete přiřadit více detectoids.You can assign multiple detectoids to an authored update.

Vytvoření detectoidCreate a detectoid

 1. Otevřete pracovní prostor aktualizace.Open the Updates Workspace.
 2. Na pásu karet klikněte na tlačítko Detectoid .In the ribbon, click the Detectoid button.
 3. Při vytváření detectoid postupujte podle pokynů v průvodci.Follow the prompts in the wizard to create your detectoid.

Aktualizace požadavků pomocí detectoid

Historie verzíRelease history

Další krokyNext steps

Začněte tím, že nejdřív nainstalujetea pak nakonfigurujete možnosti pro aplikaci Updates Publisher.To get started, first install, and then configure options for Updates Publisher.