Postupy: Integrace vlastních nástrojů do vlastností projektuHow to: Integrate Custom Tools into the Project Properties

Můžete přidat vlastní možnosti nástrojů do okna stránky vlastností sady Visual Studio vytvořením souboru XML.You can add custom tool options to the Visual Studio Property Pages window by creating an XML file.

V části Vlastnosti konfigurace okna stránky vlastností se zobrazují skupiny nastavení známé jako pravidla .The Configuration Properties section of the Property Pages window displays setting groups known as rules . Každé pravidlo obsahuje nastavení pro nástroj nebo skupinu funkcí.Every rule contains the settings for a tool or a group of features. Například pravidlo linkeru obsahuje nastavení pro nástroj linkeru.For example, the Linker rule contains the settings for the linker tool. Nastavení v pravidle lze rozdělit do kategorií .The settings in a rule can be subdivided into categories .

Můžete vytvořit soubor pravidel, který obsahuje vlastnosti vlastního nástroje, aby byly vlastnosti načteny při spuštění sady Visual Studio.You can create a rule file that contains properties for your custom tool so that the properties are loaded when Visual Studio starts. Informace o tom, jak upravit soubor, najdete v části rozšiřitelnost platformy 2 na blogu týmu projektu sady Visual Studio.For information about how to modify the file, see Platform Extensibility Part 2 on the Visual Studio Project Team blog.

Složka, v níž se má umístit soubor s pravidly, závisí na národním prostředí a verzi sady Visual Studio, která se používá.The folder to place your rule file in depends on the locale and the version of Visual Studio in use. V rámci sady Visual Studio 2015 nebo staršího příkazového řádku pro vývojáře je složka Rules %ProgramFiles(x86)%\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\<version>\<locale> .In a Visual Studio 2015 or earlier developer command prompt, the rules folder is %ProgramFiles(x86)%\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\<version>\<locale> . <version>Hodnota je v140 v aplikaci Visual Studio 2015.The <version> value is v140 in Visual Studio 2015. <locale>Je identifikátor LCID, například 1033 pro angličtinu.The <locale> is an LCID, for example, 1033 for English. Pro každou verzi sady Visual Studio, která je nainstalovaná, a pro jednotlivé jazyky použijete jinou cestu.You'll use a different path for each edition of Visual Studio that's installed, and for each language. Například cesta ke složce výchozí pravidla pro Visual Studio 2015 Community Edition v angličtině může být C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\v140\1033\ .For example, the default rules folder path for Visual Studio 2015 Community edition in English could be C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\v140\1033\ .

Složka, v níž se má umístit soubor s pravidly, závisí na národním prostředí a verzi sady Visual Studio, která se používá.The folder to place your rule file in depends on the locale and the version of Visual Studio in use. V aplikaci Visual Studio 2017 Developer Command Prompt je složka Rules %VSINSTALLDIR%Common7\IDE\VC\VCTargets\<locale>\ .In a Visual Studio 2017 developer command prompt, the rules folder is %VSINSTALLDIR%Common7\IDE\VC\VCTargets\<locale>\ . <locale>Je identifikátor LCID, například 1033 pro angličtinu.The <locale> is an LCID, for example, 1033 for English. V rámci sady Visual Studio 2015 nebo staršího příkazového řádku pro vývojáře je složka Rules %ProgramFiles(x86)%\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\<version>\<locale>\ , kde je <version> hodnota v140 v aplikaci Visual Studio 2015.In a Visual Studio 2015 or earlier developer command prompt, the rules folder is %ProgramFiles(x86)%\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\<version>\<locale>\ , where the <version> value is v140 in Visual Studio 2015. Pro každou verzi sady Visual Studio, která je nainstalovaná, a pro jednotlivé jazyky použijete jinou cestu.You'll use a different path for each edition of Visual Studio that's installed, and for each language. Například cesta ke složce výchozí pravidla pro Visual Studio 2017 Community Edition v angličtině může být C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Enterprise\Common7\IDE\VC\VCTargets\1033\ .For example, the default rules folder path for Visual Studio 2017 Community edition in English could be C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Enterprise\Common7\IDE\VC\VCTargets\1033\ .

Složka, v níž se má umístit soubor s pravidly, závisí na národním prostředí a verzi sady Visual Studio, která se používá.The folder to place your rule file in depends on the locale and the version of Visual Studio in use. V aplikaci Visual Studio 2019 nebo novějším příkazovém řádku pro vývojáře je složka Rules %VSINSTALLDIR%MSBuild\Microsoft\VC\<version>\<locale>\ , kde je <version> hodnota v160 v aplikaci Visual Studio 2019.In a Visual Studio 2019 or later developer command prompt, the rules folder is %VSINSTALLDIR%MSBuild\Microsoft\VC\<version>\<locale>\ , where the <version> value is v160 in Visual Studio 2019. <locale>Je identifikátor LCID, například 1033 pro angličtinu.The <locale> is an LCID, for example, 1033 for English. V aplikaci Visual Studio 2017 je složka Rules %VSINSTALLDIR%Common7\IDE\VC\VCTargets\<locale>\ .In Visual Studio 2017, the rules folder is %VSINSTALLDIR%Common7\IDE\VC\VCTargets\<locale>\ . V rámci sady Visual Studio 2015 nebo staršího příkazového řádku pro vývojáře je složka Rules %ProgramFiles(x86)%\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\<version>\<locale>\ .In a Visual Studio 2015 or earlier developer command prompt, the rules folder is %ProgramFiles(x86)%\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\<version>\<locale>\ . Pro každou verzi sady Visual Studio, která je nainstalovaná, a pro jednotlivé jazyky použijete jinou cestu.You'll use a different path for each edition of Visual Studio that's installed, and for each language. Například cesta ke složce výchozí pravidla pro Visual Studio 2019 Community Edition v angličtině může být C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Community\MSBuild\Microsoft\VC\v160\1033\ .For example, the default rules folder path for Visual Studio 2019 Community edition in English could be C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Community\MSBuild\Microsoft\VC\v160\1033\ .

Chcete-li přidat nebo změnit vlastnosti projektuTo add or change project properties

  1. V editoru XML vytvořte soubor XML.In the XML editor, create an XML file.

  2. Uložte soubor do složky výchozí pravidla.Save the file in the default rules folder. Upravte cestu pro jazyk a edici sady Visual Studio.Adjust the path for your language and Visual Studio edition. Každé pravidlo v okně stránky vlastností je reprezentováno souborem XML v této složce.Every rule in the Property Pages window is represented by an XML file in this folder. Přesvědčte se, zda je soubor jednoznačně pojmenován ve složce.Make sure that the file is uniquely named in the folder.

  3. Zkopírujte obsah existujícího souboru pravidel, například rc.xml , zavřete jej bez uložení změn a pak vložte obsah do nového souboru XML.Copy the content of an existing rules file, such as rc.xml , close it without saving changes, and then paste the content in your new XML file. Můžete zkopírovat libovolný soubor schématu XML, který chcete použít jako šablonu.You can copy any XML schema file to use as a template. Vyberte si ho, který je podobný vašemu nástroji.Choose one that's similar to your tool.

  4. V novém souboru XML upravte obsah podle vašich požadavků.In the new XML file, modify the content according to your requirements. Ujistěte se, že jste změnili název pravidla a pravidlo. DisplayName v horní části souboru.Make sure to change the Rule Name and Rule.DisplayName at the top of the file.

  5. Uložte změny a zavřete soubor.Save your changes and close the file.

  6. Soubory XML ve složce Rules se načtou při spuštění sady Visual Studio.The XML files in the rules folder are loaded when Visual Studio starts. Chcete-li otestovat nový soubor, restartujte aplikaci Visual Studio.To test the new file, restart Visual Studio.

  7. V Průzkumník řešení klikněte pravým tlačítkem na projekt a pak zvolte vlastnosti .In Solution Explorer , right-click a project and then choose Properties . V okně stránky vlastností ověřte, zda je k dispozici nový uzel s názvem vašeho pravidla.In the Property Pages window, verify that there's a new node with the name of your rule.

Viz takéSee also

MSBuild na příkazovém řádku – C++MSBuild on the command line - C++